Informace ze zahraničních časopisů č. 10/2014

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) v záhlaví webové stránky PK (http://npmk.cz/) nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz


1. Examining the impact of entry level qualifications on educational aspirations / [Vliv nižší úrovně kvalifikace na studijní aspirace] / Tom Benton -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational research : a review for teachers and all concerned with progress in education -- ISSN 0013-1881 -- Roč. 56, č. 3 (2014), s. [259]-276.

Článek zkoumá vliv studia s cílem nižší kvalifikace na rozhodnutí žáka setrvat dále ve vzdělávání. Tento typ studia vyhovuje žákům s podprůměrným školním výkonem a těm, kteří mají problémy s učením. Týká se to zejména 14-16 letých žáků, kteří se blíží k ukončení povinného vzdělávání. Longitudinální studie zahrnuje kolem 10 000 žáků ve věku 13-14 let, jejichž data se sbírala v r. 2004 a následně po dvou letech. Jak se změnily jejich studijní aspirace a kolik žáků pokračovalo ve studiu i po dokončení povinné školní docházky (v tabulkách).

kvalifikace ; učení ; prospěch ; povinná školní docházka ; středoškolské vzdělání ; aspirace ; longitudinální výzkum ; podprůměrný výkon ; vzdělávací dráha ; studijní potenciál žáka

ABA012


2. Characteristics of primary teacher training programmes on inclusion : [Charakteristiky programů pro vzdělávání učitelů inkluzivních tříd :: zaostřeno na odborné články] / a literature focus / Farida Kurniawati, Anke A. De Boer, A. E. M. G. Minnaert, Frieda Mangunsong -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational research : a review for teachers and all concerned with progress in education -- ISSN 0013-1881 -- Roč. 56, č. 3 (2014), s. [310]-326.

Úspěšnost inkluze závisí zejména na učiteli, a přestože existuje mnoho výzkumů na téma připravenost a ochota učitele učit v běžné třídě i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jen málo z nich se zabývá efektivitou takovéto přípravy. Autoři prezentují analýzu studií, které detailně zkoumaly programy vzdělávání učitelů - při studiu i ve výkonu zaměstnání - zejména jejich obsah, délku a efektivitu. Zjistili, že většina programů se zaměřuje na postoje, znalosti a dovednosti. Efektivitu připravenosti učitele na inkluzivní výuku však mohou podstatně zvýšit i následné rozbory vyučovacích hodin a nástroje ke zlepšení školních výsledků žáků.

integrace žáka ; vzdělávání učitelů ; program výcviku ; analýza vědecké literatury ; efektivnost vzdělávání ; inkluze ; inkluzivní pedagogika

ABA012


3. Self-determination of pupils with intellectual disabilities in Norwegian secondary school / [Sebeurčení žáků s intelektuálními vadami v norských středních školách] / Line Melboe Sagen, Borgunn Ytterhus -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of special needs education -- ISSN 0885-6257 -- Roč. 29, č. 3 (august 2014) (2014), s. [344]-357.

Jak je sebeurčení žáků s intelektuálními poruchami praktikováno na středních školách v Norsku. Studie založená na práci v terénu formou rozhovorů s 55 žáky ve věku 13-16 let, kteří navštěvují běžnou školu, oddělení speciální výuky na běžné škole nebo speciální školu. Zjistila, že škála sebeurčení je poměrně velká, pokud jde o menší záležitosti a snadné rozhodování v rámci každodenní školní praxe, avšak sebeurčení žáků je značně omezeno v rozhodování o důležitějších či formálních záležitostech. Sebeurčení bývá většinou spontánní a není začleněno do individuálních vzdělávacích plánů žáků. Jak rozhodování žáků ovlivňuje jejich sociální situaci.

žák ; postižený ; mentálně postižený ; inteligence ; sebeovládání ; rozhodování ; střední škola ; sociální role ; Norsko ; věk 13-16

ABA012


4. Conceptual diversities and empirical shortcomings - a critical analysis of research on inclusive education / [Koncepční různorodost a empirické nedostatky - kritická analýza výzkumu inkluzivního vzdělávání] / Kerstin Göransson, Claes Nilholm -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of special needs education -- ISSN 0885-6257 -- Roč. 29, č. 3 (august 2014) (2014), s. [265]-280.

Autoři podrobují analytické kritice výzkum na téma inkluzivní vzdělávání. Rozdělují inkluzivní vzdělávání na čtyři různé úhly pohledu: 1) jako umístění žáků s postižením do běžných tříd, 2) jako zabezpečení sociálních/vzdělávacích potřeb žáků s postižením, 3) jako uspokojení sociálních/vzdělávacích potřeb všech žáků a 4) jako utváření komunit. Podle autorů je třeba dívat se na inkluzi z těchto perspektiv, protože ji považují za vzdělávací filozofii, kterou je nutno řádně vysvětlovat školám, aby věděly, na jaké úkoly se mají připravit. V dalších článcích následuje několik polemik s tímto názorem.

systém výchovy a vzdělávání ; speciální vzdělávací potřeby ; integrace žáka ; postižený ; výzkum ; kritická teorie ; analýza ; inkluze ; inkluzivní vzdělávání

ABA012


5. Consultation in special needs education in Sweden and Finland : [Konzultace ve speciálním vzdělávání ve Švédsku a Finsku :: komparativní přístup] / a comparative approach / Christel Sundqvist, Désirée von Ahlefeld Nisser, Kristina Ström -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of special needs education -- ISSN 0885-6257 -- Roč. 29, č. 3 (august 2014) (2014), s. [297]-312.

Konzultace odborníků na speciální vzdělávací potřeby ve Švédsku a Finsku, jejich podmínky a uvádění do praxe. Role speciálního vzdělávání v obou zemích, rozdíly a podobnosti. Důležitá role učitelů a jejich znalostí daných kontextů i vzájemná spolupráce.

speciální vzdělávací potřeby ; kvalifikace ; konzultace ; komparace ; role učitele ; spolupráce ; Švédsko ; Finsko

ABA012


6. Literatur hören : [Poslouchat literaturu :: aspekty didaktiky zvukových médií] / Aspekte einer Hörmedien-Didaktik / Bernd Maubach -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy: 10

In: Grundschulunterricht Deutsch -- ISSN 1865-4975 -- Roč. 61, č. 3, (2014), s. 4-7.

Zvukové hry a knihy patří k literárním médiím, ke kterým si děti vytvářejí velmi brzy intenzivní vztah. Článek ukazuje možnosti pro literární, estetické a mediální učební procesy. Pozorný a soustředěný poslech literárních textů ve vyučování. Zvukové nahrávky dětské literatury pro předškolní věk - výzva pro komunikaci v rodině i s vrstevníky. Vysoké ocenění auditivní recepce literatury.

zvuk ; zvukový dokument ; učební pomůcka ; nahrávka ; poslech ; literatura pro děti a mládež ; výuka

ABA012


7. Ton an - Buch auf? : [Nasadit tón - otevřít knihu? :: se zvukovými texty podporovat procesy výuky čtení] / mit Hörtexten Lese(lern)prozesse unterstützen / Petra Hüttis-Graff -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy: 9

In: Grundschulunterricht Deutsch -- ISSN 1865-4975 -- Roč. 61, č. 3, (2014), s. 19-23.

Zvukové texty nemohou nahradit ani předčítání ani výuku čtení v počátečním vyučování, ale mohou podporovat porozumění textu. Zvukové texty napomáhají vnitřní představivosti žáků a zvýraznění charakteru osob v obsahu textu. Umožňují opakování, následnou komunikaci a porozumění, stávají se vzorem pro dobré předčítání a pomáhají při vlastním výběru knih.

zvuk ; zvukový dokument ; učební pomůcka ; poslech ; literatura pro děti a mládež ; výuka ; porozumění textu

ABA012


8. Why do student teachers enrol for a teaching degree? : [Proč si studenti učitelství vybírají tento obor? :: přijímání studentů na studia učitelství v Portugalsku a ve Švédsku] / a study of teacher recruitment in Portugal and Sweden / Maria Assunçao Flores, Laila Niklasson -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of education for teaching [Tištěný text] : international research and pedagogy -- ISSN 0260-7476 -- Roč. 40, č. 4 (2014), s. [328]-343.

Článek přináší výsledky studie, která probíhala ve Španělsku a ve Švédsku a mapovala důvody studentů učitelství, proč si vybrali právě toto studium a tuto profesi. Jejich motivace a očekávání od učitelské profese (cítit se kompetentní, získat chválu či odměnu od druhých, přispět k sociální práci, pracovat s dětmi apod.). Klíčové charakteristiky studenta učitelství v obou zemích, jejich srovnání. Návrhy, jak podpořit přijímání studentů vysvětlováním obsahu a cílů studia učitelství.

student učitelství ; pedagogické povolání ; učitel ; profese ; motivace ; očekávání ; komparace ; výzkum ; volba povolání ; Portugalsko ; Švédsko

ABA012


9. The cultural responsiveness of teacher candidates towards Roma pupils in Serbia and Slovenia - case studies / [Kulturní vstřícnost budoucích učitelů k romským žákům v Srbsku a Slovinsku - případové studie] / Mojca Peček, Sunčica Macura-Milovanović, Nataša Vujisić-Živković -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy:

In: Journal of education for teaching [Tištěný text] : international research and pedagogy -- ISSN 0260-7476 -- Roč. 40, č. 4 (2014), s. [359]-376.

V mnoha zemích narůstá potřeba, aby učitelé byli schopni odpovídajícím způsobem a dostatečně citlivě reagovat na žáky z různých kulturních prostředí. To je třeba vštěpovat budoucím učitelům již během studií. Článek se zabývá vzděláváním Romů v Srbsku a Slovinsku z perspektivy studentů učitelství na univerzitách v Lublani a v Bělehradě. Většina z nich souhlasila s tím, aby se Romové vzdělávali v běžných školách, ale jen málo z nich by chtělo mít romské žáky ve své třídě. Studie také zjistila, že většina studentů učitelství je si vědoma diskriminace Romů ve školství, avšak nechtějí se angažovat ve spolupráci s rodiči těchto žáků. Další výsledky v tabulkách a grafech.

multikulturní výchova ; etnická skupina ; vzdělávání ; Romové ; student učitelství ; názor ; diskriminace ; Srbsko ; Slovinsko

ABA012


10. Cultural literacy : [Kulturní gramotnost :: jak skrytá je ve vzdělávacím programu profesního a odborného vzdělávání v Hongkongu?] / how hidden is it in the Hong Kong Professional and Vocational Education (PVE) curriculum? / Sammy King Fai Hui -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of further and higher education -- ISSN 0309-877X -- Roč. 38, č. 5 (2014), s. [593]-620.

V hongkongské školské reformě se objevil požadavek začlenění koncepce celoživotního vzdělávání v oblasti profesního a odborného postsekundárního vzdělávání. Záměrem je vybavit mládež nezbytnými znalostmi a dovednostmi pro budoucí pracovní příležitosti a prodloužit jejich studium. Článek se zaměřuje na výpovědi 214 studentů odborného vzdělávání v Hongkongu, kteří hodnotí přínos dalšího vzdělávání a rozvoje kulturní gramotnosti. Prostřednictvím kvalitativních rozhovorů se vyjadřují k jednotlivým konstrukcím (multikulturní gramotnost, globální povědomí, sebeuvědomění, myšlení a zdravé uvažování, týmová spolupráce, interpersonální vztahy). Výsledky v tabulkách.

odborné vzdělání ; další vzdělávání ; odborný rozvoj zaměstnanců ; celoživotní vzdělávání ; globalizace ; postsekundární vzdělávání ; kurikulum ; multikulturní výchova ; kulturní identita ; gramotnost ; sebeuvědomění ; interpersonální vztahy ; Hongkong

ABA012


11. Development of a scale to acces faculty motivation for internationalising their curriculum / [Vývoj měřítka motivace přístupu učitelského sboru k zařazení internacionalizace do učebního plánu] / Emmanuel Jean Francois -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of further and higher education -- ISSN 0309-877X -- Roč. 38, č. 5 (2014), s. [641]-655.

Členové učitelského sboru jsou prostředníkem pro zařazení mezinárodního vzdělávání do učebního plánu vysokých škol. Záleží na jejich přístupu k otázce globálního vzdělávání. Cílem předložené studie bylo zjistit, jak jsou učitelé motivováni k mezinárodní spolupráci a jejímu zařazení do výuky (Motivation for Internationalizing Curriculum Scale - MICS). Teorie zahrnuje dva základní motivační faktory - vnitřní (stimul) a vnější (způsob života). S nimi je spojeno 20 položek v dotazníku, jehož součástí je také demografický dotazník. Výzkumu se zúčastnil vzorek 418 univerzitních profesorů ve Spojených státech.

vysoká škola ; vysokoškolský pedagog ; motivace ; kurikulum ; učební plán ; mezinárodní vzdělávání ; globální výchova ; globalizace ; participace ; názor ; USA ; internacionalizace

ABA012


12. Aufmerksamkeit stärken, Unsicherheit abbauen, Fähigkeiten entdecken : [Posilovat pozornost, odbourat nejistotu, odkrývat schopnosti :: možnosti sociální praxe na gymnáziu - také v rámci osmiletého gymnázia?] / Chancen eines Sozialpraktikums am Gymnasium - auch im Rahmen von G8? / Gudrun Ledendecker -- ger

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 66, č. 7-8, (2014), s. 20-23.

Gymnázium, v jehož školním programu má významné místo schopnost empatie a aktivní solidarity, se stará také o sociální praxi žáků. Všichni žáci jsou vystaveni zvláštní výzvě pečovat a starat se o staré, případně postižené lidi po dobu třítýdenní praxe. Sociální praxe pro všechny žáky v osmiletém gymnáziu. Výuka by měla podporovat samostatnost žáků, aby obstáli i v jiných situacích, než je školní život.

gymnázium ; víceleté gymnázium ; praxe ; sociální péče ; starší člověk ; postižený ; učení praxí ; rozvíjení schopností ; vcítění ; SRN

ABA012


13. Updated Meta-Analysis of Learner Control Within Educational Technology / [Aktualizovaná metaanalýza kontroly žáka v rámci vzdělávacích technologií] / Abbey C. Karich, Matthew K. Burns, Kathrin E. Maki -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Review of educational research -- ISSN 0034-6543 -- Roč. 84, č. 3 (september) (2014), s. 392-410.

Evoluce v edukačních technologiích. Zavádění technologií do výuky za účelem dosažení větší efektivity výuky a oslovení všech žáků ve třídě. Kontrola učení. Autoři předkládají meta-analýzu článkové literatury (85 článků) na toto téma. Dosavadní výzkumy prokázaly pozitivní, ale poměrně malý vliv zavádění nových technologií do výuky na studijní výsledky žáků a ukázalo se také, že intervence zaměřené na zlepšení školních výsledků fungují i bez technologií. Podrobnější výsledky v tabulkách.

nové technologie ; počítač ; výuka ; působení ; prospěch ; učení ; kontrola výkonu ; efektivnost vzdělávání

ABA012


14. Räumliche Ordnungen guter Kindheit : [Prostorový řád dobrého dětství :: k potenciálu praktického přístupu k výzkumu pohody dítěte] / zum Potenzial praxeologischer Zugänge für die Child-Well-being-Forschung / Susann Fegter -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Zeitschrift für Pädagogik -- ISSN 0044-3247 -- Roč. 60, č. 4 (2014), s. 520-534.

Zabývat se prostorovou dimenzí dobrého pocitu dítěte zaujímalo dosud ve výzkumu pohody dítěte podřadné místo. Příspěvek se věnuje této oblasti vlivu okolního prostředí na spokojenost dítěte (např. srovnání prostředí malého města a velkoměsta, oběd ve školní jídelně, pobyt ve školní družině).

dítě ; výchova ; dětství ; spokojenost ; subjektivní pohoda ; základní škola ; SRN

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 23. 10. 2014

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019