Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - únor 2014

1. Aktivita jako projekt : diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek / Jaroslava Hasmanová Marhánková -- Vyd. 1.

Praha : Sociologické nakladatelství, 2013 -- 170 s. -- čeština

ISBN 978-80-7419-152-7 (brož.)

Sign.: II 111559V1

starší člověk ; stáří ; životní styl ; gender ; výzkum ; Česko

Anotace:

Koncept aktivního stárnutí představuje seniorský věk jako období, jež má být naplněné aktivitou ať již ve formě prodlužujícího se pohybu na trhu práce, celoživotním vzděláváním nebo sportem či dalšími nově se rozvíjejícími zájmy. Tato kniha usiluje o kritické zhodnocení tohoto konceptu a zároveň o zmapování způsobů, jakými se idea aktivního stárnutí promítá do konkrétních životních stylů českých seniorů a seniorek. Autorka mapuje diskurz aktivního stárnutí pomocí analýzy dokumentů věnovaných problematice stárnutí a především prostřednictvím tříleté etnografické studie center nabízejících volnočasové aktivy pouze pro seniory.


2. Čechy na konci věků : apokalyptické myšlení a vize husitské doby / Pavlína Cermanová -- Vyd. 1.

Praha : Argo, 2013 -- 412 s., [16] s. obr. příl. -- čeština

ISBN 978-80-257-1003-6 (váz.)

Sign.: II 111629V1

dějiny středověku ; náboženství ; Čechy ; husitství

Anotace:

V této knize autorka zkoumá apokalyptická proroctví a jejich využití v husitských Čechách s přihlédnutím k širšímu evropskému středověkému kontextu. Proroctví vnímá jako nástroj interpretace dané doby, jako prostředek porozumění přítomnosti a minulosti.


3. Čísla : vztahy, vhledy a věčné inspirace / Petr Klán

Praha : Academia, 2014 -- 246 -- čeština

ISBN 978-80-200-2137-3 (váz.)

Sign.: II 111637V1

číslo ; symbol ; matematika ; věda

Anotace:

Kniha je slovníkovým zpracováním důležitých čísel, malých i myslitelně velkých a jejich vztahů a souvislostí v matematice, přírodě, vesmíru, životě a vědě.


4. Dějiny křížových výprav / Hans Eberhard Mayer ; [přeložil Jiří Knap] -- Vyd. 1.

Praha : Argo, 2013 -- 404 s. -- čeština

ISBN 978-80-257-0933-7 (váz.)

Sign.: II 111633V1

dějiny středověku ; politika ; kultura ; společnost ; náboženství ; křížové výpravy

Anotace:

Dějiny křížových výprav představují dnes již klasickou práci věnovanou politických, hospodářským a kulturním dějinám středověkých kruciát. Autor v ní detailně sleduje zrození myšlenky křížových výprav, ptá se po náboženských a sociálních příčinách jejího prosazení, stejně jako po dopadech, jaké křížové výpravy zanechaly jak na středověkém Západě, tak v nově dobytém světě. Hlavní důraz přitom klade na první dvě křížové výpravy, které dalšímu vývoji udaly základní tón.


5. Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot / Lubomír Mlčoch -- Vyd. 2., V nakl. Karolinum 1.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2014 -- 192 s. -- čeština

ISBN 978-80-246-2323-8 (brož.)

Sign.: II 111608V1

rodina ; ekonomie ; rodinná politika ; sociální etika

Anotace:

Monografie je rozsáhlou studií institucionální ekonomie a křesťanské sociální etiky, která nabízí komplexní pohled na instituci rodiny ve společnosti. Popisuje ekonomii rodiny v její dlouhodobé dezintegraci, kdy byly postupně všechny funkce rodiny předávány trhu.


6. Filosofie v kultuře západní tradice / Jiří Vaněk -- 1. vyd.

Praha : ARSCI, 2013 -- 270 s. -- čeština

ISBN 978-80-7420-036-6 (brož.)

Sign.: II 111561V1

filozofie ; myšlení ; dějiny filozofie ; kulturní dějiny

Anotace:

Publikace je přehledným vysvětlením myšlenkových směrů a názorů předních filosofů, obsahuje i poukazy k jejich sporům a vyznačuje, v čem jsou dnes aktuální.


7. Finanční ústava / Vojtěch Šimíček (ed.) -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2013 -- 227 s. -- čeština, angličtina, slovenština

ISBN 978-80-210-6214-6 (brož.)

Sign.: II 111617V1

financování ; veřejné prostředky ; rozpočet ; Česko ; finanční ústava

Anotace:

Jedním z největších současných problémů je finanční krize a také neustálé zadlužování státu, krajů a obcí. V oblasti ústavního práva je celoevropským trendem posledních let zavádění tzv. finanční ústavy, tedy pravidel, která by tendenci k zadlužování měla omezovat. Tento sborník obsahuje texty třinácti předních českých ekonomů a ústavních právníků, které se kriticky zabývají smysluplností a způsobem zakotvení finanční ústavy.


8. Jazyk a totalitarismus / Tomáš Váňa -- 1. vyd.

Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013 -- 159 s. -- čeština

ISBN 978-80-7325-316-5 (brož.)

Sign.: II 111563V1

jazyk ; lingvistika ; sémantika ; totalitarismus ; politická komunikace ; sociální interakce

Anotace:

Práce je příspěvkem k objasnění vztahů mezi komunikací a politickými systémy, konkrétně ukazuje, že existuje vazba mezi komunikačním a systémovým selháváním. Stejně tak poukazuje na skutečnost, že jazyk je silným mocenským nástrojem, ale pokud dochází ze strany řízení systému k jeho zneužívání, hrozí rozpad celého systému.


9. Když začínáme mluvit-- : lingvistický pohled na rané projevy česky hovořícího dítěte / Lucie Saicová Římalová -- Vyd. 1.

Praha : Univerzita Karlova, 2013 -- 218 s. -- čeština

ISBN 978-80-7308-482-0 (brož.)

Sign.: II 111564V1

lingvistika ; komunikace ; jazyková dovednost ; dítě ; batole ; čeština ; případová studie

Anotace:

Publikace zkoumá tzv. jednoslovné období osvojování jazyka dítětem, kterému zatím nebyla v češtině věnována větší pozornost. Sleduje, jaké prostředky dítě ve věku 12–18 měsíců užívá při komunikaci s blízkými dospělými a jak se repertoár těchto prostředků proměňuje. Zabývá se prvními signály gramatiky: spojováním prostředků různého druhu, prvními projevy ohýbání slov, vyjadřováním záporu, ale také tím, jak se projevy dítěte zapojují do širšího kontextu dialogu a odkazů na texty různého typu. Práce vychází z autorčina dlouhodobého výzkumu komunikace česky hovořících dětí s blízkými dospělými v přirozeném prostředí.


10. Marketing a strategické řízení ve veřejných službách : jak poskytovat zákaznicky orientované veřejné služby / Jakub Slavík -- 1. vyd.

Praha : Grada Publishing, 2014 -- 183 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4819-1 (brož.)

Sign.: II 111595V1

marketing ; strategické řízení ; veřejné služby ; manažerská práce

Anotace:

Autor seznamuje čtenáře se základními principy marketingového řízení a zákaznicky orientovaného strategického řízení a na jednoduchých příkladech a případových studiích ukazuje, jak je aplikovat v prostředí veřejných služeb a co se může stát, nejsou-li tyto principy využívány.


11. Metodologie sociálních věd / František Ochrana -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum, 2013 -- 134 s. -- čeština

ISBN 978-80-246-2380-1 (brož.)

Sign.: II 111606V1

metodologie ; sociální vědy

Anotace:

Kniha se zabývá stěžejními metodologickými problémy sociálních věd. Úvodem vytyčuje základní problém, jímž je otázka tzv. souměřitelnosti a nesouměřitelnosti sociálních věd s přírodními vědami. Poznávání sociální reality je možné jak prostředky explanace, tak i formou narace. Výsledkem poznání jsou dva různé vědecké obrazy světa, které se liší jak metodologickými východisky, tak i rozdílným přístupem k výzkumnému předmětu a normativností či nenormativností vědeckého diskursu. Explanace se opírá o ideu nomologického zákona, jak ji známe z nenormativní metodologie sociálních věd. Nově je rozpracována problematika narace, která je představena jako retrográdní analýza.


12. Mezi konfliktem a kooperací : jednotná teorie konfliktu a kooperace / František Znebejánek -- Vyd. 1.

Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2013 -- 167 s. -- čeština

ISBN 978-80-7419-154-1 (brož.)

Sign.: II 111565V1

konflikt ; spolupráce ; jednání ; identita ; sociální proces

Anotace:

Kniha nabízí jednotnou teorii konfliktu a kooperace, která na meziskupinové úrovni oba protiklady sjednocuje. Originální model proměn meziskupinového jednání představuje nástroj pro analýzu a vysvětlení konfliktního a kooperativního jednání sociálních skupin. Jednotná teorie konfliktu a kooperace byla inspirována mnoha autory. Spojuje některé prvky jejich teorií a to mnohdy za cenu rezignace na východiska, jichž jsou důsledkem. Byla však konstruována se snahou tyto prvky spojit novými konzistentními východisky. Jednotná teorie konfliktu a konsenzu není jen souborem pojmů strukturujícím složitou realitu. Nabízí také nástroj empirického výzkumu, neboť ukazuje, co je možno v empirii hledat a jak empirická zjištění uspořádat.


13. O nebi a zemi : [papež František o rodině, víře a úloze církve ve 21. století] / Jorge Bergolio, Abraham Skorka ; [ze španělského originálu přeložili Jana Novotná ... et al.] -- Vyd. 1.

Litomyšl : Paseka, 2013 -- 191 s. -- čeština

ISBN 978-80-7432-305-8 (váz.)

Sign.: II 111554V1

náboženství ; víra ; politika ; globalizace ; věda ; dějiny ; František, ; Skorka, Abraham,

Anotace:

Papež František se ještě jako Kardinál Jorge Mario Bergoglio pravidelně scházel se svým přítelem rabínem Abrahamem Skorkou, aby spolu debatovali o otázkách víry, o Bohu i ďáblu, vině a odpuštění, politice, globalizaci, vědě a konfliktech současného světa. Dialog obou přátel a zároveň představitelů svých náboženských obcí vyniká hloubkou a přesností, ale současně odpovídá srozumitelnou a svěží formou na otázky, které si každý den kladou věřící i lidé, kteří se k žádnému náboženství nehlásí.


14. Perestrojka, pobaltské republiky a Československo 1988-1991 / Luboš Švec -- 1. vyd.

Praha : Dokořán, 2013 -- 391 s. -- čeština

ISBN 978-80-7363-564-0 (brož.)

Sign.: II 111555V1

dějiny dvacátého století ; historiografie ; mezinárodní vztahy ; reforma ; 1988-1991

Anotace:

Kniha o vztahovém trianglu mezi Sovětským svazem, Pobaltím a Československem v letech 1988–1991 si pokládá otázku analogie i asymetričnosti demokratizačních a emancipačních procesů souvisejících s krizí sovětského vnějšího a vnitřního impéria. Zabývá se analýzou podnětů, prolínání a vzájemných vlivů sametové revoluce v Československu a „zpívající revoluce“ v Pobaltí. Výzkum těchto vztahů má význam pro pochopení peripetií evoluce litevské a v širším smyslu celé pobaltské otázky v kontextu československé politiky.


15. Rozvod a změny reprodukčních strategií / Petr Fučík -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2013 -- 168 s. -- čeština

ISBN 978-80-210-6093-7 (brož.)

Sign.: II 111623V1

rozvod ; rodina ; sociologický výzkum ; sociální reprodukce ; partnerské vztahy ; rodičovství

Anotace:

Od počátků sociologického myšlení byla rodina chápána jako základní jednotka, zajišťující reprodukci společnosti v rovině biologické, ale i v rovině sociálních pravidel, norem, hodnot a institucí. Modernizace partnerských vztahů mimo jiné přináší také snazší možnost vystoupit z neuspokojivého manželství. Rozšiřující se kultura rozvodovosti je relativně novým fenoménem, jenž nabývá na významu během posledních desetiletí, a je možné, že rozvod ovlivní mechanismy sociální reprodukce.


16. Slova a pravidla : složky jazyka / Steven Pinker ; [z anglického originálu ... přeložil Jozef Genzor] -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2008 -- 455 s. -- čeština

ISBN 978-80-200-1641-6 (váz.)

Sign.: II 111634V1

psycholingvistika ; jazyk ; slovesa

Anotace:

Jak funguje jazyk a jak se učíme mluvit? Proč se jazyky během doby mění a proč mají tolik zvláštností a nepravidelností? Tyto a další záhady jazyka odhaluje autor Steven Pinker. Na příkladu pravidelných a nepravidelných anglických sloves autor propojuje oblast přírodních a humanitních věd: historii jazyků, Chomského teorie o jazyku a jejich kritiku, pokusy vytvořit jazyk počítačovou simulací nervových sítí, jak se děti učí gramatické „chyby“, moderní techniky identifikace genů a zobrazení mozku či největší myšlenky z historie západní filozofie.


17. Sociální práce a teologie : inspirace a podněty sociální práce pro teologii / Michal Opatrný -- Vyd. 1.

Praha : Vyšehrad, 2013 -- 327 s. -- čeština

ISBN 978-80-7429-408-2 (brož.)

Sign.: II 111631V1

sociální práce ; teologie ; křesťanství ; pomáhající profese

Anotace:

Práce Michala Opatrného se zaměřuje na otázku, zda a jak může sociální práce obohatit křesťanskou, konkrétně katolickou teologii. Pozornost je věnována soudobé diskusi zejména v odborné německojazyčné literatuře, stejně jako stavu současné české katolické praktické teologie.


18. Šedivějící hodnoty? : aktivita jako dominantní způsob stárnutí / Marcela Petrová Kafková -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2013 -- 181 s. -- čeština

ISBN 978-80-210-6310-5 (brož.)

Sign.: II 111624V1

starší člověk ; životní styl ; generační vztahy ; zaměstnání ; dobrovolná práce ; Česko ; stárnutí ; společenská angažovanost

Anotace:

Práce se věnuje současným podobám stárnutí v české společnosti a analýze vlivu věku na participaci. Populační stárnutí a proměny společnosti související s individualizací a prosazováním neoliberální politiky vedou k tlaku na jedince, aby stárnul aktivně. Cílem práce je explorovat, jaké různé formy tato aktivita může nabývat, do jaké míry jsou v těchto oblastech senioři zapojeni a jak, či zda se jejich zapojení liší od mladších lidí. V práci je sledováno, jak senioři participují na různých sférách společnosti, a to jednak na úrovni postojů a hodnot, a jednak na úrovni skutečného jednání.


19. Věda jde k lidu! : československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí a popularizace věd v Československu ve 20. století / Doubravka Olšáková -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2014 -- 678 s. -- čeština

ISBN 978-80-200-2318-6 (váz.)

Sign.: II 111571V1

dějiny dvacátého století ; věda ; politika ; popularizace ; ideologie ; Česko ; sociologie kultury ; století 20

Anotace:

Kniha Věda jde k lidu! vysvětluje, proč se stala popularizace vědy jedním ze základních stavebních kamenů komunistického režimu, i to, jak se změnilo postavení vědce a inteligence po roce 1948. Mapuje totalitní mechanismy popularizace vědy a odkrývá její indoktrinační potenciál, který komunistická moc využívala beze zbytku.


20. Vedení porad : jak dosáhnout maximálního výsledku s minimem lidí, času a energie / Jiří Plamínek -- 2., rozš. vyd.

Praha : Grada, 2012 -- 120 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4118-5 (brož.)

Sign.: II 111602V1

manažerský personál ; komunikace ; porada ; facilitace

Anotace:

V čtivé a praktické knížce zkušeného lektora a facilitátora se dozvíte, jak porady vést, aby plnily svůj účel. Manažerům, vedoucím týmů a ostatním účastníkům porad kniha nabízí ryze praktická témata: čím se efektivně vedené porady liší od těch ostatních, jaké jsou nejčastější chyby při vedení porad, jak pro poradu vybrat účastníky a jak se na ni připravit, jak udržovat její dynamiku a pracovat s problémovými účastníky, a také jak hospodařit s časem a jak využívat prostor a technické pomůcky. Zvláštní pozornost je věnována facilitaci.


21. Viktimologie pro forenzní praxi / Ludmila Čírtková -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 158 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0582-1 (brož.)

Sign.: II 111579V1

trestný čin ; kriminologie ; psychologie ; viktimologie ; viktimizace ; oběť

Anotace:

Riziko stát se obětí trestného činu se týká nás všech. V roli oběti reagujeme různě, i banální delikt může člověka vážně emocionálně poškodit. Navíc zločin tak či onak poznamenává nejen přímou oběť, ale také její blízké. Z pohledu okolí se oběti často chovají naivně či nerozumně. Publikace nabízí prakticky využitelné poznatky ze současné viktimologie, chce rozšířit povědomí o tom, co prožívají oběti kriminálních činů, a přispět k lepšímu pochopení, proč se osoby poškozené zločinem chovají právě tak, jak se chovají.


22. Volnočasové aktivity pro seniory / Vladimíra Holczerová, Dagmar Dvořáčková -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2013 -- 96 s., iv s. barev. obr. příl. -- čeština

ISBN 978-80-247-4697-5 (brož.)

Sign.: V 23216V1

starší člověk ; volný čas ; sociální služba ; psychoterapie

Anotace:

Publikace obsahuje nejen návody k volnočasovým aktivitám, ale také prezentaci výsledků práce se seniory. Cílem publikace je prezentace a následné předání pozitivních zkušeností s metodikou a prováděním volnočasových aktivit, například aplikace konkrétní výtvarné činnosti u klientů – seniorů.


23. Základní problémy studia raného novověku / Marie Šedivá Koldinská, Ivo Cerman a kol. -- Vyd. 1.

V Praze : Univerzita Karlova, 2013 -- 801 s. -- čeština

ISBN 978-80-7422-251-1 (NLN

Sign.: II 111557V1

dějiny novověku ; historiografie ; historický výzkum ; náboženství ; komeniologie ; gender ; humanismus ; rodina ; osvícenství ; vojenství ; století 16-18

Anotace:

Kniha přináší širokou škálu badatelských přístupů k dějinám raného novověku i s profilujícími tematickými okruhy, na něž specialisté na toto období zaměřují svou pozornost jak v rámci české historiografie, tak v širším kontextu evropského, popřípadě i světového dějepisectví.


24. Zlepšování podnikových procesů / Alena Svozilová -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2011 -- 223 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-3938-0 (váz.)

Sign.: II 111605V1

podnikové řízení ; hodnocení ; metodologie ; procesní řízení

Anotace:

Kniha je praktickým průvodcem zejména pro manažery a konzultanty, jejichž cílem je zlepšení podnikových procesů. Kromě praktických doporučení, jak postupovat při obecných zlepšovatelských aktivitách, kniha poskytuje návod, jak aplikovat metodické přístupy a nástroje Lean Six Sigma.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019