Informace z českých časopisů - č. 12/2014

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.


1. Domácí vzdělávání a legislativa : [Home schooling and legislation :: study of post-communist states of Central Europe] / studie postkomunistických států střední Evropy / Yvona Kostelecká -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Orbis scholae -- ISSN 1802-4637 -- Roč. 8, č. 1 (2014), s. 9-26.

Autorka analyzuje stávající stav legislativního prostředí domácího vzdělávání v postkomunistických zemích střední Evropy (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko). Analýza odhalila řadu podobných zkušeností v důsledku regionální blízkosti, ale i významných odlišností. Historické hledisko, pojem domácí vzdělávání v jednotlivých zemích, podrobná charakteristika legislativy domácího vzdělávání (pro koho je určeno, podmínky pro zařazení dítěte, kdo a jakým způsobem hodnotí výsledky vzdělávání, co je předmětem hodnocení, podmínky pro setrvání dítěte v domácím vzdělávání).

vzdělávání ; domácí vzdělávání ; školská legislativa ; základní škola ; odškolštění vzdělání ; rodičovská účast ; rodičovská odpovědnost ; povinné vzdělávání ; povinná školní docházka ; Česká republika ; Slovensko ; Slovinsko ; Polsko ; Maďarsko

ABA012


2. Rozdíly v matematické a čtenářské gramotnosti chlapců a dívek a raná selekce : [Gender gap in Mathematical and Reading literacy and early tracking :: trends in both countries after dissolution of Czechoslovakia] / trendy v obou zemích po rozdělení Československa / Miroslava Federičová, Daniel Münich -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Orbis scholae -- ISSN 1802-4637 -- Roč. 8, č. 1 (2014), s. 27 - 45.

S využitím mezinárodních šetření TIMSS, PIRLS a PISA autoři mapují trendy vývoje genderových rozdílů ve čtenářské a matematické gramotnosti žáků v České a Slovenské republice. Sledují vývoj na úrovni 4. a 8.-9. ročníků. Vysvětlují, jak vzájemně s formováním genderové mezery působí raná selekce žáků do výběrových víceletých gymnázií, při které hrají významnou roli i gramotnostní rozdíly. Výrazněji působí gramotnost čtenářská, která determinuje přechod žáka na výběrovou školu. Analýza neusiluje o identifikaci samotných příčin.

porozumění textu ; matematika ; základní škola ; gender ; přechod z prvního na druhý stupeň základní školy ; přechod ze základní na střední školu ; selekce ; víceleté gymnázium ; pedagogický výzkum ; výsledek výzkumu ; mezinárodní spolupráce ; komparace ; TIMSS, PIRLS, PISA ; Česká republika ; Slovensko ; ročník 4 ; ročník 8-9

ABA012


3. Od lokální k cikánské škole : [From local to gypsy school :: homogenization of school class and changing role of teachers] / homogenizace školní třídy a měnící se role učitele / Irena Kašparová, Adéla Souralová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Orbis scholae -- ISSN 1802-4637 -- Roč. 8, č. 1 (2014), s. 79-96.

Případová studie dvou základních škol navštěvovaných především romskými dětmi, na kterých došlo k etnické homogenizaci složení žactva. Autorky popisují proces homogenizace škol (změny od lokální k cikánské škole) jako proces kulturního vylučování a obecně sociálního vylučování a sledují dopady této změny na tamější žáky, rodiče a vyučující. Text vznáší zásadní otázky týkající se fungování určitého typu škol - od každodenního učení se, vyučování až po strukturální pohled na ekonomické fungování těchto škol, jejich pozici a připravenost učitelů vyučovat na cikánských školách.

základní škola ; lokální společenství ; Romové ; homogenní třída ; integrace žáka ; učitel ; role učitele ; očekávání od role ; interpersonální vztahy ; socioekonomický status ; sociálně znevýhodněný ; vztah učitel-žák ; vztah rodiče-škola

ABA012


4. Žádná různost není, všichni jsme tu stejní ... : [There is no difference, we are all the same :: migrant children, their schoolmates and teachers in Czech primary schools] / děti migrantů, jejich spolužáci a vyučující na českých základních školách / Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková, Jana Obrovská -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Orbis scholae -- ISSN 1802-4637 -- Roč. 8, č. 1 (2014), s. 97-110.

Autorky si všímají toho, jak se český vzdělávací systém vypořádává s rostoucí etnickou různorodostí. Předkládají výsledky analýzy dat získaných v průběhu etnografického výzkumu na vybraných školách po celé České republice. Byly získány formou individuálních rozhovorů s pedagogy, skupinovými rozhovory s dětmi a pozorováním v etnicky různorodých třídách. Ukázalo se, že učitelé, české děti i děti cizinců společně pracují na tom, aby se třída v české škole jevila etnicky homogenní a v zásadě soudržná a bezproblémová. V českých školách tak přetrvává zdání stejnosti navzdory rostoucí různosti.

základní škola ; interpersonální vztahy ; vztah učitel-žák ; etnická menšina ; etnické vztahy ; dítě migrujícího pracovníka ; klima třídy ; analýza ; homogenní třída ; postoj učitele ; etnicita ; etnografický výzkum

ABA012


5. Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 / [Strategy of digital education by the year 2020] / Ondřej Neumajer ; [Autor interview] mv -- cze

In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 20, č. 9-10 (září-říjen) (2014), s. 4-6.

Ministerstvo školství připravuje strategii, jejíž realizace má podpořit smysluplnější využívání digitálních technologií ve vzdělávání. Uvedený rozhovor přináší informace o fázi rozpracovanosti, ve které se tento strategický záměr MŠMT nyní nachází.

školství ; vzdělávání ; informační technologie ; vzdělávací technologie ; koncepce ; návrh ; školská politika ; informační politika ; vzdělávací projekt ; názor ; Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 ; Česká republika ; digitální technologie

ABA012


6. Kariérní systém a standard učitele je nutností / [Career system and teaching stadards are necessities] / Jiří Kuhn ; [Autor interview] mv -- cze

In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 20, č. 9-10 (září-říjen) (2014), s. 8-10.

Cílem tvorby kariérního systému a standardu učitele je popsat a stanovit osobnostní předpoklady a profesní kompetence nutné a žádoucí pro výkon učitelského povolání. Této problematiky se týká i rozhovor s předsedou Asociace ředitelů gymnázií a garantem IPn Kariérní systém (např. základní principy nového kariérního řádu učitelů, hodnocení učitele a jeho motivace k dalšímu vzdělávání, vytvoření podpory pro učitele v rámci nastartování kariérního systému atd.).

učitel ; osobní předpoklady ; hodnocení učitele ; způsobilostní minimum ; kvalifikace ; pracovní požadavky ; profesní profil ; pedagogické povolání ; další vzdělávání učitelů ; koncepce ; názor ; kariérní systém pedagogických pracovníků ; profesní standardy učitelů

ABA012


7. Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních uměleckých školách / [Instruction of pupils with special educational needs in basic art schools] / Bojana Kljunić -- cze

In: Hudební výchova : časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní -- ISSN 1210-3683 -- Roč. 22, č. 3 (2014), s. 45-46.

Cílem příspěvku je oslovení odborné veřejnosti ve věci podpory integrace zdravotně postižených žáků do běžné výuky všech čtyř uměleckých oborů na základních uměleckých školách. Autorka článku z vlastní zkušenosti uvádí postupy práce s těmito žáky na ZUŠ Praha 5 - Stodůlky. Popisuje konkrétní činnosti učitelů, jakož i speciálního koordinátora, který zatím není na tomto typu škol u nás samozřejmostí.

základní vzdělání ; umělecká výchova ; hudební výchova ; speciální vzdělávací potřeby ; integrace žáka ; základní umělecká škola

ABA012


8. Učitelem za pět let bez přestávky : [Becoming a teacher in five years without a break :: pedagogical faculties would like to return to five-year study] / pedagogické fakulty by se chtěly vrátit k nedělenému pětiletému studiu : v Hradci už si to prosadili / Barbora Postránecká -- cze

In: Lidové noviny : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 27, č. 229 (30.IX.) (2014), s. 14.

Na konci minulého století se začalo na českých vysokých školách zavádět tzv. strukturované studium. Studijní programy byly postupně rozčleněny (až na výjimky) na tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium. Zákon o vysokých školách ale i dnes umožňuje, aby v odůvodněných případech bylo magisterské studium akreditováno jako pětileté. Na tento zákon letos jako první zareagovala Pedagogická fakulta Hradec Králové a zavedla pětileté magisterské studium učitelství pro oba stupně základní školy. V článku je uveden graf, který znázorňuje délku studia učitelů základní školy v jednotlivých státech Evropy.

vysoká škola ; pedagogická fakulta ; vysokoškolské studium ; vzdělávání učitelů ; bakalářské studium ; magisterské studium ; délka studia ; školská legislativa ; komparace ; Česká republika ; Evropa ; strukturované studium

ABA012


9. Výuka literatury na střední škole jako četba zvláštního druhu románu = [] / Literature Tuition at Secondary School as a Read of a Specific Type of Novel / Karel Lippmann -- cze

In: Český jazyk a literatura -- ISSN 0009-0786 -- Roč. 64, č. 5 (2013/2014), s. 232-237.

Autor se zaměřil na problematiku výuky českého jazyka a literatury na střední škole, zvlášť na potíže s motivací žáků, které jsou v současné době umocňovány školskou politikou. V rámci historického vývoje teorie literatury navrhuje pojmout výuku literatury jako četbu zvláštního druhu románu, jehož struktura je založena především na ukázkách z děl. Hlavní vyučovací metodou by měl být dialog, pojatý jako angažovaná výměna názorů. Jako ukázku pro tuto svou teorii využívá Goetheova Fausta pro závažnost obsahu díla a bohatou nabídku interpretačních možností.

střední škola ; literární výchova ; čtenářství ; dílo ; motivace ; vyučovací metoda ; román ; dialog ; práce s textem ; názor ; pedagogická komunikace ; práce učitele

ABA012


10. Podpůrná opatření : [Support measurements :: new element in support of education of children with special educational needs] / nový prvek podpory vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami / Jan Michalík, Pavlína Baslerová -- cze

In: Školní poradenství v praxi -- ISSN 2336-3436 -- Roč. 01, č. 2 (2014), s. 4-5.

Ve speciálně pedagogické teorii a praxi se nově objevuje termín podpůrná opatření jako prvek podpory vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků s různým typem znevýhodnění (zdravotním nebo sociálním). Pojem podpůrná opatření (PO) přináší novela školského zákona (nové znění § 16 a násl.), která je nyní projednávána v Parlamentu ČR. Jako jeden z výstupů projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR vznikl Katalog PO, který má osm částí a jeho pracovní verze je nyní ověřována na 140 školách v ČR. Změnu provází metodická a praktická podpora pro pedagogy.

dítě ; vzdělávání ; postižený ; pedagogická diagnostika ; handicap ; speciální vzdělávací potřeby ; sociální znevýhodnění ; legislativa ; školská legislativa ; pomoc ; metodika ; školská politika ; podpůrná opatření

ABA012


11. Jak dělat kariérní poradenství jinak? : [How to do career counselling in a different way? :: possibilities of using systematic approach in career choice at primary school] / možnosti využití systematického přístupu při volbě povolání na základní škole / Barbora Neuwirthová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8

In: Školní poradenství v praxi -- ISSN 2336-3436 -- Roč. 01, č. 2 (2014), s. 18-20.

Autorka představuje možnosti nového pojetí kariérního poradenství. Dosavadní podoba zaběhnutého postupu se jí nelíbí, proto se snažila získat nové podněty v kurzu In Service Training in Counselling and Career Development. Navrhovaná forma, možný styl a vedení rozhovorů, když žák neví, kde pokračovat ve studiu nebo se nedovede rozhodnout. Očekávané přínosy a možná rizika (klient sám dospěje k rozhodnutí a poradenský pracovník je spokojenější).

základní škola ; přechod ze základní na střední školu ; poradenství ; výchovný poradce ; profesní dráha ; profesní poradenství ; postoj žáka ; postoj rodičů ; psychologie osobnosti ; rozhodování ; volba povolání ; systemické myšlení

ABA012


12. Matematika povinně? : [Compulsory mathematics ? :: according to the Ministry of Education already as of 2019] / podle ministerstva školství již v roce 2019 / Olga Šedivá -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 36 (2014), s. 3.

Názory ředitelů a učitelů středních škola na plán ministerstva školství zavést matematiku jako povinnou zkoušku u státní maturity již od roku 2019. Upozornění na riziko zvýšené neúspěšnosti žáků u maturitních zkoušek nebo navyšování hodinové dotace matematiky na úkor odborných předmětů. Doporučení zaměřit se spíše na kvalitu výuky než na povinné testování matematických znalostí.

matematika ; státní maturita ; povinný předmět ; názor ; ředitel školy ; učitel ; střední škola ; návrh ; ministerstvo školství

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 22. 12. 2014

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018