Informace ze zahraničních časopisů č. 09/2014

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) v záhlaví webové stránky PK (http://npmk.cz/) nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz


1. Exploring new potentials of blogs for learning : [Zkoumání nového potenciálu blogů pro učení :: mohou děti používat blogy pro osobní informační management?] / can children use blogs for personal information management (PIM)? / Hwan-Ik Yeo, Yekyung Lisa Lee -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 45, č. 5 (2014), s. [916]-925.

Jihokorejská studie zkoumala možnosti využití blogů v oblasti odobního informačního managementu a jeho působení na zvýšení efektivnosti učení, studijní sebedůvěry a jistoty při zvládání učebních úloh. Porovnávala účinnost tohoto nástroje s jiným, osobním prostorem na webových stránkách třídy. Ukázalo se, že skupina žáků (věk 11) využívající blogy získala v porovnání s kontrolní skupinou větší sebejistotu a aktivněji se zapojovala do výuky.

učení ; řešení úloh ; sebedůvěra ; počítačové aplikace ; Internet ; řízení ; práce s informacemi ; efektivnost vzdělávání ; aktivita ; střední školní věk ; výsledek výzkumu ; Korejská republika ; blog ; věk 11

ABA012


2. Exploring the views of students on the use of Facebook in university teaching and learning / [Průzkum názorů studentů na využití Facebooku ve vysokoškolském studiu a výuce] / Leah Donlan -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of further and higher education -- ISSN 0309-877X -- Roč. 38, č. 4 (2014), s. [572]-588.

Předložená studie zkoumá, jak je Facebook využíván vysokoškoláky ve Velké Británii pro účely studia. Prostřednictvím on-line šetření bylo zjištěno, že studenti Facebook využívají pouze ke komunikaci se spolužáky a lektory v rámci skupinové práce nebo k hodnocení. Facebook využívají spíše jako svou osobní doménu, prostřednictvím které komunikují se spolužáky, domlouvají různé aktivity, v rámci studia komunikují s lektory, přijímají zadání písemných úkolů a odesílají je také prostřednictvím Facebooku. V době rychlého rozvoje komunikačních technologií však autor studie předpokládá, že se situace bude měnit směrem k většímu využití sociálních sítí pro vysokoškolskou výuku i studium.

vysoká škola ; student ; vysokoškolské studium ; pedagogická komunikace ; informační společnost ; informační technologie ; Internet ; komunikace ; interpersonální vztahy ; Velká Británie ; facebook ; sociální síť

ABA012


3. Grundbildung - Ein Konzept für alle in einem inklusiven Bildungssystem? : [Základní vzdělání - koncept pro všechny v inkluzivním vzdělávacím systému? :: první nálezy a závěry] / erste Befunde und Schlussfolgerungen / Sven Basendowski -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete V.H.N -- ISSN 0017-9655 -- Roč. 83, č. 3 (2014), s. 191-204.

Základní vzdělání je označováno jako soubor funkcionálních kompetencí, které jedincům umožňují život ve společnosti a integraci do povolání. Základní vzdělání by mělo být odpovídající jednotlivým složkám pracovního trhu. Vzdělávací standardy jako nadřazené požadavky. Výzkumy základního vzdělání, které je orientováno na sociální realitu současného a budoucího řešení problémů.

základní vzdělání ; obsah výchovy ; způsobilostní minimum ; společnost ; trh práce ; školská politika

ABA012


4. Implizite Einstellungen von Lehramtsstudierenden zur Inklusion / [Předpokládané postoje studentů učitelství k inkluzi] / Ursula Kessels, Saskia Erbring, Liesel Heiermann -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht -- ISSN 0342-183X -- Roč. 61, č. 3 (2014), s. 189-202.

V Německu je podle dohody o právech postižených usilováno o vytvoření inkluzivních škol. Předložená studie se zabývá vlastním postojem studentů učitelství k inkluzi. Výsledky ukazují pozitivní postoj studentů učitelství ke koncepci inkluze, zejména u těch, kteří mají kontakt s postiženými lidmi a častěji jsou konfrontováni s tématem inkluze.

učitel ; student učitelství ; integrace ; postižený ; školská politika ; pedagogický výzkum ; postoj studenta ; integrace žáka ; SRN ; inkluzivní vzdělávání

ABA012


5. Justifying the Need for Control : [Ospravedlnění potřeby kontroly :: motivy pro švédskou národní školní inspekci během dvou vlád] / motives for Swedish National School Inspection during Two Governments / Linda Rönnberg -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Scandinavian journal of educational research -- ISSN 0031-3831 -- Roč. 58, č. 4 (2014), s. [385]-399.

Školní inspekce má ve Švédsku dlouhou tradici datující se do doby před dvěma staletími. V článku jsou blíže zmiňovány školské reformy z let 1980-1990, kdy proběhla decentralizace, deregulace a byl změněn systém financování školství. Dále autorka podrobně analyzuje politické motivy, které byly základem pro zvýšenou kontrolu vzdělávání vykonávanou posílenou školní inspekcí v letech 2001- 2003 a 2006-2008. V prvním období byla u moci vláda sociální demokracie, ve druhém vláda nesocialistická s různými politickými stranami v úřadech. Jaká byla pozice školní inspekce v této době a jak byla ovlivňována politikou.

školství ; školská politika ; školská reforma ; systém výchovy a vzdělávání ; inspekce ; řízení školství ; politická strana ; vláda ; vládní politika ; působení ; Švédsko

ABA012


6. Mit Kunst und Kultur die Schule verändern : [Uměním a kulturou změnit školu :: jak může přispět kulturní vzdělávání k rozvoji školy?] / was kann kulturelle Bildung zur Schulentwicklung beitragen? / Christine Florack, Maren Wichmann -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 66, č. 6 (2014), s. 32-35.

Kulturní projekty jako důležitý impuls pro rozvoj školy. Škola jako jedinečná instituce umožňuje všem dětem a mládeži bez ohledu na jejich sociální původ seznámit se s kulturním bohatstvím a kulturními pořady. Kulturní nabídky v regionech pro žáky ZŠ i SŠ. Kulturní plán školy a setkávání žáků s umělci různých žánrů.

kultura ; projekt ; škola ; vzdělávání

ABA012


7. Názory riaditeľov stredných škôl na predčasné ukončenie povinnej školskej dochádzky / [Opinion of primary and secondary school headteachers on dropout from compulsory education] / Marianna Pétiová -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5

In: Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže -- ISSN 1335-1109 -- Roč. 20, č. 2 (2014), s. 53-72.

Výsledky průzkumu názorů ředitelů slovenských základních a středních škol na předčasné ukončení povinné školní docházky, na jeho důvody a možnosti eliminace tohoto jevu. Údaje o počtech žáků, kteří předčasně ukončili povinnou školní docházku, podle typu školy. Postoje zřizovatelů k tomuto problému, preventivní opatření.

nedokončení studia ; povinná školní docházka ; základní škola ; střední škola ; názor ; ředitel školy ; statistická data ; zákrok ; prevence ; výsledek výzkumu ; Slovensko

ABA012


8. Participation, interaction and social presence : [Zapojení, interakce a sociální prezence :: výzkumná studie spolupráce v on-line skupinách sloužících k vzájemnému hodnocení] / an exploratory study of collaboration in online peer review groups / Huahui Zhao, Kirk P. H. Sullivan, Ingmarie Mellenius -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 45, č. 5 (2014), s. [807]-819.

Přestože se forma asynchronních počítačových konferencí využívá ve výuce k podpoře kooperativního učení, problematice spolupráce v této formě výuky se věnovalo zatím jen málo výzkumů. Z toho důvodu se výzkum realizovaný na jedné švédské univerzitě zaměřil na 6 skupin studentů a jejich zapojenost, interakci a sociální prezenci v rámci videokonferencí. Ukázalo se, že bez většího zapojení studentů se nerozvíjí ani spolupráce. Sociální prezence umožňuje vytvoření vřelého a kolegiálního společenství, v němž se spolupráci daří.

videokonference ; konference ; počítač ; učení ve skupině ; rozvoj ; participace ; spolupráce ; interakce ; učební prostředí ; univerzita ; pedagogický výzkum ; Švédsko ; videokonference

ABA012


9. Professionalisierung durch Lernen von und mit Kollegen / [Profesionalizace učením se od kolegů a s kolegy] / Stephan Gerhard Huber, Nadine Schneider -- ger

In: Pädagogische Führung : Zeitschrift für Schulleitung und Schulberatung -- ISSN 0939-0413 -- Roč. 25, č. 2 (2014), s. 68-72.

Kvalita a rozvoj školy závisí na učitelích a vedení školy. Metody personálního rozvoje kromě klasického dalšího vzdělávání jsou např. koučování, trénink nebo rotace práce. Kolegiální případové poradenství ve škole slouží k řešení problémů, reflexi, sebereflexi a profesionalizaci učitelů. Napomáhá také týmovému rozvoji a otevřené, kolegiální pracovní atmosféře.

učitel ; další vzdělávání učitelů ; vyučující personál ; odborný rozvoj zaměstnanců ; škola ; spolupráce

ABA012


10. The nature of teacher engagement at an online high school / [Charakter zapojení učitele ve virtuální střední škole] / Jered Borup, Charles R. Graham, Jeffery S. Drysdale -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 45, č. 5 (2014), s. [793]-806.

Pedagogický výzkum věnuje pozornost spíše problematice vysokoškolského on-line vzdělávání a na nižší stupně vzdělávání se nezaměřuje. Americký výzkum prezentovaný v článku se proto soustředil na činnost a způsoby zapojení učitele do on-line výuky na úrovni střední školy. Vycházel z 22 rozhovorů s členy učitelského sboru Otevřené střední školy v Utahu. Učitelé navrhují a organizují učební aktivity, řídí diskuse se studenty a rodiči, poskytují individuální výuku, vytvářejí bezpečné a starostlivé prostředí, motivují žáky k učení a monitorují chování a učení žáků.

učitel ; činnost ; e-learning ; střední škola ; otevřené vzdělávání ; motivace učení ; vedení třídy ; učební prostředí ; pedagogický výzkum ; USA

ABA012


11. Twitter for teaching : [Twitter pro výuku :: mohou být sociální média využívána k podpoře procesu učení?] / can social media be used to enhance the process of learning? / Chris Evans -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 45, č. 5 (2014), s. s. [902]-915.

Ačkoli mladí lidé využívají zcela běžně sociální média v osobním životě, možnosti jejich využití ve výuce a učení nebyly zatím dostatečně prozkoumány. Britská studie se proto zaměřila na využití Twitteru ve vysokoškolském vzdělávání, konkrétně na jeho využívání pro komunikaci mezi tutorem a studenty v programu zaměřeném na obchod a management. Byly sledovány tři postojové faktory. Byla zjištěna pozitivní korelace mezi využíváním Twitteru a zapojením studentů do dění na univerzitě a vzájemným sdílením informací, ale nebyl zaznamenán vliv jeho využívání na interpersonální vztahy mezi tutorem a studenty ani na docházku studentů.

univerzita ; tutorský systém ; počítačové aplikace ; informační technologie ; komunikace ; tutor ; student ; studentská účast ; vztah učitel-student ; výzkum ; Velká Británie ; Twitter

ABA012


12. Unterrichtsklima als Mediator des Zusammenhangs von Klassenführung und Motivation im Sportunterricht / [Vyučovací klima jako zprostředkovatel souvislosti vedení třídy a motivace ve sportovní výuce] / Tim Heemsoth -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht -- ISSN 0342-183X -- Roč. 61, č. 3 (2014), s. 203-215.

Souvislost vedení třídy a motivace žáků ve vyučování. Ke zkoumání souvislostí byl proveden výzkum výuky tělesné výchovy (331 žáků a žákyň ve třídách 8 - 10). Výsledky potvrzují, že vedení a klima třídy jsou dva nezávislé znaky dobré výuky a mají vliv i na vztahy žáků s učitelem a mezi žáky navzájem.

klima třídy ; školní prostředí ; vedení třídy ; pedagogický výzkum ; motivace ; výkon ; výuka ; tělesná výchova ; vztah učitel-žák

ABA012


13. When and How Does Europe Matter? : [Kdy a jak záleží na Evropě? :: změna vysokoškolské politiky v Chorvatsku, Srbsku a Slovinsku] / Higher Education Policy Change in Croatia, Serbia and Slovenia / Martina Vukasovic -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Higher education policy -- ISSN 0952-8733 -- Roč. 27, č. 3 (september) (2014), s. [403]-423.

Studie se zaměřuje na iniciativy evropské vysokoškolské politiky (např. Boloňský proces), které ovlivňují a mění školskou politiku na národní úrovni. Ukazuje to na příkladu tří zemí bývalé Jugoslávie (Chorvatsko, Srbsko a Slovinsko). Článek zachycuje změny od roku 1990 do současnosti. V tabulkách porovnává vysoké školství těchto tří zemí z hlediska zajištění kvality vysokého školství, politických cílů a nástrojů ve třech obdobích (1990-1999, 1999-2005, po roce 2005).

vysoké školství ; reforma ; školská reforma ; školská politika ; mezinárodní spolupráce ; mezinárodní vzdělávání ; hodnocení vzdělávacího systému ; komparace ; Chorvatsko ; Srbsko ; Slovinsko ; boloňský proces

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 30. 90 2014

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019