Informace ze zahraničních časopisů č. 11/2014

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) v záhlaví webové stránky PK (http://npmk.cz/) nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz


1. Collegial Climate and Novice Teachers' Intent to Remain Teaching / [Klima kolegiality a rozhodování začínajících učitelů o setrvání na škole] / Ben Pogodzinski, Peter Youngs, Kenneth A. Frank -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: American journal of education -- ISSN 0195-6744 -- Roč. 120, č. 1 (2014), s. 27-54.

Studie na téma, jak ovlivňuje rozhodování začínajících učitelů o tom, zda zůstat v učitelské profesi, kolegialita ostatních členů učitelského sboru. Ukázala, že učitelé na počátku kariéry, ke kterým se jejich okolí chová kolegiálně, důvěřuje v jejich profesionalitu a dělí se s nimi o odpovědnost, projevují více vůle zůstat učit na své škole. Výsledky naznačují, jak lépe porozumět rozhodování začínajících učitelů týkajícímu se jejich pracovní kariéry a jak noví učitelé vnímají kolegiální klima na škole, kde vyučují.

začínající učitel ; vyučující personál ; chování učitele ; rozhodování ; profesní dráha ; odpovědnost ; klima školy ; interpersonální vztahy ; pracovní kolektiv

ABA012


2. Global Scare Tactics and the Call for US Schools to Be Held Accountable / [Strašidlo globalizace a volání po zodpovědnosti amerických škol] / Jill Koyama -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: American journal of education -- ISSN 0195-6744 -- Roč. 120, č. 1 (2014), s. 77-99.

Článek se zabývá zhoršujícími se výsledky amerických studentů v mezinárodních soutěžích a jak lze tomuto trendu zabránit. Organizace amerického školství a nutné změny, které by mělo podstoupit. Autorka píše o nové roli školství v globalizujícím se světě o rozebírá americký edukační plán No Child Left Behind (Žádné dítě nesmí zůstat pozadu), který školství v USA formuje.

systém výchovy a vzdělávání ; školství ; globalizace ; odpovědnost ; školská politika ; komparace ; soutěžení ; USA

ABA012


3. An International Comparison of Achievement Inequality in Within- and Between-School Tracking Systems / [Mezinárodní srovnání vzdělávacích nerovností při rozdělování žáků v rámci i mimo rámec školy podle prospěchu] / Anna K. Chmielewski -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: American journal of education -- ISSN 0195-6744 -- Roč. 120, č. 3 (2014), s. 293-324.

Tracking (vytváření skupin studentů sestavených podle jejich prospěchu) je praxí na mnoha středních školách v USA i v jiných rozvinutých zemích. Existuje v podobě vyučovacích hodin v rámci školy nebo vzdělávacích programů nad její rámec. Přestože teoreticky tracking umožňuje tvorbu programů šitých na míru, výzkumy ukázaly, že spíše přispívá ke vzdělávacím nerovnostem, a někteří jej považují za příčinu neúspěchu amerických studentů v mezinárodních soutěžích. Autorka srovnává tyto dvě formy trackingu a zjišťuje i jejich sociálně-ekonomické aspekty.

úroveň vědomostí ; prospěch ; žák ; vzdělávací program ; diferenciace podle schopností ; střední škola ; komparace ; USA ; Evropa ; nerovnost vzdělání

ABA012


4. Aligning Diversity, Quality, and Equity : [Jak zajistit různorodost, kvalitu a rovnost :: závěry z veřejné a právní politiky týkající se rozšíření rasové diverzity na vysokých školách] / the Implications of Legal and Public Policy Developments for Promoting Racial Diversity in Graduate Studies / Liliana M. Garces -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: American journal of education -- ISSN 0195-6744 -- Roč. 120, č. 4 (2014), s. 457-480.

Různorodost studentů je nyní v centru pozornosti vysokých škol v USA, které mají vzdělávat občany pro formování společnosti skládající se z mnoha ras a etnických skupin. V tom jim často brání různá zákonná rozhodnutí, takže mnohé školy nemohou tento cíl sledovat. Článek přináší přehled vývoje veřejné politiky a závěrů, které z ní vyplývají. Zdůrazňuje nutnost posílit koncepci různorodosti, rovnosti a kvality v politice přijímání studentů z různých etnik na vysoké školy.

etnická menšina ; rasová integrace ; student ; vysoká škola ; legislativa ; zákon ; školská politika ; USA ; diverzita

ABA012


5. The last 40 years in Finnish teacher education / [Posledních 40 let v učitelském vzdělávání ve Finsku] / Kirsi Tirri -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of education for teaching : international research and pedagogy -- ISSN 0260-7476 -- Roč. 40, č. 5 (2014), s. [600]-609.

Přehled vývoje vzdělávání učitelů ve Finsku za posledních 40 let (1974 - 2014). Cíle současného vzdělávání učitelů na podkladech výzkumu. Hlavní změny, ke kterým došlo za posledních 40 let, a vyhlídky do budoucnosti. Etická role finských učitelů a jejich profesionalita. Nutnost zvládnutí nových technologií ve výuce.

vzdělávání učitelů ; historické hledisko ; cíl výchovy ; výzkum ; role učitele ; informační technologie ; profesní etika ; Finsko ; profesionalita

ABA012


6. Teacher education in New Zealand 1974 -2014 / [Vzdělávání učitelů na Novém Zélandu 1974 - 2014] / Noeline Alcorn -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of education for teaching : international research and pedagogy -- ISSN 0260-7476 -- Roč. 40, č. 5 (2014), s. [447]-460.

Od r. 1974 probíhají na Novém Zélandu změny v sociální a ekonomické oblasti, které zasahují i do školství. Jde o deregulace, díky kterým vznikly nové univerzity s výzkumnými aktivitami a vzdělávání učitelů se rozšířilo o přípravu na předškolní výchovu. Další vzdělávání učitelů se stalo důležitým úkolem. V současné době klade vzdělávání učitelů důraz na výkon a musí řešit více finančních problémů. Vzniklo také velké množství nových vzdělávacích institucí.

vzdělávání učitelů ; další vzdělávání učitelů ; školství ; školská politika ; historické hledisko ; Nový Zéland ; 1974-2014

ABA012


7. Über Feedback zum Lernerfolg - Junge Lehrkräfte lernen Feedback / [Přes zpětnou vazbu k učebnímu úspěchu - mladí učitelé se učí zpětné vazbě] / Helga Gubitz-Peruche -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pädagogische Führung : Zeitschrift für Schulleitung und Schulberatung -- ISSN 0939-0413 -- Roč. 25, č. 5 (2014), s. 189-194.

Žáci stráví ve škole a školních zařízeních mnoho tisíc hodin a velkou část svého života. Je zapotřebí, aby učitelé podporovali jejich výkony a umožnili jim úspěšné vzdělávání. Zpětná vazba jako klíč pro úspěšné učební procesy. Očekávání, důvěra a podpora - důležité prvky pro úspěšné vzdělávání. Znaky účinného jednání učitelů.

vzdělávání ; začínající učitel ; učení ; strategie učení ; zpětná vazba ; žák ; školní úspěšnost

ABA012


8. The Developmental Dynamics between Interest, Self-concept of Ability, and Academic Performance / [Vývojová dynamika mezi zájmem, sebepojetím schopností a studijními výsledky] / Jaana Viljaranta, Asko Tolvanen, Kaisa Aunola, Jari-Erik Nurmi -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Scandinavian journal of educational research -- ISSN 0031-3831 -- Roč. 58, č. 6 (2014), s. [734]-756.

Předložená studie se zabývá vztahem mezi úspěchem ve vzdělávání, zájmem a sebepojetím schopností. Longitudinální výzkum zahrnoval vzorek 216 žáků 1.- 7. třídy základní školy ve středně velkých městech centrálního Finska v předmětech matematika a čtení. Výzkumné otázky: Předurčuje zájem a sebepojetí schopností úspěch v matematice a ve čtení? Předurčuje zájem a víra ve vlastní schopnosti další studijní výsledky? Žáci byli během výzkumného období dotazování 4x. V textu popsán systém finského školství, metodika výzkumu, jednotlivá měření a výsledky.

základní škola ; pedagogický výzkum ; výsledek výzkumu ; matematika ; čtení ; žák ; postoj žáka ; motivace učení ; schopnost učení ; zájem ; sebepojetí ; Finsko ; ročník 1-7

ABA012


9. Student-centred and teacher-centred learning environment in pre-vocational secondary education : [Učební prostředí zaměřené na studenta a na učitele středního odborného vzdělávání :: psychologické potřeby a motivace] / psychological needs, and motivation / Karin Smit, Cornelis J. de Brabander, Rob L. Martens -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Scandinavian journal of educational research -- ISSN 0031-3831 -- Roč. 58, č. 6 (2014), s. [695]-712.

Autoři porovnávají dva způsoby výuky. Student-centred learning je nový způsob výuky založené na metodě konstruktivismu, kdy je podporována žákova aktivita, žák je centrem vyučovacího procesu, který si v podstatě sám řídí. Oproti tomu teacher-centred learning je klasický způsob výuky, kdy aktivní je převážně učitel a žák pasivní. V článku jsou porovnávány tyto dva způsoby výuky, metody, průběh a výsledky. Studie vycházela z dotazníků 123 šestnáctiletých žáků středního odborného vzdělávání.

střední odborná škola ; žák ; učitel odborné výchovy ; výuka ; konstruktivistická pedagogika ; aktivní metoda ; prostředí ; srovnávací analýza ; vztah učitel-žák ; psychologie učení ; motivace ; vyučovací metoda

ABA012


10. Predpoklady zaškolenia a odborná práca s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia / [Prerequisits for the training and professional work with children from socially disadvantaged environment] / Dagmar Kopčanová -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Vychovávatel' -- ISSN 0139-6919 -- Roč. 62, č. 9-10 (máj-jún 2014) (2013/2014), s. 2-6.

Hledání nových možností, jak napomoci k vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání romských a jiných dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Příspěvek přináší informace o možnostech práce s těmito dětmi na Slovensku. Potřeba stanovení nevyhnutelnosti vzdělávání učitelů v oblasti výchovně-vzdělávací práce s etnickými menšinami a dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Bylo by vhodné, aby se multikulturní výchova co nejdříve stala součástí učebních osnov a součástí vzdělávání učitelů. Vyhodnocení sociálního statusu žáků, spolupráce s rodiči, vypracování Pedagogické diagnostiky dítěte, případně stanovení individuálního učebního plánu žáka.

sociální znevýhodnění ; žák ; Romové ; výchova ; vzdělávání ; pedagogická diagnostika ; spolupráce ve výchově ; sociálně znevýhodněný ; rodina ; škola ; Slovensko

ABA012


11. Pflegerische Tätigkeiten in der Familie - eine mögliche Ursache für Schulabsentismus bei Kindern und Jugendlichen / [Pečovatelské činnosti v rodině - možná příčina školního absentérství u dětí] / Steffen Kaiser, Gisela C. Schulze -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Zeitschrift für Heilpädagogik -- ISSN 0513-9066 -- Roč. 65, č. 9 (2014), s. 332-346.

Téma školního absentérství se objevuje v četných výzkumech. Kromě typických záškoláků a dětí, které do školy nejdou z různých obav, existuje třetí skupina absentérů, kteří se (občas) starají o někoho z rodiny (mladší sourozenec, nemocná matka apod.). Nebylo dokázáno, že by tato péče měla negativní vliv na školní vzdělání dítěte. Častěji však mají tyto děti konflikty s vyučujícími nebo jsou neposlušné či se hůře soustřeďují na výuku.

záškoláctví ; absence pro nemoc ; rodina ; péče ; nemoc ; rodinné prostředí

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 19. 11. 2014

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018