VÝCHOVA K POHYBU A ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU

Tematická rešerše z Pedagogické bibliografické databáze

Plné texty článků lze objednat prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ (elektronická nebo papírová forma) nebo e-mailem na adrese petrovicova@npmk.cz (pouze papírová forma).


1. Curriculum Matters : Learning Science-Based Fitness Knowledge in Constructivist Physical Education [Kurikulární záležitost : učení se vědecky podloženým poznatkům o fyzické kondici v konstruktivisticky pojaté tělesné výchově] / Haichun Sun, Ang Chen, Xihe Zhu, Catherine D. Ennis -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Elementary school journal -- ISSN 0013-5984 -- Roč. 113, č. 2 (2012/2013), s. [215]-229.

Výuka zaměřená na tělesnou kondici jako důležitá součást výchovy ke zdravému životnímu stylu. Výsledky amerického výzkumu mezi žáky 3 - 5. ročníků, který porovnával výsledky dvou skupin žáků v testech zaměřených na znalosti týkající se zdravé životosprávy a pohybu. První skupina absolvovala konstruktivisticky pojatý kurz tělesné výchovy, v rámci kterého byla vedena k rozvoji povědomí o tom, co pozitivně ovlivňuje fyzickou kondici, druhá skupina byla kontrolní.

tělesná výchova ; konstruktivistická pedagogika ; výchovné působení ; tělesná zdatnost ; zdraví ; životní styl ; test ; zlepšení ; úroveň vědomostí ; základní škola ; výsledek výzkumu ; USA ; výchova ke zdraví ; zdravý životní styl

ABA012


2. Chcete pomoci svým žákům? : přihlaste je do soutěže Hravě žij zdravě [Do you want to help your pupils? : send them up to a competition called Live Healthy by Play] / Zlata Šťástková -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 18, č. 32 (2010), s. 5.

Informace o internetovém vzdělávacím kurzu Hravě žij zdravě, který zahajuje už čtvrtý ročník. Žáci se mohou dozvědět zábavnou formou řadu informací o zdravém životním stylu a mohou se zapojit do soutěže o zajímavé ceny. Další možnosti, kterých učitel může využít k vedení dětí ke zdravé výživě a pohybu a prevenci obezity. Cílem jeho snažení v tělesné výchově by nemělo být plnění limitů v atletice apod., ale hledání pohybových aktivit pro všechny děti, tak, aby se staly přirozenou součástí jejich života.

výchova ke správné výživě ; zdraví ; pohybová výchova ; tělesná výchova ; cíl výchovy ; výchovné působení ; prevence ; otylost ; role učitele ; soutěžení ; e-learning ; výchovný program ; zdravý životní styl

ABA012


3. Jen sledujeme, jak děti před našima očima fyzicky degenerují : další studie, která potvrzuje neblahý trend [We can only watch children physically degenerating : another study confirming the obscure trend] / Lukáš Doubrava -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 115, č. 17 (2012), s. 10-11.

Autor rozebírá některá závažná zjištění v nedávno zveřejněné Národní zprávě o zdraví a životním stylu dětí a mládeže. Za vážný problém považuje nedostatek pohybových aktivit dětí jak ve škole, tak ve volném čase, ze kterého pramení ztráta fyzické zdatnosti, nadváha až obezita a další zdravotní problémy dnešní doby.

dítě ; mládež ; žák ; zdraví ; životní styl ; pohyb ; tělesná zdatnost ; otylost ; volný čas ; škola ; nedostatek ; zpráva o směru vývoje ; Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a mládeže

ABA012


4. Jíme víc, než bychom měli : a to nám nesvědčí [We eat more than we should : and that's no good for us] / Marie Těthalová -- cze

In: Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 17, č. 10 (2010), s. 20-21.

Problematika vyrovnaného příjmu a výdeje energie. Působení tělesného tuku na zdraví jedince. Změna jídelníčku jako nezbytná podmínka zdravého hubnutí. Pohybové aktivity a zdravý životní styl - výchova dětí od nejútlejšího dětství, vedení k pravidelnému pohybu, zejména jako protiklad k současnému sedavému způsobu života .

zdraví ; výživa ; otylost ; výchova ke správné výživě ; životní styl ; pohyb

ABA012


5. Obézním dětem může pomoci školní poradna zdravého životního stylu [School guidance office for healthy living style can help obese children] / Jana Divoká, Iva Málková -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 20, č. 25 (2012), s. 5.

Role učitele a vychovatele v osvojování zdravého životního stylu u dětí. Příklady vhodného a nevhodného jednání učitele s dětmi ohroženými obezitou. Cíl výchovného působení: nikoli hubnutí obézních dětí, ale celková změna stravovacích a pohybových návyků. Formy působení na zdravý životní styl: individuální práce, společné diskuse o zdravém životním stylu, školní poradny zdravého životního stylu.

výchova ke správné výživě ; zdravotní výchova ; pohybová výchova ; výchovné působení ; cíl výchovy ; životní styl ; stravovací zvyklosti ; role učitele ; poradenská služba

ABA012


6. Pětina dětí je obézních a tento trend se stále prohlubuje [One fifth of children are obese and childhood obesity is on the rise] / Markéta Grulichová -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 18, č. 1 (2010), s. 5.

Přibývání dětí s nadváhou (v současnosti tvoří 17 % dětské populace). Příčiny: genetické dispozice, nedostatek pohybu, nerovnováha mezi energetickým příjmem a výdejem. Řešení: státní programy podporující výrobu zdravých potravin, zapojení dětí do pohybových aktivit v rodině, výchova ke zdravé výživě a životnímu stylu ve školách - příklady.

dítě ; otylost ; dědičnost ; nedostatek ; pohyb ; stravovací zvyklosti ; výchova ke správné výživě ; výchovné působení ; rodina ; škola

ABA012


7. Proč se dítě přejídá? [Why do children overeat?] / Slávka Fraňková -- cze

In: Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 20, č. 3 (2013), s. 20-21.

Nástup obezity v ČR se přesouvá do stále nižších věkových skupin. Lékaři varují před jejími následky. Nejčastější příčinou dětské obezity je dlouhodobé přejídání se. Existuje mnoho genetických faktorů ve sklonech k obezitě i v řízení příjmu potravy, tedy regulaci hladu a sytosti. Několik důvodů, proč se dítě přejídá (protože mu chutná, protože se přejídá celá rodina, protože se přejídají ostatní děti, protože nezná energetickou hodnotu jídla apod.). Důležité pro rodinu je najít příčinu přejídání, zvyšovat systematicky pohybovou aktivitu dítěte a dávat mu pozitivní příklady. Důležitost zdravého způsobu života.

dítě ; otylost ; nemoc ; rodina ; působení ; životní styl ; pohyb ; výživa ; výchova ke správné výživě ; jídlo

ABA012


8. Sportovně založené děti vykazují vyšší odolnost vůči stresu [Sporting children are more resistant to stress] / Jan Hlaváč -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 21, č. 20 (2013), s. 5.

Potřeba začít u dítěte se sportem do 7 let, aby se stal běžnou součástí jeho života. Sport zvyšuje u člověka jeho adaptabilitu a odolnost vůči stresu. V předškolním věku stačí pohybové aktivity prožívané s rodiči (vycházky, výlety na kole, plavání apod.), později s vrstevníky. Ve věku kolem 10 let se dá určit, zda dítěti více vyhovují kolektivní nebo individuální sporty.

sport ; pohybová výchova ; výchovné působení ; předškolní dítě ; předškolní věk ; adaptabilita ; zvládání ; stres ; psychická odolnost

ABA012


9. Šťastné dítě? : to, které se hýbe [Happy child? : the one that moves] / Gabriela Bachárová, Jaroslav Krištofič -- cze

In: Děti a my : časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN 0323-1879 -- Roč. 39, č. 3 (2009), s. 20-23.

Je důležité vést dítě k pohybu už od malička. Několik dobrých nápadů pro pohybové aktivity nejmenších. Sport přinese dítěti i lepší výsledky ve škole, správné stravovací návyky, radost ze života, kladné vlastnosti. Jak motivovat dítě ke sportování. Zkušenosti rodičů, kteří vedou své dítě k pohybu a ke sportu.

dítě ; pohyb ; pohybové hry ; pohybový rozvoj ; tělesná zdatnost ; zdraví ; životní styl ; motivace ; motorika

ABA012


10. Telesná výchova a šport ako pozitívny nástroj rozvoja osobnosti žiakov / [Physical education and sport as positive tool of personal development of pupils] / Michal Modrák -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis -- ISSN 1335-0404 -- Roč. 21, č. 3-4 (2012), s. 22-24.

Řízení tělovýchovného procesu ve škole. Význam tělesné a sportovní výchovy pro zdravý životní styl, osobnostní a mravní rozvoj. Výchova žáků ke kladnému vztahu k celoživotní tělesné aktivitě.

tělesná výchova ; sport ; výchovné působení ; škola ; cíl výchovy ; životní styl ; zdraví ; rozvoj osobnosti ; mravní výchova

ABA012


11. V rodinách obézních dětí se jí nezdravě [In families with obese children they eat unhealthy food] / Karel Drobný -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 113, č. 30 (2010), s. 17-18.

Už druhým rokem probíhá na vybraných základních školách průzkum (v rámci osvětové kampaně Obezita není náhoda) zabývající se stravovacími a pohybovými zvyklostmi v rodinách školáků. Z výsledků vyplývá, že téměř třetina českých dětí má problémy s nadváhou (tj. 35 %, z toho 5 % je obézních), třetina rodičů své děti k žádným pohybovým aktivitám nevede, 40 % dětí má skoro denně nějakou uzeninu, asi 70 % dětí každý den pije slazené limonády aj.

stravovací zvyklosti ; výchova ke správné výživě ; výživa ; pohyb ; životní styl ; dítě ; žák ; otylost ; rodinná výchova ; rodiče ; výchovné působení ; nedostatek ; statistická data ; průzkum ; výsledek výzkumu

ABA012


12. Výchova ke zdraví v tělesné výchově [Education to health in physical education] / Hana Dvořáková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 15

In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 18, č. 1 (2012), s. 20-22.

Článek se zabývá nedostatky ve výuce tělesné výchovy na základních školách a možnostmi postupného zařazování výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu do tohoto předmětu. Podle průzkumů není tělesná výchova na mnoha školách motivační pro všechny žáky, především pro rizikové žáky - otylé, méně pohybově nadané, neosvětluje pojmy zdraví a zdatnost, nevede k dlouhodobému sledování individuálního zlepšování atd.

tělesná výchova ; zdraví ; životní styl ; zdravotní výchova ; tělesná zdatnost ; výuka ; rozvíjení schopností ; žák ; otylost ; rozvoj ; motivace ; obsah výchovy ; cíl výchovy ; nedostatek ; základní škola

ABA012


13. Zdravá abeceda, aneb, Svůj příběh ať si píší samy děti [Healthy alphabet, or, Let children write their story themselves] / Nikola Křístek -- cze

In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 18, č. 1 (2012), s. 10-12.

Autor představuje výchovný program Zdravá abeceda, který pro mateřské školy připravila společnost AISIS v rámci výchovy dětí ke zdravému životnímu stylu. Základem programu je přesvědčení, že děti mohou, resp. musí postupně přijímat odpovědnost za své zdraví. Děti se v programu učí ve čtyřech doménách: zdravá výživa, pohyb, vnitřní pohoda a zdravé prostředí. V článku je uvedena základní charakteristika všech čtyř domén a patero doporučení pro rodiče a učitele.

zdraví ; výživa ; pohyb ; životní styl ; zdravotní výchova ; výchova ke správné výživě ; předškolní dítě ; předškolní výchova ; předškolní věk ; mateřská škola ; obsah výchovy ; výchovný program ; poradenství ; poradenská služba ; Zdravá abeceda

ABA012


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018