Informace z českých časopisů - č. 02/2014

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.


1. Deset otázek a deset odpovědí k aktivačním centrům / [Ten questions and ten answers to activation centres] / Marta Teplá -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 38 (2013), s. 29.

Autorka odpovídá na deset základních otázek týkajících se aktivačních center působících při základních školách speciálních. Jde o školská zařízení, jejichž cílem je zájmové vzdělávání žáků s těžším mentálním postižením. Nabídka volnočasových aktivit je pestrá, od výtvarných a uměleckých činností, obsluhy multimediálních přístrojů až po pěstitelství a chovatelství.

mentálně postižený ; těžce mentálně postižený ; speciální škola ; speciální výuka ; základní škola ; centrum volného času ; volný čas ; výchova pro volný čas ; zájmová činnost ; obsah výchovy ; aktivační centrum


2. Nepůjde o projekt Tablety do škol : [Planned digitalisation of Czech schools] / na co se mohou učitelé těšit v zamýšlených digitálních šablonách? / Jindřich Fryč, Michal Zaorálek ; [Autor interview] Radmil Švancar -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 40 (2013), s. 4-6.

Zavádění nejmodernější výpočetní techniky a internetu do škol je zásadní prioritou ministerstva školství. Digitalizace vzdělávání zapadá i do dlouhodobých strategií vlády formulovaných v materiálech s názvem Digitální Česko. V článku je uveden rozhovor se dvěma náměstky ministra školství o zamýšlené digitalizaci škol a její finanční podpoře.

školství ; vzdělávání ; škola ; informační technologie ; didaktické využití počítače ; výpočetní technika ; didaktická technika ; vzdělávací technologie ; Internet ; modernizace ; vybavení ; zlepšení ; financování ; školská politika ; názor ; digitalizace


3. Srovnání motorických dovedností žáků ZŠ praktických / [The comparison of motor skills of pupils at practical basic schools] / Pavel Zikl -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN 1211-2720 -- Roč. 23, č. 4 (2013), s. 279-294.

Autor prezentuje výsledky výzkumů zaměřených na porovnání motorických dovedností a výkonů žáků s lehkým mentálním postižením (LMP) s běžnou populací, a to jak v motorice jemné, tak hrubé. Dále srovnání výsledků žáků romských a neromských, kteří mají diagnostikované LMP. Pro sběr dat byly použity standardizované testy (Jebsen Taylor Hand Function Test, Test of Gross Motor Development). Výzkumné soubory tvořilo 172 žáků 4. a 5. tříd ZŠ praktických a běžných ZŠ. U žáků s LMP byly výkony horší o cca 20% v jemné motorice a o 15% v oblasti motoriky hrubé. Mezi romskými a neromskými žáky ZŠ praktické nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl.

základní škola ; speciální škola ; Romové ; lehká mozková dysfunkce ; motorika ; grafomotorika ; motoricky postižený ; komparace ; výzkum ; výsledek výzkumu ; standardizovaný test ; ročník 4-5


4. Hodnocení profesní přípravy studenty učitelství a jejich postoje k profesi = [] / Evaluation of Professional Training by Student Teachers and Their Approaches to Profession / Jana Wernerová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 17

In: E-pedagogium : nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku a didaktiky oborů -- ISSN 1213-7758 -- Roč. 2013, č. 3 (2013), s. 24-37.

Výsledky dotazníkového šetření mezi studenty učitelství na čtyřech pedagogických fakultách v České republice, které proběhlo v letech 2009 - 2010. Cílem bylo srovnání připravenosti na výkon profese v rámci nestrukturovaných a strukturovaných vzdělávacích programů z pohledu studentů. Studenti učitelství druhého stupně hodnotili výše přípravu v nestrukturovaných programech ve složce oborově předmětové, oborově didaktické a dostatečnost praxe. Naopak studenti učitelství na středních školách hodnotili výše praxi v rámci strukturovaného studia.

výsledek výzkumu ; dotazník ; student učitelství ; pedagogická fakulta ; kvalita vzdělání ; organizace výuky ; vysokoškolské studium ; komparace ; strukturované studium


5. Sociální pozice nadaných žáků 5. tříd ZŠ v kolektivu vrstevníků = [] / Social Position of Gifted Students of the 5th Grades in Peer Groups : srovnání výzkumných dat z let 2002/2003 a 2011/2012 : Comparison of Research Data from 2002/2003 and 2011/2012 / Eva Machů, Jana Barnetová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 23

In: E-pedagogium : nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku a didaktiky oborů -- ISSN 1213-7758 -- Roč. 2013, č. 3 (2013), s. 53-67.

Teoretická východiska, metodologie a výsledky výzkumu zabývajícího se vybranými problémy nadaných žáků a jejich sociálním postavením v kolektivu vrstevníků běžné základní školy z pohledu učitele i nadaného žáka. Srovnání výsledků s daty získanými ze studie ELSPAC z roku 2002/2003. Výzkumným nástrojem byl dotazník, výzkumný soubor tvořili žáci 5. tříd a jejich třídní učitelé.

nadaný ; vysoce nadaný ; sociální postavení ; třída ; vrstevnická skupina ; vztahy mezi vrstevníky ; základní škola ; třídní učitel ; názor ; výsledek výzkumu ; komparace


6. K otázce fungování systému financování českých vysokých škol / [How the system of higher education financing works in the Czech Republic] / Zdenka Vostrovská -- čeština

In: Andragogika : čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých -- ISSN 1211-6378 -- Roč. 17, č. 4 (2013), s. 20-22.

Nelze zpochybnit, že kvalita vysokoškolského vzdělávání úzce souvisí se systémem financování. Zajištění kvality je pro stát důležité nejen z hlediska rychlé návratnosti vložených investic, ale také z důvodů konkurenceschopnosti. Článek se zabývá problematikou financování vysokého školství a upozorňuje na pozitivní a negativní trendy v této oblasti v průběhu posledního desetiletí.

vysoké školství ; vysokoškolské studium ; vysoká škola ; financování ; ekonomika školství ; kvalita ; kvalita vzdělání ; působení ; nedostatek ; Česká republika ; konkurenceschopnost


7. Uplatnění aktivizačních metod učiteli střední odborné školy - analýza vyučovací hodiny = [] / Application of Activational Teaching Methods by Teachers of Vocational School - Lesson Analysis / Jitka Nábělková, Marcela Sabová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: E-pedagogium : nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku a didaktiky oborů -- ISSN 1213-7758 -- Roč. 2013, č. 3 (2013), s. 94-118.

Výsledky empirického šetření zaměřeného na používání aktivizačních metod ve výuce na středních odborných školách. Hlavní výzkumnou metodou bylo přímé strukturované pozorování výuky. Analýza vyučovacích hodin všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů se zabývala obecnými didaktickými kategoriemi, jako jsou výukové metody, organizační formy a fáze výuky. Bylo např. zjištěno, že ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů převládá frontální výuka, u odborných předmětů se prosazují komplexnější vyučovací metody a formy.

vyučovací metoda ; aktivní metoda ; forma výuky ; pozorování ; analýza ; vyučovací hodina ; všeobecně vzdělávací předmět ; odborný předmět ; střední odborná škola ; výsledek výzkumu ; empirický výzkum


8. Celostátní přehled středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 [National list of higher secondary and technical tertiary schools for the school year 2014/2015] / -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 41-42 (2013), s. 5-83.

Přehled studijních a učebních oborů, které pro školní rok 2014/2015 nabízejí střední a vyšší odborné školy.

střední škola ; vyšší odborná škola ; učební obor ; studijní obor ; soupis ; Česká republika ; 2014/2015


9. Přehled akreditovaných studijních programů a studijních oborů na vysokých školách, fakultách a jiných součástech vysokých škol v ČR pro akademický rok 2014/2015 [List of accredited study programmes and disciplines in higher education institutions, faculties and other parts of higher education institutions in the Czech Republic in the academic year 2014/2015] / -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 43-44 (2013), s. 1-128.

Informace o možnostech bakalářského a magisterského studia na českých vysokých školách a univerzitách v akademickém roce 2014/2015.

vysokoškolské studium ; vysoká škola ; univerzita ; studijní obor ; studijní program ; bakalářské studium ; magisterské studium ; soupis ; Česká republika ; 2014/2015


10. Prožitkové učení v podmínkách současné mateřské školy / [Adventure pedagogy in current kindergarten] / Dana Bazalová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1

In: Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 21, č. 2 (2014), s. 12-14.

Článek na základě diplomové práce autorky. Prožitkové učení je v současné mateřské škole běžně používaný termín. Zahrnuje vlastní iniciativu toho, kdo se učí. I když podnět přichází zvnějšku, pocit objevování, uchopení a porozumění vychází zvnitřku osobnosti. Předškolní pedagogové chápou prožitkové umění jako praktickou, konkrétní činnost dítěte se zapojením převážně zrakových a taktilních vjemů, která slouží k získávání jeho vědomostí. Co je to dětský prožitek a jak s ním pedagogové pracují. Učitel v soudobé mateřské škole jako pomocník a průvodce na cestě za poznáním. Prožitkové učení je vlastně každá zkušenost, příležitost či situace během celého dne v mateřské škole.

mateřská škola ; předškolní výchova ; pedagogika zážitku ; učitelka ; role učitele ; zkušenost ; praktická práce


11. Ano či ne standardům pro zápisy do prvních ročníků základních škol? / [Yes or no to standards for enrollment to the first year of primary schools?] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 4 (2014), s. 3.

Názory ředitelů a učitelů základních škol na záměr nového ministra školství M. Chládka zavést standardy pro zápis do prvních ročníků základních škol. Někteří uznávají potřebnost sjednocení základních požadavků na děti před nástupem do školy, jiní namítají, že jsou schopni sami posoudit, co děti mají zvládnout. Termíny zápisů by podle některých bylo dobré posunout až na květen, protože děti jsou v té době opět o něco zralejší než na začátku roku, a protože se většinou do školy těší, nemusely by tak dlouho po zápisu čekat, až do ní opravdu nastoupí. Na s. 10 je uvedena tabulka klíčových kompetencí vycházejících z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, které by děti měly zvládat před nástupem do školy.

standardizovaný test ; zápis ; základní škola ; školní zralost ; způsobilost ; způsobilostní minimum ; vzdělávací standard ; předškolní výchova ; přijetí do školy ; názor ; ředitel školy ; učitel


12. Co by si rodiče přáli od sexuální výchovy ve škole / [What do parents expect from sex education in school?] / Lenka Kamanová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Komenský : časopis pro učitele základní školy -- ISSN 0323-0449 -- Roč. 138, č. 2 (prosinec 2013) (2013/2014), s. 20-25.

Od roku 2011 je na druhém stupni základní školy povinná sexuální výchova. Stále však zůstává otevřená diskuze o tom, co a jak v rámci tohoto tématu žáky učit, aby to nevyvolalo pobouření rodičů. Článek se proto zaměřuje na otázky, jak vnímají rodiče školní sexuální výchovu, jaký k ní mají postoj a co od ní očekávají.

pohlavní výchova ; povinný předmět ; druhý stupeň ; základní škola ; obsah výuky ; postoj rodičů ; rodiče ; názor ; očekávání ; postoj ; sexuální výchova


13. Mateřská škola je ideální místo pro rozvoj komunikace / [Kindergarten is an ideal place for the development of communication] / Marie Těthalová -- čeština

In: Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 21, č. 2 (2014), s. 20-21.

Učitelka v mateřské škole jako vzor správné komunikace, správného tvoření hlasu, správného tempa a artikulace. Smysl logopedické prevence v mateřské škole. Rozvoji řeči je třeba věnovat spoustu času, nikoliv jen hodinu ve speciálním kroužku. Komunikace mezi dítětem a dospělým. Hlas jako pracovní nástroj učitele. Bilingvální děti v MŠ.

řeč ; řečová dovednost ; prevence ; logoped ; logopedie ; mateřská škola ; komunikace ; učitelka ; vzor ; výslovnost ; slovo ; bilingvismus ; artikulace


14. Jak zaujmout žáky 1. stupně základní školy chemií? / [How to attract primary school pupils by chemistry?] / Marie Solárová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Komenský : časopis pro učitele základní školy -- ISSN 0323-0449 -- Roč. 138, č. 2 (prosinec 2013) (2013/2014), s. 48-52.

Zaujmout žáky 1. stupně chemií není nijak obtížné. Stačí zařadit do vyučovacích hodin chemické pokusy. Žáci se s chemií seznamují nejraději právě prostřednictvím jednoduchých experimentů, které mohou v chemických laboratořích pod dohledem pedagoga sami provádět nebo shlédnout v podobě chemické show. V článku jsou uvedeny náměty na několik jednoduchých, ale zajímavých chemických pokusů.

chemie ; výuka ; forma výuky ; experiment ; laboratorní pokus ; žák ; první stupeň ; základní škola ; zájem ; motivace učení ; ukázka ; příklad


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 6. 3. 2014

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018