Informace ze zahraničních časopisů č. 06/2014

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) v záhlaví webové stránky PK (http://npmk.cz/) nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz


1. Assessing the crossdisciplinarity of technology-enhanced learning with science overlay maps and diversity measures / [Hodnocení víceoborovosti učení podporovaného technologiemi pomocí map překrývání vědních oborů a měření diverzity] / Marco Kalz, Marcus Specht -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 45, č. 3 (2014), s. [415]-427.

Mezioborový charakter učení podporovaného technologiemi. Přehled existujících přístupů ke studiu interdisciplinarity v této oblasti. Představení a použití dvou scientometrických metod pro oblast učení podporovaného technologiemi: map překrývání vědních oborů a indexu diverzity. Srovnání víceoborovosti této oblasti s jinými oblastmi pedagogického výzkumu.

pedagogický výzkum ; měření ; metoda výzkumu ; mezioborový přístup ; učení ; informační technologie ; vzdělávací technologie ; e-learning ; komparace

ABA012


2. e-Research for education : [Elektronický výzkum ve vzdělávání :: perspektivy aplikační, metodologické a kritické] / applied, methodological and critical perspectives / Lina Markauskaite, Peter Reimann -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy: 10

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 45, č. 3 (2014), s. [385]-391.

Úvod ke speciálnímu číslu věnovanému výzkumným přístupům využívajícím digitální technologie v oblasti pedagogického výzkumu. Etické otázky digitálního výzkumu, metodologické inovace.

informační technologie ; pedagogický výzkum ; etika ; metodologie ; inovace

ABA012


3. Exploring the relationship between reading strategy use and multiple intelligences among successful L2 readers / [Vztah mezi strategií čtení a všestrannou inteligencí u úspěšných studentů cizího jazyka] / Azizullah Mirzaei, Masoud Rahimi Domakani, Najmeh Heidari -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational psychology [Tištěný text] : an international journal of experimental educational psychology -- ISSN 0144-3410 -- Roč. 34, č. 2 (2014), s. [208]-230.

Využití všestranné inteligence při učení se cizímu jazyku. Výzkum na školách v Íránu na vzorku studentů, kteří se učí angličtinu jako druhý jazyk. K využití přínosných strategií při čtení textu ve 2. jazyce napomáhají zejména lingvistická, logicko-matematická a interpersonální inteligence. Pochopení textu v cizím jazyce je považováno za nejvhodnější jazykovou znalost potřebnou zejména pro studium cizojazyčných materiálů v ostatních předmětech studia.

jazyková výuka ; cizí jazyk ; čtení ; inteligence ; angličtina ; Írán ; strategie

ABA012


4. Exploring the role and influence of expectations in achieving VLE benefit success / [Zkoumání role a vlivu očekávání na úspěšné využití předností virtuálního učebního prostředí] / Stephen Jackson, Colm Fearon -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 45, č. 2 (2014), s. [245]-259.

Britská případová studie zjišťovala, zda a jaký vliv má očekávání managementu školy na úspěšnou implementaci virtuálního učebního prostředí a na využití jeho předností. Analyzovala význam oproštění se od nerealistických očekávání, aktivního zapojení uživatelů, tréninku a jasně definovaného pedagogického zdůvodnění implementace virtuálního učebního prostředí. Ukázáno na případu instituce pro vyšší a vysokoškolské vzdělávání.

učební prostředí ; virtuální realita ; očekávání ; manažerský personál ; působení ; úspěch ; případová studie ; vysoká škola ; Velká Británie ; virtuální učební prostředí

ABA012


5. Gender differences in school success : [Genderové rozdíly ve školní úspěšnosti :: jakou roli hraje inteligence, osobnost a motivace studenta?] / what are the roles of students' intelligence, personality and motivation? / Birgit Spinath, Christine Eckert, Ricarda Steinmayr -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational research -- ISSN 0013-1881 -- Roč. 56, č. 2 (2014), s. [230]-243.

Vzdělávání jako důležitý faktor při získávání individuálních sociálně žádoucích cílů. Pro studium na vysoké škole a pro nalezení vhodného zaměstnání je důležitý i prospěch na základní škole. V současné době zaznamenávají lepší školní výsledky dívky, ale důvod této skutečnosti není zcela jasný. Má se za to, že dívky se lépe adaptují na školní prostředí díky své obecné i specifické inteligenci a mají větší motivaci k učení. Důležité jsou i osobní charakteristiky studentů. Autoři se snaží odpovědět na otázky, jak jsou inteligence, osobnost a motivace důležité pro úspěšné výsledky ve škole, a jestli jsou závislé na pohlaví studenta.

gender ; pohlavní rozdíl ; prospěch ; student ; motivace ; osobnost ; inteligence ; prostředí ; školní adaptace ; role

ABA012


6. ICT-supported learning for inclusion of people with special needs : [Učení podporované informačními a komunikačními technologiemi pro inkluzi lidí se speciálními potřebami :: přehled sedmi časopisů věnovaných vzdělávacím technologiím za roky 1970 - 2011] / review of seven educational technology journals, 1970 - 2011 / Andreja Istenic Starcic, Spela Bagon -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 45, č. 2 (2014), s. [202]-230.

Přehled trendů v oblasti výuky a učení osob se speciálními vzdělávacími potřebami podporovaných informačními a komunikačními technologiemi na základě analýzy obsahu sedmi periodik indexovaných ve Web of Science. Analýza sledovala zejména: typy intervencí využívajících ICT, zkoumané skupiny podle druhu handicapu, design a trendy výzkumu v této oblasti, příspěvek ICT k inkluzi a integraci těchto skupin.

směr ; informační technologie ; výuka ; učení ; speciální vzdělávací potřeby ; postižený ; obsahová analýza ; odborný časopis ; analýza vědecké literatury

ABA012


7. Intrinsic motivation, perceived competence and classroom engagement as longitudinal predictors of adolescent reading achievement / [Vnitřní motivace, vnímané kompetence a angažovanost ve třídě jako dlouhodobé prediktory čtenářských dovedností adolescentů] / John Mark Froiland, Emily Oros -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational psychology [Tištěný text] : an international journal of experimental educational psychology -- ISSN 0144-3410 -- Roč. 34, č. 2 (2014), s. [119]-132.

Jaký vliv má vnitřní motivace, vnímané kompetence, angažovanost ve třídě a vnější motivace na rozvoj čtenářských dovedností u mládeže. Výzkumný tým sledoval americké žáky od páté do osmé třídy a měřil jejich slovní zásobu, porozumění textu a identifikaci slov pohledem. Výsledky seřazeny podle pohlaví žáka, vzdělání rodičů, rasy/etnické skupiny žáka a jeho předchozích dosažených výsledků ve čtení. Výsledky studie poukázaly na nutnost zvýšit vnitřní čtenářskou motivaci v 5. třídě, čímž se zvýší čtenářské dovednosti v dalších ročnících.

motivace výkonu ; motivace ; způsobilost ; práce ve třídě ; aktivita ; působení ; porozumění textu ; čtení ; slovní zásoba ; dovednost ; adolescent ; výzkum ; ročník 5-8

ABA012


8. Introducing ICT in schools in England : [Zavádění informačních a komunikačních technologií do anglických škol :: zdůvodnění a důsledky] / rationale and consequences / Michael Hammond -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 45, č. 2 (2014), s. [191]-201.

Historicko-kritický pohled na proces zavádění ICT do výuky a učení do škol ve Velké Británii. Porovnání důvodů, které byly uváděny jako argument pro zavedení ICT do výuky (příznivý dopad na vzdělávací standardy a urychlení kurikulární reformy), a skutečných přínosů. Ty jsou poněkud menší, než se očekávalo.

informační technologie ; výuka ; učení ; inovace ve vzdělávání ; škola ; historické hledisko ; komparace ; působení ; vzdělávací standard ; kurikulum ; Velká Británie ; Anglie

ABA012


9. Researchers and teachers learning together and from each other using video-based multimodal analysis / [Jak se výzkumníci a učitelé učí společně a jedni od druhých při používání multimodální analýzy videozáznamů] / Jacob Davidsen, Ruben Vanderlinde -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 45, č. 3 (2014), s. [451]-460.

V rámci ročního projektu spojili své síly výzkumní pracovníci a učitelé při zkoumání kooperativních aktivit dětí používajících dotykové obrazovky. Učební a kooperativní aktivity ve dvou třídách byly zaznamenávány na video (celkem 150 hodin). Ke zkoumání toho, jak učitelé a děti postupně zapojují dotykové obrazovky do výuky a učení, byly využity digitální výzkumné technologie. Článek se zaměřuje na otázku metodologické užitečnosti multimodální analýzy videozáznamů.

skupinové vyučování ; učení ve skupině ; vzdělávací technologie ; didaktická technika ; výzkumný projekt ; spolupráce ; učitel ; výzkumný pracovník ; video ; analýza ; metodologie

ABA012


10. Sich motivieren durch die Erfahrung von Autonomie : [Motivovat se zkušeností z autonomie :: výsledky výzkumu žákovského firemního projektu] / Untersuchungsergebnisse zu einem Schülerfirmenprojekt / Sönke Zankel -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 66, č. 2 (2014), s. 34-37.

Výzkum motivace učení žáků gymnázia. U žákovských projektů je zvláštním motivačním faktorem pocit žáků, že učiteli v něm nepatří ústřední role. Souvislost zkušenosti s autonomií a zodpovědnosti skupiny žáků. Autonomie je úzce spjata s plnou zodpovědností žáků za projekt.

motivace ; žák ; gymnázium ; projekt ; odpovědnost ; zkušenost ; učení praxí

ABA012


11. The Finnish Lesson - und was wir von ihr lernen können / [Finská lekce - a co se od nich můžeme učit] / Silke Trumpa, Anne Weidemann-Akkermans -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 66, č. 2 (2014), s. 38-43.

Mnoho srovnávacích výzkumů dokazuje, že svět se může učit od finského školství v otázkách zlepšení školského systému a pedagogické práce. Ve Finsku mají jen nejlepší maturanti možnost učitelského studia. Různorodé úlohy institucionálního vzdělávání se ve Finsku dělí na různé profese, které navzájem úzce spolupracují.

školství ; systém výchovy a vzdělávání ; srovnávací výzkum ; vzdělávání učitelů ; Finsko

ABA012


12. Troubling discourses on gender and education / [Nesnadné diskuze o genderu a vzdělávání] / Elina Lahelma -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational research -- ISSN 0013-1881 -- Roč. 56, č. 2 (2014), s. []171]-183.

Autorka dělí diskuze posledních třiceti let o genderu a vzdělávání na dvě části: diskuzi o genderové rovnosti a diskuzi o chlapcích. První se týká mezinárodních a národních deklarací a plánů a je zaměřena především na dívky. Druhá vznikla díky médiím a poukazuje na propast mezi chlapci a dívkami týkající se prospěchu, školních výsledků a chování. Článek se zabývá analýzou mezinárodních a finských dokumentů, které se vztahují k finské školské politice na výše zmíněné téma. Autorka kritizuje skutečnost, že se problémy dívek a chlapců diverzifikují, jako kdyby šlo o dva rozdílné druhy lidí, a uvádí, že chlapci s horším prospěchem než dívky nemají potíže ani při následném studiu ani na pracovním trhu.

gender ; vzdělávání ; vzdělávání žen ; školská politika ; pohlaví ; pohlavní rozdíl ; prospěch ; školní úspěšnost ; chování ; diskuse ; dokument ; analýza ; Finsko

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 1. 7. 2014

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018