Novinky - PEDAGOGIKA - duben 2014

1. Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku / Jan Svoboda -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 164 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0603-3 (brož.)

Sign.: II 111843V1

agrese ; agresivita ; předškolní věk ; mladší školní věk ; výchova dítěte ; pedopsychologie ; vztah rodiče-dítě

Anotace:

Cílem knihy je předat čtenáři podstatné a výzkumy získané informace o současných dětech, a to v souvislosti s řešením situací, které běžně nastávají. Obecně jsou stížnosti na zvyšující se dětskou agresivitu. Ta opravdu existuje, vždy ale jako důsledek, není příčinou sama o sobě. Text pomáhá čtenáři pochopit, co je příčinou agresivity u dětí, a navrhuje možné postupy řešení.


2. Didaktika osobnostní a sociální výchovy / Josef Valenta -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2013 -- 232 s. -- cze

ISBN 978-80-247-4473-5 (brož.)

Sign.: II 111794V1

rozvoj osobnosti ; sebepojetí ; sebeovládání ; psychohygienická výchova ; sociální dovednost ; didaktika ; osobnostní a sociální výchova

Anotace:

Tato kniha, opírající se o poznatky zjištěné v praxi, si klade za cíl konstituovat základ didaktiky OSV. Zejména chce ale ukázat, o čem by měl učitel/lektor přemýšlet, aby pak v učebně mohl říci: Teď opravdu dělám OSV. Kniha je věnována všem, kdo se zabývají rozvíjením životních dovedností.


3. Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemie / Dana Řezníčková a kolektiv -- Vyd. 1.

Praha : Nakladatelství P3K, 2013 -- 287 s. -- cze

ISBN 978-80-87343-24-1 (brož.)

Sign.: II 111804V1

výuka ; základní škola ; střední škola ; biologie ; zeměpis ; chemie ; dovednost ; kurikulum ; pedagogický výzkum

Anotace:

Monografie předkládá a do širších souvislostí rámuje koncepci a výsledky čtyřletého výzkumu oborových didaktik biologie, geografie a chemie. Hlavním cílem projektu bylo na základě víceúrovňové analýzy dovedností v rovině zamýšleného, realizovaného a dosaženého kurikula navrhnout provázaný systém dovedností žáků, které by si měli osvojit v biologii, geografii a chemii na konci 5. a 9. ročníku základní školy a 4. ročníku gymnázií.


4. Konečně spí celou noc! : jak pochopit a vyřešit problémy se spánkem vašeho dítěte / Eva Solmaz ; [překlad Marta Kališová] -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2014 -- 157 s. -- cze

ISBN 978-80-247-5136-8 (brož.)

Sign.: II 111792V1

péče o dítě ; výchova dítěte ; pedopsychologie ; spánek

Anotace:

Autorka osvětluje dětský spánek z různých úhlů pohledu a nabízí netradiční, ale velmi efektivní rady. Povzbuzuje unavené rodiče k odvaze najít svůj osobní přístup ke spánku dítěte navzdory všem teoriím a nabízí jim řadu výborných tipů a osobních zkušeností.


5. Obecná didaktika : pro studium a praxi / Lucie Zormanová -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2014 -- 239 s. -- cze

ISBN 978-80-247-4590-9 (brož.)

Sign.: II 111790V1

didaktika ; dějiny pedagogiky ; výuka ; forma výuky ; vyučovací metoda ; vzdělávání ; kurikulum ; plánování ; příprava na vyučování ; diagnostika ; hodnocení žáka ; obecná didaktika ; pedagogický dokument ; didaktické zásady ; didaktický prostředek

Anotace:

Publikace určená především studentům učitelství a učitelům vás srozumitelnou a jasnou formou seznámí se základními pojmy a problémy oboru. Výklad je zároveň komplexní, bez povrchního zjednodušování.


6. Porucha pozornosti bez hyperaktivity : pomoc rodičům a učitelům / Emmanuelle Pelletier ; [z francouzského originálu ... přeložila Veronika Matiášková] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2014 -- 115 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0599-9 (brož.)

Sign.: II 111842V1

výchova dítěte ; rodinná výchova ; psychodiagnostika ; poruchy pozornosti

Anotace:

Autorka, školní psycholožka, podává pomocnou ruku rodičům dětí, které trpí poruchou pozornosti a jejich porucha není spojena s hyperaktivitou. S využitím příkladů popisuje problematiku a seznamuje s příznaky. V jednotlivých kapitolách uvádí autorka možné příčiny poruchy, seznamuje s diagnostikou a možnostmi, jak dětem trpícím touto poruchou pomáhat a jak ji překonávat.


7. S.O.S. - skutečné příběhy ze života partnerů, rodičů a dětí a řešení jejich problémů / Pekařová, Lidmila

Olomouc : Poznání, 2014 -- 189 s. -- cze

ISBN 978-80-87419-38-0 (váz.)

Sign.: II 111755V1

rodinná výchova ; výchova dítěte ; vztah rodiče-dítě ; generační vztahy ; interpersonální vztahy ; konflikt ; případová studie ; příručka

Anotace:

Kniha SOS nabízí pohled do mnoha lidských osudů a ve zpracování autorky jsou nejen obrazem denních problémů partnerů a rodičů, ale i ohromným nábojem síly. I to, co vypadá jako už neřešitelné, nějaké možnosti ještě nabízí, ale obvykle změnu nás samých.


8. Teorie výchovy - tradice, současnost, perspektivy / Richard Jedlička (ed.) -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2014 -- 276 s. -- cze

ISBN 978-80-246-2412-9 (brož.)

Sign.: II 111781V1

teorie výchovy ; výchova ; vzdělávání ; filozofie výchovy ; srovnávací pedagogika ; náboženství ; pedagogická psychologie

Anotace:

Monografie má sloužit vysokoškolským pedagogům i širší odborné veřejnosti jako opora při vědním bádání, výuce a dalším vzdělávání v jedné ze základních pedagogických disciplín. Kniha je společným dílem několika generací vysokoškolských učitelů. Autoři se zamýšlejí nad historií oboru, jeho přítomným stavem i novými možnostmi cílevědomého působení na děti, žáky a studenty. Výchova a její teoretické koncepty jsou autory nahlíženy z pozic srovnávací pedagogiky, filosofie, náboženství, umění, vývojové, sociální i pedagogické psychologie a hlubinně orientované psychoterapie.


9. Terapie ve speciální pedagogice / Oldřich Müller (ed.) a kolektiv -- 2., přeprac. vyd.

Praha : Grada, 2014 -- 508 s. -- cze

ISBN 978-80-247-4172-7 (brož.)

Sign.: II 111786V1

speciální pedagogika ; arteterapie ; muzikoterapie ; rehabilitace ; dramaterapie ; teatroterapie ; biblioterapie ; poetoterapie ; taneční terapie ; ergoterapie ; zooterapie ; orofaciální terapie ; bazální stimulace

Anotace:

Publikace vycházející již ve druhém, přepracovaném vydání je určena studentům speciální pedagogiky, psychologie a dalších příbuzných oborů. Využít ji může rovněž široký okruh odborníků z praxe věnujících se znevýhodněným osobám.


10. Tvorba jako způsob poznávání / Jan Slavík, Vladimír Chrz, Stanislav Štech et al. -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2013 -- 538 s., [16] s. příl. -- cze

ISBN 978-80-246-2335-1 (brož.)

Sign.: II 111780V1

tvořivost ; tvůrčí činnosti ; poznání ; myšlení ; didaktika ; výtvarná výchova ; dramatické umění ; tvorba ; tvůrčí myšlení ; artefakt

Anotace:

Tvorba anebo tvořivost, založená na myšlence osvobození a rozvíjení lidské přirozenosti, patřila k velkým tématům modernistické psychologie i pedagogiky a zájem o ni setrvává i v dnešním školském diskurzu. V něm se vyzdvihuje především originalita a flexibilita jednotlivce jako důležitý předpoklad úspěchu v současné společnosti. Přitom se zpravidla ideově navazuje na tradiční chápání tvorby jako výlučně individuálního činu. Tato kniha nabízí odlišnou koncepci. Vychází z pojetí tvorby jakožto artikulace či formulace díla, které má obsah. Zvláštní zřetel k obsahu tvorby a k možnostem jeho efektivní a působivé formulace v určitém výkladovém kontextu přináší podstatnou změnu hlediska.


11. Vzdělávání dospělých mezi politikou, ekonomikou a vědou : politika vzdělávání a učení se dospělých v éře globálního kapitalismu / Martin Kopecký -- Vyd. 1.

Praha : Univerzita Karlova, 2013 -- 165 s. -- cze

ISBN 978-80-7308-493-6 (brož.)

Sign.: I 34220V1

vzdělávání dospělých ; ekonomika ; politika ; věda ; školská politika ; sociální nerovnost ; globální společnost ; neoliberalismus

Anotace:

Vzdělávání dospělých se v současné době stalo globálním fenoménem, patří k proklamovaným prioritám rozhodujících ekonomických a politických aktérů soudobého světa. Z oblasti, která byla od 19. století chápána především jako sféra snah o spravedlivější společnost a seberealizaci, se v posledních desetiletích stal předmět politik sledujících cíle ekonomického růstu a adaptace lidí na podmínky globálního kapitalismu.


12. Zdravý rozum ve výchově : uvolněné rodičovství v hektické době / Pavla Koucká -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 207 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0614-9 (brož.)

Sign.: II 111844V1

výchova dítěte ; rodinná výchova ; vztah rodiče-dítě ; rodičovství

Anotace:

Svými postřehy oslovuje autorka zejména rodiče malých dětí, reflektuje výchovné přístupy a seznamuje čtenáře se svým konceptem uvolněného rodičovství. Rozum a cit podle ní nejdou proti sobě, ale vzájemně se podporují. Výhrou pro dítě je pak vnitřně silný rodič. Kniha obsahuje řadu příkladů ze života v naší společnosti i v jiných kulturách. Čtivou a přístupnou formou nabízí podněty k přemýšlení i procítění intuice a nalezení vlastní rodičovské cesty.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019