Novinky - PEDAGOGIKA - listopad 2014

1. Cesta ke šťastnému dětství : empatická výchova ve světle nejnovějších poznatků o mozku a emocionálním vývoji dítěte / Catherine Gueguenová ; s předmluvou Thomase D'Ansembourga ; [z francouzského originálu ... přeložila Sabina Poláková] -- Vyd. 1.

Praha : Rybka Publishers, 2014 -- 279 s. -- cze

ISBN 978-80-87950-03-6 (váz.)

Sign.: II 112300V1

výchova dítěte ; rodinná výchova ; vývoj dítěte ; afektivní vývoj ; vcítění ; mozek ; interpersonální vztahy ; pedopsychologie

Anotace:

Autorka nám přístupnou a srozumitelnou formou vysvětluje, jak se v souvislosti se zráním mozku utváří dětská emocionalita, jak se rodí vztah dítěte k sobě samému, proč může být pro dítě obtížné ovládat a řídit své emoční a citové reakce a jak se postupně v atmosféře důvěry, otevřenosti a bezpečí formuje jeho vztah k druhým. Zároveň popisuje, jak a za jakých příznivých podmínek se dítě postupně učí rozpoznávat a zvládat vlastní emoce a přijímat emoce druhých, jak se vyvíjí jeho schopnost vcítění.


2. Čeština zajímavě a komunikativně II : [pro 8. a 9. třídu] / Květoslava Klímová, Ivana Kolářová -- Vyd. 1.

Praha : Grada Publishing, 2014 -- 331 s. -- cze

ISBN 978-80-247-4120-8 (brož.)

Sign.: II 110513/2V1

čeština ; výuka ; slovní zásoba ; morfologie ; syntax ; sloh ; rámcový vzdělávací program ; forma výuky ; vyučovací metoda ; mezipředmětové vztahy ; tvoření slov ; komunikační dovednosti ; ročník 8-9

Anotace:

Přínos publikace spočívá zejména v propojení metodické a praktické části a v zařazení námětů pro slohové vyučování.

Důraz je kladen především na rozvíjení a posílení komunikativní kompetence, uplatnění mezipředmětových vztahů, propojení vybraného učiva s průřezovými tématy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.


3. Čtení není žádná nuda : náměty k rozvíjení čtenářské gramotnosti a radosti ze čtení / Olga Černá ; [ilustrace Jana Slavíková] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 118 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0720-7 (brož.)

Sign.: II 112358V1

čtenářství ; porozumění textu ; čtení ; mladší školní věk ; čtenářská gramotnost ; dětské čtenářství ; práce s knihou

Anotace:

Knížka přináší ukázky testů a úkolů, které autorka používá při práci v knihovně, zejména s mladšími školními dětmi. Děti odpovídají na otázky související s přečteným příběhem, vymýšlejí různé varianty zakončení příběhu, snaží se uhodnout, v kterém příběhu by měla být ježibaba a kde třeba kouzelník, apod.


4. Dětský autismus : přehled současných poznatků / Michal Hrdlička, Vladimír Komárek (eds.) -- 2., dopl. vyd.

Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 211 s., [4] s. obr. příl. -- cze

ISBN 978-80-262-0686-6 (brož.)

Sign.: II 112357V1

autismus ; dítě ; diagnostika ; medicína ; psychodiagnostika ; genetika ; výchova dítěte ; vzdělávání ; farmakoterapie

Anotace:

Dětský autismus představuje závažnou vývojovou poruchu, pro niž je charakteristická narušená schopnost vytvářet vztahy s lidmi, přiměřeně reagovat na podněty z okolí, nutkavá touha po neměnnosti a další příznaky vážně postihující život jedince i jeho okolí. V poslední době se podařilo dosáhnout řady důležitých pokroků v porozumění jak příčinám této choroby, tak možnostem jejího terapeutického ovlivnění. Publikace shrnuje nové zahraniční i domácí poznatky o dětském autismu a spektru příbuzných poruch s důrazem na výzkumné a klinické zkušenosti autorů, kteří se problematikou zabývají.


5. Metody alternativní a augmentativní komunikace / Jana Šarounová -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2014 -- 150 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0716-0 (brož.)

Sign.: II 112354V1

řeč ; komunikace ; slovní zásoba ; tělesně postižený ; mentálně postižený ; autismus ; kombinovaná vada ; augmentativní komunikace ; alternativní komunikace ; kompenzační pomůcky

Anotace:

Augmentativní a alternativní komunikace se pokouší přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní. Alternativní komunikační systémy se používají jako náhrada mluvené řeči. Mají podporovat již existující, ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti. Cílem obou metod je to, aby člověk s poruchou komunikace mohl vyjadřovat své potřeby a sdílet své pocity nebo zážitky. Knihu využijí lidé, kteří pracují s osobami s dysfázií a dysartrií, poruchy komunikace provázejí také mentální retardaci, tělesné postižení nebo poruchy autistického spektra.


6. Nápady a básničky pro malé dětské ručičky / Jindřiška Ptáčková ; ilustrace Vendula Hegerová -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2014 -- 61 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0728-3 (váz.)

Sign.: IV 4995V1

předškolní dítě ; předškolní výchova ; řečová dovednost ; jemná motorika ; věk 4

Anotace:

Publikace je určená pro děti od čtyř let, respektive zejména pro jejich rodiče, a zaměřuje se na rozvíjení jemné motoriky. Jedná se o procvičování různých pohybů rukama a především prsty, například napodobování zvířete na pevné podložce (na stole, na vlastní nebo cizí ruce). Cvičení doprovázejí krátké rýmované texty a rovněž obrázek, který si lze (podle věku, situace a nálady dítěte) s básničkou spojit a rozvíjet tak motiv básničky.


7. Pedagogický proces a jeho řízení / Václav Trojan -- Vyd. 1.

Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2014 -- 90 s. -- cze

ISBN 978-80-7478-539-9 (brož.)

Sign.: V 23340V1

vzdělávání ; výchova ; kurikulum ; řízení školy ; kvalita vzdělání ; školní vzdělávací program ; pedagogický proces ; pedagogická evaluace

Anotace:

Publikace se věnuje této základní činnosti školy. Je to právě česká škola, která je v poslední době konfrontována se změnami ve společnosti a která se dostává do nezáviděníhodného postavení. Na jedné straně je po škole požadována kontinuita, vedení žáků k tradičním hodnotám sloužícím veřejnému zájmu, na druhé straně je jí vyčítána setrvačnost, vzdalování se od života a pomalá reakce na požadavky zaměstnavatelů.


8. Povím vám o ADHD : průvodce pro rodinu a přátele / Susan Yarney ; [překlad Kateřina Grófová ; ilustrace Chris Martin] -- 1. vyd.

Brno : Edika, 2014 -- 63 s. -- cze

ISBN 978-80-266-0565-2 (brož.)

Sign.: IV 4993V1

hyperaktivita ; nepozornost ; ADHD

Anotace:

Publikace je určena především samotným dětem ve věku od 7 do 15 let, které mají potíže s hyperaktivitou a poruchou pozornosti, a také jejich rodičům, vyučujícím, vedoucím zájmových kroužků nebo kamarádům. Knihou provází chlapec Honza, který sám trpí potížemi s nadměrnou aktivitou a nepozorností. Svým vyprávěním o sobě a svém denním životě se snaží přiblížit problémy, se kterými se děti s AHDH běžně potýkají, a vysvětlit, co při tom cítí.


9. Povím vám o Aspergerově syndromu : průvodce pro rodinu a přátele / Jude Welton ; [překlad Kateřina Grófová ; ilustrace Jane Telford] -- 1. vyd.

Brno : Edika, 2014 -- 48 s. -- cze

ISBN 978-80-266-0564-5 (brož.)

Sign.: IV 4994V1

autismus ; Aspergerův syndrom

Anotace:

Publikace je určena především samotným dětem ve věku od 7 do 15 let, které mají Aspergerův syndrom, a také jejich rodičům, vyučujícím, vedoucím zájmových kroužků nebo kamarádům. Je psána z pohledu chlapce Adama s touto poruchou, který svým vyprávěním provází každodenními obtížemi, se kterými se setkává. Dětsky srozumitelnými slovy Adam vysvětluje, v jakých situacích mívá problémy, co je pro něj v tu chvíli těžké a proč se vlastně chová z našeho pohledu tak nepochopitelně. Postupně s chlapcem projdeme možné problematické situace v rodině, mezi kamarády i ve škole.


10. Strukturované učení v praxi : uplatnění principů strukturovaného učení v prostředí běžné školy / Antje Tuckermann, Anne Häussler, Eva Lausmann ; [překlad Jitka Hakenová ; redaktorka publikace Květa Svárovská] -- Vyd. 1.

Praha : Pasparta, 2014 -- 81 s. -- cze

ISBN 978-80-905576-3-5 (brož.)

Sign.: V 23345V1

autismus ; výuka ; vzdělávání ; strukturované učení ; Aspergerův syndrom

Anotace:

Autorky věnují pozornost žákům s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem v běžné škole. Při přípravě publikace využily dlouholeté zkušenosti, které získaly při terapeutické práci s žáky s poruchou autistického spektra a při poradenství jejich pedagogům a blízkým osobám.


11. Význam domácí přípravy pro začínajícího školáka / Lenka Šulová a kolektiv -- Vyd. 1.

Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2014 -- 248 s. -- cze

ISBN 978-80-7478-542-9 (brož.)

Sign.: II 112373V1

domácí příprava ; mladší školní věk ; pedopsychologie ; psychický vývoj ; přechod z mateřské na základní školu ; školní zralost ; školní úspěšnost ; vztah rodiče-škola ; Česko ; Francie ; Québec ; příprava na školu

Anotace:

Publikace se snaží komplexně uchopit téma nástupu do školy a s tím spojených školních povinností (domácí příprava na školu), a to s respektem ke třem hlavním aktérům, jichž se to týká – tedy k začínajícím školákům, jejich rodičům a učitelům. Obsah publikace je však jednoznačně zaměřen na dítě a jeho zdravý psychický vývoj během nástupu do školy a prvních let školní docházky.


12. Základní učebnice pedagogiky / Markéta Dvořáková ... [et al. ; ilustrace Eliška Kubínová] -- Vyd. 1.

Praha : Grada Publishing, 2015 -- 246 s. -- cze

ISBN 978-80-247-5039-2 (brož.)

Sign.: II 112385V1

pedagogika ; výchova ; systém výchovy a vzdělávání ; didaktika ; výuka ; dějiny pedagogiky

Anotace:

Vzhledem k odlišnému charakteru uvedených pedagogických věd se jednotlivé části učebnice od sebe poněkud liší způsobem zpracování. Ve všech se ale autoři snažili o navázání dialogu se čtenářem. V učebnici vedle základního textu najdete i poznámky, odkazy na odbornou literaturu, zajímavosti, a především řadu rozmanitých úkolů.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018