Ekonomika školství v ČR - za rok 2013

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze obsahuje záznamy článků zaměřených na ekonomiku školství v České republice excerpovaných z českých pedagogických a jiných odborných časopisů, případně deníků, vydaných v roce 2013. Plné texty článků lze objednat prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ (elektronická nebo papírová forma) nebo e-mailem na adrese petrovicova@npmk.cz (pouze papírová forma).


1. Co může Mireček udělat pro Česko : Česká republika chce lépe zhodnotit investice do stipendií zahraničních studentů [What can foreign students do for the Czech Republic : Czech Republic wants to increase the value of investments in scholarships for foreign students] / Robert Břešťan -- čeština

In: Ekonom : týdeník vydavatelství Economia -- ISSN 1210-0714 -- Roč. 57, č. 17 (2013), s. 24-25.

Stoupající počty zahraničních studentů na českých vysokých školách v posledním desetiletí. Zahraniční studenti podle zemí, studenti z prioritních zemí českých exportérů. Výsledky analýzy efektivity investic do vládních stipendií pro zahraniční studenty z rozvojových zemí: téměř nulová návratnost, ztráta kontaktů s bývalými studenty. Zohlednění výsledků v nové strategii pro poskytování vládních stipendií pro studenty z rozvojových zemí na období 2013 - 2018 (tvorba a aktualizace databáze zahraničních studentů čerpajících stipendium a udržování dalších kontaktů s nimi prostřednictvím zastupitelských úřadů). Informace o internetovém projektu k propojování firem a lidí žijících v zahraničí s vazbami na Česko (českých krajanů nebo bývalých studentů českých a československých škol). Ostatní zahraniční studenti - samoplátci jako významný zdroj příjmů českých vysokých škol.

zahraniční student ; vysoká škola ; univerzita ; stipendista ; stipendium ; vláda ; vládní politika ; ekonomika školství ; studijní poplatky ; Česká republika


2. Co vypovídá zpráva OECD o českém vzdělávání [Evidence on Czech education system in OECD report] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 26 (2013), s. 3.

Informace o českém školství vyplývající z publikace Education at a Glance 2013, která srovnává vzdělávací systémy zemí OECD. Česká republika nadále patří mezi země s nejvyšším podílem obyvatel s vyšším sekundárním vzděláním, v podílu osob s terciárním vzděláním už toto prvenství nemáme. Další údaje se týkají úspěšnosti studia, uplatnění absolventů na trhu práce, výdajů na žáka atd.

statistická data ; školství ; stupeň vzdělání ; školní úspěšnost ; uplatnění ; absolvent ; trh práce ; náklady na vzdělání ; komparace ; zpráva ; Education at a Glance ; Česká republika ; země OECD ; 2013


3. Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2013 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2013 stanovených č. j. MSMT-1037/2013-200 : č.j. MSMT-32825/2013 [Completion of normatives of non-investment expenditures for 2013 for the purpose of granting subsidies for activities of schools and school facilities which have not been established by state, region, municipality, bound of municipalities, registered church or religious society with the right to establish denominational schools, in the year 2013 No. MSMT-1037/2013-200 : No. MSMT-32825/2013] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 69, č. 10 (2013), s. 2-4.

Přehled normativů neinvestičních výdajů na rok 2013 (s účinností od 1. 9. 2013) o poskytování dotací soukromým školám pro obory vzdělání středních škol a vyšších odborných škol, pro které normativ neinvestičních výdajů na rok 2013 nebyl dosud stanoven. Podrobnosti v tabulkách v příloze.

soukromá škola ; nestátní škola ; střední škola ; střední odborná škola ; vyšší odborná škola ; financování ; přidělení finančních prostředků ; podpora ; ministerstvo školství ; 2013


4. Ekonomický obraz školství v černé : peníze navíc jsou nutné, samy o sobě ale problém kvality vzdělávání nevyřeší [Economic picture of education in the black colour : extra money needed, but itself it won't solve the problem of quality] / Daniel Münich ; [Autor interview] Radmil Švancar -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 34 (2013), s. 8-9.

Článek přináší rozhovor se členem Národní ekonomické rady vlády o problémech, které s sebou nese podfinancované školství, kde je možné vzít peníze na zvýšení platů učitelů, o nedostatcích v řízení školství a stálé absenci učitelského kariérního řádu.

školství ; vzdělávání ; financování ; ekonomika školství ; pedagogické povolání ; učitel ; profesní profil ; plat ; řízení školství ; školská politika ; nedostatek ; názor ; kariérní systém pedagogických pracovníků ; profesní standardy učitelů


5. Existuje vazba mezi ekonomickou úspěšností země a tím, kolik vydává na školství? [Is there relation between economical successfulness of country and its expenditures on school system?] / Vít Berka -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 7 (2013), s. 10.

Srovnání České republiky s dalšími zeměmi Evropské unie v ukazatelích, jako jsou veřejné výdaje na studenta a hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele. Lucembursko a Norsko jako země, které jsou v čele žebříčku v obou ukazatelích. Potvrzení vztahu mezi výší výdajů na vzdělávání a ekonomickou úspěšností státu.

náklady na vzdělání ; rozpočet na vzdělání ; hrubý národní produkt ; ekonomický faktor ; ekonomický rozvoj ; komparace ; Česká republika ; země Evropské unie


6. Jaké změny přinese reforma financování regionálního školství [What changes will the reform of the financing of regional school system bring] / Václav Pícl ; [Autor interview] Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 16 (2013), s. 3.

Rozhovor s místopředsedou Českomoravské konfederace odborových svazů týkající se kroků, které odbory podnikají v oblasti reformy financování regionálního školství. Aktivní zapojení odborů do diskuse nad podobou reformy. Změny, které by měla reforma přinést, možná rizika nového systému financování.

reforma ; financování ; regionální školství ; odbory ; odborová organizace ; participace ; diskuse ; Česká republika


7. Jednotný normativ na žáka, to je jeden z cílů připravované změny financování regionálního školství : rozhovor s náměstkem ministra školství Jindřichem Fryčem [Unified normative for each pupil is one of the goals of prepared change in the financing of regional school system : interview with deputy Minister of Education Jindřich Fryč] / Jindřich Fryč ; [Autor interview] Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 1 (2013), s. 3.

Hlavní cíl plánovaných změn ve financování regionálního školství: eliminace velkých rozdílů v přidělování finančních prostředků školám stejného typu v různých krajích pomocí jednotného normativu na žáka. Další cíle: podpora škol v malých obcích a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, umožnění větší flexibility v hospodaření škol s přidělenými finančními prostředky. Kroky ministerstva k zavedení kariérního řádu učitelů.

financování ; regionální školství ; přidělení finančních prostředků ; škola ; podpora ; malá škola ; málotřídní škola ; hospodaření školy ; ministerstvo školství ; Česká republika ; kariérní systém pedagogických pracovníků


8. K otázce fungování systému financování českých vysokých škol [How the system of higher education financing works in the Czech Republic] / Zdenka Vostrovská -- čeština

In: Andragogika : čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých -- ISSN 1211-6378 -- Roč. 17, č. 4 (2013), s. 20-22.

Nelze zpochybnit, že kvalita vysokoškolského vzdělávání úzce souvisí se systémem financování. Zajištění kvality je pro stát důležité nejen z hlediska rychlé návratnosti vložených investic, ale také z důvodu konkurenceschopnosti. Článek se zabývá problematikou financování vysokého školství a upozorňuje na pozitivní a negativní trendy v této oblasti v průběhu posledního desetiletí.

vysoké školství ; vysokoškolské studium ; vysoká škola ; financování ; ekonomika školství ; kvalita ; kvalita vzdělání ; působení ; nedostatek ; Česká republika ; konkurenceschopnost


9. Kolaps v prstenci kolem Prahy varuje [Collapse of schools in the Prague-surrounding ring gives warning] / Jaroslava Štefflová -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 34 (2013), s. 20-21.

Článek upozorňuje na blížící se kolaps základního vzdělávání nejen v prstenci okolo Prahy, ale už i ve vzdálenějších částech okresu Praha - východ. Školy jsou přeplněné, většina učitelů má ve třídě více žáků, než je povoleno. Každá škola to řeší podle svých možností, často i na úkor prostor, které na výuku nebyly určeny (např. kabinety, kuchyňky pro učitele, chodby atd.).

počet žáků ; počet žáků na učitele ; velikost třídy ; třída ; základní škola ; základní školství ; nedostatek ; krize výchovy a vzdělání ; Praha ; Středočeský kraj


10. Nepůjde o projekt Tablety do škol : na co se mohou učitelé těšit v zamýšlených digitálních šablonách? [Planned digitalisation of Czech schools] / Jindřich Fryč, Michal Zaorálek ; [Autor interview] Radmil Švancar -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 40 (2013), s. 4-6.

Zavádění nejmodernější výpočetní techniky a internetu do škol je zásadní prioritou ministerstva školství. Digitalizace vzdělávání zapadá i do dlouhodobých strategií vlády formulovaných v materiálech s názvem Digitální Česko. V článku je uveden rozhovor se dvěma náměstky ministra školství o zamýšlené digitalizaci škol a její finanční podpoře.

školství ; vzdělávání ; škola ; informační technologie ; didaktické využití počítače ; výpočetní technika ; didaktická technika ; vzdělávací technologie ; Internet ; modernizace ; vybavení ; zlepšení ; financování ; školská politika ; názor ; digitalizace


11. Pokyn ministerstva k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2012 [Ministry instruction for the implementation of § 6 of the Law No. 306/1999 on the provision of subsidies to private schools and pre-school and school facilities for the calendar year 2012] / Jindřich Fryč -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 69, č. 2 (2013), s. 2-5.

Pokyn MŠMT o poskytování dotací soukromým školám. Text metodického pokynu. Předložení zprávy auditora. Smlouva soukromé školy s auditorem. Struktura a rozsah zprávy auditora. Závazky smluvních stran. Klasifikace výsledku ověření auditorem pro potřeby MŠMT. Úhrada nákladů za zprávu auditora a závěrečná ustanovení. Pokyn nabývá účinnost dnem 1. února 2013.

škola ; soukromá škola ; ekonomika školství ; financování ; přidělení finančních prostředků ; rozpočet na vzdělání ; školská legislativa ; směrnice ; podpora ; audit ; 2012


12. Problémy rezortu pomůže odstranit zakládání svazkových škol, říká ministr školství v demisi Dalibor Štys [Problems can be solved by establishing bond schools, says resigning Minister of Education] / Dalibor Štys ; [Autor interview] Petr Husník -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 29 (2013), s. 8-9.

Rozhovor s ministrem školství prozatímní Rusnokovy vlády o tom, co si myslí o současném českém školství a jak by si ho představoval v budoucnu (tj. jaké změny by se měly provést, co by se mělo naopak zachovat). Uveden příklad efektivně využitých peněz svazkovou základní školou v Rapotíně (svazková škola je školský subjekt, který provozují a podporují svazky obcí, jejichž peníze se tak koncentrují do jednoho místa).

školství ; vzdělávání ; systém výchovy a vzdělávání ; školská politika ; financování ; základní škola ; místní správa ; obec ; názor ; ministr školství ; Rapotín ; svazková škola ; efektivita ; příklad


13. Reforma financování RGŠ : stanovisko ČMOS PŠ [Reform in financing regional school system : viewpoint of TUs] -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 20 (2013), s. 16-17.

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství uvádí své výhrady k současnému návrhu financování regionálního školství. Porovnává současný systém a nový systém a na základě uvedených důvodů nedoporučuje MŠMT dále pokračovat ve schvalování příslušných změn školského zákona.

regionální školství ; financování ; rozpočet na vzdělání ; ekonomika školství ; přidělení finančních prostředků ; školská legislativa ; návrh zákona ; školská politika ; reforma ; nedostatek ; názor ; odbory ; školství ; Českomoravský odborový svaz pracovníků školství ; kritika


14. Rozpis rozpočtu regionálního školství pro rok 2013 : rozhovor s Jindřichem Fryčem, náměstkem ministra školství [Allocation of the budget of regional school system for the year 2013 : interview with Jindřich Fryč, deputy Minister of Education] / Jinřich Fryč ; [Autor interview] Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 2 (2013), s. 3.

Porovnání rozpočtu na regionální školství pro rok 2013 s rokem 2012. Doporučení ředitelům škol použít navýšené mzdové prostředky na zvýšení platů kvalitních zkušených pedagogů. Postup při rozpisu rozpočtu. Spojení prostředků na platy pedagogů a nepedagogických pracovníků škol. Financování rozvojových programů a postup při získávání prostředků z programů.

regionální školství ; rozpočet ; rozpočet na vzdělání ; přidělení finančních prostředků ; plat ; vyučující personál ; nepedagogický personál ; rozvoj ; Česká republika ; 2013


15. Rozpočet 2013 : očekávání stability [Budget 2013 : expecting stability] / Zuzana Matušková ; [Autor interview] Radmil Švancar -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 1 (2013), s. 8-9.

Rozhovor s vrchní ředitelkou sekce financování MŠMT o aktuálním návrhu rozpočtu školství pro rok 2013. Porovnání letošního rozpočtu s rozpočtem 2012 před vázáním a po něm (tj. před škrty a po škrtech), letošní příjmy, výdaje a členění rozpočtu, navýšení finančních prostředků v regionálním školství atd.

školství ; vzdělávání ; financování ; ekonomika školství ; rozpočet na vzdělání ; přidělení finančních prostředků ; regionální školství ; komparace ; názor ; 2013 ; 2012


16. Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2013 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2013 : č. j. MSMT 1037/2013-200 [Setting normatives for non-investment expenditures for 2013 aimed at the provision of subsidies to schools and school facilities which were not established by the state, region, municipality, bound of municipalities or registered church with the right to establish denominational schools, in the year 2013] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 69, č. 2 (2013), s. 10-38.

Poskytování dotací soukromým školám. Soustava republikových normativů pro rok 2013. V příloze normativy neinvestičních výdajů stanovených MŠMT pro rok 2013 v Kč. Příplatky na zdravotní postižení. Obory poskytující střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou, obory nástavbového studia, gymnázia, konzervatoře, vyšší odborné školy.

gymnázium ; učební obor ; učební obor s maturitou ; konzervatoř ; soukromá škola ; nestátní škola ; financování ; přidělení finančních prostředků ; náklady na vzdělání ; legislativa ; soupis ; Česká republika ; 2013


17. Učňů pomalu, ale jistě přibývá : možná zčásti i díky krajskému kapesnému [Number of apprentices has slowly been on the rise : maybe thanks to regional scholarships] / Petr Husník -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 17 (2013), s. 12-13.

Demografický pokles obyvatelstva spolu s klesajícím zájmem žáků o učňovské obory dlouhodobě ohrožují učňovské školství. Aby se tento trend zmírnil, zavedly některé učňovské školy (jako motivační nástroj) žákovská stipendia. Systém finanční podpory zájemců o učební obory zavedla už většina krajů. Jak praxe ukazuje, má tato podpora na zvýšení počtu učňů určitě vliv.

učňovské školství ; odborné školství ; učňovská škola ; odborné vzdělání ; učební obor ; počet žáků ; úbytek žáků ; populační trend ; působení ; žák ; zájem ; stipendium ; podpora ; motivace ; zlepšení ; regionální školství ; školská politika


18. Veřejné slyšení k petici Za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání [Public hearing to the petition For creation of conditions for quality education] / František Dobšík -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 6 (2013), s. 3.

Z vystoupení předsedy ČMOS pracovníků školství na úvod veřejného slyšení k petici, které se uskutečnilo v Senátu koncem ledna 2013. Kritika neplnění bodů programového prohlášení vlády týkajících se financování regionálního školství. Upozornění na pokles průměrných platů pedagogů od roku 2008.

financování ; regionální školství ; nedostatek ; plat ; průměrný příjem ; učitel ; vyučující personál ; názor ; odborová organizace ; Českomoravský odborový svaz pracovníků školství


19. Vezměte méně studentů, vyděláte na tom : vysoké školy by už neměly mít zájem jen na vysokém počtu přijímaných : i tak bude studovat osmdesát procent populace [Accept less students, it will pay back : higher education institutions should not be interested in the number of students, 80% of the population will study anyway] / Radka Kvačková, Barbora Říhová -- čeština

In: Lidové noviny : [vydání Praha] -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 26, č. 135 (11.VI.) (2013), s. [17], 19.

Již několik let se ministerstvo školství potýká s hrozbou, že stálým zvyšováním počtu studentů českých veřejných vysokých škol (VVŠ), začne klesat kvalita jejich vzdělávání. Do roku 2011 byly tyto školy financovány podle počtu studentů, dnes je tento způsob neudržitelný. Ministerstvo školství sice neschvaluje kvóty, kolik která škola má přijmout uchazečů, má ale k dispozici jiný regulační nástroj, totiž financování. V současnosti se nově na počet studentů vztahuje pouze osmdesát procent dotace, dvacet procent tvoří kvalitativní ukazatele.

vysoká škola ; veřejná škola ; vysokoškolské studium ; počet studentů ; přijetí na vysokou školu ; numerus clausus ; financování ; přidělení finančních prostředků ; ekonomika školství ; státní rozpočet ; školská politika


20. Výroční zpráva České školní inspekce - podněty ke zlepšení stavu vzdělávání / [Annual report of Czech School Inspection - impulses to the improvement of the state of education] / Olga Šedivá, ČŠI -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 6 (2013), s. 10.

Podněty vyplývající z výroční zprávy ČŠI za školní rok 2011/2012 se týkají zlepšení systému financování školství ze státního rozpočtu, výuky cizích jazyků nebo vybavení škol informačními a komunikačními technologiemi. Konkrétní doporučení pro oblast předškolního vzdělávání (potřeba zvýšení kapacit), základní a střední školství (opatření týkající se rámcových vzdělávacích programů).

výroční zpráva ; inspekce ; financování ; školství ; výuka ; cizí jazyk ; vybavení ; informační technologie ; rámcový vzdělávací program ; základní školství ; střední školství


21. Vývoj průměrných platů v regionálním školství : rozhovor s Ing. Vlastimilem Finkem z ministerstva školství [Development of average salaries in regional school system] / Vlastimil Fink ; [Autor interview] Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 39 (2013), s. 3.

Vývoj průměrných platů pedagogických i nepedagogických pracovníků v regionálním školství v roce 2013. Situace na základních školách. Srovnání s rokem 2012. Rozdíly v krajských normativech (tj. částce přidělované na jednoho žáka). Na s. 10 srovnání krajských normativů jednotlivých typů škol v tabulkách a grafech.

průměrný příjem ; plat ; učitel ; vyučující personál ; nepedagogický personál ; regionální školství ; základní školství ; náklady na vzdělání ; financování ; Česká republika ; 2013


22. Ze situační zprávy k reformě financování regionálního školství [From situational report on the reform of financing regional education] / MŠMT -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 8 (2013), s. 17-18.

Ministerstvo školství předložilo k odborné diskuzi představitelům školských komisí Asociace krajů, Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv návrh změn v nastavení financování regionálního školství. Článek prezentuje nejdůležitější změny, které se školský rezort snaží prosadit.

školství ; vzdělávání ; regionální školství ; ekonomika školství ; financování ; rozpočet na vzdělání ; náklady na vzdělání ; koncepce ; školská politika ; reforma ; návrh


23. Změna financování regionálního školství z pohledu Svazu měst a obcí [Change in the financing of regional school system from the viewpoint of the Union of Municipalities] / Marcela Štiková ; [Autor interview] Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 8 (2013), s. 3.

Rozhovor s předsedkyní školské komise Svazu měst a obcí České republiky k návrhu reformy financování regionálního školství. Návrh ministerstva školství postrádá podle M. Štikové komplexní přístup, je zúžený jen na financování platů pedagogů. Vyjádření k tzv. oborovým normativům, které by měly odstranit rozdíly v krajských normativech. Názor na problematiku financování školských služeb a práce nepedagogů.

návrh reformy ; reforma ; financování ; regionální školství ; plat ; učitel ; nepedagogický personál ; pravidlo ; názor


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019