Informace ze zahraničních časopisů č. 05/2014

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) v záhlaví webové stránky PK nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz


1. A Meta-Analysis of the Effectiveness of English-Medium Education in Hong Kong / [Analýza efektivity anglicky mluveného vyučování v Hongkongu] / Yuen Yi Lo, Eric Siu Chung Lo -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Review of educational research -- ISSN 0034-6543 -- Roč. 84, č. 1 (2014), s. 47-73.

Aby byla výuka cizího jazyka snadnější, stále častěji se tento jazyk využívá jako prostředek komunikace v jiném vyučovacím předmětu. Výzkum tohoto postupu na středních školách v Hongkongu prozkoumáním 24 studií na dané téma nepřinesl jednoznačné výsledky. Žáci, kteří používali angličtinu jako dorozumívací prostředek v jiném předmětu, měli velmi dobrou znalost angličtiny, ale pokulhávali s učením v ostatních předmětech. Článek přináší diskuzi o efektivitě těchto postupů v hongkongských školách.

jazyková výuka ; jazyková dovednost ; cizí jazyk ; angličtina ; vyučovací předmět ; učení ; efektivnost vzdělávání ; střední škola ; vyučovací jazyk ; Hongkong ; CLIL (Content and Language Integrated Learning)

ABA012


2. Edukačné neúspechy žiakov základných škôl v Poľsku : [Educational Failures of Primary School Pupils in Poland :: analysis of Selected Pedagogical Determinants] / analýza vybraných pedagogických determinantov / Małgorzata Przybysz-Zaremba -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pedagogika.sk : slovenský časopis pre pedagogické vedy -- ISSN 1338-0982 -- Roč. 5, č. 1 (2014), s. 28-51.

Příspěvek představuje výsledky analýzy edukačních neúspěchů žáků základních škol v Polsku. Cílem analýzy je ukázat široký aspekt vlivu dvou skupin pedagogických determinantů neúspěchů ve vzdělávání žáků – 1. zakořeněné ve školském systému a 2. převládající v didakticko-výchovných kompetencích učitelů. Doporučení a řešení v oblasti minimalizace edukačních neúspěchů žáků, které zavedením do praxe mohou podpořit žáky v prožívání školního úspěchu.

žák ; základní škola ; pedagogický výzkum ; výsledek výzkumu ; výchova ; analýza ; ukazatel ; neúspěch ; vzdělávání ; školství ; didaktika ; způsobilost ; učitel ; praxe ; pedagogická praxe ; školní úspěšnost ; školní prostředí ; školní neúspěch ; Polsko ; edukace ; edukační proces ; výchovné metody

ABA012


3. Impact of Garden-Based Learning on Academic Outcomes in Schools : [Dopad učení v zahradě na školní úspěšnost :: přehled výzkumů z let 1990 - 2010] / synthesis of Research Between 1990 and 2010 / Dilafruz R. Williams, P. Scott Dixon -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Review of educational research -- ISSN 0034-6543 -- Roč. 83, č. 2 (2013), s. 211-235.

Od 90. let 20. stol. se pozemky okolo škol začaly měnit na zahrady a ve školách začala vznikat zahradní kurikula - výuka předmětů v zahradě. Týká se zejména přírodních věd, matematiky, jazyků, zeměpisu, literatury, výživy a zdraví. Autoři analyzovali 152 článků vydaných v letech 1990 - 2010 s cílem zkoumat dopad výuky v zahradě na školní výsledky žáků. Výsledky výzkumu rozděleny na přímé a nepřímé dopady zahradní výuky na školní výkon. Slabé stránky dosavadních studií se většinou týkaly platnosti výsledků.

školní pozemek ; výuka ; kurikulum ; působení ; forma výuky ; prospěch ; školní úspěšnost ; analýza vědecké literatury ; zahrada

ABA012


4. Knowledge processing and faculty engagement in multicultural university settings : [Zpracování znalostí a schopnost učitelského sboru zapojit se do multikulturního prostředí vysokých škol :: perspektiva sociálního učení] / a social learning perspective / Jan Selmer, Charlotte Jonasson, Jakob Lauring -- eng

In: Journal of further and higher education -- ISSN 0309-877X -- Roč. 38, č. 2 (2014), s. [211]-229.

Cílem studie bylo prozkoumat vztahy mezi pracovníky univerzit v Dánsku. Na základě vzorku 489 členů multikulturních univerzitních kateder (profesoři, asistenti a doktorandi) byla zjišťována úroveň interních vztahů - schopnost zapojení do společného pracovního prostředí a sdílení znalostí v pracovní skupině. Hypotéza byla založena na předpokladu teorie sociálního učení a teorie sociální směny, kdy zvýšení společných aktivit by mohlo přispět ke zlepšení pracovního prostředí. K potvrzení hypotézy byla využita vícenásobná regresní analýza a hodnoceno bylo zapojení v oblasti kognitivní, emocionální a behaviorální.

univerzita ; vysokoškolský pedagog ; vyučující personál ; sociální prostředí ; sociální učení ; emocionalita ; behaviorismus ; poznávací schopnost ; chování skupiny ; spolupráce ; interpersonální vztahy ; pracovní vztahy ; pracovní prostředí ; Dánsko

ABA012


5. Komparácia systémov financovania verejných vysokých škôl v Českej republike a Slovenskej republike / [Comparison of systems of financing public universities in Czech Republic and Slovak Republic] / Zuzana Neupauerová -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 12

In: Academia : súčasnosť a perspektíva vysokých škôl -- ISSN 1335-5864 -- Roč. 25, č. 1 (2014), s. 24-41.

Změny ve společnosti po roce 1989 ovlivnily i celý systém terciárního vzdělávání v České republice a ve Slovenské republice, byly nutné reformy a legislativní změny. Autorka předkládá popis základních znaků systému nižšího i vyššího terciárního vzdělávání v obou republikách. Zároveň se zabývá způsobem financování veřejných vysokých škol a možnostmi získávání dotací. Oba státy mají systémy financování převážně závislé na veřejných zdrojích, výrazné pomoci se jim dostává v současné době z prostředků evropských fondů.

vysoké školství ; univerzita ; systém výchovy a vzdělávání ; financování ; finanční zdroje ; školská reforma ; školská legislativa ; podpora ; komparace ; Evropské sociální fondy ; Česká republika ; Slovensko ; Evropská unie

ABA012


6. Making the case for moral development education / [Zasazovat se o morální rozvoj ve vzdělávání] / Joanne O'Flaherty, Elaine Doyle -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of further and higher education -- ISSN 0309-877X -- Roč. 38, č. 2 (2014), s. [147]-162.

Autorky upozorňují na nedostatek etických principů ve vzdělávacím kurikulu irských vysokých škol. Studie poskytuje koncepci rozvoje a intervence etických principů ve vzdělávání - profesionálnosti, aktivního občanství a sociálního cítění a sleduje jejich souvislost s morálkou společnosti. Jsou zpracována empirická data ze dvou irských projektů. První se zaměřil na učitele a jejich zodpovědnost za vzdělání a chování budoucích generací a druhá na obchodní profese, které jsou spojovány s mnoha firemními skandály.

vysokoškolské studium ; vysoká škola ; studijní program ; kurikulum ; mravní výchova ; etika ; profesní etika ; morálka ; vzdělávání učitelů ; obchodní vzdělávání ; Irsko

ABA012


7. Možnosti štúdia učiteľstva pre materské školy a vychovávateľstva / [Possibilities of teaching training for nursery schools and educators] / Žofia Mačugová -- slo

In: Vychovávatel' -- ISSN 0139-6919 -- Roč. 62, č. 5-6 (2014), s. 15-17.

Enormní zájem o pomaturitní externí studium učitelství pro mateřské školy a vychovatelství. Příspěvek informuje o zajímavosti i náročnosti studia. Absolventi studia mají vliv na formování osobnosti dítěte po stránce kognitivní, sociální, emocionální a senzomotorické. Klíčové kompetence absolventů, požadované vědomosti. Závazné vlastnosti - empatie, komunikativnost, prosociální chování, přiměřené sebehodnocení, emocionální stabilita, schopnost zvládat zátěžové životní situace.

vzdělávání učitelů ; mateřská škola ; učitelka ; vychovatel ; pomaturitní studium ; profil absolventa ; osobní předpoklady

ABA012


8. Pre-service primary teachers' attitudes towards inclusive education / [Názory studentů učitelství pro základní školu na inkluzivní vzdělávání] / Linda Varcoe, Christopher Boyle -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational psychology [Tištěný text] : an international journal of experimental educational psychology -- ISSN 0144-3410 -- Roč. 34, č. 3 (2014), s. 323-337.

Výzkumy prokazují, že úspěšná inkluze handicapovaného žáka do běžné třídy je velkým dílem závislá na názorech učitele.Ty zkoumala předkládaná studie, které se zúčastnilo 342 studentů učitelství pro základní školu jedné australské univerzity. Porovnávala stanoviska k inkluzi u studentů, kteří absolvovali výcvik ve speciální pedagogice, a těch, kteří tímto výcvikem neprošli. Studie ukázala důležitost role výcvikových institucí, které formují pozitivní náhled budoucích učitelů na inkluzi. Často totiž dochází k tomu, že zkušenost s výukou ve třídě má na studenty učitelství negativní dopad.

student učitelství ; vzdělávání učitelů ; postižený ; integrace žáka ; výcvikový kurs ; speciální vzdělávací potřeby ; názor ; role učitele ; komparace ; výzkum ; základní škola ; postoj studenta ; Austrálie ; inkluze ; inkluzivní vzdělávání

ABA012


9. Scientizing and Cooking : [Přírodovědná kuchyně :: pomoc žákům nižších středních škol při rozvíjení jejich přírodovědných dovedností] / Helping Middle-School Learners Develop Scientific Dispositions / Tamara Clegg, Janet Kolodner -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Science education -- ISSN 0036-8326 -- Roč. 98, č. 1 (2014), s. [36]-63.

Cílem přírodovědného vzdělávání by měla být výchova přírodovědně gramotných občanů schopných aktivně aplikovat přírodovědné poznatky na svět, který je obklopuje. Americký výzkum se proto zaměřil na design a ověření programu, který žáky nižších středních škol zapojuje do řešení smysluplných přírodovědných problémů. Článek představuje výsledky případové studie zaměřené na dva účastníky programu Průzkumníci přírodovědné kuchyně a nabízí využití zjištěných poznatků v pedagogickém designu učebních prostředí rozvíjejících přírodovědné kompetence.

přírodovědný předmět ; cíl výuky ; aplikované vědy ; gramotnost ; způsobilost ; vzdělávací program ; rozvíjení schopností ; žák ; nižší střední škola ; výzkum ; USA

ABA012


10. Školské reformy 1997 a 2008 z hl'adiska gymnaziálneho učiva (matematika). [Educational reforms 1997 and 2008 from the aspect of grammar school subject matter (mathematics).. Part 1] / Část 1 / Vladimír Strečko -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Academia : súčasnosť a perspektíva vysokých škôl -- ISSN 1335-5864 -- Roč. 25, č. 1 (2014), s. 42-67.

Článek reaguje na školské reformy uskutečněné na Slovensku v letech 1997 a 2008 v souvislosti s porovnáním gymnaziálního učiva matematiky. Porovnávací kritérium je zde zařazení předmětu, legislativa, hodinová dotace, rozložení počtu hodin v jednotlivých ročnících, obsah předmětu, cíl předmětu, vyučovací metody a formy, přehled tematických celků. Z přehledu je možné získat povědomí o úrovni vědomostí současného a minulého absolventa gymnázia. Autor konstatuje pokles matematických kompetencí a vědomostí, čímž vznikají problémy při studiu na vysoké škole.

střední školství ; gymnázium ; matematika ; školská legislativa ; školská reforma ; kurikulum ; komparace ; znalost ; způsobilost ; úroveň vědomostí ; absolvent ; Slovensko ; 1997 ; 2008

ABA012


11. The effects of feedback on achievement, interest and self-evaluation : [Vliv zpětné vazby na prospěch, zájem a sebehodnocení :: vnímaná role prospěšnosti zpětné vazby] / the role of feedback's perceived usefulness / Birgit Harks, Katrin Rakoczy, John Hattie, Michael Besser, Eckhard Klieme -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational psychology [Tištěný text] : an international journal of experimental educational psychology -- ISSN 0144-3410 -- Roč. 34, č. 3 (2014), s. 269-290.

Autoři srovnávali dva typy psané zpětné vazby - orientované na proces a orientované na ročník - a jejich dopad na prospěch žáka v matematice, zájem a hodnocení sama sebe. Hlavní důraz byl kladen na zprostředkovatelskou roli zpětné vazby a jak je tato role vnímána. Vzorek obsahoval 149 žáků z devátých tříd (od 14 do 17 let), kteří vyplňovali matematické testy, dostalo se jim zpětné vazby a dokončili testy s tím, že měli popsat její prospěšnost. Zpětná vazba orientovaná na proces byla úspěšnější než zpětná vazba orientovaná na ročník. Možné vysvětlení těchto výsledků v tabulkách a v závěru studie.

zpětná vazba ; matematika ; prospěch ; působení ; zájem ; sebehodnocení ; ročník ; test ; ročník 9 ; věk 14-17

ABA012


12. Záškoláctvo ako výchovný problém u žiakov základných i stredných škôl - možnosti jeho prevencie a riešenia / [Truancy as an educational problem in primary and secondary school pupils - possibilities of its prevention and solution] / Ingrid Emmerová -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Vychovávatel' -- ISSN 0139-6919 -- Roč. 62, č. 5-6 (2014), s. 2-8.

Záškoláctví představuje závažný sociálně výchovný problém, který se týká snad každé školy. Individuální a skupinové záškoláctví. Nejčastější příčiny záškoláctví - nezvládání učiva, strach ze školy nebo šikanování, málo podnětné rodinné prostředí, touha po dobrodružství, nátlak party, adaptační problémy spojené s přechodem na jiný typ školy, nástup do školy po delší chorobě a rekonvalescenci. Nutnost kontaktů školy s rodiči při neomluvené absenci žáků ve vyučování. Řešení těžkého stupně záškoláctví - vedení školy s výchovným poradcem, psychologem a kurátorem.

záškoláctví ; absentérství ; škola ; docházka ; nesprávné chování ; vztah rodiče-škola ; spolupráce ve výchově

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 2. 6. 2014

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018