Ekonomika školství v zahraničí - za rok 2013

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze obsahuje záznamy článků zaměřených na ekonomiku školství v zahraničí, excerpovaných z českých a zahraničních pedagogických časopisů vydaných v roce 2013. Plné texty článků lze objednat prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ (elektronická nebo papírová forma) nebo e-mailem na adrese petrovicova@npmk.cz (pouze papírová forma).


1. Co ukázal průzkum Eurostudent o životních podmínkách vysokoškoláků [What the Eurostudent survey showed about living conditions of higher education students] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 37 (2013), s. 5.

Výsledky průzkumu Eurostudent V, který v rámci celopevropského šetření zpracoval i dotazníky 4664 českých vysokoškoláků. Např. přes 80% by volilo opětovně stejnou vysokou školu, většina vidí velmi dobře své šance na pracovní uplatnění, potvrzen byl vliv vzdělání rodičů na plán pokračovat v dalším studiu, hlavní prioritou při výběru školy je budoucí uplatnění aj. Další zjišťované údaje se týkaly měsíčních nákladů na studium, finančních zdrojů studia nebo počtu hodin strávených studiem.

student ; vysoká škola ; volba školy ; uplatnění ; trh práce ; náklady na vzdělání ; časový faktor ; vysokoškolské studium ; výsledek výzkumu ; průzkum

ABA012


2. Finský vzdělávací systém contra český vzdělávací systém / [Finish educational system versus Czech educational system] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 17 (2013), s. 3.

Hlavní principy finské vzdělávací politiky: rovnost, spravedlnost a důvěra. Konkrétní opatření, kterými jsou tyto principy naplňovány: vzdělávání dětí v heterogenních skupinách bez diferenciace podle schopností, poskytování pomoci těm, které ji potřebují, stejné podmínky vzdělávání ve všech školách (zrušení téměř všech soukromých škol), velká autonomie učitelů a vysoká prestiž učitelského povolání, bezplatnost všech stupňů vzdělávání. Charakteristiky základního, středního a vysokoškolského vzdělávání ve Finsku. Pracovní podmínky finských učitelů. Financování vzdělávání ve Finsku.

výchovně vzdělávací principy ; systém výchovy a vzdělávání ; školství ; rovnost možností ; přístupnost vzdělání ; nezávislost učitele ; učitelský status ; pracovní podmínky učitelů ; financování ; komparace ; Finsko

ABA012


3. From System Expansion to System Contraction : Access to Higher Education in Poland [Od expanze systému k jeho smrštění :: přístup k vysokoškolskému vzdělávání v Polsku] / Marek Kwiek -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Comparative education review -- ISSN 0010-4086 -- Roč. 57, č. 3 (2013), s. 553-576.

Vývoj přístupu k vysokoškolskému vzdělávání v Polsku od pádu komunistického režimu v roce 1989 po současnost. Po expanzi vysokoškolského vzdělávání po tomto roce dochází v posledních letech v důsledu demografického vývoje (snižování počtu potenciálních studentů) k jeho zmenšování. Článek přináší analýzu dat získaných ze šetření Evropské unie a zabývá se důsledky demografických změn pro dilemata ve veřejném financování a přijímacích kritériích ve veřejném i soukromém vysokoškolském sektoru.

přístupnost vzdělání ; vysokoškolské studium ; vysoká škola ; populační trend ; demografie ; společenská změna ; analýza ; působení ; financování ; podmínky přijetí ; veřejná knihovna ; soukromá škola ; Polsko

ABA012


4. A needle in a haystack : a search for value for money in turn-around strategies for schools in difficult circumstances [Jehla v kupce sena : hledání hodnot za peníze ve strategiích škol, které mají problémy] / Constance Khupe, Kevin Balkwill, Ruksana Osman, Ann Cameron -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational research -- ISSN 0013-1881 -- Roč. 55, č. 2 (2013), s. [165]-179.

V Jižní Africe dostává sektor vzdělávání obrovské státní dotace (nejméně 20% ze státního rozpočtu), navíc sem proudí pomoc od nevládních organizací i ze zahraničí. Přesto však nejsou výsledky žáků a studentů uspokojující. Článek předkládá přehled intervencí v zájmu zlepšení jihoafrického školství a jejich efektivitu v lokálních kontextech.

systém výchovy a vzdělávání ; školství ; prospěch ; hodnocení žáka ; hodnocení studenta ; zákrok ; financování ; školská politika ; efektivnost vzdělávání ; Jihoafrická republika

ABA012


5. Rusko chce dostat své školy mezi elitu : nejambicióznějším krokem je vznik Skolkovského institutu, na němž se podílejí i zahraniční odborníci z prestižních univerzit [Russia wants to add its universities to the elite] / Jan Koucký, Jan Kovařovic -- čeština

In: Lidové noviny : [vydání Praha] -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 26, č. 72 (26.III.) (2013), s. 19.

Ruská vláda začíná podporovat vysoké školství - chce ho dostat na světovou úroveň. V rámci programu na zkvalitnění existujících vysokých škol bude vybráno patnáct škol, které obdrží speciální finanční příspěvek na svůj rozvoj. Tyto školy budou mít studijní programy společné jak s ruskými, tak se zahraničními institucemi a budou se podílet na výzkumných a vývojových úkolech s ruskými i zahraničními hi-tech podniky.

vysoké školství ; vysokoškolské studium ; vysoká škola ; kvalita ; zlepšení ; rozvoj ; věda ; výzkum ; financování ; přidělení finančních prostředků ; podpora ; vztah vysoká škola-výroba ; spolupráce mezi univerzitami ; mezinárodní spolupráce ; školská politika ; vládní politika ; Rusko

ABA012


6. The school choice market in China : a case study [Trh s výběrem školy v Číně : případová studie] / Xiaoxin Wu -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational research -- ISSN 0013-1881 -- Roč. 55, č. 2 (2013), s. [195]-218.

Volba školy v Číně je především věcí rodičů a je charakterizována výběrovým poplatkem škole, kterou rodiče pro své dítě zvolili. Článek prezentuje výzkum z hlavního města jedné provincie v jižní Číně, který zjišťoval, jak rodiče realizují volbu školy pro své dítě. Finanční motivace rodičů a jak se za finanční příspěvek škola odmění v procesu volby. Ekonomický kapitál a jeho důležitá role v získávání vzdělání. Placená volba školy přináší finance školám i místním zastupitelstvům a přispívá k lepší spolupráci školy s rodiči.

přijetí do školy ; studijní poplatky ; rodičovská účast ; vztah rodiče-škola ; spolupráce ; volba školy ; financování ; Čína

ABA012


7. Socio-Economic Effects of Education in the Context of Economic Return / [Sociálně-ekonomické efekty vzdělávání v kontextu ekonomické návratnosti] / Stefan Hronec, Jana Štrangfeldová -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: The new educational review -- ISSN 1732-6729 -- Roč. 2013, č. 2 (2013), s. [172]-183.

Článek vymezuje a popisuje problematiku hodnocení ekonomických i neekonomických faktorů ovlivňujících vzdělávání na všech stupních vysokoškolského vzdělávání, jakož i vzdělávání ve vybraných skupinách oborů na vysokých školách. Sociálně ekonomická povaha vzdělávání a proces vzdělávání, problematika hodnocení efektivnosti vzdělávání, ekonomické hodnocení efektivity vzdělávání a vzdělávání jako investice jsou další témata příspěvku.

ekonomika ; ekonomika školství ; vzdělávání ; hodnocení ; ekonomický faktor ; působení ; stupeň vzdělání ; vysoká škola ; vysokoškolské studium ; vysokoškolské vzdělání ; studijní obor ; studijní program ; efektivnost vzdělávání ; investice ; sociálně ekonomické informace

ABA012


8. Students' perspectives on term-time employment : an exploratory qualitative study [Pohledy studentů na pracovní úvazek při studiu : průzkumná kvalitativní studie] / David Robotham -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of further and higher education -- ISSN 0309-877X, -- Roč. 37, č. 3 (2013), s. [431]-442.

Studentů, kteří při vysokoškolském studiu pracují na zkrácený úvazek, přibývá nejen ve Velké Británii, ale i v dalších zemích. Většina předchozích studií na toto téma se zabývala kvantitativními výsledky - co studenti dělají a ne proč to dělají. Mezeru v existujících výzkumech se snaží vyplnit tato studie, která se zaměřila na názory studentů, jejich důvody pro výdělečnou činnost při studiu a jejich zkušenosti. Zkoumá motivaci studentů, zda práce nějakým způsobem ovlivňuje výsledky ve studiu a případný přínos kombinace studia a práce na částečný úvazek. V textu výpovědi studentů.

student ; zaměstnaný student ; pracovní příležitost ; studentský život ; kvalitativní analýza ; financování ; motivace ; působení ; částečný pracovní úvazek ; vysokoškolské studium ; Velká Británie

ABA012


9. Štědrý sociální stát může být levný : severské státy pochopily, že nejde o pravicová nebo levicová řešení, ale o výsledky [Generous social state can be cheap : Scandinavian states understand that results are important, no matter whether they are rightist or leftist] -- čeština

In: Ekonom : týdeník vydavatelství Economia -- ISSN 1210-0714 -- Roč. 57, č. 6 (2013), s. 35-36.

Článek převzatý z časopisu the Economist. Kroky severských států ke zlepšení stavu veřejných financí v době ekonomické krize. Ekonomická opatření v oblasti vzdělávání za účelem zlepšení jeho kvality. Švédsko a Dánsko zvolily cestu poukázek na vzdělání, které umožňují rodičům zvolit si školu nejvhodnější pro jejich dítě. Finsko zavrhlo systém podrobných národních osnov a školních inspekcí. Dalo učitelům důvěru a volnost ve výběru nejvhodnějších vyučovacích metod a v tvorbě vlastních učebních plánů, a zvýšilo tak prestiž tohoto nijak vysoce honorovaného povolání a zároveň kvalitu výsledků vzdělávání.

ekonomika školství ; efektivnost vzdělávání ; financování ; školství ; systém výchovy a vzdělávání ; poukázka na vzdělání ; nezávislost učitele ; kvalita vzdělání ; Skandinávie ; Švédsko ; Dánsko ; Finsko

ABA012


10. Uncommon Knowledge : World Bank Policy and the Unmaking of the Knowledge Economy in Africa [Méně obvyklé znalosti : politika Světové banky a znalostní ekonomika v Africe] / Milton O. Obamba -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Higher education policy -- ISSN 0952-8733 -- Roč. 26, č. 1 (2013), s. [83]-108.

Světová banka a další instituce investovaly v posledních desetiletích obrovské technické a finanční prostředky do rozvoje vzdělání v Africe. Objevil se však názor, který upozorňoval na vytvoření nové formy neokolonialismu, závislosti a hegemonie. Cílem článku je tento názor vyvrátit. Charakterizuje období od roku 1960 do současnosti, kdy se Světová banka zaměřila na rozvoj vzdělávacích strategií a transformaci školství formulováním vzdělávacích programů základního, středního i vysokého školství včetně celoživotního vzdělávání, rozvoj technologií, globálního partnerství a spolupráce.

ekonomika školství ; mezinárodní organizace ; mezinárodní spolupráce ; vzdělávání ; přístupnost vzdělání ; finanční zdroje ; školská reforma ; náklady na vzdělání ; vzdělávací technologie ; vzdělávací možnosti ; pomoc ; systém výchovy a vzdělávání ; spolupráce ; Světová banka ; Afrika ; znalostní ekonomika

ABA012


11. Vzdělávací systémy ve vybraných zemích EU / [Education systems in selected EU countries] / Člověk v tísni -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 116, č. 14 (2013), s. 16-20.

Srovnávací analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích Evropské unie (konkrétně jde o Rakousko, Dánsko, SRN a Francii) se zaměřením na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Analýza se týká primárního a sekundárního vzdělávání, důraz je kladen na historický vývoj, délku povinné školní docházky a systém financování.

žák ; speciální vzdělávací potřeby ; vzdělávání ; speciální školství ; systém výchovy a vzdělávání ; povinná školní docházka ; délka školní docházky ; historické hledisko ; financování ; ekonomika školství ; základní škola ; střední škola ; komparace ; srovnávací analýza ; srovnávací výzkum ; Rakousko ; Dánsko ; SRN ; Francie ; Evropská unie

ABA012


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018