Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - duben 2014

1. Civilní náboženství : nový pohled na to, na čem nám skutečně záleží / Jan Jüptner -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum, 2013 -- 245 s. -- cze

ISBN 978-80-246-2443-3 (brož.)

Sign.: II 111776V1

náboženství ; společnost ; politika ; filozofie dějin ; politická filozofie ; sociologie náboženství ; civilní náboženství

Anotace:

Autor mapuje civilně náboženské úvahy vedoucí od antiky až k systémové teorii 20. století (Varro, Vico, Rousseau, Bellah, Luhmann). Civilní náboženství vzniká z jeho pohledu tehdy, když si společnost promítá do své rozlehlé reality to, co pokládá za skutečně podstatné, aby si od ní nechala vyprávět o tom, jak začala, jak skončí a jaký má smysl.


2. Dějiny české sociologie / Zdeněk R. Nešpor a kol. -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2014 -- 667 s. -- cze

ISBN 978-80-200-2355-1 (váz.)

Sign.: II 111814V1

sociologie ; dějiny ; Česko ; století 19-20

Anotace:

Obsáhlá publikace přináší první komplexní zpracování vývoje české sociologie od jejích počátků v 19. století do současnosti. Ukazuje proměny teoretických, metodologických a ideových paradigmat v jejich oborovém i celospolečenském kontextu.


3. Dovolená s poukazem : odborové rekreace v Československu 1948–1968 / Alžběta Čornejová -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2014 -- 250 s., [16] s. obr. příl. -- cze

ISBN 978-80-200-2363-6 (váz.)

Sign.: II 111815V1

volný čas ; uvolnění ze zaměstnání ; životní styl ; socialismus ; odborová organizace ; dějiny dvacátého století ; Česko ; kolektiv ; 1948-1968

Anotace:

Publikace na základě výzkumu archivních pramenů přináší ucelený pohled na vývoj a pořádání odborových rekreací v Československu mezi lety 1948–1968. Šlo o přesně plánovaný a organizovaný volný čas jedinců, kteří měli vytvořit ještě pevnější socialistický kolektiv. Zabývá se třemi stěžejními typy dovolené: výběrovou, závodní a zahraniční rekreací, a stručně mapuje i organizaci dovolené v době druhé světové války.


4. Etika, život, instituce : pokus o praktickou filosofii / Jan Sokol -- Vyd. v této podobě 1.

Praha : Vyšehrad, 2014 -- 260 s. -- cze

ISBN 978-80-7429-223-1 (brož.)

Sign.: II 111816V1

etika ; morálka ; odpovědnost ; filozofie ; svoboda ; instituce ; praktická filozofie

Anotace:

Knížka, v řadě bodů přepracovávající předchozí autorovu knihu Etika a život, vznikla z přednášek na Karlově univerzitě a je určena studentům, učitelům etické výchovy a všem, kdo si o budoucnost nejen české společnosti dělají starosti.


5. Historie české sociální práce v letech 1918-1948 / Pavla Kodymová -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2013 -- 132 s. -- cze

ISBN 978-80-246-2256-9 (brož.)

Sign.: II 111778V1

sociální práce ; vzdělávání ; metodologie ; dějiny dvacátého století ; Česko ; 1918-1948

Anotace:

Monografie představuje ucelenou a v našich poměrech zatím ojedinělou studii, která se zabývá etablováním sociální práce v české části nově vzniklého samostatného státu. Text se věnuje ustanovování oboru od doby před rozpadem Rakouska-Uherska, přes první republiku a hospodářskou krizi, historický exkurz pokračuje obdobím válečné okupace našeho území Německem až po únorový převrat v roce 1948.


6. Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén : ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení / Milan Hlavačka, Pavel Cibulka et alii

Praha : Historický ústav (Akademie věd ČR), 2013 -- 623 s. -- cze, cze slo

ISBN 978-80-7286-225-2 (váz.)

Sign.: II 111813V1

dějiny ; chudoba ; sociální nerovnost ; sociální postavení ; politika ; sociální služba ; sociální stát

Anotace:

Sociální politika transatlantické civilizace se zřejmě nachází na rozcestí.

Nynější ekonomická a sociální krize, včetně krize sociálního státu, vyvolává potřebu hledat východiska řešení také v minulé sociální praxi. Proto bude užitečné připomenout si genezi problému chudinství v širších souvislostech a formou historických exkurzů upozornit na modely řešení chudoby v minulosti.


7. Kmeny 0 : městské subkultury a nezávislé společenské proudy před rokem 1989 / Vladimir 518 a kolektiv ; [autoři fotografií Josef Bahník ... et al.] -- 1. vyd., 1. dotisk

V Praze : Bigg Boss & Yinachi, 2014 -- 739 s. -- cze

ISBN 978-80-903973-8-5 (Bigg Boss

Sign.: III 37587V1

subkultura ; alternativa ; sociologie ; životní styl ; Česko ; 1969-1989

Anotace:

Nula v názvu naznačuje časový záběr tohoto nového dílu. Jeho hlavní těžiště se nachází mezi roky 1969 a 1989 a podobně jako první KMENY zkoumá české městské subkultury a nezávislé společenské proudy.


8. Krize v multikulturalismu: multikulturalismus v krizi : kolektivní monografie / [autoři Pavel Barša ... et al.] -- 1. vyd.

Ústí nad Orlicí : Oftis ve spolupráci s katedrou kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2012 -- 264 s. -- cze, cze slo

ISBN 978-80-7405-188-3 (brož.)

Sign.: II 111861V1

multikulturalismus ; náboženství ; identita ; mezikulturní komunikace ; islám ; Romové ; kultura ; multikulturní výchova ; multikulturalismus ; sociální proces ; kulturní diverzita ; migrační politika

Anotace:

Multikulturalismus – termín, který může označovat široké spektrum jevů od vládní strategie přes charakter kulturně heterogenní společnosti až ke společenskovědnímu konceptu, je v posledních třech letech častým námětem k bouřlivým debatám. Je-li multikulturalismus často zatracován coby naivní a pro západní společnost přímo ničivá ideologie, ukazuje to na skutečnost, která nám může dodat trochu optimismu do budoucích let. A sice že každému, kdo se do diskusí pouští, záleží na společnosti, ve které žije a v niž skládá naděje.


9. Limity vědeckého poznání / Martin Škabraha a kolektiv -- Vyd. 1.

Ostrava : Ostravská univerzita, 2013 -- 256 s. -- cze

ISBN 978-80-7464-458-0 (váz.)

Sign.: II 111857V1

věda ; poznání ; filozofie ; společnost ; myšlení ; vědomí ; výzkum

Anotace:

Autoři z různých stran uchopují limitovanost vědeckého poznání. V první, historické části se zkoumá proces stanovování hranic mezi vědou v moderním slova smyslu a jinými, tradičnějšími formami poznání. Pozornost je věnována magii či J. A. Komenskému a jeho polemice s Descartesem. Tématem druhé části jsou normy a jejich vliv na vědecké zkoumání, ale také, v opačném gardu, vliv vědeckých poznatků na společenské normy. V třetí části se pak rozvíjí téma Baconových idolů, překážek pravdivému poznání, ať už jsou tyto původu přirozeného nebo kulturního.


10. Matematika života : odkrývání tajemství bytí / Ian Stewart ; [z anglického originálu ... přeložili Jiří a Marie Rákosníkovi] -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2014 -- 391 s. -- cze

ISBN 978-80-200-2360-5 (váz.)

Sign.: II 111818V1

biologie ; genetika ; matematika ; evoluce ; ekosystém

Anotace:

Současné objevy v biologii kladou velké množství důležitých otázek a odpovědět na mnohé z nich často není možné bez významného přispění matematiky. Pestrost matematických teorií, které se dnes používají ve vědách o živých organismech, je ohromná, a tak potřeby biologie podnítily vznik zcela specifické oblasti hraničního výzkumu matematiky zaměřené na procesy živé přírody. Dnešní matematici a biologové spolupracují na řešení otázek, které po staletí zaměstnávají mysl lidstva – co je to život a zda se můžeme dotknout jeho podstaty.


11. Realita masmédií / Niklas Luhmann ; [z německého originálu ... přeložila Katrin Vodrážková] -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2014 -- 143 s. -- cze

ISBN 978-80-200-2333-9 (váz.)

Sign.: II 111822V1

hromadné sdělovací prostředky ; mediální komunikace ; mediální kultura ; sociální interakce

Anotace:

Kniha Realita masmédií je dalším příspěvkem Niklase Luhmanna k teorii sociálních systémů, kterou tento německý sociolog ve svých dřívejších pracích aplikoval například na sféry ekonomie, politiky, vědy, práva či umění.


12. Snadná cesta z prokrastinace : jak přestat odkládat úkoly / Neil Fiore ; [překlad Andrea Patrasová] -- 1. české vyd.

Praha : Grada, 2014 -- 219 s. -- cze

ISBN 978-80-247-5083-5 (brož.)

Sign.: II 111789V1

sebeovládání ; rozvoj osobnosti ; úspěch ; organizace času ; prokrastinace ; řešení problémů ; sebeřízení

Anotace:

Odkládáte často své úkoly a povinnosti? Víte, že byste něco měli udělat, ale prostě se vám nechce? Nebo na to zase nemáte čas? Tato knížka vám pomůže chorobné odkládání úkolů neboli prokrastinaci vyhnat z vašeho života! Najdete v ní osvědčené techniky, díky nimž se do svých úkolů pustíte s chutí, ať už jde o pracovní věci, studijní povinnosti nebo předsevzetí týkající se sportu a zdraví. Ukáže vám, jak si naplánovat nejen úkoly, ale také zábavu a volnočasové aktivity, které děláte rádi a ze kterých můžete čerpat nové síly a motivaci k lepšímu výkonu.


13. Úspěch i zklamání - demokracie a veřejná politika v Praze 1990-2000 / Martin Horák ; [z anglického originálu ... přeložila Michaela Pixová] -- 1. české vyd.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2014 -- 278 s. -- cze

ISBN 978-80-246-2330-6 (brož.)

Sign.: II 111782V1

demokracie ; politika ; vláda ; Praha (Česko) ; veřejná politika ; lokální politika ; postkomunismus ; veřejná správa ; 1990-2000

Anotace:

V této knize řeší autor, kanadský politolog českého původu, záhadu špatné výkonnosti veřejné správy v soudobé Praze. Rok 1990 přinesl městu obnovení demokratické samosprávy. Během dalších let však následoval vývoj neprůhledné správy, problematických rozhodnutí a veřejné deziluze, jevů, se kterými se Praha potýká dodnes. Bezprostředně po pádu komunismu se noví pražští političtí představitelé, tváří v tvář složitému a nestabilnímu politickému prostředí, uchýlili k jednoduchým a krátkodobým řešením klíčových politických problematik. Toto chování zakotvilo v Praze problematické politické struktury a normy vycházející z přechodného období, a vytvořilo nové pevné zájmy, které se pak daly jen těžko eliminovat.


14. Vesnice : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1.

Praha : Vyšehrad (nakladatelství), 2014 -- 199 s. -- cze

ISBN 978-80-7429-362-7 (váz.)

Sign.: II 111821V1

vesnice ; dějiny ; architektura ; zemědělství ; Česko ; stavba

Anotace:

Průvodce českou historií je nová řada výpravných encyklopedií, věnovaných životu v našich zemích od vzniku českého státu do počátku moderní doby. Druhý díl je věnovaný proměnám venkova od počátků zemědělství, přičemž důraz klade na období od středověku do nástupu industrializace. Autoři sledují vývoj sídlištních typů, proměny usedlostí a jednotlivých vesnických staveb.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019