Informace ze zahraničních časopisů č. 07/2014

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) v záhlaví webové stránky PK (http://npmk.cz/) nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz


1. Crossing borders in educational innovation : [Přechod hranic při inovaci vzdělávání :: příklady ze zahraničí v diskuzích o nižším středním vzdělávání v Nizozemsku v letech 1969 - 1979] / framing foreign examples in discussing comprehensive education in the Netherlands, 1969 - 1979 / Linda Greveling, Hilda T. A. Amsing, Jeroen J. H. Dekker -- eng

In: Paedagogica historica [Tištěný text] -- ISSN 0030-9230 -- Roč. 50, č. 1-2 (2014), s. [76]-92.

V 70. letech minulého století bylo typickým jevem, že všeobecnou střední školu jezdili studenti navštěvovat do jiných zemí. Ve všech ohledech fungovaly zahraniční školy lépe než školy v Nizozemsku. Tam se mluvilo o sloučení všech nižších stupňů středních škol, aby byl dětem poskytnut dostatek času na rozhodování o dalším vzdělávání. V mnoha evropských zemích bylo nižší všeobecné vzdělávání zavedeno brzy po 2. světové válce. Nizozemská asociace učitelů však se zavedením těchto škol nesouhlasila. Došlo i k politické debatě na toto téma. Ta však nic nevyřešila a Nizozemsko tak odmítlo následovat v nižším středním školství příklady z jiných evropských zemí.

nižší střední škola ; dějiny školství ; diskuse ; Nizozemsko ; příklad

ABA012


2. Cyberbullying unter Schülerinnen und Schülern : [Kyberšikana mezi žákyněmi a žáky :: souvislosti s tradiční šikanou a vlastnostmi osobnosti] / Zusammenhänge mit traditionellem Bullying und Persönlichkeitseigenschaften / Victoria Neuber, Josef Künsting, Daniela Phieler -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht -- ISSN 0342-183X -- Roč. 61, č. 2 (2014), s. 81-95.

Internet představuje pro mládež v současnosti ústřední místo komunikace. Studie si klade otázku, jaké souvislosti vznikají mezi kyberšikanou a tradičním šikanováním a které osobnostní vlastnosti přispívají ke kyberšikaně.

násilí ; šikanování ; vztahy mezi vrstevníky ; informační technologie ; Internet ; škola ; výzkum ; kyberšikana

ABA012


3. Democratizing Higher Education and Access to Science : [Demokratizace vysokoškolského vzdělávání a přístupu ke vědě :: portugalská reforma 2006-2010] / the Portuguese Reform 2006-2010 / Manuel Heitor, Hugo Horta -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Higher education policy -- ISSN 0952-8733 -- Roč. 27, č. 2 (2014), s. [239]-257.

V příspěvku je zdokumentována reforma a demokratizace vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím strategicky řízené vědecké politiky v Portugalsku. Analyzuje aktivity zaměřené na posílení sociální, kulturní a ekonomické stránky rozvoje vysokoškolských institucí. Hlavním cílem portugalské vysokoškolské reformy v letech 2006-2010 bylo zpřístupnění vysokoškolského vzdělání všem jako prostředku k rozvoji znalostní společnosti. Podpora talentované mládeže, zlepšení kvality výuky, zvýšení kvalifikovanosti učitelských sborů, posílení výzkumu, mezinárodní spolupráce, hledání finančních zdrojů.

vysoké školství ; vysokoškolské studium ; výzkum ; výzkumná politika ; znalostní společnost ; reforma ; školská reforma ; školská politika ; ekonomika školství ; sociální politika ; kulturní politika ; Portugalsko ; 2006-2009

ABA012


4. Epistemology of Science vs. Epistemology for Science / [Gnozeologie přírodních věd versus gnozeologie pro přírodní vědy] / Rosemary S. Russ -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Science education -- ISSN 0036-8326 -- Roč. 98, č. 3 (may) (2014), s. [388]-396.

Přístup k přírodovědné výuce založený na epistemologii čili gnozeologii přírodních věd předpokládá, že když profesionální vědci postupují a myslí určitým způsobem, měli by i ti, kdo se učí přírodním vědám, postupovat a myslet stejně. Příspěvek představuje alternativu k tomuto přístupu, gnozeologii pro přírodní vědy, která tento přímý vztah mezi profesionální vědou a učením se přírodním vědám mění na vztah nepřímý a soustřeďuje se na to, jaké praktiky a znalosti jsou užitečné pro konstruování znalostí o světě přírody.

gnozeologie ; přírodní vědy ; myšlení ; vědec ; učení ; alternativa ; znalost

ABA012


5. Examining Classroom Science Practice Communities : [Zkoumání společenství praxe v přírodovědné třídě :: jak se učitelé a žáci vypořádávají s poznávací agendou a s učením se přírodním vědám jako praktickým oborům] / How Teachers and Students Negotiate Epistemic Agency and Learn Science-as-Practice / David Stroupe -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Science education -- ISSN 0036-8326 -- Roč. 98, č. 3 (may) (2014), s. [487]-516.

Srovnání tradičního pojetí vědy v přírodovědné výuce, která pojímá vědu jako vyvíjející se teorii nebo jako kumulující se souhrn vědomostí a nového alternativního přístupu, který vědu chápe a představuje žákům jako praktickou oblast. Výsledky americké případové studie pěti začínajících učitelů přírodovědných předmětů, kteří se snaží vypořádat se spolu se svými žáky s tímto přístupem k přírodovědné výuce.

přírodovědný předmět ; přírodní vědy ; věda ; praxe ; případová studie ; začínající učitel

ABA012


6. Feedbackkultur in den Schulalltag integrieren : [Integrovat kulturu zpětné vazby do školního dne :: jsme společně zodpovědni za úspěšné učení] / Wir sind gemeinsam für gelingendes Lernen verantwortlich / Barbara Graf, Vanessa Morlok, Bärbel Benz -- ger

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 66, č. 4 (2014), s. 30-34.

Zpětná vazba v učení a její formy. Motivace učitelů, aby viděli vlastní vyučování očima svých žáků. Sebehodnocení žáků pomocí dotazníku a zavedení zpětné vazby žák - učitel. Kolegiální zpětná vazba a práce ve skupinách s výměnou zkušeností. Učitelská reflexe vlastního způsobu práce ve vyučování. Další vzdělávání učitelů a možnost nácviku konstruktivní zpětné vazby.

zpětná vazba ; žák ; učitel ; výuka ; interakce ; hodnocení výuky ; sebehodnocení

ABA012


7. Filozoficko-antropologické zdôvodnenie inkluzívnej edukácie ako reálneho výchovného konceptu / [Philosophical-anthropological justification of inclusive education as a real educational concept] / Blanka Kudláčová -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Vychovávatel' -- ISSN 0139-6919 -- Roč. 62, č. 7-8 (2013/2014), s. 8-13.

Intenzivní rozvoj inkluzivního vzdělávání v 90. letech 20. století v anglo-americké části světa. Nadšení z objevu nového přístupu k postiženým. Časem se objevuje kritické, až odsuzující stanovisko. Vymezení inkluzivního vzdělávání jako autonomní pedagogické koncepce. Stejný přístup ke všem vychovávaným. Nová kvalita přístupu k dětem s postižením. Antropologické zdůvodnění inkluzivní edukace může představovat výchozí inspiraci pro její teoretické zdůvodnění.

speciální pedagogika ; postižený ; vzdělávání ; integrace žáka ; vzdělávací možnosti ; pedagogická antropologie ; inkluzivní vzdělávání

ABA012


8. Je zle a môže byť ešte horšie / [It is bad and it can be even worse] / Ján Zelem -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 7

In: Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže -- ISSN 1335-1109 -- Roč. 20, č. 1 (2014), s. 65-76.

Konstatování nízké úrovně slovenského školství a jejího odrazu ve vysoké míře nezaměstnanosti. Podprůměrné výsledky 15letých slovenských žáků v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti v šetření PISA 2012. Další zjištění vyplývající z šetření: nízká spokojenost slovenských žáků ve škole, úpadek disciplíny.

krize výchovy a vzdělání ; školství ; kvalita vyučování ; výsledek výzkumu ; gramotnost ; porozumění ; matematika ; přírodovědný předmět ; základní škola ; žák ; kázeň ; spokojenost ; nedostatek ; PISA ; Slovensko ; věk 15 ; 2012

ABA012


9. New Challenges for Strategy Development in Irish Higher Education Institutions / [Nové úkoly pro strategický rozvoj v irských vysokoškolských institucích] / Deirdre Lillis, Marion Lynch -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Higher education policy -- ISSN 0952-8733 -- Roč. 27, č. 2 (2014), s. [279]-300.

Strategické plánování se stává nedílnou součástí managementu vysokoškolských institucí po celém světě. V textu jsou prezentovány zkušenosti z 21 univerzit v Irské republice za období 2000-2010. Kvalitativní výzkumná analýza obsahuje 42 strategických plánů, 12 kontrolních zpráv, 26 rozhovorů s manažery odpovědnými za strategické plánování. Významný deficit ve strategickém plánu se projevil v různosti institucí, ve finančních možnostech a v externím zapojení investorů.

vysoké školství ; vysokoškolská instituce ; systémová analýza ; plánování ve školství ; analýza instituce ; ekonomika školství ; ekonomické podmínky ; Irsko ; strategické plánování ; strategické řízení ; 2000-2010

ABA012


10. Nové trendy v odbornom vzdelávaní / [New trends in vocational education] / Michal Kaliňák -- slo

In: Rodina a škola : mesačník pre rodičov a učiteľov -- ISSN 0231-6463 -- Roč. 62, č. 3 (marec) (2014), s. 6.

Kroky slovenského ministerstva školství vedoucí k modernizaci a zatraktivnění odborného školství: vrácení polytechnické výchovy do základních škol, realizace dvou národních projektů zaměřených na zkvalitnění a modernizaci středoškolské odborné přípravy, vytvoření seznamu preferovaných studijních oborů ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy, spuštění metodiky vyhodnocování studijních oborů potřebných pro firmy atd.

odborné školství ; profesní příprava ; modernismus ; inovace ve vzdělávání ; polytechnická výchova ; základní škola ; školská politika ; ministerstvo školství ; Slovensko

ABA012


11. Šikanovanie ako aktuálny problém súčasnosti / [Bullying as an actual problem of the present] / Janka Čubirková -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Vychovávatel' -- ISSN 0139-6919 -- Roč. 62, č. 7-8 (2013/2014), s. 41-45.

Významný znak současné společnosti - výskyt a šíření sociálně-patologických jevů. Mezi ně patří šikanování, při kterém jedna nebo více osob způsobuje jiným příkoří, nutí je k ponižujícím úkonům, násilím omezuje jejich svobodu apod. Za šikanování se považují i opakované posměšky nebo nepěkné poznámky o rodině. Nutnost celospolečenské prevence sociální patologie. Význam výchovy dětí v rodinách.

šikanování ; agresivita ; vztahy mezi vrstevníky ; nesprávné chování

ABA012


12. Toiling together for social cohesion : [Společnou prací k sociální soudržnosti :: mezinárodní vlivy na vývoj vzdělávání učitelů v USA] / international influences on the development of teacher education in the United States / Paul J. Ramsey -- eng

In: Paedagogica historica [Tištěný text] -- ISSN 0030-9230 -- Roč. 50, č. 1-2 (2014), s. [109]-122.

Článek zkoumá cesty, jakými se formy vzdělávání učitelů dostaly do Spojených států ze zahraničí. Systém učitelských studií převzaly USA z despotického Pruska - model, který popularizovali francouzští a američtí návštěvníci této části německých zemí. Běžné studium bylo přizpůsobeno americkým podmínkám a jeho formy podléhaly do značné míry vlivům založeným na ideologii sociální soudržnosti ve veřejných školách. Autor dále vysvětluje, proč byl školský systém v Prusku pro Spojené státy tak atraktivní a proč se v demokratické společnosti tento konzervativní model ujal.

vzdělávání učitelů ; veřejná škola ; sociální postavení ; forma výuky ; historické hledisko ; dějiny školství ; USA ; Prusko ; zahraničí

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 4. 8. 2014

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019