Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - březen 2015

1. Církev : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1.

Praha : Vyšehrad, 2014 -- 199 s. -- cze

ISBN 978-80-7429-441-9

Sign.: II 112566V1

Edice:Průvodce českou historií (Vyšehrad)

církev ; křesťanství ; dějiny ; architektura ; Česko ; řeholní život

Anotace:

Třetí svazek úspěšné autorské dvojice je věnován církevním stavbám, např. kostelům, kaplím, konventům, zvonicím, jejich interiérům, vybavení a předmětům z církevního prostředí. Jednotlivé pojmy jsou vysvětleny a doplněny barevnými fotografiemi. V knize najdeme i nejvýznamnější církevní stavby v regionech.


2. Česká literární nakladatelství 1949-1989 / Michal Přibáň a kol. -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2014 -- 649 s. -- cze

ISBN 978-80-200-2407-7

Sign.: II 112557V1

nakladatelství ; literatura ; Česko ; knižní produkce ; vydavatelská činnost ; 1949-1989

Anotace:

Slovníkově uspořádaná publikace přináší rozsáhlá a podrobně zpracovaná hesla čtyř desítek českých nakladatelství, která se od konce čtyřicátých do konce osmdesátých let soustředila na literární a literárněvědnou produkci, popřípadě vydávala knihy z příbuzných odborných a uměleckých oblastí. Zastoupena jsou nakladatelství s celostátní působností i tzv. krajská nakladatelství, nechybí ani vybraná hesla z oblasti exilové literatury. Jednotlivá hesla přinášejí informace o dějinách příslušné instituce, výklad produkce, přehledně zpracované bibliografické informace a rozsáhlý soupis literatury předmětu.


3. Češi : proč jsme kdo jsme a jak dál? / František Koukolík

Praha : Galén, c2015 -- 419 s. -- cze

ISBN 978-80-7492-129-2

Sign.: I 34278V1

národ ; identita ; kultura ; politika ; chování ; stereotyp ; altruismus ; gender ; vztah rodiče-dítě ; vzdělání ; tvořivost ; chudoba ; závislost ; náboženství ; dějiny ; Češi

Anotace:

Dvacet esejí nevypráví příliš o tom, co by český národ měl dělat, jestliže chce přežít, a popřípadě se dostat dál; víc mluví o tom, co by dělat neměl.


4. Hana Benešová : neobyčejný příběh manželky druhého československého prezidenta (1885-1974) / Petr Zídek -- Vyd. 1.

Praha : Knižní klub, 2014 -- 287 s., [40] s. obr. příl. -- cze

ISBN 978-80-242-4681-9

Sign.: II 112587V1

biografie ; dějiny dvacátého století ; společnost ; politika ; Benešová, Hana, ; Česko ; 1885-1974

Anotace:

Autor zpracoval velké množství doposud neznámých nebo nevyužitých dokumentů z dvou desítek archivů a mluvil s lidmi, kteří měli k Haně Benešové blízko. Výsledkem je velmi čtivý portrét manželky druhého československého prezidenta, který přináší zcela nová fakta a souvislosti a také vyvrací doposud tradované omyly. Předností knihy je velké množství fotografií z veřejných i soukromých zdrojů, z nichž velká část nebyla nikdy publikována.


5. Havel / Michael Žantovský -- 2. vyd.

Praha : Nakladatelství Argo, 2015 -- 564 s. -- cze

ISBN 978-80-257-1396-9

Sign.: II 112558V1

biografie ; politika ; společnost ; dějiny dvacátého století ; Havel, Václav,

Anotace:

Jedinečná detailní monografie jednoho z největších Čechů 20. století z pera jeho blízkého spolupracovníka a přítele. Více než šestisetstránková publikace včetně 48 stran unikátní fotografické přílohy.


6. Husitské století / Milena Bartlová ... [et al.] ; Pavlína Cermanová, Robert Novotný, Pavel Soukup eds. -- Vyd. 1.

Praha : Lidové noviny (nakladatelství a vydavatelství), 2014 -- 789 s. -- cze

ISBN 978-80-7422-277-1

Sign.: III 37779V1

dějiny středověku ; společnost ; politika ; kultura ; církev ; náboženství ; Česko ; Evropa ; husitství ; husitská doba ; sociální dějiny ; století 15

Anotace:

Odborné bádání v posledních pětadvaceti letech přineslo nové poznatky a interpretace ukazující provázanost českých dějin 15. století s vývojem v soudobé Evropě, ale také unikátní impulzy, kterými se husitství vymyká své době. Kniha Husitské století shrnuje výsledky tohoto výzkumu a podává ve čtyřech oddílech vyvážený obraz této epochy, nezávislý na ideologických předsudcích. Mezi historický nástin revoluční doby a pokompaktátního období jsou vklíněny oddíly věnované sociálním dějinám a mocenské konstelaci v zemích České koruny i kulturnímu a duchovnímu vývoji.


7. Mistr Jan Hus : člověk, teolog, mučedník / Martin Chadima

Praha : Česká biblická společnost, 2014 -- 247 s. -- cze, cze lat

ISBN 978-80-87287-83-5

Sign.: II 112499V1

církev ; křesťanství ; teologie ; společnost ; dějiny středověku ; reforma ; biografie ; Hus, Jan, ; duchovní tradice ; církevní reformace

Anotace:

Martin Chadima svým spisem navazuje na současný stav bádání o Husovi, opírá se o směrodatné prameny, shrnuje aktuální poznatky v textu, který nepokračuje ve vytváření husovské legendy, ale také neodebírá Husovi respekt, který mu patří. Ukazuje, že lze zachovat faktografickou spolehlivost a přesto předložit obraz svědka, který zůstává inspirací pro život církví a pro život státu.


8. Počátky sociologie ve střední Evropě : studie k formování sociologie jako vědy v Polsku, českých zemích, na Slovensku a v Maďarsku / Dušan Janák a kolektiv -- Vyd. 1.

Praha : Sociologické nakladatelství, 2014 -- 279 s. -- cze, cze slo

ISBN 978-80-7419-176-3

Sign.: II 112500V1

sociologie ; dějiny ; Polsko ; Česko ; Slovensko ; Maďarsko ; sociální vývoj ; století 19-20

Anotace:

Kniha pojednává o počátcích sociologie ve vybraných středoevropských zemích, konkrétně v Polsku, českých zemích, na Slovensku a v Maďarsku. Toto pojetí je objasněno v úvodní kapitole věnované problematice vymezení střední Evropy a středoevropské sociologie obecně. Každé z uvedených zemí je poté věnována jedna kapitola zkoumající a popisující obdobné problémové okruhy. Kniha jako celek umožňuje paralelní srovnání počátků sociologických studií v uceleném geopolitickém rámci užší střední Evropy.


9. Utváření socialistické modernity : bydlení v Československu v letech 1945-1960 / Kimberly Elman Zarecorová ; [z anglického originálu ... přeložila Alena Všetečková] -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2015 -- 419 s. -- cze

ISBN 978-80-200-2308-7

Sign.: II 112567V1

Anotace:

Autorka v knize mapuje složitě utvářenou a neustále se měnící krajinu profesních spolků a politických institucí, které se podílely na poválečném směřování země, a rozkrývá, jak se v tomto kontextu vlastní vize meziválečné levicové avantgardy postupně proměňovaly do podoby, kterou ve 20. a 30. letech 20. století jen málokdo z jejích tvůrců dokázal anticipovat. Jedná se o první knihu, která nabízí ucelený pohled na poválečnou bytovou architekturu v bývalém Československu.


10. Viktor Dyk a T.G. Masaryk : dvojí reflexe češství / Josef Tomeš -- Vyd. 2., dopl.

Praha : Lidové noviny (nakladatelství a vydavatelství), 2014 -- 209 s. -- cze

ISBN 978-80-7422-379-2

Sign.: I 34280V1

společnost ; národ ; identita ; politika ; ideologie ; Dyk, Viktor, ; Masaryk, Tomáš Garrigue, ; Česko ; češství

Anotace:

T. G. Masaryk a Viktor Dyk zosobňovali odlišnou reflexi české národní identity, češství – a z toho plynoucí rozdílný koncept národní ideologie a politiky. Masarykovo češství bylo pevně provázáno s duchovně fundovanými humanitními hodnotami, se sociálním reformismem, s kulturním internacionalismem, s otevřeností vůči Evropě a světu a vstřícným přístupem k sousedním národům, v nichž chtělo více než latentní nepřátele spatřovat potenciální partnery a spolupracovníky na společném díle. Dykovo češství bylo obranné a bojovné, více opřené o domácí tradice, obráželo stálé obavy z ohrožení, především ze strany Němců, vůči nimž si zachovávalo nedůvěřivý, skeptický odstup, ale i z vlastních řad, v důsledku nedostatečnosti národního společenství pro výši jeho úkolu.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018