Informace z českých časopisů - č. 09/2014

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.


1. Agresivní chování ve škole, jak je vnímají pedagogové / [Aggressive behaviour in school as perceived by teachers] / Ladislav Csémy, Olga Starostová, Tamara Hrachovinová, Petr Čáp -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Psychologie pro praxi -- ISSN 1803-8670 -- Roč. 48, č. 3-4 (2013), s. 79-88.

Dotazníkové šetření na vzorku více než 1000 učitelů z náhodně vybraných škol zjišťovalo výskyt různých forem agresivního chování žáků na základních školách z hlediska percepce učitelů. Pedagogové se nejvíce setkávali se slovní a fyzickou agresí mezi žáky a vandalismem vůči majetku a vybavení školy. 86% dotázaných uvedlo hrubé slovní výpady vůči učitelům, 16% uvedlo napadení někoho z učitelského sboru žákem. Zkušenosti pedagogů se zvládáním projevů agresivního chování žáků. Seznámení se situací v každé konkrétní škole jako podmínka pro bezpečnost žáků i učitelů.

šikanování ; agresivita ; chování žáka ; učitel ; základní škola ; průzkum

ABA012


2. Hodnocení vzdělávací činnosti jako interní záležitost vysokých škol : [Evaluation of educational activities as an internal affair in higher education :: evaluating instruction alone is not enough] / nestačí posuzovat jen samotnou výuku / Lukáš Doubrava -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 19 (2014), s. 18-19.

Univerzita Karlova (UK) v Praze připravuje nový systém hodnocení výuky a přednášejících pedagogů na svých fakultách. Vychází tak vstříc mezinárodnímu trendu, v němž se už tak prioritně neupřednostňují výsledky ve vědě a výzkumu, ale začíná se více dbát na kvalitu. Zatím jediným nástrojem evaluace kvality pedagogického procesu používaným na UK je hodnocení učitelů studenty – tato metoda ale nebývá vždy přesná.

hodnocení školy ; hodnocení výuky ; efektivnost vzdělávání ; hodnocení učitele ; vysokoškolské studium ; kvalita ; vysoká škola ; univerzita ; hodnocení ; interní hodnocení ; studentská účast ; metoda hodnocení ; koncepce ; návrh ; Univerzita Karlova

ABA012


3. Jak na matematiku : [How to teach mathematics :: Milan Hejný's textbook based on the principle I don't know but I'd like to know] / chystá se Hejného matematika pro druhý stupeň ZŠ, založená na principu nevím, ale chtěl bych vědět / Radka Kvačková -- cze

In: Lidové noviny : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 27, č. 122 (27.V.) (2014), s. 14.

Na většině základních škol je matematika nejobávanějším předmětem. Není výjimkou, že při pokračování ve studiu si žáci vybírají takové obory, kde se s tímto nenáviděným předmětem už nesetkají. Umí to někdo změnit? Česká veřejnost nyní vkládá naděje do jediného jména: Milan Hejný. Článek seznamuje s podstatou výuky matematiky Hejného metodou a zároveň uvádí některé argumenty, které k této metodě mají její zastánci i kritici.

matematika ; výuka ; vyučovací metoda ; základní škola ; inovace ve vzdělávání ; koncepce ; názor ; Hejný, Milan, ; Hejný, Milan,

ABA012


4. Jak využívat RVP.CZ? / [How to use the RVP.CZ site?] / Pavlína Hublová, Ivo Krobot -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 19 (2014), s. 13.

Metodický portál RVP.CZ vznikl za účelem vytvořit prostředí, ve kterém se učitelé budou navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech, budou mít k dispozici metodickou a didaktickou podporu a naleznou zde metodické zdroje a informace pro zavedení RVP ve svých školách. V článku jsou uvedeny aktuální novinky, které uživatelům portálu mohou usnadnit práci a zpřístupnit mnohé užiteční funkce.

učitel ; výuka ; pomoc ; informační služby ; informace ; didaktika ; metodika ; zkušenost ; poradenství ; poradenská služba ; portál ; školský portál

ABA012


5. Je návrh na zavedení jednotných přijímaček správný? : [Is the proposal for introducing unified entrance exams correct? :: secondary school headmasters don't refuse it, but they are critical] / ředitelé středních škol se mu vesměs nebrání, ale jsou kritičtí / Petr Husník -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 18 (2014), s. 8-9.

Názory ředitelů škol a dalších školských odborníků na záměr ministra školství zavést povinné přijímací zkoušky do všech maturitních oborů. Tyto centrální testy by měly zajistit, aby na střední školy nebyli přijímáni téměř všichni přihlášení uchazeči, jako dnes (podle statistik je to až 75 % žáků), ale hlavně ti, kteří mají alespoň takto ověřené studijní předpoklady.

přechod ze základní na střední školu ; přijímací zkouška ; přijetí do školy ; zkušební systém ; standardizovaný test ; střední škola ; hodnocení žáka ; žák ; podmínky přijetí ; školská politika ; názor ; studijní předpoklady ; standardizace

ABA012


6. Kdy jsou děti zralé pro školu? : [When are children mature for school? :: new question marks in the old habits] / do ustálených zvyklostí vstupují nové otazníky / Jaroslava Štefflová -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 19 (2014), s. 4-5.

Informace o odborné pedagogické konferenci Školní zralost 2014, kterou uspořádalo pražské nakladatelství Raabe. Téma školní zralosti bylo v příspěvcích zúčastněných odborníků probíráno z mnoha různých úhlů pohledu. Pozornost se soustředila jak na diagnostiku školní zralosti dítěte a přípravu dítěte na povinnou školní docházku ze strany rodičů, tak na odklady nástupu dítěte do školy.

školní zralost ; přechod z mateřské na základní školu ; předškolní dítě ; předškolní věk ; povinná školní docházka ; odklad ; diagnostika ; pedagogická diagnostika ; pedopsychologie ; konference ; Praha ; 2014

ABA012


7. Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání / [Qualification and evaluation of vocational standards approved under the law No 179/2006 on the recognition of results of further education] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- cze

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 70, č. 3-4 (2014), s. 117-126.

Přehledný seznam schválených kvalifikačních a hodnotících standardů profesních kvalifikací, které jsou zveřejňovány v Národní soustavě kvalifikací (NSK) na adrese www.narodni-kvalifikace.cz. Podle schválených standardů mohou příslušné správní orgány vydávat autorizaci k ověřování výsledků dalšího vzdělávání. Autorizace opravňuje realizovat zkoušky k ověřování výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, na základě kterého může být vydáno osvědčení o získání profesní kvalifikace.

odborné vzdělání ; další vzdělávání ; pracovní kvalifikace ; uznání kvalifikace ; profese ; informální učení ; osvědčení ; hodnotící kritérium ; školská legislativa ; standardizace

ABA012


8. Na vysokou školu bez maturity : [To higher education institution without secondary school-leaving examination :: Education minister proposes master's examination which would open the door to bachelor's studies] / ministr školství Marcel Chládek navrhuje mistrovskou zkoušku, která by otevřela dveře k bakalářskému studiu / Radka Kvačková -- cze

In: Lidové noviny : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 27, č. 77 (1.IV.) (2014), s. 14.

Ministerstvo školství navrhuje, aby se člověk, který získá výuční list a absolvoval s ním spojenou zkoušku, mohl po třech letech ucházet o tzv. zkoušku mistrovskou. Ta by byla zaměřena na odborné znalosti a dovednosti, představovala by alternativu maturity a umožňovala by získat i vysokoškolský bakalářský diplom profesního zaměření. Ve Švédsku se například může na vysokou školu hlásit i ten, kdo nemá střední školu, je mu 25 let a má minimálně čtyřletou praxi v oboru.

odborné vzdělání ; odborné školství ; učňovské školství ; profesní příprava ; příprava učňů ; učební obor ; absolvent ; vysokoškolské studium ; podmínky přijetí ; školská politika ; komparace ; Švédsko ; Česká republika ; mistrovská zkouška

ABA012


9. Národní soustava kvalifikací / [National system of qualifications] / Jiří Strádal ; [Autor interview] Iva Kvašňáková -- cze

In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 20, č. 5-6 (květen-červen) (2014), s. 24-25.

Národní soustava kvalifikací (NSK) definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Každá kvalifikace má svůj profesní a hodnotící standard. K této celostátně platné soustavě kvalifikací se váže zákon č. 197/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Do dnešní doby u nás vzniklo a bylo schváleno kolem 650 profesních kvalifikací. Článek přináší rozhovor s hlavním metodikem projektu NSK 2 o tom, jak NSK vznikala a v jakém stádiu rozpracovanosti se nyní nachází.

další vzdělávání ; vzdělávání dospělých ; informální učení ; odborné vzdělání ; uznání kvalifikace ; kvalifikace ; hodnocení ; vzdělávací standard ; zákon ; školská legislativa ; názor ; Národní soustava kvalifikací

ABA012


10. Odborná kvalifikace učitele mateřské školy / [Professional qualification of kindergarten teacher] / Monika Puškinová -- cze

In: Speciál pro MŠ : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 2014, č. 1 (2014).

Cílem příspěvku je shrnutí podmínek, jejichž splněním zaměstnanec získává odbornou kvalifikaci učitele mateřské školy. Výjimka z předpokladu odborné kvalifikace a získání odborné kvalifikace v případě učitele mateřské školy. Stanovisko MŠMT k odborné kvalifikaci absolventů pedagogického lycea. Doba povinného zahájení studia a povinnost úspěšně ukončit studium.

kvalifikace ; odborné vzdělání ; učitel ; mateřská škola ; podmínky přijetí ; přijímání učitelů ; zaměstnanec ; absolvent ; povinné vzdělávání ; MŠMT ČR ; stanoviska ; pedagogické lyceum ; studium

ABA012


11. Projev ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka k zahájení nového školního roku / [Speech of the Minister of Education, Marcel Chládek marking the beginning of new school year] / Marcel Chládek ; MŠMT -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 25 (2014), s. 5.

Vyzdvihnutí role a záslužnosti práce pedagogů i nepedagogického personálu škol. Priority ministerstva školství: navrácení prestiže učitelskému povolání, zlepšení vztahu mezi rodiči a učiteli, podpora řemesel.

ministr školství ; začátek školního roku ; projev ; školská politika ; učitel ; pedagogické povolání ; prestiž ; vztah rodiče-škola ; řemeslo ; profesní příprava

ABA012


12. Školní šikana v současnosti - její definice a operacionalizace / [School bullying at present - its definition and operacionalisation] / Pavlína Janošová, Lenka Kollerová, Kateřina Zábrodská -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi -- ISSN 0009-062X -- Roč. 58, č. 4 (2014), s. [368]-377.

Pojem školní šikana se poprvé objevil v 70. letech 20. století díky práci norského badatele Dana Olweuse, který se zabýval agresivitou mezi školními dětmi. Během vývoje posledních 40 let však došlo ke značným posunům v porozumění tomuto sociálně patologickému jevu. V současné době je šikana definována jako průnik tří behaviorálních komponent - agresivního chování, opakovanosti a nerovnováhy síly. Proměny šikany spojené s celospolečenským vývojem, s generačními posuny a s rostoucí informovaností veřejnosti v této oblasti. Doporučení pro vyšetřování školní šikany a pro zveřejňování nálezů.

šikanování ; škola ; historické hledisko ; vztahy mezi vrstevníky ; agrese ; chování žáka ; nesprávné chování ; odchylka v chování ; definice

ABA012


13. Víte, jak učit dějiny 20. století? : [Do you know how to teach history of 20th century? :: we will help you] / pomůžeme vám / Pavel Douša ; [Autor interview] Olga Šedivá -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 25 (2014), s. 3.

Představení vzdělávacího projektu Národního muzea v Praze nazvaného Dotkni se 20. století!. Cíl projektu: zatraktivnit výuku moderních dějin s využitím sbírek muzejních institucí. Vytvoření série netradičních interaktivních materiálů a multimediálních pomůcek (Předměty vyprávějí, eSbírky 20. století, Muzejní kufříky), které mohou využívat školy prostřednictvím internetu. Školy také mohou navštívit expozice v Národním muzeu (osobně či virtuálně) a v dalších partnerských muzeích.

muzeum ; muzeopedagogika ; vzdělávací projekt ; dějiny dvacátého století ; dějepis ; inovace ve vzdělávání ; učební pomůcka ; elektronický dokument ; multimediální metoda ; elektronický učební materiál

ABA012


14. Zaměstnaný absolvent / [Employed fresh graduates] / Monika Kašparová -- cze

In: Speciál pro střední školy : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 2014, č. 4 (2014), s. 11-12.

Příspěvek představuje projekt pohovor.eu, jehož cílem je připravit budoucí absolventy na proces hledání zaměstnání, poradit jim, na co se připravit, co očekávat a jak se zorientovat na trhu práce. Příspěvek seznamuje čtenáře s obsahem seminářů, určených především žákům, kteří si po střední škole budou hledat zaměstnání (sepsání životopisu, motivačního dopisu, průběh pohovoru) nebo budou pokračovat ve studiu na vysoké škole (perspektivní a rozvíjející se obory, poptávka po absolventech, příprava na zařazení se do pracovního procesu).

zaměstnanost mládeže ; absolvent ; projekt ; hledání místa ; zaměstnání ; profesní orientace ; trh práce ; soupis ; seminář ; žák ; střední škola ; biografie ; vysokoškolské studium ; studijní program ; studijní obor ; poptávka po vzdělání ; přijímací pohovor ; rada ; motivační dopis

ABA012


15. Zdraví a bezpečí našich dětí / [Health and safety of our children] / Veronika Krajsová, Lukáš Hutta -- cze

In: Speciál pro MŠ : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 2014, č. 3 (2014).

Příspěvek je věnován tématu, jak naučit děti v mateřských školách správnému a bezpečnému chování. Vzdělávání v oblastech ochrany člověka za běžných rizik, mimořádných událostí a dopravní výchovy, zdroje výukových materiálů, vhodné deskové hry pro děti a internetový bezpečnostní portál jsou další témata, kterým je příspěvek věnován.

zdraví ; bezpečnost ; dítě ; mateřská škola ; chování ; vzdělávání ; ochrana dítěte ; člověk ; dopravní výchova ; didaktické využití počítače ; hra ; Internet ; portál ; výchova k bezpečnosti ; riziko ; mimořádná událost ; zdravotní péče

ABA012


16. Změna financování regionálního školství je můj nejtěžší úkol, říká pro UN ministr Marcel Chládek / [Changes in the financing of regional school system is my most difficult task, says Minister of Education Marcel Chládek] / Marcel Chládek ; [Autor interview] Radmil Švancar -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 17 (2014), s. 7-9.

Rozhovor s ministrem školství o plánech jeho rezortu týkajících se změny systému financování škol provozovaných kraji a obcemi.

regionální školství ; škola ; místní správa ; regionální správa ; financování ; ekonomika školství ; školská politika ; ministr školství ; názor ; zřizovatel

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 30. 9. 2014

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019