Informace ze zahraničních časopisů č. 03/2014

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) v záhlaví webové stránky PK (http://npmk.cz/) nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz


1. Das Schulprogramm als Arbeitsplan : [Školní program jako pracovní plán :: struktura - pracovní proces - účast] / Struktur - Arbeitsprozess - Beteiligung / Wiebke Hoheisel, Ulrike Koller, Jörg Lahme, Birgit Sebexen -- němčina

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 56, č. 10 (2004), s. 10-[13].

Školní programy bývají nejprve ideální formulací dobré školy, jsou živoucí a fungují vlastně jako režijní pomůcka pro další rozvoj školy. Aktualizace ŠP je úkolem řídící skupiny ve škole (na jeho dalším vývoji se podílí mnozí pedagogové). Úlohou řídící skupiny je shromažďovat náměty pro další školní rozvojové projekty. Tento proces nabízí učitelům možnost kontinuální sebereflexe.

vzdělávací projekt ; školní vzdělávací program ; řízení školy ; rozvoj ; škola ; plánování ve školství ; učitel ; sebehodnocení ; SRN


2. Auf dem Weg zum schulinternen Curriculum / [Na cestě ke školnímu internímu kurikulu] / Anette Fritsch, Karsten Patzer -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 65, č. 12 (2013), s. 14-17.

Školní interní kurikulum tvoří základ pro rozvoj školy. Při jeho vytváření je organizován pracovní a komunikační proces. Příklad tvorby školního interního kurikula v souborné střední škole v Hesensku (SRN). Kontinuální proces rozvoje školy a úkoly jeho hlavních aktérů.

školní vzdělávací program ; kurikulum ; vývoj kurikula ; rozvoj ; škola ; souborná střední škola ; SRN


3. The Process of Choosing What to Study : [Způsob výběru studia :: longitudinální studie, jak výběr vysoké školy ovlivňuje identita středoškolských studentů] / a Longitudinal Study of Upper Secondary Students' Identity Work When Choosing Higher Education / Henriette Tolstrup Holmegaard, Lars M. Ulriksen, Lene Moller Madsen -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Scandinavian journal of educational research -- ISSN 0031-3831 -- Roč. 58, č. 1 (2014), s. [21]-40.

První výsledky longitudinální kvalitativní studie, která sledovala, jaká jsou kritéria středoškoláků pro výběr vysoké školy. 38 dánských středoškolských studentů se prostřednictvím rozhovorů vyjadřovalo k tomu, jakou strategii uplatňovali při výběru dalšího studia. První část výzkumu proběhla v posledním ročníku střední školy a další část po absolvování prvního roku studia na vysoké škole. Psychologický rámec rozhovorů ukázal, jaké dilema studenti při výběru prožívají. Vybrané příběhy z tohoto výzkumu by mohly budoucím vysokoškolákům poskytnout prostor pro snadnější rozhodování, protože výběr vysoké školy se ukázal jako sociální proces, nikoliv individuální záležitost.

vysoká škola ; přijetí na vysokou školu ; výběrové kritérium ; přechod ze střední na vysokou školu ; longitudinální výzkum ; volba školy ; volba studijního oboru ; rozhodování ; sociální působení ; psychologie osobnosti ; identita ; Dánsko


4. Social Status Profiles Among First Grade Children / [Profil sociálního postavení dětí v první třídě] / Emmanuel O. Acquah, Tuire Palonen, Erno Lehtinen, Kaarina Laine -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Scandinavian journal of educational research -- ISSN 0031-3831 -- Roč. 58, č. 1 (2014), s. [73]-92.

Studie se zaměřuje na sociální vztahy mezi dětmi z první třídy, vztah mezi přijímáním a odmítáním a jak tyto vztahy souvisejí se třemi sociálními rysy: šikanováním, pronásledováním a sociálním vyloučením. Údaje od 748 dětí ze 49 tříd základních škol v jihozápadním Finsku byly získány prostřednictvím rozhovorů. Výsledky ukazují na negativní korelace mezi přijímáním, odmítáním, šikanováním a sociálním vylučováním dětí, ale ne pronásledováním. Pozitivní korelace byly pozorovány mezi odmítáním a všemi sociálními rysy chování. Další přehledné výsledky v tabulkách.

žák ; první stupeň ; sociální postavení ; vztahy mezi vrstevníky ; chování žáka ; chování skupiny ; analýza ; šikanování ; sociální působení ; výsledek výzkumu ; Finsko ; sociální vyloučení ; ročník 1


5. Školská prevencia závislostí / [School prevention of addictions] / Jaroslav Rakučák -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2

In: Vychovávatel' -- ISSN 0139-6919 -- Roč. 62, č. 3-4 (2013/2014), s. 44-46.

Školská prevence závislostí je kontaktní a záměrné předcházení stavu závislostí prostřednictvím připravených metod práce, které slouží na ochranu jednotlivce, skupiny či komunity před možnými negativními důsledky, způsobenými užíváním návykových látek, případně realizováním negativních činností. Cílem je předejít negativním důsledkům způsobeným užíváním drog a ochránit společnost před patologickými jevy. Je třeba se zaměřit na upevňování správných postojů k návykovým látkám, k nácviku sociálních dovedností a podpoře zdravého sebevědomí a smyslu života. Formy aktivit v preventivním programu školy (přednášky, diskuse, modelové situace aj.). Prevence by měla být adresná, komplexní a včasná.

závislost ; drogy ; toxikomanie ; prevence ; škola ; výchovné působení


6. Inquiry-based science education – fashionable trend or hope for science education regeneration? / [Badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání – módní trend nebo naděje obnovy přírodovědného vzdělávání?] / Jiří Škoda, Pavel Doulík, Zuzana Procházková -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Technológia vzdelávania : vedecko - pedagogický časopis s informačnou prílohou -- ISSN 1335-003X, -- Roč. 21, č. 6 (2013), s. 6-11.

Příspěvek obsahuje základní charakteristiky badatelsky orientovaného přírodovědného vzdělávání - IBSE (Inquiry-Based Science Education) a analyzuje vhodnost této badatelské metody pro přírodovědné vzdělávání. Tato metoda znamená odklon od výuky, jenž je založena pouze na osvojování faktů, k výuce, která klade důraz na koncepční porozumění a logický proces osvojování dovedností. Podstatou badatelské metody je zapojení žáků a studentů do objevování přírodovědných zákonitostí, propojování informací do smysluplného kontextu, rozvíjení kritického myšlení a podpora pozitivního postoje žáků a studentů k přírodním vědám. Poslední kapitola analyzuje možnosti a limity zavádění IBSE do stávající školní praxe. Autoři považují IBSE za nosnou koncepci, zejména v oblasti základního vzdělávání v přírodních vědách, kdy se základy vědecké gramotnosti žáků tvoří.

učení bádáním ; vyučovací metoda ; přírodní vědy ; směr ; analýza ; výuka ; učení ; koncepce ; porozumění ; logické myšlení ; proces učení ; dovednost ; žák ; student ; objev ; informace ; myšlení ; postoj žáka ; postoj studenta ; základní vzdělání ; přírodovědný předmět ; charakteristiky ; fakta ; osvojování ; přírodní zákony ; kontext ; kritické myšlení ; školní praxe ; vědecká gramotnost


7. Ist Schule ohne Moral möglich? / [Je škola možná bez morálky?] / Thomas Kesselring -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 10

In: Pädagogische Führung : Zeitschrift für Schulleitung und Schulberatung -- ISSN 0939-0413 -- Roč. 24, č. 6 (2013), s. 204-208.

Vztah mezi školou a etikou nebo morálkou. Etika a morálka jsou lidské formy chování, kterým se děti a mládež musí nejprve naučit. Mravní základ jako předpoklad pro školní vyučování. Autonomie, schopnost sebeurčení, se rozvíjí současně s naší připraveností respektovat práva a svobodu druhých. Mezilidské vztahy jsou pro děti stejně tak důležité jako zdravá výživa a dostatečný spánek.

morálka ; mravní výchova ; etika ; chování žáka ; základní škola ; práva žáka ; lidská práva ; SRN


8. A framework for monitoring instructional environments in a virtual world / [Rámec pro monitorování výukových prostředí ve virtuálním světě] / David Chodos, Eleni Stroulia, Sharla King, Mike Carbonaro -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 45, č. 1 (2014), s. [24]-35.

Kanadský výzkum se zaměřil na dosud opomíjenou oblast monitorování a analýzy chování žáků či studentů v rámci výuky založené na simulaci v prostředí virtuálních světů. Byl navržen a vyzkoušen rámec pro hodnocení a porovnávání chování ve virtuálním světě z pedagogické perspektivy, což je nezbytné pro hodnocení efektivity této formy výuky a její porovnávání s jinými vyučovacími metodami a formami.

chování žáka ; studentské chování ; virtuální realita ; simulace ; učební prostředí ; analýza ; hodnocení ; komparace ; forma výuky ; pedagogický výzkum ; Kanada


9. Critical success factors for transforming pedagogy with mobile Web. 2.0 / [Faktory, které jsou kritické pro úspěšnost pedagogického využití mobilního Webu 2.0] / Thomas Donald Cochrane -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 45, č. 1 (2014), s. [65]-82.

Dosavadní výzkumy věnované m-learningu měly charakter krátkodobých pilotních studií bez kritických či teoretických závěrů. O změnu se pokouší novozélandský longitudinální výzkum zaměřený na šest faktorů, které ovlivňují úspěšnost pedagogické implementace mobilního Webu 2.0. Tyto faktory byly vybrány z 35 projektů z let 2006 - 2011 zaměřených na integrování Webu 2.0 do vysokoškolského vzdělávání. Článek se soustřeďuje na dva z těchto faktorů: na potřebu nových přístupů k technické a pedagogické podpoře a na trvalou interakci podporující fungování společenství praxe.

mobilní vzdělávací služby ; vzdělávací technologie ; World Wide Web ; Internet ; vysoká škola ; vysokoškolské studium ; longitudinální výzkum ; Nový Zéland ; m-learning ; Web 2.0


10. Preschool teacher competence viewed from the perspective of students in early childhood teacher education / [Kompetence učitelů v předškolním vzdělávání z perspektivy studentů učitelství pro předškolní věk] / Anne Lillvist, Anette Sandberg, Sonja Sheridan, Pia Williams -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of education for teaching [Tištěný text] : international research and pedagogy -- ISSN 0260-7476 -- Roč. 40, č. 1 (2014), s. [3]-19.

Současný stav vzdělávání pro předškolní věk ve Švédsku. Více než 800 budoucích učitelů v předškolním vzdělávání odpovídalo na otázky o svých kompetencích. Rozdělili je do několika kategorií (všeobecnou pedagogickou kompetenci, kompetenci pro specifický obsah práce, herní kompetence, sociální kompetence, kompetence pro spolupráci). Zároveň se vyjadřovali k problému, zda mohou všechny tyto kompetence získat již během studia na vysoké škole. Diskuze o profesních dovednostech v předškolní výchově.

student učitelství ; předškolní výchova ; vzdělávání učitelů ; pedagogická dovednost ; pedagogické povolání ; způsobilost ; názor ; výzkum


11. An educational practices framework : [Rámec vzdělávací praxe :: možnosti pro oprávněnost prestiže učitelské profese] / the potential for empowerment of the teaching profession / Tom Lowrie -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of education for teaching [Tištěný text] : international research and pedagogy -- ISSN 0260-7476 -- Roč. 40, č. 1 (2014), s. [34]-46.

Nové vzdělávací iniciativy v Austrálii jako výzva k poskytování bohatého a oprávněného profesního rozvoje učitelů i dalších pedagogických pracovníků v době zvýšené odpovědnosti a pokračujících změn. Nutnost v každé komunitě sjednotit teorii s praxí. Od nedávné doby existují jiné podmínky pro školskou politiku, která se od tradičního vzdělávání v jednotlivých státech Austrálie posunuje k různým formám celonárodního hodnocení až k zavedení mezinárodního kurikula. Teoretické části tohoto modelu již efektivně fungují v mnoha zemích.

školská politika ; školská reforma ; vzdělávání učitelů ; profesní příprava ; kurikulum ; teorie ; praxe ; pedagogické povolání ; Austrálie ; změna


12. Retooling Asian-Pacific teachers to promote creativity, innovation and problem solving in science classroom / [Nové nástroje asijských učitelů k výuce kreativity, inovace a řešení problémů v hodinách přírodovědných předmětů] / Kar-Tin Lee, Christina Chalmers, Vinesh Chandra, Andy Yeh, Rod Nason -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of education for teaching [Tištěný text] : international research and pedagogy -- ISSN 0260-7476 -- Roč. 40, č. 1 (2014), s. [47]-64.

Článek představuje Profesní výukový program, kterého se zúčastnili učitelé základních škol v Číně a jehož cílem bylo adaptovat učitele na využívání nových technologií při výuce přírodních věd. Tento program je součástí vládní politiky vzdělávání pro léta 2010 - 2020 plánované ministerstvem školství. Studie autorů zjistila, že účastníci tohoto programu prokazovali významný pokrok nejen ve znalostech pedagogického obsahu, ale i v sebedůvěře a uvědomění si identity učitele. Ukázalo se také, že učitelé ze zemí v oblasti Asie-Pacifiku musejí respektovat kulturní tradice své země a zařazovat je do výuky.

další vzdělávání učitelů ; výcvikový kurs ; pedagogická informace ; přírodní vědy ; vyučovací hodina ; základní škola ; nové technologie ; počítač ; inovace ve vzdělávání ; tvořivost ; výukový software ; školská politika ; vláda ; Asie-Pacifik ; Čína


13. The relationship between university student learning outcomes and participation in social network services, social acceptance and attitude towards school life / [Vztah mezi studijními výsledky univerzitních studentů a jejich účastí ve službách sociálních sítí, sociálním přijetím a postoji ke školnímu životu] / Sung Youl Park, Seung-Bong Cha, Keol Lim, Seung-Hwa Jung -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 45, č. 1 (2014), s. [97]-111.

Ačkoli učitelé využívají služby sociálních sítí ve vysokoškolské výuce v přesvědčení, že tím přispívají ke zlepšení učení studentů, bylo zatím realizováno málo empirických výzkumů, které by to potvrdily. Jihokorejský výzkum mezi 730 univerzitními studenty se proto zaměřil na vztah mezi jejich prospěchem, zapojením do sociálních sítí, sociálním přijetím a postoji k univerzitnímu životu. Výsledky ukázaly, že klíčové je sociální přijetí, další dva faktory působí spíše nepřímo.

prospěch ; student ; univerzita ; sociální působení ; sociální komunikace ; didaktické využití počítače ; studentská účast ; pedagogický výzkum ; Korejská republika ; sociální síť


14. Das französische Zentralabitur - ein Modell für Deutschland? / [Francouzská ústřední maturita - model pro Německo?] / Rainer Bölling -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Zeitschrift für Pädagogik -- ISSN 0044-3247, -- Roč. 59, č. 6 (2013), s. [868]-886.

Vzhledem k dlouhodobým snahám veřejnosti o vytvoření ústřední společné maturity pro všechny německé spolkové země se objevuje otázka možnosti modelového charakteru francouzského bakalariátu, který představuje ústřední zkoušku v zemi. Přehled vývoje bakalariátu (Bac) od roku 1808 a jeho aktuální struktura. Změny profilu Bac od roku 1941 do roku 1953 a nastavení pěti předmětových směrů A - E podle zaměření na humanitní a přírodní vědy v pěti kombinacích. Televizní reportáže ze zkušebních center a zveřejnění výsledků Bac.

maturita ; závěrečná zkouška ; zkušební systém ; střední škola ; SRN ; Francie


15. Schulentwicklung - wichtiger als Klassenbildung und Stundenplan? / [Rozvoj školy - důležitější než vzdělání třídy a rozvrh hodin?] / Josef Schätz -- němčina

In: Pädagogische Führung : Zeitschrift für Schulleitung und Schulberatung -- ISSN 0939-0413 -- Roč. 25, č. 1 (2014), s. 13-17.

Rozvoj školy je klíčovou úlohou pro vedení školy a učitele. Škola musí vnímat proces společenských změn a adekvátně na ně reagovat. Škola sama je objektem změn, musí zavádět nové předměty jako odpověď na nové požadavky. Nutnost reakce škol na demografické změny (úbytek žáků ve vesnicích, přeplněné třídy ve velkých městech s množstvím dětí přistěhovalců).

řízení školy ; školní vzdělávací program ; školská správa ; rozvoj ; škola ; ředitel školy


16. Promoting collaborative practice and reciprocity in initial teacher education : [Nutnost věnovat se více spolupráci a recipročním vztahům v počátečním vzdělávání učitelů :: vytvoření prostoru pro dialog na základě autentické videonahrávky] / realising a dialogic space through video capture analysis / Bernadette Youens, Lindsey Smethem, Stefanie Sullivan -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of education for teaching [Tištěný text] : international research and pedagogy -- ISSN 0260-7476 -- Roč. 40, č. 2 (2014), s. [101]-113.

Použití videozáznamu k vytvoření prostředí spolupráce při vzdělávání učitelů. Neexistují zde tradiční hierarchie a hranice mezi jednotlivými aktéry (student učitelství, školní mentor, tutor z vysoké školy), ani jejich rozdílné znalosti (akademická, profesní a praktická). Studie z katedry učitelských studií jedné anglické univerzity pracovala v kontextu své politiky ve vztahu škola-univerzita. Video zde mělo za úkol prohloubit dialog, vytvořit prostředí spolupráce a povzbudit reciproční učení v rámci vztahů mezi těmito partnery.

student učitelství ; pedagogická praxe ; uvádějící učitel ; tutor ; univerzita ; vzdělávání učitelů ; partnerství škol ; vztahy mezi školami ; vztah učitel-student ; video ; videozáznam ; analýza ; spolupráce


17. Die Zusammensetzung der Schülerschaft als Einflussfaktor für Schulleistungen : [Složení žáků jako faktor vlivu na školní výkony :: mezinárodní a národní nálezy] / internationale und nationale Befunde / Hanna Dumont, Marko Neumann, Kai Maaz, Ulrich Trautwein -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht -- ISSN 0342-183X, -- Roč. 60, č. 3 (2013), s. [163] -183.

Příspěvek přináší shrnutí nálezů k otázce, zda složení žactva školy resp. školní třídy má vliv na výkony žáků. Při představení mezinárodních a národních výsledků výzkumu bylo zjištěno, že v Německu má na výkon žáků největší vliv složení žáků ve třídě. Etnické složení třídy nemá však prokazatelný vliv na výkony žáků.

diferenciace podle schopností ; diferencovaná výuka ; vytváření skupin ; žák ; prospěch ; třída ; sestavení třídy ; školní úspěšnost


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 2. 4. 2014

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019