Informace ze zahraničních časopisů č. 12/2014

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) v záhlaví webové stránky PK (http://npmk.cz/) nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz


1. Internationalisierung und Diversität in der Hochschule : [Internacionalizace a diverzita na vysoké škole :: k proměně diskursu a praxe] / zum Wandel von Diskurs und Praxis / Cristina Allemann-Ghionda -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Zeitschrift für Pädagogik -- ISSN 0044-3247 -- Roč. 60, č. 5 (2014), s. 668-680.

Internacionalizace a řízení diverzity patří k základním významům vysokoškolské politiky, které signalizují inovační schopnost a atraktivitu škol. Mezinárodní mobilita a všeobecně se zvyšující heterogenita studentů a vyučujících. Nezbytnost svědomité a vysoce kvalitní výuky nejen v elitních vysokých školách, ale i ve velkých státních univerzitách. Diverzita (různorodost) jako kategorie vysokoškolské politiky. Žádoucí je empirický výzkum významu internacionalizace a diverzity z pohledu studentů a vyučujících.

internacionalismus ; vysoké školství ; školská politika ; kvalita vyučování ; empirický výzkum ; student ; diverzita

ABA012


2. Lernkräfte im Gespräch über Unterricht : [Učitelé v rozhovoru o výuce :: kvalitativní míry jako základ rozhovorů o vývoji vyučování] / Qualitätsmaßstäbe als Basis von Gesprächen über Unterrichtsentwicklung / Judith Eichstädter -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 66, č. 9 (2014), s. 14-17.

Rozhovory o výuce představují vždy také představy o tom, co je dobré vyučování. Shoda o kvalitativním měřítku je předpokladem produktivních rozhovorů o vyučování. Reflexe zkušeností vyučujících a přizpůsobení nových koncepcí výuky. Vhodnost vytvoření stručného protokolu o výsledku rozhovoru.

dialog ; výuka ; učitel ; pedagogická dovednost ; proces učení ; hodnocení výuky

ABA012


3. Organisational learning as an emerging process : [Organizační učení jako formující proces :: reprodukční role digitálních nástrojů v praktikách neformálního učení] / the generative role of digital tools in informal learning practices / Stefano Za, Paolo Spagnoletti, Andrea North-Samardzic -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 45, č. 6 (2014), s. [1023]-1035.

Úspěšnost současných organizací úzce souvisí s jejich schopností učit se a růst. V organizačním učení se stále více uplatňují digitální technologie a významu nabývá informální učení, které by mělo mít komplexní charakter. Příspěvek využívá teorie komplexních adaptivních systémů k vytvoření rámce pro výzkum a design v oblasti informálních učebních aktivit v organizacích, který využívá dvourozměrné matice. Ta ukazuje, jak se informace a dovednosti v organizaci vytvářejí a vyměňují nebo jak by měly být vyměňovány, aby učení bylo efektivní.

organizace ; učení ; informální učení ; rozvoj ; informační technologie ; teorie ; systémový přístup ; didaktické modelování ; učící se organizace

ABA012


4. Mobile Web 2.0 in the workplace : [Mobilní Web 2.0 pro pracoviště :: případová studie informálního učení zaměstnanců] / a case study of employees' informal learning / Jia Gu, Daniel Churchill, Jie Lu -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy: 14

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 45, č. 6 (2014), s. [1049]-1059.

Potenciál mobilních technologií v oblasti informálního učení na pracovištích. Výsledky několikanásobné případové studie, která se zabývala dopady využití mobilní aplikace Webu 2.0 v této oblasti. Zaměřila se na zkušenosti pěti zaměstnanců různých podniků v Číně s touto aplikací v rámci informálního učení a na nové možnosti jejího využití pro tuto oblast.

mobilní vzdělávací služby ; informační technologie ; počítačové aplikace ; informální učení ; pracoviště ; podnikové vzdělávání ; odborný rozvoj zaměstnanců ; případová studie ; Čína ; mobilní aplikace ; Web 2.0

ABA012


5. Personalised workplace learning : [Personalizované učení na pracovišti :: výzkumná studie používání digitálních odznaků v rámci programu odborného rozvoje učitelů] / an exploratory study on digital badging within a teacher professional development program / Christopher Gamrat, Heather Toomey Zimmerman, Jaclyn Dudek, Kyle Peck -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 45, č. 6 (2014), s. [1136]-1148.

Americká studie se zaměřila na možnosti využití tzv. digitálních odznaků v rámci odborného rozvoje učitelů. Digitální odznaky slouží k hodnocení a prokázání dovedností v různých oblastech (např. po absolvování testu) nebo k nasměrování dalšího odborného rozvoje. Výsledky americké případové studie 8 učitelů zapojených do programu odborného rozvoje využívajícího tyto nástroje, která sledovala, jak si učitelé upravovali cestu odborného rozvoje podle svých potřeb.

počítačové aplikace ; další vzdělávání učitelů ; odborný rozvoj zaměstnanců ; učitel ; vyučující personál ; hodnocení ; případová studie ; USA

ABA012


6. Inquiry, Engagement, and Literacy in Science : [Bádání, zapojenost a gramotnost v přírodních vědách :: retrospektivní mezinárodní analýza využívající data z šetření PISA 2006] / a Retrospective, Cross-National Analysis Using PISA 2006 / Andrew McConney, Mary C. Oliver, Amanda Woods-McConney, Renato Schibeci, Dorit Maor -- eng

In: Science education -- ISSN 0036-8326 -- Roč. 98, č. 6 (2014), s. [963]-980.

Studie zaměřená na vztah mezi přírodovědnou gramotností, zájmem o přírodní vědy a zapojením do přírodovědné výuky u 15 letých žáků z Austrálie, Nového Zélandu a Kanady. Výsledky ukázaly, že žáci s malou zkušeností s badatelsky orientovanou výukou mají nadprůměrné výsledky v oblasti přírodovědné gramotnosti, ale vykazují podprůměrný zájem a zapojenost, u žáků s větší zkušeností s tímto typem výuky jsou výsledky opačné. Neplatí tedy tvrzení, že badatelsky orientovaná výuka má příznivý vliv i na přírodovědnou gramotnost.

přírodní vědy ; přírodovědný předmět ; učení bádáním ; působení ; úroveň vědomostí ; zájem ; participace ; pedagogický výzkum ; výsledek výzkumu ; Austrálie ; Nový Zéland ; Kanada

ABA012


7. The Effects of Autonomy-Supportive vs. Controlling Guidance on Learners' Motivational and Cognitive Achievement in a structured Field Trip / [Působení dvou typů vedení (vedení podporující samostatnost, direktivní vedení) na pokrok žáků v oblasti motivační a kognitivní během strukturované exkurze v terénu] / Melanie Basten, Inga Meyer-Ahrens, Stefan Fries, Matthias Wilde -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy:

In: Science education -- ISSN 0036-8326 -- Roč. 98, č. 6 (2014), s. [1033]-1053.

Německá studie se zaměřila na dosud neprozkoumaný vliv stylu vedení přírodovědných exkurzí učitelem nebo instruktorem na zlepšení motivace a znalostí učících se. Byly zkoumány tzv. strukturované exkurze, během nichž žáci vyplňují pracovní listy. Byl porovnáván efekt volnějšího stylu vedení podporující samostatnost s více direktivním stylem na žáky s nižším, průměrným i nadprůměrným prospěchem.

styl výuky ; exkurze ; příroda ; působení ; zlepšení ; motivace ; úroveň vědomostí ; pracovní sešit ; prospěch ; komparace ; pedagogický výzkum ; SRN

ABA012


8. History of education and the struggle for intellectual liberation in post-Soviet Baltic space after the fall of the Berlin wall / [Dějiny vzdělávání a boj za intelektuální svobodu v post-sovětském baltském prostoru po pádu Berlínské zdi] / Iveta Kestere -- eng

In: Paedagogica historica -- ISSN 0030-9230 -- Roč. 50, č. 6 (2014), s. [844]-851.

Nové dějiny vzdělávání v baltském prostoru v posledních dvaceti letech v procesu rozvazování intelektuálních i fyzických závazků k SSSR. Svobodní historici vzdělávání v post-sovětské společnosti. Nové výzvy, z nich nejdůležitější je integrace do současného otevřeného světa. Dřívější omezení všech oborů pouze marxistickou filozofií. Získávání nových materiálů z globálního kontextu. Nová fakta z historie vzdělávání nejen z univerzit, ale z také z vyprávění a z oblasti sociálních věd. Současný výzkum vzdělávání v Lotyšsku.

vzdělávání ; dějiny ; historiografie ; svoboda ; sociologie ; vypravování ; baltské státy ; Lotyšsko

ABA012


9. Inklusion für Menschen mit schwerer Behinderung / [Inkluze pro lidi s těžkým postižením] / Andreas Fröhlich -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Zeitschrift für Heilpädagogik -- ISSN 0513-9066 -- Roč. 65, č. 10 (2014), s. 379-384.

Příspěvek se pokouší nasměrovat pedagogickou pozornost na otázku inkluze a stejných práv na vzdělání u osob s těžkým postižením. Charakteristika života těžce postižených a možnosti jejich vzdělávání a zaměstnání. Životní situace a častá onemocnění, různé výchozí podmínky těchto lidí (nemožnost paušálního přístupu).

postižený ; vzdělavatelnost ; lidská práva ; přístupnost vzdělání ; inkluze

ABA012


10. Die ganze Schule als Lern- und Lebensort nutzen : [Využívat celou školu jako místo pro učení a život :: spojovat vzájemně pedagogiku a architekturu] / Pädagogik und Architektur miteinander verbinden / Kay Stöck -- ger

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 66, č. 10 (2014), s. 40-43.

Školy jsou více než jen třídy a odborné učebny. Skutečný život se odehrává často na chodbách a volných plochách. Jak mají být školy postaveny, aby volné plochy a prostory vytvářely místo pro produktivní společný život a radost z učení. Zkušenosti z jedné hamburské školy (doplněno fotografiemi interiéru školy).

školní budova ; školní makroprostředí ; školní areál ; žák ; společenství ; spokojenost ; školní život

ABA012


11. Igniting and Sustaining Interest Among Students Who Have Grown Cold Toward Science / [Podnícení a udržení zájmu o přírodní vědy u žáků, jejichž zájem vůči přírodovědě ochladl] / Brady Michael Jack, Huann-Shyang Lin -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Science education -- ISSN 0036-8326 -- Roč. 98, č. 5 (2014), s. [792]-814.

Cílem prezentované tchajwanské empirické studie bylo dokázat, že pokud se v přírodovědné výuce použije kombinace tří specifických výukových strategií, vytvoří se podmínky pro podnícení a udržení zájmu o přírodní vědy i u žáků, kteří k nim získali negativní vztah. V závěru příspěvek přináší návrh nově modifikované výukové strategie poskytující učitelům i výzkumníkům praktickou metodiku pro navozování a testování těchto podmínek zájmu.

zájem ; nedostatek ; přírodní vědy ; motivace ; postoj žáka ; změna postoje ; vyučovací metoda ; empirický výzkum ; metodika ; Tchaj-wan

ABA012


12. Negative Peerbeeinflussung : [Negativní ovlivňování vrstevníků :: selekce a socializace mezi agresivními mladými adolescenty] / Selektion und Sozialisation unter aggressiven Frühadoleszenten / Alexander Wettstein -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht -- ISSN 0342-183X -- Roč. 61, č. 4. (2014), s. [241]-251.

Raná puberta je kritická vývojová fáze, ve které vrstevníci představují důležitého sociálního partnera. Agresivní děti se obvykle pohybují ve společnosti stejně agresivních vrstevníků. Nebezpečí negativního vlivu na ostatní spolužáky. Otázka, zda vliv prosociálních vrstevníků může zamezit vlivu deviantních agresorů.

puberta ; adolescence ; vztahy mezi vrstevníky ; nesprávné chování ; agresivita ; sociální výchova ; sociální působení ; vrstevnická skupina

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 18. 12. 2014

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018