Novinky – PSYCHOLOGIE – listopad 2014

1. Bulimie a záchvatovité přejídání : jak je překonat / Peter J. Cooper ; [z anglického originálu ... přeložily Alice Zavadilová a Hana Antonínová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2014 -- 183 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0706-1 (brož.)

Sign.: II 112361V1

bulimie ; psychoterapie ; porucha příjmu potravy ; autoterapie

Anotace:

Tato svépomocná kniha britského psychoterapeuta objasňuje, oč v bulimii jde, popisuje její rizika a nabízí účinné a osvědčené postupy k překonání této poruchy.


2. Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti / Klára Cingrošová, Klára Dvořáková -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2014 -- 141 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0703-0 (brož.)

Sign.: II 112366V1

starší člověk ; gerontopedagogika ; vzpomínání ; paměť ; reminiscenční terapie ; geriatrie

Anotace:

Publikace čítá 27 témat vztahujících se ke kalendářnímu roku, jejichž výběr ovlivnila česká historie a kultura. Každé téma je naplněno náměty a úkoly, v nichž se prolíná práce se vzpomínkami (reminiscence) s trénováním paměti. Vše je zpracováno tak, aby bylo možné knihu použít bez přípravy. Kniha je využitelná pro individuální i skupinovou práci.


3. Láska nad propastí : od minulých traumat k bezpečným vztahům / Boris Cyrulnik ; [z francouzského originálu ... přeložila Petra Voldánová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 238 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0709-2 (brož.)

Sign.: II 112355V1

psychologie osobnosti ; citový vztah ; emoce ; psychoterapie ; psychické trauma ; životní problémy

Anotace:

V každé fázi života se může člověk oprostit od tragické minulosti a převyprávěním vlastního příběhu vytvořit prostor pro vyjádření skrývaných či potlačovaných emocí a překonat bolest vyvolanou traumatem.


4. Na hraně intimity : práce s přenosem a protipřenosem v analytické praxi / Darlene Bregman Ehrenberg ; [z anglického originálu přeložil Ivo Müller] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 228 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0725-2 (brož.)

Sign.: II 112359V1

psychoanalýza ; psychoterapeut ; komunikace ; sociální interakce ; klient ; terapeutická praxe ; terapeutický přístup

Anotace:

Autorka zkoumá interaktivní pole terapeutického vztahu a dává nám porozumět terapeutickému potenciálu vztahu mezi klientem a analytikem či psychoterapeutem.


5. Nemoc jako řeč duše / Ruediger Dahlke ; [překlad Dagmar Sklenářová] -- 1. vyd.

Brno : CPress, 2014 -- 264 s. -- cze

ISBN 978-80-264-0368-5 (brož.)

Sign.: II 112322V1

nemoc ; psychosomatika ; psychoterapie ; psychika

Anotace:

Autor zde vkládá čtenáři do rukou prostředek k porozumění řeči vlastního těla, k výkladu vlastních symptomů i k navázání vztahu s duševními příčinami nemoci.

Tato kniha obsahuje velké množství chorobopisů, přičemž doplňuje a rozšiřuje publikaci Nemoc jako cesta.


6. Praktikum školní psychologie / Richard Braun, Dana Marková, Jana Nováčková -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2014 -- 214 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0176-2 (brož.)

Sign.: II 112364V1

školní psycholog ; legislativa ; žák ; třída ; učitel ; klima školy ; vztah rodiče-škola ; diagnostika ; poradenství ; školní psychologie ; výchovný problém ; výchovný styl

Anotace: Autoři shrnují zkušenosti a ověřené postupy, jak může psycholog v prostředí školy pracovat s jednotlivými žáky, malými růstovými skupinami nebo celými třídami, poskytují praktický pohled na problémového žáka, problémovou třídu. Součástí knihy jsou také diagnostické nástroje, náměty pro vedení třídnických a intervenčních hodin formou komunitních sezení. Zvláště začínající školní psychologové ocení informace o legislativě, která se týká jejich činnosti, a uvedení do základů supervizního zajištění.


7. Příručka psychoterapeutických technik pro práci s dětmi a rodinou / Filip Caby, Andrea Caby ; [z německého originálu přeložila Lucie Simonová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2014 -- 143 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0710-8 (brož.)

Sign.: II 112367V1

psychoterapie ; zákrok ; dítě ; rodina ; rodinná terapie

Anotace:

Autoři, kteří se pohybují zejména v oblasti práce s dětmi a dospívajícími, uvádějí 43 různých intervencí, rozdělených podle toho, zda jsou obecně použitelné, nebo mají specifičtější zaměření; zda jsou k nim třeba pomůcky; zda je lze provádět v terapeutické místnosti, nebo i doma.


8. Psychoanalytická párová terapie / Slavoj Titl -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2014 -- 263 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0701-6 (brož.)

Sign.: II 112365V1

psychoanalýza ; psychoterapie ; partnerské vztahy ; partnerská terapie

Anotace:

Kniha se věnuje porozumění a pomoci párům/manželům s jejich problémy. Tradiční přístupy v manželském poradenství poskytují rady, dávají instrukce a učí páry správným formám chování. Psychoanalytický přístup v párové terapii respektuje životní styl každého páru, postoje a hodnoty každého z partnerů. Snaží se pomoci klientům najít společnou dohodu a umožnit realizovat sebe sama ve vztahu, více si ho užít a získat z něj více podpory. Pracuje s pocity, touhami a fantaziemi (často nevědomými), které klienti do vztahu vkládají.


9. Strach ze svobody / Erich Fromm ; [z anglického originálu přeložila Vlastislava Žihlová ; doslov napsal Zdeněk Janík] -- Vyd. 2., přeprac., V Portálu 1.

Praha : Portál, 2014 -- 239 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0615-6 (brož.)

Sign.: II 112356V1

sociální psychologie ; svoboda ; společnost ; člověk ; totalita ; postmodernismus

Anotace:

Strach ze svobody patří k nejznámějším dílům Ericha Fromma, který ji napsal během exilového pobytu ve Spojených státech. Výstižně poukazuje na fakt, který nikdo před ním explicitně psychologicky nerozpracoval – fakt dvojznačnosti lidské svobody, jež se může stát otevřením možností, stejně jako cestou do úzkosti z osamění a izolace. Je-li svoboda pojímána oním druhým způsobem, svádí do pasti autoritářství, destruktivity či konformismu. Fromm ve svém díle pátrá, kdy takový strach ze svobody vznikl a co jej podpořilo, a přes všechna svá zjištění se domnívá, že je v lidských schopnostech stát se sebou samým skrze tvorbu, smyslovou radost, lásku či práci.


10. Vnitřní nazírání : nová věda osobní transformace / Daniel J. Siegel ; přeložila Eva Klimentová -- 1. vyd.

Praha : Triton, 2014 -- 351 s. -- cze

ISBN 978-80-7387-800-9 (váz.)

Sign.: II 112384V1

mozek ; psychologie ; mentální hygiena ; neurobiologie ; mysl ; sociální interakce

Anotace:

Mozek má podle autora empatickou schopnost vhledu – vnitřního nazírání, která je předpokladem a sociální inteligence. Pomocí vnitřního nazírání můžeme provádět pozitivní změny ve svém mozku – a ve svém životě. Tato syntéza nejnovějších poznatků neurovědy a vývojové psychologie s východními meditačními technikami nabízí pozoruhodné možnosti v léčbě nejrůznějších psychických potíží a poruch v každém věku.


11. Vybrané spisy C.G. Junga / Jung ; Verena Kast, Ingrid Riedel (eds.) -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2014 -- 334 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0719-1 (brož.)

Sign.: II 112362V1

hlubinná psychologie ; psychoterapie ; Jung, Carl Gustav, ; analytická psychologie

Anotace:

C. G. Jung ve svých spisech předložil svůj komplexní obraz člověka a rozvinul celistvou koncepci procesu uzdravení. Podle jungovských analytiček Vereny Kastové a Ingrid Riedelové je v Jungově díle centrální pojetí tvořivé dimenze, stávání se a rozvoje, jež je vlastní každé existenci. Má-li člověk, byť jen v nepatrné míře přístup k této tvořivé dimenzi, může docházet k jeho růstu. Proto se Jung vztahuje tak často k sebeúzdravným silám v člověku a k jeho zdrojům. S tímto ohledem editorky vybraly zásadní a dobře srozumitelné Jungovy texty, které již generacím psychoterapeutů poskytují praktická vodítka pro jejich terapeutickou práci.


12. Vzkvétání : nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody / Martin Seligman ; [překlad Eva Nevrlá] -- Vyd. 1.

Brno : Jan Melvil, 2014 -- 407 s. -- cze

ISBN 978-80-87270-95-0 (váz.)

Sign.: II 112374V1

psychologie osobnosti ; pozitivní psychologie ; sebevýchova ; interpersonální vztahy ; terapie ; duševní zdraví ; psychická odolnost

Anotace:

Autor v knize vypráví podnětné příběhy o uplatnění pozitivní psychologie v praxi, a to v oblastech vzdělávání, ekonomiky, psychoterapie, lékařství a státní politiky.

Popisuje, jak se dnes celá americká armáda školí v psychické odolnosti, jak se v pokrokových školách děti učí nejen dovednostem nutným pro pracovní úspěch, ale také dovednostem pro dosažení životní spokojenosti, nebo jak mohou podniky zlepšit své ekonomické výsledky a současně zvýšit osobní pohodu svých zaměstnanců. Pomocí interaktivních cvičení mohou čtenáři prozkoumat své vlastní postoje a cíle.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019