Novinky - PEDAGOGIKA - únor 2014

1. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením / Karel Pančocha, Lucie Procházková, Kateřina Sayoud Solárová et al. -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2013 -- 272 s. -- čeština

ISBN 978-80-210-6306-8 (brož.)

Sign.: II 111625V1

speciální pedagogika ; pedagogika dospělých ; dospělý ; starší člověk ; sociální služba ; zdravotní postižení ; inkluze ; pracovní uplatnění

Anotace:

Tato monografie je zaměřena na dospělé jedince s různými druhy zdravotního postižení a rovněž na jedince v seniorském věku. Jednotlivé kapitoly představují charakteristické znaky vybraných zdravotních postižení, specifika chování těchto osob a dále přístupy a možnosti podpory, které povedou k jejich sociální inkluzi. Pozornost je věnována vzdělávání, začlenění na trh práce, sociálním službám a terapiím, uvedeny jsou i dílčí výsledky českých a zahraničních výzkumů.


2. Estetika pohybu dětí se zrakovým postižením / Mirosław Górny -- 1. vyd.

Olomouc : Univerzita Palackého, 2013 -- 181 s. -- čeština

ISBN 978-80-244-3645-6 (brož.)

Sign.: II 111611V1

zrakově postižený ; pohybová výchova ; dítě ; estetika ; speciální pedagogika ; pedagogický výzkum

Anotace:

Kniha se zabývá teoretickými a praktickými souvislostmi mezi vnímáním pohybu a estetickými projevy u osob se zrakovým postižením. Autor se soustředil především na problémy spojené s prováděním pohybu těchto osob, zejména s jeho realizací, kontrolou, kompenzací a kvalitou, které často vyústí v neestetický průběh pohybu. Pro hodnocení úrovně a současně i korekci estetiky pohybu osob se zrakovým postižením byl vytvořen unikátní systém hodnocení pohybu - AMSA. Je uveden ve formě kompendia, protože tato forma umožní každému učiteli využít tento systém hodnocení u svých žáků. Největší předností systému je, že jej lze s úspěchem využívat i v prostředí zdravých dětí a mládeže.


3. Gender před tabulí : etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy / Lucie Jarkovská -- Vyd. 1.

Brno : Masarykova univerzita, 2013 -- 195 s. -- čeština

ISBN 978-80-7419-119-0 (SLON

Sign.: II 111562V1

gender ; socializace ; dítě ; škola ; pohlavní výchova ; etnologie ; etnografie

Anotace:

Práce je výsledkem etnografického výzkumu ve školní třídě, který se zaměřoval na (re)produkci genderu v každodennosti školního kolektivu. Snaží se ji zachytit na různých úrovních: na úrovni každodenních interakcí, v rovině diskursu a umísťování jedinců v rámci diskursu a v rovině individuálních identit a významů, které genderu připisují samy děti. Vychází z etnometodologické perspektivy a je inspirována poststrukturalistickými studiemi dětství a genderu.


4. Jak mít úspěšné dítě : proč je odhodlání, zvědavost a vytrvalost důležitější než inteligence / Paul Tough ; [překlad Irena Ellis] -- 1. vyd.

Brno : Edika, 2014 -- 237 s. -- čeština

ISBN 978-80-266-0180-7 (brož.)

Sign.: II 111641V1

výchova dítěte ; rozvoj osobnosti ; úspěch

Anotace:

Jak je možné, že dítě pocházející z problémové a chudé rodiny může být v životě úspěšnější než dítě plně zajištěné a podporované? Co bychom v našich dětech měli povzbudit a rozvíjet? Je charakter důležitější než znalosti? A dá se na něm pracovat? Autor si klade provokativní otázky a brilantně na ně odpovídá, za pomoci nejnovějších vědeckých, a především psychologických poznatků.


5. Jen v lásce přežijeme / Jiřina Prekopová ; [z německého originálu ... přeložila Iveta Macháčková] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 150 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0589-0 (brož.)

Sign.: II 111581V1

výchova dítěte ; rodinná výchova ; rodina ; interpersonální vztahy ; psychologie ; sociální interakce

Anotace:

Moderní člověk si přivykl na různé způsoby prožívání rodinného života a rodinných svazků. Známá rodinná terapeutka a spisovatelka v nové knize ukazuje, že by tomu tak nemuselo být a že láska na celý život je možná. Předkládá srozumitelné rady a úvahy, které vycházejí z přirozených zákonů, které jsou pro investici zvanou rodina klíčové: zájem o druhého, schopnost odpuštění, každodenní projevy zájmu.


6. Mnohem menší dareba, než jste čekali / Tomáš Novák -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2014 -- 125 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-5069-9 (brož.)

Sign.: II 111585V1

porucha chování ; výchova dítěte ; krádež ; záškoláctví ; lhaní ; konflikt ; šikanování ; delikvence

Anotace:

Publikace známého českého psychologa se zabývá rozdělením poruch chování dětí, popisuje příčiny krádeží, záškoláctví, lží a zabývá se také souvisejícími projevy – konflikty dětí s rodiči a učiteli, zneužíváním dítěte, šikanou atd.


7. Moudrost raného dětství : proč důvěřovat miminkům a batolatům a učit se péči o ně od nich samotných / Aletha Solterová ; [přeložila Alžběta Labusová] -- 1. vyd.

Praha : Triton, 2014 -- 292 s. -- čeština

ISBN 978-80-7387-695-1 (brož.)

Sign.: II 111575V1

výchova dítěte ; péče o dítě ; vztah rodiče-dítě

Anotace:

Tato kniha přichází jako cenná a praktická pomůcka pro moderní rodiče, kteří po dobách racionálního rodičovství minulých desetiletí opět dopřávají sluchu hlasu svého srdce a objevují v sobě netušené a leckdy skryté možnosti intuitivního rodičovství vycházejícího z přirozené empatie pro malé dítě. Je to rodičovství, které se citlivě nechá vést potřebami dítěte už od nejčasnějšího dětství a jejich projevy a má plnou důvěru nejen ve vlastní schopnosti, ale i v kompetenci dítěte být aktivním partnerem v onom od samého počátku se rozvíjejícím andělském kruhu vzájemných podnětů a odpovědí, z nichž se během prvních měsíců života postupně vytváří jedinečný vztah mezi dítětem a jeho klíčovou pečující osobou - bezpečné přilnutí.


8. Nácvik sebeobsluhy a sociálních dovedností u dětí s autismem / Debra S. Jacobs, Dion E. Betts ; [z anglického originálu ... přeložila Miroslava Jelínková] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2013 -- 149 s. -- čeština

ISBN 978-80-262-0498-5 (brož.)

Sign.: II 111582V1

autismus ; péče o dítě ; výchova dítěte ; rodinná výchova ; sociální dovednost ; pracovní terapie

Anotace:

Kniha nabízí jednoduché nápady, aktivity a cvičení zaměřené na každodenní výzvy, jimž děti s autismem a jejich rodiče a vychovatelé čelí. Pomáhá osvojit si užitečné rutiny, které pomohou ve zvládání běžných situací. V knize čtenář najde i náměty na rozvíjení sociálních dovedností dětí s poruchami autistického spektra.


9. Odměny a tresty ve školní praxi / Robert Čapek -- 2., přeprac. vyd.

Praha : Grada Publishing, 2014 -- 186 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4639-5 (brož.)

Sign.: II 111596V1

odměna ; trest ; hodnocení žáka ; klasifikace ; motivace ; klima třídy ; školní prostředí ; autorita ; chování žáka ; suportivní vyučování

Anotace:

Jednou z nejdůležitějších aktivit učitele ve třídě je odměňování a trestání. Tyto činnosti souvisí nejen s kázní a udržováním pravidel ve třídě, ale také s motivací, třídním klimatem i se vztahem žáků ke vzdělávání vůbec. Učitel by měl používat takové strategie, které jsou výhodné a efektivní, a to nejen krátkodobě. Není důležité pouze správně trestat, ale také vytvářet ve třídě klima působící preventivně proti nevhodnému chování. Nestačí jen vhodně odměňovat, ale je třeba promyšleným posilováním žáky motivovat. Učitel musí znát postup při vyšetřování školní krádeže, ale ještě důležitější je, aby uměl správně hodnotit a klasifikovat.


10. Péče o dítě s postižením sluchu / Martina Muknšnáblová -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2014 -- 128 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-5034-7 (brož.)

Sign.: II 111587V1

sluchově postižený ; vada sluchu ; péče o dítě ; výchova dítěte ; komunikace ; diagnostika ; rehabilitace ; kochleární implantát

Anotace:

Kniha přináší potřebné informace pro poskytnutí kvalitní péče dítěti se sluchovým postižením jak zdravotníky, tak i pedagogy. Autorka popisuje nejčastější problémy související s péčí o dítě se sluchovým postižením – základní druhy sluchového postižení, jeho příčiny, projevy, prevence, diagnostika i způsoby terapie, respektive rehabilitace sluchových vad, ale především potřeby dětí a odlišnosti uspokojování jejich základních potřeb. Dále se kniha zabývá dopadem omezení sluchu na psychomotorický vývoj dítěte v jednotlivých věkových obdobích.


11. Soptíci : jak pomoct dětem se zvládáním zlosti / Warwick Pudney, Éliane Whitehouseová ; přeložila Eva Klimentová -- Vyd. 1.

Praha : Triton, 2014 -- 266 s. -- čeština

ISBN 978-80-7387-709-5 (brož.)

Sign.: II 111577V1

výchova dítěte ; rodinná výchova ; konflikt ; interpersonální vztahy ; zlost ; hněv

Anotace:

Zlost patří k přirozeným lidským emocím. Mnozí lidé však mají s jejím zvládáním potíže a škodí tím sobě i svému okolí. Proto je jedním z největších vkladů do života naučit děti již odmalička zlost rozpoznávat, přijímat a zvládat či pozitivně projevovat. Tato přehledná a srozumitelná kniha nabízí praktické rady, aktivity, dotazníky, cvičení i krátké pohádky a básničky, které kromě pedagogů a pracovníků pomáhajících profesí využijí především rodiče při výchově malých vznětlivých „soptíků“.


12. Školní poradenství / Dana Knotová a kolektiv -- Vyd. 1.

Praha : Grada Publishing, 2014 -- 258 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4502-2 (brož.)

Sign.: II 111598V1

výchovné poradenství ; škola ; speciální vzdělávací potřeby ; porucha učení ; porucha chování ; nadaný ; školní poradenství

Anotace:

Text poskytuje odborný pohled na témata, s nimiž se výchovný poradce v každodenní praxi setkává, a nabízí náměty na řešení problémů, se kterými se musí kompetentně vypořádávat. Publikace poslouží také jako studijní pomůcka zejména studentům pedagogických oborů.


13. Tajuplné dětství / Maria Montessoriová ; [z anglického originálu [sic] ... přeložil Jan Volín] -- Vyd. 2., V Tritonu 1.

Praha : Triton, 2012 -- 178 s. -- čeština

ISBN 978-80-7387-382-0 (brož.)

Sign.: II 111578V1

dětství ; výchova dítěte ; pedopsychologie ; reformní pedagogika ; montessoriovský systém

Anotace:

Kniha Tajuplné dětství není ani zdaleka jen pouhým souhrnem metodických rad. Jde o hluboce osobní, filozofické dílo, průvodce dětstvím – obdobím, jež zásadním způsobem formuje každého z nás.


14. Tutor a jeho role v distančním vzdělávání a v e-learningu / Iveta Bednaříková -- 1. vyd.

Olomouc : Univerzita Palackého, 2013 -- 137 s. -- čeština

ISBN 978-80-244-3795-8 (brož.)

Sign.: II 111612V1

tutor ; tutorský systém ; e-learning ; distanční vzdělávání ; pedagogika dospělých

Anotace:

Monografie se zabývá problematikou práce tutora a specifikací jeho rolí v kontextu distančního vzdělávání a e-learningu. Pozornost je věnována didaktickým aspektům těchto způsobů vzdělávání a zdůrazněn je význam tutora při podporování a řízení samostatného učení studujících dospělých a jeho role poradenská, manažerská, administrativní a technická.


15. Vzdělávání dospělých : průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele / Jiří Plamínek -- 2., rozš. vyd.

Praha : Grada, 2014 -- 336 s. -- čeština

ISBN 978-80-247-4806-1 (váz.)

Sign.: II 111592V1

vzdělávání dospělých ; učení ; vyučovací metoda ; vzdělávací program ; forma výuky

Anotace:

Druhé vydání komplexní a prakticky zaměřené publikace se věnuje úspěšným metodám moderní výuky (prezentaci, diskusi, řešení modelových situací, koučování, učení z reálného výkonu aj.) a ukazuje, jak z těchto prvků stavět vzdělávací programy, podle čeho volit styl výuky a jak řešit potíže, jež při učení vznikají. Pro druhé vydání autor přepracoval zejména výklad věnující se účelu, kontextu a stavu vzdělávání dospělých a uvádí příklady významných učitelů lidstva a vlivu učitelů na společnost a vývoj lidstva. Čtivý text doplňuje přes 100 obrázků a mnoho příkladů.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019