Informace z českých časopisů - č. 04/2014

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.


1. Pokyn ministerstva k provedení § 6, odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2013 / [Ministry instruction for the implementation of § 6 of the Law No. 306/1999 on the provision of subsidies to private schools and pre-school and school facilities for the calendar year 2013] / Jindřich Fryč -- cze

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 70, č. 1 (2014), s. 9-12.

Soukromé školy, které pobíraly nebo pobírají zvýšené dotace a nemají právní formu obecně prospěšné společnosti, jsou povinny předložit zprávu auditora ověřující výkaz zisku a ztráty a použití zisku za příslušný kalendářní rok. Pokyn ministerstva obsahuje rozsah smlouvy soukromé školy s auditorem, strukturu a rozsah zprávy, závazky smluvních stran, klasifikaci výsledku ověření auditorem pro potřeby MŠMT, úhradu nákladů, účinnost.

škola ; soukromá škola ; financování ; přidělení finančních prostředků ; ekonomika školství ; školská legislativa ; směrnice ; podpora ; Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ; audit ; 2013


2. Nadešel čas obnovit chlapecké školy? / [Has the time for re-introducing boys schools come?] / Petr Hampl -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 4 (2014), s. 12.

Tým výzkumníků z Univerzity Karlovy v Praze zjistil, že se chlapcům v českém vzdělávacím systému nedostává stejných šancí (při stejných vědomostech) jako dívkám. Umí-li např. chlapec a dívka matematiku stejně, je vysoká statistická pravděpodobnost, že děvče bude mít lepší známku. Prokázalo se také, že tisíce chlapců, kteří - ač mají vysoké schopnosti, a dokonce i vysokou znalost školní látky - míří místo na vysokou školu do učení.Této situaci odpovídá i populace středních škol. Na gymnáziích (která jsou fakticky vstupenkou na vysokou školu) převažují většinou dívky, na učňovských školách zase chlapci.

vzdělávání ; školní úspěšnost ; pohlavní rozdíl ; chlapec ; dívka ; pohlavní diskriminace ; přístupnost vzdělání ; rovnost možností ; nedostatek ; komparace ; výzkum ; Univerzita Karlova ; Praha ; nerovnost vzdělání ; dosažené vzdělání

ABA012


3. Místo diagnózy podpůrná opatření / [Support measures instead of diagnosis] / Jana Zapletalová ; [Autor interview] Radmil Švancar -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 3 (2014), s. 20-22.

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) připravuje změnu v diagnostice žáků s postižením. Výsledkem budou tzv. podpůrná opatření (rozdělená do tří stupňů), která by těmto dětem měla zajistit vzdělání přiměřené jejich schopnostem a potřebám. Podpůrná opatření vznikají na základě zjištěných potřeb dítěte ve škole nebo v poradenském zařízení a vyplývají z odborného pohledu poradenských pracovníků, ze zkušeností pedagogů a z požadavků rodičů.

postižený ; handicap ; žák ; speciální vzdělávací potřeby ; vzdělávání ; diagnostika ; pedagogická diagnostika ; poradenství ; poradenská služba ; koncepce ; návrh ; školská politika ; Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ; změna ; podpůrná opatření

ABA012


4. Konkrétní doporučení pro zlepšení rovnosti přístupu ke vzdělávání / [Recommendations to the improvement of equal approach to education] / Zonna Bařinková, Česká školní inspekce -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 13 (2014), s. 10-11.

Představení obsahu publikace Rovný přístup ke vzdělávání: situace a doporučení, která vznikla v rámci projektu Kompetence III. Publikace shrnuje současnou situaci a přináší doporučení ke konkrétním opatřením na úrovni ministerstva školství ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, kraji, obcemi a dalšími partnery. Uvedená témata: dostupnost předškolního vzdělávání pro všechny děti, motivace znevýhodněných žáků k větším ambicím a dokončení středoškolského vzdělávání, zlepšení kvality přípravy a podmínek práce pedagogických pracovníků, posílení a proměna poradenského systému, systematický sběr dat o socioekonomickém zázemí žáků, spolupráce s rodiči.

rovnost možností ; přístupnost vzdělání ; školská politika ; postižený ; sociálně znevýhodněný ; pomoc ; motivace ; poradenství ; spolupráce ; Rovný přístup ke vzdělávání : situace a doporučení


5. Jazyková gramotnost romských žáků základních škol praktických v psaném projevu / [Language literacy of Romany pupils of practical primary and lower secondary schools in writen expression] / Zuzanna Bedřichová, Kateřina Šormová -- cze

In: Studie z aplikované lingvistiky : Studies in applied linguistics -- ISSN 1804-3240 -- Roč. 2013, č. 2 (2013), s. 38-56.

Současné výzkumy jsou zaměřeny spíše na čtenářskou gramotnost, schopnost produkovat psaný text je sledována méně. Studie prezentovaná v článku se proto zaměřila na tuto složku gramotnosti, konkrétně na jazykovou gramotnost v písemném projevu u jazykově znevýhodněné komunity - romských žáků 9. ročníků v základních školách praktických. Vycházela z podkladů shromažďovaných v jazykové databance ROMI. Studie se zaměřila na problematiku chyby jako komunikačního handicapu a na stigmatizující chyby v písemném projevu ve formální i poloformální situaci. Uvedeny výsledky analýzy textů, rozbor možných příčin chybovosti a možnosti kompenzace nedostatků.

Romové ; písemný projev ; gramotnost ; základní škola ; analýza ; chyba ; pedagogický výzkum ; základní škola praktická ; ročník 9


6. Jak dětem chutná matematika : [How maths tastes to children :: relation to a subject is already formed in elementary school] / vztah k předmětu vzniká už na 1. stupni základní školy / Jaroslava Štefflová -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 3 (2014), s. 4-6.

Pokud se žáci v hodinách matematiky setkávají pouze s tradičním mentorským pojetím výuky, nelze se divit, že tento předmět nemají v oblibě. V letech 2012 - 2013 probíhal na základních školách projekt s názvem Matematika s chutí. Ten vyzval učitele matematiky, aby připravili vzorové hodiny svého předmětu, které by nejen učily, ale probudily v dětech zájem. Článek shrnuje, co projekt přinesl, co poodhalil a jaké další otázky nastolil. Pro inspiraci jsou zde uvedeny i ukázky vzorových hodin matematiky, které připravili učitelé z několika zúčastněných škol pro žáky 3. ročníků.

matematika ; výuka ; motivace učení ; zájem ; žák ; vyučovací hodina ; ukázka ; vzor ; inovace ve vzdělávání ; základní škola ; první stupeň ; projekt ; vzdělávací projekt ; Matematika s chutí ; příklad ; ročník 3 ; 2012-2013

ABA012


7. Interaktivně-činnostní výuka fyziky žáky motivuje, protože vědí, co a proč činí [Interactive-active instruction of physics motivates pupils, because they know what and why to do] / -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 12 (2014), s. 7.

Cíl projektu tvořivý učitel - interaktivní výuka na ZŠ: přiblížení interaktivních forem výuky fyziky a jiných předmětů žákům. Příklad interaktivně činnostní výuky fyziky v 6. ročníku základní školy, při níž se žáci fyzice neučí, ale objevují ji a na základě vlastních pozorování odvozují správné závěry. Dobrovolné pokusy, rozvoj tvořivosti.

vzdělávací projekt ; fyzika ; základní škola ; inovace ve vzdělávání ; aktivní metoda ; učení bádáním ; pozorování ; motivace ; tvořivost ; interaktivní metoda


8. Gramatiku neřešte, mluvte : [Don't bother with grammar, speak :: pupils can learn English also in local environment and physical training lessons] / anglicky se školáci nemusí učit jen v hodinách angličtiny, ale i během prvouky nebo tělocviku / Lenka Poláková -- cze

In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 27, č. 5 (7.I.) (2014), s. 19.

Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) znamená obsahově a jazykově integrované učení, kdy výuka nejazykových předmětů probíhá v češtině a v cizím jazyce. V článku je uveden příklad pražské Základní školy Bílá, kde metodu CLIL využívají na 1. stupni ve třídách s intenzivní výukou angličtiny.

jazyková výuka ; jazykové vzdělávání ; cizí jazyk ; angličtina ; vyučovací jazyk ; dvojjazyčné vzdělávání ; integrovaná výuka ; vyučovací metoda ; základní škola ; první stupeň ; Praha ; příklad ; CLIL (Content and Language Integrated Learning)


9. Dokážeme se poučit z mezinárodních šetření? / [Will we be able to learn from international surveys?] / Dominik Dvořák, Česká školní inspekce -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 12 (2014), s. 12.

Německo a Polsko jako příklad zemí, které se dokázaly vypořádat se zpočátku neuspokojivými výsledky mezinárodních šetření kompetencí žáků. V České republice vedla potřeba podrobněji analyzovat výsledky PISA, PIRLS a TIMSS z hlediska jejich využitelnosti pro zlepšení výuky sledovaných vzdělávacích oblastí ke vzniku souboru 7 analyticko-metodických publikací, které mimo jiné obsahují řadu úloh procvičujících potřebné dovednosti, které jsou přímo využitelné ve výuce. Publikace jsou výstupem projektu Kompetence I a jsou distribuovány do škol a zpřístupňovány na stránkách České školní inspekce.

test ; způsobilost ; analýza ; výsledek výzkumu ; metodika ; řešení úloh ; metodická příručka ; webová stránka ; PISA PIRLS TIMSS


10. Didaktické pomůcky v hodinách dějepisu, aneb, Dějepis hrou / [Didactic teaching aids in history lessons, or, history as a play] / Tomáš Mikeska -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5

In: Řízení ve školství : [publikace pro řídící pracovníky ve školství] -- Roč. 22, č. 3 (2014), s. 53-63.

Autor textu, učitel dějepisu, se zabývá vývojem výuky dějepisu od 19. století do současnosti. Upozorňuje na významné změny v souvislosti se zavedením rámcových vzdělávacích programů, kdy je kladen důraz na klíčové kompetence, které určují schopnosti a dovednosti a ne faktografické znalosti. V textu je dále uvedeno několik aktivit, které ukazují, že hodiny dějepisu mohou být zábavné, a také konkrétní ukázka hodiny - přípravná fáze a průběh hodiny.

dějepis ; výuka ; aktivní metoda ; hra ; příprava na vyučování ; rámcový vzdělávací program ; způsobilost ; dějiny ; vyučovací metoda ; forma výuky ; výchovně vzdělávací proces ; historické hledisko

ABA012


11. ČŠI: ředitelé nemají na pedagogiku čas : [Czech School Inspection: headteachers have no time for pedagogy :: level of school management has dropped] / došlo tím ke snížení úrovně řízení základních škol / Lukáš Doubrava -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 4 (2014), s. 4-6.

Česká školní inspekce (ČŠI) ve své výroční zprávě uvedla, že přibližně v jedné desetině základních škol nedosahuje jejich řízení požadované úrovně. Učitelské noviny na toto zjištění zareagovaly a oslovily ČŠI a několik ředitelů základních škol. Zajímalo je, co tyto nedostatky představuje a jak by se daly odstranit.

řízení školy ; ředitel školy ; manažerský personál ; řízení ; základní škola ; nedostatek ; inspekce ; výroční zpráva ; názor ; Česká školní inspekce

ABA012


12. České školy se učí integrovat děti se specifickými problémy / [Czech schools learn to include children with specific problems] / Karin Marques -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 12 (2014), s. 5.

Zkušenosti různých základních škol s integrací žáků s tělesným, mentálním nebo sociálním znevýhodněním. Potřeba zorganizovat výuku tak, aby se během vyučovací hodiny zdraví a nadaní žáci nenudili a handicapovaní byli zapojeni do výuky. Osvědčilo se kooperativní vyučování, spolupráce s psychologem, využívání asistentů. Potřeba systémového přístupu. Jeho příkladem může být koncepce Karlovarského kraje Škola pro všechny.

integrace žáka ; speciální vzdělávací potřeby ; tělesně postižený ; mentálně postižený ; sociálně znevýhodněný ; základní škola ; organizace výuky ; skupinové vyučování ; koncepce


13. Blýská se v technickém vzdělávání na lepší časy? / [Will better times wait for technickal education?] / Olga Šedivá -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 13 (2014), s. 3.

Uzavření dohody o spolupráci v oblasti odborného vzdělávání mezi ministrem školství a prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Potřeba analyzovat potřeby trhu práce a propojit technické vzdělávání s trhem práce. Změna bude dlouhodobá a měla by začít u základních škol (obnovení dílen, využívání technických stavebnic). Musí být posílena prestiž učňovského školství a podporována flexibilita absolventů odborných škol a jejich celoživotní vzdělávání. Prosazení prvků duálního vzdělávání na středních školách.

technické vzdělání ; střední odborná škola ; absolvent ; flexibilita ; profesní příprava ; vztah škola-výroba ; trh práce ; duální systém ; školská politika ; smlouva ; Česká republika


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 5. 5. 2014

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018