Informace z českých časopisů - č. 03/2015

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz


1. Výzkum emocí [Research of emotions] / Jakub Nemček – cze

In: Psychologie dnes -- ISSN 1212-9607 -- Roč. 21, č. 2 (2015), s. 32-35.

Autor popisuje empirický výzkum emocí. Řada výzkumů potvrzuje, že negativní podněty jsou schopné vyvolávat silnější emocionální reakci než podněty pozitivní. Je možné při nich zaznamenat i reflexní, vůlí neovlivnitelné reakce. Na některé z nich se zaměřil výzkum, který je popsán v textu. Pracuje s reflexivní fyziologickou reakcí - poplašný reflex mrknutí (startle blinking reflex). Pomocí vizuálních podnětů (fotografií) byl poplašný reflex vyvolán, zachycen prostřednictvím kamery a následně popsán.

empirický výzkum ; výzkumná zpráva ; psychologický výzkum ; psychologie chování ; emoce ; emocionalita ; afektivní vývoj ; experimentální psychologie ; vnímání ; měření ; reakce

ABA012


2. Uvažování dějepisné / [Historical thinking] / Boris Titzl -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN 1211-2720 -- Roč. 24, č. 3 (2014), s. 202-218.

Autor se zamýšlí nad dějepisným vyučováním a východiskem jeho úvahy je myšlenka profesora Miloše Sováka: Kdybychom více četli, nemuseli bychom tolik objevovat. Text se zaměřuje převážně na didaktické zásady, které mají pro výuku dějepisu zvláštní důležitost. Učitel by měl nejprve zhodnotit didaktická východiska a potom teprve uvažovat o metodě, kterou pro své lekce zvolí. Pedagog musí neustále usilovat o to, aby neztratil kontakt s úrovní vědění své doby, aby se nestávalo, že dějepisné výklady jsou opravami tradovaných omylů. Celá úvaha končí zamyšlením nad tím, jak mladým lidem vysvětlit, že historie je i jejich učitelkou života.

dějepis ; výuka ; cíl výuky ; didaktika ; vzdělávání učitelů ; další vzdělávání učitelů ; vyučovací metoda ; pedagogická činnost ; pedagogická dovednost ; historiografie

ABA012


3. U odkladů rozhoduje věk a pohlaví dítěte / [Postponement of school attendance depends on the age and sex of the child] / David Greger, Jana Straková – cze

In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 20, č. 11-12 (listop.-prosinec) (2014), s. 20-21.

Rozbor výsledků výzkumu Pedagogické fakulty UK v Praze, jehož cílem bylo zmapovat situaci v oblasti přechodu dětí z mateřské školy do povinného vzdělávání. Sledovaná témata: připravenost předškoláků na výuku - školní zralost, příčiny odkladu školní docházky podle pohlaví a věku, motivace rodičů při výběru základní školy atd.

školní zralost ; povinná školní docházka ; základní škola ; přechod z mateřské na základní školu ; povinné vzdělávání ; odklad ; dítě ; pohlavní rozdíl ; věk ; působení ; volba školy ; výzkum ; výsledek výzkumu

ABA012


4. Přehled studijních programů a studijních oborů v oblasti umění a architektury na vysokých školách v ČR pro akademický rok 2015/2016 / [List of study programmes and disciplines in the sphere of arts and architecture in Czech higher education institutions for the academic year 1915/1916] / -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 36-37 (2014), s. 40-51.

Přehled bakalářských a magisterských studijních programů a studijních oborů pro akademický rok 2015/2016.

studijní program ; studijní obor ; vysoká škola ; vysokoškolské studium ; umělecká vysoká škola ; umělecké vzdělávání ; výtvarné umění ; umělecké školství ; architektura ; bakalářské studium ; magisterské studium ; obsah výuky ; soupis ; Česká republika ; 2015/2016

ABA012


5. Postavme se hladu v hodinách zeměpisu / [Let's face famine in geography lessons] / Tereza Kocová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Geografické rozhledy : výuka a popularizace geografie, ekologická výchova -- ISSN 1210-3004 -- Roč. 24, č. 2 (2014/2015), s. 20-21.

Návod, jak lze pracovat v hodinách zeměpisu s tématem hladu, výživy a obecně s problematikou potravinové bezpečnosti. Význam zařazení tematiky hladu do výuky zeměpisu. Představení modelové lekce včetně rozpracovaného konstruktivistického modelu.

zeměpis ; výuka ; učivo ; hlad ; potrava ; nedostatek potravy ; metodika ; konstruktivistická pedagogika

ABA012


6. Počítání se zlomky ve středověké Indii / [Calculating with fractures in medieval India] / Irena Sýkorová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 9

In: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie -- ISSN 0032-2423 -- Roč. 59, č. 4 (2014), s. 285-292.

Středověká indická aritmetika počítala s nezápornými čísly a se zlomky, ostatní výpočty byly řazeny do algebry. Autorka v článku ukazuje, jak Indové zlomky nazývali, zapisovali a jak se při počítání vyrovnávali s nedostatkem vhodné symboliky pro aritmetické operace. Zlomky byly potřebné zejména při vyjadřování různých jednotek času, délky, hmotnosti, objemu. Pravidla pro počítání se zlomky jsou v textu popsána a výrazy znázorněny.

počítání ; matematika ; aritmetika ; dějiny středověku ; číselný pojem ; terminologie ; historické hledisko ; Indie ; zlomky

ABA012


7. Náměty pro práci s uzly v hodině matematiky / [Tasks for using knot theory in mathematics lessons] / Jan Fiala -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 10

In: Učitel matematiky -- ISSN 1210-9037 -- Roč. 22, č. 3 (2014), s. 139-151.

Hlavním cílem příspěvku je představit některé činnostní úlohy s uzly, které mohou být vhodným doplňkem výuky matematiky na základní škole a v nižších ročnících víceletých gymnázií. V příspěvku lze nalézt příklady používání klasických uzlů v historii a některé formy motivace pro zařazení teorie uzlů do výuky matematiky.

učivo ; obsah výuky ; matematika ; učební osnovy ; řešení úloh ; základní škola ; víceleté gymnázium ; ročník ; historické hledisko ; motivace ; didaktika ; výuka

ABA012


8. Geocachingová soutěžní hra Sametky připomene mladým Sametovou revoluci / [Geocaching competition game Sametky reminds young people of the Velvet revolution] / Ondřej Šejtka – cze

In: Archa : zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže -- ISSN 1212-5016 -- Roč. 2014, č. 5 (2014), s. 21.

Přiblížení historie Československa prostřednictvím soutěžní hry Sametky (sametové vzpomínky/sametové kešky) určené pro dětské kolektivy včetně školních tříd i pro neorganizované děti a mladé lidi. Krabičky/kešky ukrývají texty skutečných příběhů vztahujících se k listopadovým událostem r. 1989. Více informací na projektovém webu www.sametky.cz.

dějiny dvacátého století ; dějiny ; společenská změna ; revoluce ; hra ; soutěžení ; volný čas ; činnosti mimo vyučování ; činnosti v přírodě ; dítě ; mládež ; Československo ; pohybová aktivita ; 1989

ABA012


9. Co prozradí deníček? / [What will a diary disclose?] / Eva Janková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2

In: Komenský : časopis pro učitele základní školy -- ISSN 0323-0449 -- Roč. 138, č. 4 (červen) (2013/2014), s. 15-18.

Zkušenosti učitelky anglického jazyka se sebehodnotícím deníčkem (součást podpůrných materiálů k učebnici Paula Shiptona Chit Chat I), který je určen žákům prvního stupně základní školy. První část deníčku je věnována jednotlivým lekcím, každá stránka obsahuje několik úkolů, prostor pro sebehodnocení a dobrou radu, jak se učit cizímu jazyku. Žáci nejprve zhodnotí svůj výkon a současně uvedou argumenty pro své hodnocení. Druhá část deníčku obsahuje několik tabulek, jež představují různé aspekty učení.

angličtina ; cizí jazyk ; žák ; učení ; strategie učení ; proces učení ; sebehodnocení ; hodnocení žáka ; první stupeň ; základní škola ; zkušenost ; deník

ABA012


10. Aktuální změny v legislativě : stručný přehled legislativních změn v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti v roce 2014 a k 1. 1. 2015 / [Up to date changes in legislation : brief survey of legislative changes in the sphere of labour law and employment in the year 2014 and as of 1. 1. 2015] / Zdeněk Schmied – cze

In: Řízení ve školství : [publikace pro řídící pracovníky ve školství] -- Roč. 23, č. 1 (2015), s. 28-33.

Stručná informace o změnách v oblasti pracovněprávních vztahů upravených zákoníkem práce. Přehled legislativních změn v zákoníku práce a v prováděcích právních předpisech k němu, v zákoně o zaměstnanosti a v zákoně o inspekci práce. Výčet právních předpisů, kterým se zákony mění, změny v nařízeních vlády (např. nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě).

zákon ; pracovní právo ; legislativa ; nařízení vlády ; zaměstnanecká politika ; plat ; inspekce práce ; 2014-2015

ABA012


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018