Informace z českých časopisů - č. 06/2014

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.


1. Budou dětské skupiny jen dočasným řešením? / [Will be children's groups only temporary solution?] / Olga Šedivá -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 23 (2014), s. 1, 3.

Z jednání školského výboru Poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Výhrady poslanců k předloženému řešení nedostatku míst v mateřských školách. Upozornění na příliš velký věkový rozptyl v dětských skupinách (1 - 7 let), na nízké nároky na kvalitu předškolní výchovy a vzdělávání v těchto skupinách aj.

péče o dítě ; předškolní dítě ; alternativa ; mateřská škola ; návrh zákona ; názor ; nedostatek ; dětská skupina

ABA012


2. Co dnes čtou české děti? / [What do Czech children read today?] / Vít Richter -- cze

In: Biblio Literární noviny : časopis pro čtenářskou veřejnost - o knihách ze všech stran -- Roč. 2 (7), č. 4 (2014), s. 22-23.

Příspěvek komentuje některé výsledky průzkumu, který provedla Národní knihovna v roce 2013 pod názvem České děti jako čtenáři. Průzkum byl zaměřený na zmapování motivace českých dětí ke čtení, na frekvenci četby, oblíbené knižní žánry, na čtení knih v kontextu ostatních volnočasových aktivit a také na vliv rodiny, školy a zejména knihoven na dětskou četbu.

výzkum ; výsledek výzkumu ; čtení ; dítě ; motivace ; čtenářství ; literární žánr ; volný čas ; působení ; vztah rodiče-dítě ; škola ; knihovna ; Národní knihovna České republiky ; Česká republika ; čtenáři ; čtenářský vkus ; 2013

ABA012


3. Copak být jenom učitel nestačí? : [To be only a teacher is not enough? :: career system just under preparation is demotivating, say its opponents] / připravený Kariérní systém pedagogy demotivuje, tvrdí jeho odpůrci / Jaroslava Štefflová -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 10 (2014), s. 18-20.

Kariérní systém učitele by měl srozumitelně a jednoznačně popisovat znalosti a dovednosti, které jsou potřebné k výkonu učitelské profese. Učitelé by v něm měli vidět nástroj, který jim ukazuje k jaké kvalitě mají směřovat. Měl by je motivovat k profesnímu rozvoji a dalšímu vzdělávání. V článku jsou uvedeny vážné nedostatky původního a aktuálního návrhu kariérního systému učitelů, které zjistili jeho odpůrci z řad školských odborníků.

učitel ; kvalifikace ; kvalifikační úroveň ; pracovní kvalifikace ; způsobilost ; způsobilostní minimum ; další vzdělávání učitelů ; koncepce ; školská politika ; nedostatek ; názor ; profesní standardy učitelů ; kariérní systém pedagogických pracovníků ; standardizace ; kritika

ABA012


4. Drahé, ale potřebné dyslektické třídy : [Expensive, but necessary dyslectical classes] / jsou učitelé dobře připraveni na práci s žáky se specifickými poruchami učení? / Radmil Švancar -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 10 (2014), s. 4-6.

Počty žáků s dyslektickou poruchou učení a chování podle statistik rok od roku vzrůstají. Jde jak o děti s dyslexií, tak o děti s lehkými mozkovými dysfunkcemi, které se projevují nesoustředěností, neklidem, hyperaktivitou a impulzivitou. Autor článku zjišťoval, zda jsou na integraci takto postižených dětí základní školy připraveny, zda by nebylo lepší zakládat podle potřeby třeba i velmi malé speciální třídy.

žák ; dyslexie ; porucha učení ; porucha chování ; hyperaktivita ; lehká mozková dysfunkce ; vzdělávání ; integrace žáka ; základní škola ; speciální třída ; názor ; ADHD

ABA012


5. Efektivní řízení školy : [Effective school management :: what to want from management] / co chtít od managementu / Monika Stehlíková -- cze

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 61, č. 5 (2014), s. 10-12.

Autorka, učitelka na gymnáziu, se zamýšlí nad problematikou efektivního řízení školy, snaží se hledat možné zdroje problémů, které se ve školách nacházejí a na které si učitelé často stěžují. Pro svůj cíl volí srovnání mezi soukromou jazykovou školou a základní nebo střední školou státní. Zjišťuje, jaké jsou mezi školami rozdíly a formuluje návrhy pro státní školu, které z rozdílů vyplývají. Analyzuje nástroje řízení, koncepci školy, organizační strukturu, vedení a motivaci zaměstnanců. Zároveň se snaží najít profil kvalitního ředitele.

soukromá škola ; jazyková škola ; základní škola ; střední škola ; státní škola ; řízení školy ; ředitel školy ; koncepce ; organizace výuky ; zaměstnanecké prostředí ; legislativa ; kvalita vyučování ; srovnávací analýza

ABA012


6. Hodnoty inkluzivního vzdělávání v poslání a vizi školy / [Values of inclusive education in the mission and vision of the school] / Jana Kratochvílová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Komenský : časopis pro učitele základní školy -- ISSN 0323-0449 -- Roč. 138, č. 3 (březen 2014) (2013/2014), s. 26-30.

Významný aspekt inkluzivního vzdělávání je posílení úcty ke všem žákům a jejich jinakosti. Ve škole, která přijímá a oceňuje diverzitu, nemůže být začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vnímáno pouze jako nějaký doplněk, ale jako mise - součást hodnot školy, což se musí promítnout do její každodenní činnosti. Článek rozebírá výsledky výzkumu, který zjišťoval, jaké představy mají základní školy o inkluzi a jaká opatření a prostředky ve svém ŠVP k její realizaci používají.

žák ; speciální vzdělávací potřeby ; vzdělávání ; integrace žáka ; školní vzdělávací program ; výchovně vzdělávací cíle ; výchovně vzdělávací principy ; základní škola ; názor ; výzkum ; výsledek výzkumu ; inkluze

ABA012


7. Chytré technologie ve výuce. [Smart technologies in the instruction] / [Část 1] / Jakub Rumler -- cze

In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 20, č. 3-4 (březen-duben) (2014), s. 18-19.

První část ze seriálu, který se bude zabývat vzdělávacími aplikacemi pro tablety a jejich využitím ve školách. Souhrn hlavních předností tabletů ve výuce. Ukázka práce s tabletem v terénu, kde žáci očima kunsthistoriků v okolí své školy mapují a zachycují zajímavé budovy, aby si tak lépe zapamatovali architektonické slohy, které probírají v hodinách dějepisu.

dějepis ; architektura ; dějiny umění ; výuka ; forma výuky ; nové technologie ; počítačové aplikace ; didaktické využití počítače ; ukázka ; tablet ; terénní výuka

ABA012


8. Jak vybírat zástupce ředitele školy / [How to choose a deputy headteacher] / Irena Lhotková -- cze

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 11, č. 4 (2014), s. 15-17.

Příspěvek se zabývá problematikou výběru zástupce ředitele školy. Zástupce ředitele z vlastních, nebo vnějších zdrojů. Kompetenční model zástupce ředitele. Spolupráce ředitele školy a jeho zástupce. Konkrétní případy výběru zástupce.

školská legislativa ; řízení školy ; personální výběr ; zastupující pracovník ; ředitel školy ; škola ; přijímání zaměstnanců ; výklad ; zástupce ředitele ; výběrové řízení

ABA012


9. Koučování pro vedení školy / [Couching for school management] / Jan Froněk -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 11, č. 4 (2014), s. 37-38.

Příspěvek je věnován tématu koučování a zmiňuje, co může koučování přinést konkrétně ředitelům škol.

koučování ; poradenství ; řízení školy ; administrativa ; manažerský personál ; ředitel školy ; rozvoj osobnosti ; rozvíjení schopností ; vzdělávání dospělých ; manažerské vzdělávání

ABA012


10. Legislativní vymezení postavení zástupce ředitele školy / [Legislative definitions of position of deputy headteacher] / Monika Puškinová -- cze -- 1 fot., 3 pozn.

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 11, č. 4 (2014), s. 10-12.

Cílem příspěvku je vyčlenit podmínky, za kterých může zástupce ředitele školy – příspěvkové organizace – vykonávat svou činnost, a zdůraznit důležitá práva a povinnosti zástupce ředitele školy. Zákonné podmínky, za kterých může ředitel školy zřídit (a zrušit) funkci zástupce ředitele školy. Oblasti činnosti zástupce ředitele školy a jeho pozice v rámci organizačního uspořádání školy. Kompetence delegované zástupci ředitele, oprávněná úřední osoba ve správním řízení.

legislativa ; školská legislativa ; řízení ; statut ; ředitel školy ; pracovní podmínky ; profese ; právo ; řízení školy ; škola ; zastupující pracovník ; způsobilost ; zástupce ředitele ; příspěvková organizace ; povinnost ; úřední osoba ; správní řízení

ABA012


11. Od malých solitérů k velké korporaci : [From small solitaires to big corporation :: optimalization of vocational school in Chomutov] / chomutovská odborná škola nabízí po optimalizaci téměř tři desítky oborů / Petr Husník -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 11 (2014), s. 10-11.

Příklad chomutovské integrované střední školy, která spojuje čtyři zdánlivě neslučitelné typy středních škol do velkého celku s názvem Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov. Po této optimalizaci zůstaly všem školám jejich původní budovy, rozrostla se nabídka učebních oborů, byl vypracován všem stranám vyhovující model řízení atd. Čas ukázal, že u takto velkého školského subjektu převažují většinou jenom pozitiva.

odborná škola ; střední odborná škola ; energetika ; stavebnictví ; střední ekonomická škola ; střední zdravotnická škola ; vztahy mezi školami ; řízení školy ; spolupráce ; slučování škol ; integrace ; zlepšení ; ukázka ; Chomutov ; integrovaná škola ; příklad

ABA012


12. Pohled chemika na RVP G a na učebnici chemie pro gymnázia / [A look of a chemist at framework educational programme and chemistry textbooks for secondary grammar schools] / Eva Miarková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6

In: Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách -- ISSN 1210-3349 -- Roč. 23, č. 3 (2014), s. 131-135.

Názor biochemika na učebnici organické chemie a biochemie zabývající se dosažitelnosti výsledků a shodou s platnými vzdělávacími programy. Výsledkem je upozornění autora na rozporuplnost v RVP pro gymnázia a na obecný nedostatek empirických metod ve výuce chemie.

chemie ; organická chemie ; učebnice ; gymnázium ; rámcový vzdělávací program ; názor ; didaktika ; nedostatek

ABA012


13. Projekt Pospolu zjišťuje, jaké prvky duálního systému lze zavést u nás / [Project called Together tries to find out, which elements of dual system can be introduced in the Czech Republic] / NÚV -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 20 (2014), s. 10.

Cíl projektu: návrh systémových změn, které povedou k efektivnější a snadnější spolupráci mezi školami a firmami zaměřené na odborné vzdělávání v praxi. Výsledky šetření zjišťujícího oblasti největších problémů a bariéry bránící zatím rozvoji této spolupráce. Prověřování jednotlivých prvků duálního systému v českých podmínkách, plánovaná příprava opatření usnadňujících zavedení těchto prvků do praxe. Vzdělávací kurzy a semináře pro učitele i zástupce zaměstnavatelů.

vzdělávací projekt ; spolupráce ; podnik ; odborná škola ; odborná praxe ; duální systém ; vztah škola-výroba ; další vzdělávání učitelů ; seminář

ABA012


14. Spokojenost není jediným kritériem kvality / [Satisfaction is not the only criterion of quality] / Zora Syslová ; [Autor interview] Marie Těthalová -- cze

In: Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 21, č. 5 (2014), s. 8-10.

Odbornice na předškolní vzdělávání Zora Syslová hovoří nejprve o evaluaci a autoevaluaci v mateřské škole. Podle čeho má učitelka evaluaci provádět. Jak se pozná kvalitní škola - ne podle spokojenosti dítěte, ale např. podle toho, jak umí učitelka týmově pracovat. Úkolem mateřských škol je připravit děti pro vstup do školy, proto by učitelka měla sledovat, jak se dítě vyvíjí a dozrává z hlediska školní zralosti. Častým důvodem odkladů školní docházky je nedostatečná zraková a sluchová percepce, nevyvinutá grafomotorika - s tím je nutno ve školce více pracovat. Dítě a jeho rodina v současné době. Jaké mají dnešní děti potřeby.

předškolní výchova ; mateřská škola ; hodnocení ; hodnocení učitele ; přechod z mateřské na základní školu ; školní zralost ; docházka ; odklad ; rodina

ABA012


15. Středoškolské nebo vysokoškolské studium s pomocí : [Secondary or higher education with assistance :: support from a fund for those who have to overcome obstacles] / fond podporuje ty, kteří kvůli touze po vzdělání musejí překonávat překážky / Radmil Švancar -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 12 (2014), s.18-20.

Článek představuje projekt Fond vzdělávání založený Výborem dobré vůle Nadace Olgy Havlové a ČSOB, který poskytuje stipendia a další pomoc nadaným dětem se zdravotním postižením a dětem z dětských domovů při studiu na středních a vysokých školách. Uvedeno několik příkladů studentů, kteří toto stipendium obdrželi a využili.

žák ; student ; nadaný ; postižený ; tělesně postižený ; sociálně znevýhodněný ; dětský domov ; středoškolské vzdělání ; vysokoškolské studium ; střední škola ; vysoká škola ; stipendium ; pomoc ; projekt ; nadace ; Fond vzdělávání ; zdravotně postižený

ABA012


16. Využití videotréninku interakcí při rozvoji profesních kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku = [] / Exploitation of video interaction guidance in the development of professional competencies of teachers of practical and vocational subjects / Marie Horáčková, Petra Kadlecová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 15

In: Lifelong learning : Celoživotní vzdělávání -- ISSN 1804-526X -- Roč. 3, č. 3 (2013), s. 23-44.

Představení metody videotréninku interakcí a možnosti jejího uplatnění v rámci přípravy pedagogů středních škol. Zásady využití metody, průběh spolupráce ve videotréninku. Rozvíjení komunikačních dovedností studentů učitelství praktického vyučování a odborného výcviku pomocí této metody v rámci předmětu Pedagogická komunikace. Podrobný popis konkrétního případu zapojení dvou studentů do videotréninku.

video ; cvičení ; interakce ; pedagogická komunikace ; studijní obor ; učitel odborné výchovy ; učitel odborného výcviku ; vzdělávání učitelů ; technický předmět

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 1. 7. 2014

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018