Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - červen 2014

1. Agilní metody řízení projektů / Zuzana Šochová, Eduard Kunce -- 1. vyd.

Brno : Computer Press, 2014 -- 175 s. -- cze

ISBN 978-80-251-4194-6 (brož.)

Sign.: II 111962V1

projekt ; řízení ; software ; informační technologie

Anotace:

Pracujete jako vývojáři v týmu? Chcete pracovat efektivněji? Seznamte se s agilními metodami, pomocí nichž budete vyvíjet rychleji, efektivněji, s menším počtem chyb. Dvojice autorů, která se v oblasti agilních metod pohybuje řadu let a pracuje s nimi denně, vás seznámí nejen s tím, co agilní přístup znamená, ale i jak jej správně nasadit. Kniha je zaměřena na širokou oblast profesí od vývojářů přes softwarové architekty až po projektové manažery či ředitele celých společností.


2. Církev a společnost : Karlovi Skalickému k 80. narozeninám / uspořádali František Štěch a Roman Míčka -- Vyd. 1.

České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2014 -- 301 s. -- cze

ISBN 978-80-7394-452-0 (brož.)

Sign.: I 34243V1

křesťanství ; teologie ; filozofie ; společnost ; politika ; ekonomie ; literatura ; Skalický, Karel, ; křesťanská teologie

Anotace:

Karel Skalický je mužem církve i společnosti. Jeho život se odehrává v hraničním pásmu těchto světů, v němž usiluje o intenzivní kontakt a dialog. Do sborníku přispělo 26 autorů různých vědních oborů i různých náboženských vyznání. Publikace je členěna do čtyř částí; první tři obsahují recenzované studie z oboru teologie, filosofie, politiky, ekonomie, historie a literárních věd. Čtvrtá část sborníku má osobní esejistický charakter.


3. Co je dobré vědět o arabském a islámském světě / René Kopecký, Charif Bahbouh

Brandýs nad Labem : Dar Ibn Rushd, c2014 -- 356 s. -- cze

ISBN 978-80-86149-88-2 (brož.)

Sign.: II 111988V1

islám ; kultura ; civilizace ; reálie ; dějiny ; náboženství ; Arabové

Anotace:

Arabský a islámský svět v minulosti i v současnosti. Jeho dějiny, filosofie, náboženství, literatura, hudba, architektura, rodinné vztahy, tradice, kuchyně, oblékání, řemesla a další rozličné lidské činnosti. Na to vše soustřeďují autoři svou pozornost. Vycházejí z přesvědčení, že je dobré vědět více o světě, jehož vztahy s křesťanskou Evropou jsou pevnou součástí dějin. Zvláštní pozornost pak věnují počátkům a vývoji česko-arabských vztahů.


4. Červenec 1914 : poslední dny před válkou / Sean McMeekin ; [překlad Jan Machula, Marek Pavka] -- 1. vyd.

Brno : CPress, 2014 -- 464 s. -- cze

ISBN 978-80-264-0438-5 (váz.)

Sign.: II 112050V1

dějiny dvacátého století ; politika ; historiografie ; Evropa ; první světová válka ; 1914

Anotace:

Renomovaný historik Sean McMeekin nám ve své knize dokazuje, že první světové válce bylo možné zabránit – nebýt nepočetné skupiny státníků, kteří se v průběhu měsíce následujícího po Ferdinandově smrti rozhodli, že atentát využijí jako rozbušku k rozpoutání dlouho očekávané konfrontace evropských mocností.


5. Česky psané časopisy pro děti (1850-1989) / Štefan Švec -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum (nakladatelství) : Národní muzeum (Praha, Česko), 2014 -- 707 s. -- cze

ISBN 978-80-246-2478-5 (Karolinum

Sign.: II 112005V1

periodikum ; žurnalistika ; Česko ; časopisy pro děti ; 1850-1989

Anotace:

Jako předmět zkoumání zvolil autor knihy česky psané časopisy pro děti. Jedná se o dosud málo zmapovanou oblast historie českých médií, zahrnující desítky titulů, z nichž některé formovaly celé generace, a jiné jsou dnes již téměř zapomenuty. Titul tvoří dvě samostatné části: První z nich je zevrubná studie, která se zabývá dětskými periodiky vycházejícími od poloviny 19. století do roku 1989. Druhou část tvoří přehledný slovník dětských časopisů, jehož hesla představují jednotlivé tituly v obsáhlých medailonech s obrazovými ukázkami a základními údaji o názvech, době vydávání, redaktorech, přispěvatelích i ilustrátorech a v neposlední řadě také o příslušné sekundární literatuře.


6. Čtenář a stroj : vybrané metody sociálněvědní analýzy textů / Martin Hájek -- Vyd. 1.

Praha : Sociologické nakladatelství, 2014 -- 226 s. -- cze

ISBN 978-80-7419-161-9 (brož.)

Sign.: II 111945V1

sociologie ; metodologie ; analýza ; obsahová analýza ; text ; sémiotika ; textová analýza

Anotace:

Kniha se zabývá metodologií textových analýz v kontextu sociálních věd. Tematicky pokrývá tři typy textových analýz, které se v sociálních vědách nejčastěji používají: obsahovou, diskurzní a narativní analýzu. Uspořádávající osou celé knihy je role čtenáře – člověka nebo stroje, protože žádný text nelze v sociálních vědách analyzovat bez toho, aby byl nějakým způsobem čten. V perspektivě dvojakosti lidského a strojového čtení autor vysvětluje tři výše zmíněné textově analytické přístupy a ilustruje je na konkrétních výzkumných příkladech. Kniha se zaměřuje na vybrané metody, se kterými má autor výzkumné zkušenosti.


7. Dočasná stabilita? : volební podpora politických stran v České republice v letech 1990-2010 / Lukáš Linek a Pat Lyons -- Vyd. 1.

Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, 2013 -- 220 s. -- cze

ISBN 978-80-7419-160-2 (Sociologické nakladatelství

Sign.: II 112010V1

volby ; politická strana ; politika ; Česko ; politická identita ; 1990-2010

Anotace:

Autoři se v knize zaměřili na dva provázané cíle. Prvním bylo vysvětlení toho, proč jsou čtyři politické strany (ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a ODS) opakovaně a dlouhodobě volebně úspěšné, což jim garantuje kontinuální zastoupení v českém parlamentu; tato organizační stabilita stranického systému je v postkomunistickém prostoru unikátní. Druhým cílem bylo zjistit, zda se v čase nemění vliv výše uvedených faktorů, které ovlivňují volbu strany. V prostředí postkomunistické transformace spojené s významnými proměnami společnosti lze důvodně předpokládat i změny v roli konfliktních linií a levo-pravé orientace při hlasování a ve strukturaci volebního chování jako takového.


8. Evropan Jiří z Poděbrad král do bouřlivých dob / Petr Hora-Hořejš

Praha : Galerie EfEf, 2014 -- 117 s. -- cze

ISBN 978-80-905787-0-8 (váz.)

Sign.: II 111989V1

dějiny středověku ; společnost ; politika ; biografie ; Jiří z Poděbrad,

Anotace:

Kniha vychází k 550.výročí mírových snah krále, který předběhl svou dobu o několik století. V jeho žilách nekolovala královská krev. Za normálních okolností, v poklidnějších časech, by proto neměl na panovnické žezlo nárok. Jako pouhý šlechtic se v tehdejší přísně hierarchizované společnosti ocital o schůdek níž – k trůnu mohl leda v pokleku zhlížet. Přesto se jako jediný a současně poslední Čech dokázal vklínit do posloupnosti dynastických vládců Koruny české.


9. Jak psát a jak nepsat česky / Petr Sgall, Jarmila Panevová -- Vyd. 2., nezměn.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2014 -- 197 s. -- cze

ISBN 978-80-246-2505-8 (brož.)

Sign.: II 112002V1

čeština ; psaný jazyk ; morfologie ; syntax ; pravopis

Anotace:

Autoři předkládají v této knize řadu zajímavých postřehů o současné češtině především z hlediska psaného jazyka. Tyto náměty mohou být užitečné pro autory informačních a popularizačních textů, pro publicisty, překladatele do češtiny, ale i pro čtenáře, kterým jde o vhodné a kultivované vyjadřování. Poukazují na frekventované chyby a poklesky jak v oblasti pravopisu a tvarosloví, tak v oblasti stavby věty a textu. Zdůrazňují přitom, že pro kultivované vyjadřování nejde jen o hledisko spisovnosti, ale jde zejména o vhodnost a přirozenost jazykových prostředků užitých v dané situaci. Výklady o jevech vhodných i nevhodných jsou doprovázeny množstvím příkladů dokumentujících prohřešky proti těmto zásadám a přinášejí i náměty, jak se jich vyvarovat.


10. Kolaps neznamená konec / Miroslav Bárta, Tomáš Tureček -- Vyd. 1.

Praha : Vyšehrad, 2013 -- 137 s., [16] s. obr. příl. -- cze

ISBN 978-80-7429-392-4 (váz.)

Sign.: II 111981V1

civilizace ; společnost ; kultura ; civilizační cykly ; sociální změny

Anotace:

Jsou kolapsy dávných civilizací jen zapomenutou stránkou v knize historie? Rozhovor s prof. Miroslavem Bártou, naším předním egyptologem, přináší zajímavé pohledy na tento fenomén. Nejnovější výzkumy celé řady vědních oborů totiž ukazují, že faktory, které vedly k pádu starověkých říší, se cyklicky opakují. Naše současná západní civilizace, jež byla vůdčí silou světa v posledních stoletích, se těmto vlivům také nemůže vzepřít. Čeká nás tedy podobný osud, o němž jsme se zatím jen učili v hodinách dějepisu? Rozhovor však nepřináší žádné apokalyptické vize. Spíše zamyšlení, jak bychom o případném kolapsu společnosti měli uvažovat.


11. Mor 1480-1730 : epidemie v lékařských traktátech raného novověku / Karel Černý -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2014 -- 504 s. -- cze

ISBN 978-80-246-2297-2 (brož.)

Sign.: II 112006V1

dějiny středověku ; dějiny novověku ; medicína ; nemoc ; Evropa ; mor ; 1480-1730

Anotace:

Mor, který přišel ve 40. letech 14. století, předznamenal dlouhé období periodicky se vracejících smrtících epidemií. Teprve na počátku 18. století nemoc z Evropy zmizela stejně záhadně, jako se o čtyři století dříve objevila.

Tato publikace se zabývá postupnými proměnami názorů na mor mezi lékaři raného novověku v několika oblastech. Předně se věnuje vývoji dobové lékařské literatury, zkoumá vliv modernity či naopak tradice a způsob, jímž spolu různí autoři vedli učené spory.


12. Neukáznění a neangažovaní : disciplinace členů Komunistické strany Československa v letech 1948-1952 / Václav Kaška

Brno : Conditio humana, 2014 -- 291 s. -- cze

ISBN 978-80-87912-02-7 (Ústav pro studium totalitních režimů

Sign.: II 111993V1

politika ; komunismus ; totalita ; politická strana ; dějiny dvacátého století ;

Komunistická strana Československa ; Česko ; 1948-1952

Anotace:

Vnitrostranická disciplína byla v komunistických stranách pojímána jako jeden z klíčových prostředků k získání a udržení moci. Proto se tato kniha soustředí na snahy efektivně regulovat chování a jednání členů KSČ.

Autor vychází z rozsáhlého korpusu málo využívaných archivních materiálů, přičemž nepíše černobílý příběh vyprávěný z jednoho ústředního bodu, ale vykládá dějiny KSČ zdola, když analyzuje podobu a funkce jazyka, normativních textů, mechanismů i orgánů zkázňování, dále rekonstruuje nejčastější případy selhávání straníků a popisuje možnosti jejich trestání, což obraz údajně suverénní KSČ do určité míry problematizuje.


13. O důstojnosti člověka = De dignitate hominis / Giovanni Pico della Mirandola ; úvodní studii napsal Tomáš Nejeschleba ; přeložil a poznámkami opatřil David Sanetrník

Praha : OIKOYMENH, 2005 -- 135 s. -- cze, cze lat

ISBN 80-7298-164-1 (váz.)

Sign.: II 111994V1

filozofie ; renesance ; etika ; svoboda ; náboženství ; dialektika ; Pico della Mirandola, Giovanni,

Anotace:

Jeden ze stěžejních textů renesanční filosofie. Původně zahajovací řeč k disputaci nad 900 filosofickými tezemi, kterou třiadvacetiletý kníže z Mirandoly hodlal v r. 1486 svolat do Říma. Pikova řeč představuje jednu z nejvýraznějších filosofických proklamací lidské svobody v dějinách evropského myšlení vůbec. Zrcadlové latinsko české-vydání v překladu Davida Sanetrníka a s úvodní studií Tomáše Nejeschleby.


14. O filosofii dějin / Jacques Maritain ; [z francouzského vydání ... přeložil, doslov a ediční poznámku napsal Karel Šprunk]

Praha : Triáda, 2014 -- 173 s. -- cze

ISBN 978-80-7474-097-8 (brož.)

Sign.: I 34249V1

dějiny ; filozofie dějin

Anotace:

Titul knihy naznačuje, že Maritain nechtěl napsat ani soustavné pojednání o filosofii dějin, ani ve vlastním slova smyslu úvod do této disciplíny, který by mapoval veškerou její problematiku. Jeho cílem bylo ukázat možnost a platnost určitých filosofických zákonů, které osvětlují lidské dějiny a činí je pro nás srozumitelnějšími.


15. Osobnosti Lidových novin : životní příběhy lidí, kteří vytvářeli nejstarší český deník (1983-1989) / Petr Zídek ... [et al.] -- Vyd. 1.

Praha : Knižní klub, 2014 -- 367 s. -- cze

ISBN 978-80-242-4507-2 (váz.)

Sign.: II 111995V1

žurnalistika ; biografie ; Lidové noviny (noviny) ; Česko ; publicistika ; novinář ; 1893-1989

Anotace:

Portréty padesáti významných osobností české historie, kultury a politiky, spojených s Lidovými novinami, zejména v letech 1893-1948, seriál vycházel v Lidových novinách.


16. První světová válka : válka, která měla být poslední / Peter Simkins, Geoffrey Jukes & Michael Hickey ; [z anglického originálu ... přeložil Stanislav Pavlíček] -- Vyd. 1.

Praha : Brána, 2014 -- 351 s. -- cze

ISBN 978-80-7243-684-2 (váz.)

Sign.: II 111997V1

dějiny dvacátého století ; válka ; první světová válka ; vojenství ; 1914-1918

Anotace:

Publikace bohatě vybavená dobovými fotografiemi a mapkami vychází ke stému výročí vypuknutí 1. světové války.


17. Přední klenot zemský : větší zemský soud království českého v době rudolfínské / Marek Starý

Praha : Auditorium, 2014 -- 412 s. -- cze

ISBN 978-80-87284-38-4 (brož.)

Sign.: II 111996V1

dějiny ; soud ; právo ; Česko

Anotace:

Větší zemský soud, konstituovaný v polovině 13. století za vlády Přemysla Otakara II., patřil po dlouhá staletí k nejvýznamnějším orgánům veřejné moci na půdě českého království. Nebyl jen nejprestižnějším a nejuznávanějším orgánem justičním, výlučně příslušným ve sporech o deskové statky, ale jeho kompetence přesahovaly i do oblasti správní a politické. Zemský soud také plnil úlohu normotvornou a tzv. obecnými nálezy (jejichž význam byl ale v raném novověku za zenitem) mohl dotvářet podobu šlechtického práva. Předkládaná kniha shrnuje na základě archivního bádání dosavadní znalosti o vzniku, kompetencích a složení zemského soudu a podrobně mapuje jeho personální obsazení v době vlády císaře Rudolfa II.


18. Sametová revoluce / Oskar Krejčí -- 1. vyd.

Praha : Professional Publishing, 2014 -- 159 s. -- cze

ISBN 978-80-7431-138-3 (brož.)

Sign.: II 111998V1

dějiny dvacátého století ; politika ; společnost ; revoluce ; Česko ; 1989

Anotace:

Kniha je osobním svědectvím přímého účastníka převratných událostí, které před čtvrt stoletím vedly ke změně režimu v Československu. Přináší řadu dosud málo známých skutečností, které bourají různé mýty a polopravdy, stále se šířící mezi lidmi, hledá příčiny revolučních změn, ale i jejich důsledky, směřující k naší dnešní nelehké situaci. Dvacet pět let po revolučních změnách roku 1989 autor připomíná skutečné události i emoce oněch dnů a staví hráz legendám a mýtům.


19. Tvůrčí psaní v otázkách a odpovědích : 300 nejčastějších otázek / Markéta Dočekalová -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2014 -- 166 s. -- cze

ISBN 978-80-247-4734-7 (brož.)

Sign.: II 112047V1

tvůrčí psaní ; literární tvorba

Anotace:

Praktický rádce, který stručně a jasně odpoví na většinu otázek, které vás v souvislosti s tvůrčím psaním napadají. Kniha se tak stane každodenním rádcem v cestě za vytouženými spisovatelskými cíli.


20. Věda zla : nová teorie lidské krutosti / Simon Baron-Cohen ; [z angličtiny přeložil Juraj Barbarič] -- Vyd. 1.

Brno : Emitos, 2014 -- 249 s. -- cze

ISBN 978-80-87171-37-0 (brož.)

Sign.: II 111956V1

krutost ; vcítění ; mentální handicap ; emoce

Anotace:

Simon Baron-Cohen se v knize Věda zla pokouší nalézt odpověď na otázku, proč jsou někteří lidé nepochopitelně krutí k jiným lidem, proč se lidé v určitých situacích chovají k jiným lidem jako k věcem. S obvyklou odpovědí, že takoví lidé jsou prostě „zlí“, se nespokojuje a pátrá po hlubších, vědecky doložitelných příčinách krutého chování. Za hlavní příčinu krutosti považuje sníženou nebo úplně chybějící empatii, která je společným příznakem některých duševních poruch – hraniční poruchy osobnosti, psychopatie, narcistické poruchy, ale také autismu a Aspergerova syndromu. V některých případech může být chybějící empatie nebezpečná, v jiných může být jejím důsledkem odlišný, někdy prospěšný, pohled na svět.


21. Základy psycholingvistiky / Eva M. Fernándezová, Helen Smithová Cairnsová ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Chromý] -- 1. české vyd.

Praha : Karolinum, 2014 -- 298 s. -- cze

ISBN 978-80-246-2435-8 (brož.)

Sign.: II 112004V1

psycholingvistika ; řeč ; komunikace ; jazyková kompetence ; osvojování jazyka

Anotace:

Kniha představuje klíčové otázky psycholingvistického bádání. Poutavou a zároveň srozumitelnou formou se tak zabývá osvojováním jazyka u dětí i tím, jak se učí jazyky dospělí, zaměřuje se na to, jak produkujeme a zpracováváme řeč, a v neposlední řadě věnuje pozornost složitým otázkám biologického založení jazyka. Informace v knize jsou založeny na nejnovějších výzkumných poznatcích a jsou doplněny četnými příklady z různých jazyků.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018