Informace z českých časopisů - č. 01/2015

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronicképedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podoběe-mailem na adrese studovna@npmk.cznebo kubelkova@npmk.cz.


1. Dítě s ADHD není nevychované [An ADHD child is not a nasty child] / Marie Těthalová -- cze

In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 22, č. 1 (2015), s. 10-12.

O dětech s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD). Příznaky poruchy. Rodiče by měli být ve spojení s odborníky, měli by však také myslet sami na sebe (relaxovat, doplňovat energii). Nutno je ale s dítětem spolupracovat. Ovlivňuje tyto děti jejich strava? Užitečné tipy, jak s dítětem s ADHD jednat.

dítě ; hyperaktivita ; handicap ; pozornost ; chování ; pedopsychologie ; rodičovská účast ; spolupráce ve výchově ; ADHD

ABA012


2. Jak poznat, kdo je studijní typ: v Česku se chystají jednotné přijímací testy na střední školy : zatím jen zkusmo, ale váhu mít mohou [How to recognize future good student : trial unified entrance tests to upper secondary schools may prove important] / Radka Kvačková -- cze

In: Lidové noviny -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 27, č. 264 (11.XI.) (2014), s. 13-14.

Ministerstvo školství plánuje od roku 2016 zavést povinné jednotné přijímací zkoušky na střední školy zadávané centrálně, tedy ze státního Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. To už také dalo k dispozici typové úlohy pro dobrovolné ověřování. V článku jsou uvedeny příklady, které přibližují podobu přijímacích zkoušek v některých evropských zemích.

přijímací zkouška ; střední škola ; přechod ze základní na střední školu ; zkušební systém ; test ; standardizovaný test ; školská politika ; zahraničí ; komparace ; Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ; Česká republika ; Evropa ; standardizace ; jednotné zadání

ABA012


3. Jak si čeští žáci vedou v počítačové a informační gramotnosti - výsledky z šetření ICILS 2013 [How are Czech pupilsdoing in computer and information literacy - results from the ICILS 2013 survey] / Simona Boudová; Česká školní inspekce -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 38 (2014), s. 11.

Vyhodnocení výsledků českých žáků 8. ročníků v šetření ICILS 2013, prvním srovnávacím projektu zaměřeném na zjišťování reálných znalostí a dovedností žáků v oblasti počítačové a informační gramotnosti. Porovnání s výsledky žáků dalších 18 zemí, které se výzkumu zúčastnily. Sledována byla rovněž role školy v osvojování počítačových a informačních dovedností. Odkaz na národní zprávu z šetření vystavenou na webu České školní inspekce.

výsledek výzkumu ; srovnávací výzkum ; test ; počítačová gramotnost ; informační gramotnost ; úroveň vědomostí ; žák ; druhý stupeň ; základní škola ; komparace ; zahraničí ; ICILS ; Česká republika ; ročník 8 ; 2013

ABA012


4. Jednotné přijímačky na SŠ [Unified secondary school entrance exams] / Bohumil Kartous -- cze

In: Speciál pro střední školy : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 2014, č. 6 (2014), s. 4-5.

Příspěvek je věnován tématu jednotných přijímacích zkoušek na středních školách, ke kterému probíhala diskuse Kulatého stolu SKAV a EDUin dne 18. září 2014. Autor ve svém příspěvku diskusi shrnul a doplnil svými argumenty pro a proti jejich zavedení.

přijímací zkouška ; střední škola ; beseda ; diskuse ; koncepce ; EDUin, o. p. s. ; diskusní fórum ; 2014

ABA012


5. Kdy je možné nepřijmout dítě do školy [When it is possible not to accept child to school] / Martin Kaplán -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 33 (2014), s. 13.

O odkladu povinné školní docházky je možné rozhodnout jak před začátkem jejího plnění, tak také v průběhu prvního roku školní docházky, projeví-li se u dítěte nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost. O přijetí či nepřijetí dítěte do základního vzdělávání rozhoduje škola na základě podmínek stanovených příslušnými paragrafy školského zákona. Autorka článku nabízí rady a doporučení, kdy a za jakých podmínek může škola rozhodnout o odkladu povinné školní docházky.

povinná školní docházka ; povinné vzdělávání ; základní škola ; dítě ; školní zralost ; odklad ; poradenství

ABA012


6. Nové metody ve škole [New methods in school] / Petra Kozlíková -- cze

In: Řízení ve školství -- Roč. 22, č. 5 (2014), s. 29-38.

Informace o seminářích, které pro učitele organizuje META o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů. Semináře jsou organizovány v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci. Jejich cílem je posílit kompetence pedagogů všech typů škol a školských zařízení při začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem do českého školního prostředí. Rozpis seminářů, anotace, obsah, doporučení, časový rozsah. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

dítě cizí národnosti ; dítě migrujícího pracovníka ; přistěhovalec ; cizinecká politika ; vzdělávací projekt ; vzdělávání cizinců ; další vzdělávání učitelů ; integrace žáka ; metodická činnost ; multikulturní výchova ; seminář ; META ; inkluze ; 2014-2015

ABA012


7. Novela maturitní vyhlášky [Amendment to regulation on secondary school-leaving examination] / Monika Puškinová -- cze

In: Speciál pro střední školy : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 2014, č. 6 (2014), s. 1-3.

Cílem příspěvku je shrnout změny vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou po poslední novele s platností od 1. září 2014 a pojednává o tématech - cíl novely maturitní vyhlášky, jednotné zkušební schéma, cizinci a podmínky konání maturitní zkoušky, školní seznam literárních děl, bezpečnostní schránka s maturitní zkušební dokumentací, doba přípravy žáka před ústní zkouškou a oznámení výsledků písemných prací v jarním zkušebním období žákům v souvislosti s činností Centra pro reformu maturitní zkoušky a ředitele školy.

školská legislativa ; maturita ; vyhláška ; ukončení školy ; vzdělávání ; střední škola ; cizinec ; soupis ; dílo ; dokumentace ; ústní zkouška ; zveřejnění ; písemná práce ; činnost ; žák ; ředitel školy ; Centrum pro reformu maturitní zkoušky ; podmínky ; jednotné zadání ; schéma ; bezpečnostní schránka ; příprava žáků ; výsledky ; jarní zkušební období ; oznámení ; 2009 ; 2014-

ABA012


8. Nový občanský zákoník a pracovněprávní vztahy. Část 1 [New civil code and labour-law relations. Part 1] / Monika Puškinová -- cze

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 11, č. 10 (2014), s. 9-12.

Cílem příspěvku je upozornit na změny zákoníku práce účinné od 1. 1. 2014, které souvisejí s pracovněprávními vztahy. První část je věnována komentáři obecných ustanovení souvisejících se vztahem občanského zákoníku a zákoníku práce, právního jednání, předsmluvní odpovědností a problematice smlouvy o smlouvě budoucí.

občanské právo ; zákon ; pracovní právo ; legislativa ; školská legislativa ; pracovní vztahy ; smlouva ; změny ; právní jednání ; předsmluvní odpovědnost ; smluvní vztahy ; problém ; 2014

ABA012


9. Odpovědnost pedagogů a žáků podle nového občanského zákoníku [ Accountability of educators and pupils underthe new Civil Code] / Jana Mahdalíčková -- cze

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 11, č. 11 (2014), s. 4-6.

Příspěvek pojednává o úpravách obecné odpovědnosti za škodu v souladu se zněním nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a představuje podstatné změny platné od 1. 1. 2014, jako jsou: svéprávné osoby, předcházení škodám, odpovědnost za škodu vzniklou v době vyučování, zletilost a svéprávnost, právní odpovědnost nezletilých, jednání v nutné obraně a v krajní nouzi.

odpovědnost ; pedagog ; žák ; občanská práva ; legislativa ; školská legislativa ; prevence ; výuka ; zletilost ; nezletilost ; občanský zákoník ; škoda ; změny ; svéprávnost ; obrana ; krajní nouze ; 2014

ABA012


10. Odpovědnost pedagogů podle školského zákona a zákoníku práce [Accountability of educators under the Education Act and Labour Code] / Jana Mahdalíčková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 11, č. 12 (2014), s. 4-6.

Příspěvek navazuje na článek v 11. čísle Řízení školy, str. 4-6 a věnuje se odpovědnosti pedagogů podle zákoníku práce a školského zákona. Předcházení škodám, odvrácení škody, odpovědnost za škodu, odpovědnost škol a školských zařízení (včetně bezpečnosti a ochrany zdraví), odpovědnost žáka nebo studenta za škodu a dohled jsou hlavní témata, která příspěvek vysvětluje a komentuje v souladu s platnými právními předpisy.

odpovědnost ; učitel ; školský zákon ; školská legislativa ; pracovní právo ; prevence ; škola ; výchovně vzdělávací zařízení ; žák ; student ; bezpečnost práce ; dohled ; škoda ; bezpečnost a ochrana zdraví

ABA012


11. TALIS 2013 - Spokojenost učitelů v zaměstnání [TALIS 2013 - teacher job satisfaction] / Vendula Kašparová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 11, č. 12 (2014), s. 41-44.

Příspěvek svým obsahem navazuje na článek o subjektivně vnímané vlastní zdatnosti učitelů z 11. čísla Řízení školy (Řízení školy č. 11/2014, str. 34 – 38) a představuje dílčí výsledky Mezinárodního šetření o vyučování a učení (Teaching and Learning International Survey) 2013 – TALIS 2013. Seznamuje s výsledky dotazníkového šetření pro učitele a ředitele škol, jehož hlavním cílem bylo zjistit v jakém prostředí výuky, resp. s jakými podmínkami učitelé ve školách pracují a jak jsou spokojeni. Výsledky dosažené v České republice jsou srovnávány s výsledky dosaženými v jednotlivých zemích v šetření TALIS 2013.

spokojenost v povolání ; pedagogické povolání ; učitel ; zaměstnání ; sebepercepce ; mezinárodní spolupráce ; projekt ; výzkum ; výsledek výzkumu ; výuka ; učení ; dotazník ; ředitel ; škola ; školní prostředí ; pracovní podmínky učitelů ; sebehodnocení ; komparace ; TALIS ; 2013

ABA012


13. Virtuální třídy [Virtual classes] / Václav Mertin -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 11, č. 12 (2014), s. 24-25.

Příspěvek je věnován jedné z metod individualizace běžného školního učení s využitím moderních technologií, kdy pokroky v moderních informačních technologiích, jejich všeobecná dostupnost, cena a uživatelská vstřícnost dovolují výrazné rozšíření dalších forem vzdělávání, za pomoci virtuálního vzdělávání. Jednu takovou možnost nabízejí virtuální třídy (virtuální školy). Příspěvek popisuje tento způsob vzdělávání v zahraničí i v České republice, jeho užití a dosažené výsledky.

třída ; vyučovací metoda ; výuka ; individualizace ; individuální výuka ; učení ; inovace ve vzdělávání ; počítač ; informační technologie ; cena ; uživatelská přívětivost ; další vzdělávání ; zahraničí ; e-learning ; Česká republika ; virtuální třída ; dostupnost ; forma výuky ; virtuální vzdělávání ; virtuální škola ; užití ; dosažené výsledky

ABA012


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018