Informace ze zahraničních časopisů č. 04/2014

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) v záhlaví webové stránky PK (http://npmk.cz/) nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz


1. Výskum spolupráce učiteľov na príprave školského vzdelávacieho programu v základnej škole / [Research of Cooperation of Teachers at Creating a School Educational Program in Primary School] / Rita Kováčová -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pedagogika.sk : slovenský časopis pre pedagogické vedy -- ISSN 1338-0982 -- Roč. 4, č. 4 (2013), s. 253-282.

Prezentovaný výzkum se uskutečnil v letech 2007 až 2012 za účasti 53 učitelů dvou základních škol na západním Slovensku. Cílem příspěvku je popsat model spolupráce učitelů na přípravě školního vzdělávacího programu v základním vzdělávání, popsat kvalitativní metodologii, způsob sběru dat, jejich analýzu s citacemi rozhovorů učitelů. Výzkum spolupráce učitelů na tvorbě školního vzdělávacího programu byl realizován jako kvalitativní výzkum induktivními postupy zakotvené teorie za pomoci hloubkového a polostrukturovaného rozhovoru.

pedagogický výzkum ; výsledek výzkumu ; spolupráce ; učitel ; školní vzdělávací program ; základní škola ; metodologie ; sběr dat ; analýza ; interview ; kvalitativní výzkum ; induktivní metoda ; učební osnovy ; vývoj kurikula ; Slovensko západní ; popis ; přípravné práce ; základní vzdělávání ; zakotvená teorie ; 2007-2012

ABA012


2. Viertklässler/-innen erklären die Multiplikation : [Žáci čtvrtých tříd vysvětlují násobení :: opakování základní představy násobení vlastní produkcí v učebním deníku] / Wiederholung der Grundvorstellung der Multiplikation durch Eigenproduktionen im Lerntagebuch / Daniela Michaela Lassmann -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2

In: Grundschulunterricht Mathematik -- ISSN 1865-4983 -- Roč. 61, č. 1 (2014), s. 29-32.

Autorka na počátku 4. ročníku ZŠ diagnostikovala základní znalosti žáků z násobení (z hlavy i písemně). Podporovala rozšiřování jejich znalostí a vyzdvihovala schopnosti argumentace a komunikace při řešení příkladů. Učební deník jako doprovodný nástroj učení. Vyhledávání praktických početních úloh pro násobení v prostoru třídy a školy. Vysvětlení souvislosti násobení a sčítání slabším žákům.

matematika ; výuka ; počítání ; základní škola ; názornost ; řešení úloh ; ročník 4

ABA012


3. The Perception and Implementation of Challenging Instruction by Middle School Teachers : [Vnímání a implementace náročné výuky učiteli nižších středních škol :: překonání odporu žáků] / Overcoming Pressures from Students / Sara M. Fulmer, Julianne C. Turner -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Elementary school journal -- ISSN 0013-5984 -- Roč. 114, č. 3 (2013/2014), s. [303]-326.

Definice náročné (podnětné) výuky jako výuky, v rámci které jsou žákům zadávány úlohy lehce přesahující úroveň jejich schopností. Náročná výuka jako součást reformy vzdělávání na amerických základních a středních školách. Metody, průběh a výsledky výzkumu, který zjišťoval, jak učitelé nižších středních škol zapojení do celoškolního programu odborného rozvoje vnímají náročnou výuku, jak ji implementují ve vyučovací praxi a jak se vypořádávají s odporem ze strany žáků (např. o náročnosti se žáky diskutují, poskytují jim emocionální a motivační podporu, podporují samostatnost žáků apod.).

inovace ve vzdělávání ; výuka ; vyučovací metoda ; učitel ; nižší střední škola ; pedagogická komunikace ; motivace učení ; samostatnost ; pedagogický výzkum ; USA ; náročnost

ABA012


4. Teachers' Organizational Commitment : [Organizační angažovanost učitelů :: efekt zprostředkované distribuce vedení] / examining the Mediating Effects of Distributed Leadership / Geert Devos, Melissa Tuytens, Hester Hulpia -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: American journal of education -- ISSN 0195-6744 -- Roč. 2014, č. 2 (2014), s. 205-231.

Vztah mezi vedením školy ředitelem a organizační angažovaností učitelů. Dochází k rozdělení vedoucích úloh. Výsledky předkládané studie ukázaly, že vedení školy ředitelem bývá na učitele delegováno asistentem ředitele a učiteli ve vedoucích pozicích. Vzniká tak spolupráce týmu vedoucích představitelů školy týkající se společného rozhodování. Ředitelé by měli stimulovat své asistenty ke spolupráci při vedení školy v kolektivním duchu a přenechat část rozhodování učitelům. Výzkum byl proveden na 46 středních školách ve Vlámsku (Belgie) a vyhodnocoval odpovědi od téměř 1500 respondentů.

ředitel školy ; řízení školy ; učitel ; rozhodování ; střední škola ; výzkum ; spolupráce ; tým

ABA012


5. Students with special educational needs in secondary education : [Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním vzdělávání :: chtějí se učit, nebo odejít?] / are they intending to learn or to leave? / Sip Jan Pijl, Per Frostad, Per Egil Mjaavatn -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of special needs education -- ISSN 0885-6257 -- Roč. 29, č. 1 (2014), s. [16]-28.

Velká část studentů středních škol se rozhoduje, zda má zůstat ve škole nebo předčasně ukončit studium. Předkládaná studie se zaměřila na studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Předčasné ukončení studia je posledním krokem v procesu, kdy student postupně ztrácí zájem o školu a objevuje se záměr opustit studia. Důležitou úlohu hraje i učitel, rodiče a vrstevníci. Studie sledovala 132 16 letých studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v Norsku. Její výsledky potvrdily, že nejdůležitější pro studenty je podpora vrstevníků, která je hlavní motivací k setrvání ve škole.Vliv učitelů na toto rozhodnutí s postupujícími ročníky slábne a názor vrstevníků se stává rozhodujícím faktorem.

speciální vzdělávací potřeby ; žák ; střední škola ; nedokončení studia ; role učitele ; rodiče ; vztahy mezi vrstevníky ; působení ; výzkum


6. Student identity development in higher education : [Rozvoj identity studenta na vysoké škole :: důsledky pro atributy absolventa a jeho připravenost na zaměstnání] / implications for graduate attributes and work-readiness / Jeannie Daniels, Jennifer Brooker -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational research -- ISSN 0013-1881 -- Roč. 56, č. 1 (2014), s. 65-76.

Většina univerzit je v mnoha ohledech spojena s průmyslem, proto se důraz z učení a zkušeností studenta přesouvá na připravenost absolventa k zaměstnání. Zájem zaměřený na studenta coby potencionálního pracovníka je vyjádřen v atributech absolventa vysoké školy: jeho dovednostech nabytých ve škole tak, že byly zařazeny do kurikula. Dovednosti jsou poněkud problematické proto, že se zaměřují spíše na budoucího pracovníka než na současného studenta.Tím se mění i pohled na význam univerzit. Článek se zaměřuje na důležitost studentské identity, která při zájmu o školu a studium vede nakonec také k připravenosti absolventa nastoupit do zaměstnání.

student ; univerzita ; identita ; přechod ze školy do zaměstnání ; pracovník ; průmysl ; absolvent vysoké školy ; dovednost ; kurikulum ; vztah vysoká škola-výroba ; příprava ; vlastnost


7. Mathematics Achievement as a Function of Within- and Between- School Differences / [Výkony v matematice jako funkce rozdílů ve škole a mezi školami] / Ebrahim Mohammadpour, Mohamed Najib Abdul Ghafar -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Scandinavian journal of educational research -- ISSN 0031-3831 -- Roč. 58, č. 2 (2014), s. [189]-221.

Mnohaúrovňová analýza výsledků žáků 8. ročníku zachycuje rozdíly v úrovni matematiky v jednotlivých školách, mezi školami v jednom státě a mezi státy. Obsahuje data 217 728 žáků z 7 216 středních škol ve 48 zemích, které se v roce 2007 zapojily do studie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Vliv na úroveň výkonů v matematice mělo také socioekonomické postavení žáků, gender, školní docházka, umístění školy, kvalita učitelů, klima školy, vybavení školy a další parametry. Výsledky v tabulkách a přílohách.

střední škola ; matematika ; pedagogický výzkum ; komparace ; úroveň vědomostí ; mezinárodní spolupráce ; socioekonomický status ; klima školy ; TIMSS ; ročník 8 ; 2007


8. Kritické myslenie pedagógov stredných škôl / [Critical Thinking of Secondary School Teachers] / Martina Kosturková -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pedagogika.sk : slovenský časopis pre pedagogické vedy -- ISSN 1338-0982 -- Roč. 4, č. 4 (2013), s. 283-298.

Cílem studie bylo zjistit a analyzovat úroveň kritického myšlení středoškolských pedagogů v rámci Slovenské republiky. Testování úrovně kritického myšlení se účastnilo 286 pedagogů středních škol Košického a Prešovského kraje ve věkovém rozpětí 27-53 let a členění podle genderu a délky praxe.

pedagogický výzkum ; výsledek výzkumu ; kritičnost ; myšlení ; učitel ; střední škola ; analýza ; test ; gender ; rozvíjení schopností ; role učitele ; Slovensko ; Košický kraj (Slovensko) ; Prešovský kraj (Slovensko) ; úroveň ; kritické myšlení ; věk 27-53 ; délka pedagogické praxe

ABA012


9. Investigating the Relationship between STEM Learning Principles and Student Achievement in Math and Science / [Výzkum vztahu mezi formou výuky přírodních věd a matematiky a výsledky žáků v těchto předmětech] / Michael Hansen, Thomas Gonzalez -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: American journal of education -- ISSN 0195-6744 -- Roč. 2014, č. 2 (2014), s. 139-171.

Studie, která zkoumala vztah mezi formou výuky a výsledky žáků v matematice a přírodních vědách. Výuka přírodních věd, technických oborů a matematiky jako interdisciplinární přístup založený na projektech a seznamování s různými technologiemi. Tyto obory nejsou populární mezi žáky z etnických skupin v USA. Je to zneklidňující skutečnost zejména proto, že populace etnik se rozrůstá nejrychleji. Prezentovaná studie pracovala s longitudinálním sledováním dat u žáků z nižších středních škol. Výuka, kdy žák naslouchá učiteli, dělá si poznámky, používá počítač, kalkulačku a jiné přístroje, se ukázala jako pozitivní ve vztahu k výsledkům žáků v matematice. V přírodních vědách to byla výuka založená na projektech, experimentech a výkladu učitele. Tyto poznatky se týkaly zejména žáků z etnických skupin. Obecně však platí, že američtí žáci v mezinárodních výzkumech týkajících se matematiky a technických oborů pokulhávají za svými vrstevníky z evropských zemí již od 6. třídy.

forma výuky ; přírodní vědy ; technické vědy ; matematika ; prospěch ; etnická skupina ; počítač ; didaktické využití počítače ; druhý stupeň ; přírodovědný předmět ; nižší střední škola ; USA

ABA012


10. Children's Motivation Toward Science Across Contexts, Manner of Interaction, and Topic / [Motivace dětí k přírodním vědám napříč kontexty, způsoby interakce a tématy] / Meghan E. Bathgate, Christian D. Schunn, Richard Correnti -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Science education -- ISSN 0036-8326 -- Roč. 98, č. 2 (2014), s. [189]-215.

Porozumění charakteristickým rysům zkušeností s učením, které posilují motivaci mladších dětí k přírodním vědám jako důležitý podklad pro posílení jejich motivace ve věku, kdy zájem o tyto obory ztrácejí. Výsledky amerického výzkumu mezi žáky 5. a 6. ročníků, který sledoval rozdíly v jejich motivaci z hlediska různého kontextu (učení formální, informální, neutrální), způsobu interakce (konzumace nových vědomostí, analyzování, akce) a tématu (např. biologie, vědy o Zemi, fyzika).

motivace ; motivace učení ; přírodní vědy ; učení ; přírodovědný předmět ; školní vzdělávání ; informální učení ; interakce ; pedagogický výzkum ; USA


11. Group Work Management in the Classroom / [Řízení skupinové práce ve třídě] / Karin Forslund Frykedal, Eva Hammar Chiriac -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Scandinavian journal of educational research -- ISSN 0031-3831 -- Roč. 58, č. 2 (2014), s. [222]-234.

Existují tři základní aktivity ve výuce - práce s celou třídou, samostatná práce a skupinová práce. Studie je zaměřena na problematiku řídící role učitele při skupinové práci ve třídě. Jaký cíl si učitelé kladou při promýšlení skupinové práce, jaký je záměr a výsledný efekt této formy výuky. Výsledky ukazují, že práce žáků ve skupinách je velmi náročná na přípravu i řízení. Jenom schopný učitel (odborník a zároveň dobrý organizátor) může tuto aktivitu se žáky dobře zvládnout a jenom v tomto případě je pro výuku přínosem.

žák ; vyučovací hodina ; učení ve skupině ; skupinová práce ; skupinové vyučování ; spolupráce ; učitel ; organizace výuky ; forma výuky ; role učitele


12. Explicit Instruction in Core Reading Programs / [Explicitní výuka v programech na podporu čtení] / D. Ray Reutzel, Angela Child, Cindy D. Jones, Sarah K. Clark -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Elementary school journal -- ISSN 0013-5984 -- Roč. 114, č. 3 (2013/2014), s. [406]-430.

Prvky explicitní výuky: přímý výklad, modelování, řízená praxe, samostatná praxe, zpětná vazba, diskuse, monitorování. Analýza typů a výskytu prvků explicitní výuky v pěti programech na podporu čtení používaných v 1., 3, a 5. ročníku amerických základních škol, které se uplatňují při procvičování fonemického povědomí, fonetiky, plynulosti čtení, slovní zásoby a sběhlosti ve čtení.

analýza ; komparace ; program ; výuka ; rozvíjení schopností ; čtení ; počáteční čtení ; první stupeň ; základní škola ; pedagogický výzkum ; USA

ABA012


13. Direkte Instruktion : [Přímá instrukce :: co to je, a jak to jde?] / was ist das, und wie geht das? / Martin Wellenreuther -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 66, č. 1 (2014), s. 8-[11].

Přímá instrukce (návod) je zvláště účinná vyučovací metoda. Zejména velmi slabí žáci dosahují touto metodou výrazných učebních úspěchů. Text článku detailně popisuje metodu přímé instrukce a odpovídá na otázku, jaké předpoklady musí být splněny, aby metoda mohla rozvíjet svou účinnost. Přímou instrukcí je proces učení učitelem strukturován, aby byly zdroje žáka optimálním způsobem využity. Optimální je využívání přímé instrukce v malé skupině žáků.

výuka ; přímá metoda ; žák ; učitel ; pomoc ; vyučovací metoda ; zaostávání v učení ; prospěch

ABA012


14. Addressing bullying problems in Irish schools and in cyberspace : [Problémy se šikanou ve škole a kyberšikanou v irských školách :: výzva pro management škol] / a challenge for school management / Lucie Corcoran. Conor Mc Guckin -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational research -- ISSN 0013-1881 -- Roč. 56, č. 1 (2014), s. [48]-64.

V irských školách, tak jako všude na světě, je rozšířena šikana i kyberšikana. Ředitelé a management škol se snaží aplikovat politiku a procedury zabraňující šikaně, avšak v případě kyberšikany potřebují vhodné instrukce a vedení. Kvalitativní studie na toto téma proběhla v Irsku na vzorku 700 učitelů postprimárního vzdělávání.Výsledky ukázaly, že většina učitelů zavádí do školy politiku bojující proti šikaně a také výcvik pro žáky, učitele a rodiče. Objevily se však velké rozdíly v přístupu k tomuto výcviku. Ředitelé by si přáli výraznější podporu z ministerstva školství. Doporučení dalšího výzkumu ve formě online rozhovorů s personálem školy.

šikanování ; ředitel školy ; výzkum ; manažerský personál ; kvalitativní výzkum ; prevence ; zákrok ; Irsko


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 5. 5. 2014

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019