Informace ze zahraničních časopisů č. 03/2015

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz


1. Cesty zarúbané : boj Tibetu o štátnu nezávislosť v prvej polovici 20. storočia [Tough ways : Tibet's struggle for state independence in the first half of the 20th century / Jaroslav Strnad ; [Překlad] Ľ. Kačírek – slo

In: Historická revue : populárno-vedecký časopis o dejinách spoločnosti -- ISSN 1335-6550 -- Roč. 26, č. 1 (2015), s. 71-77.

V důsledku velmocenského soupeření začal Tibet od začátku 20. století vstupovat do světové politiky jako objekt zájmu cizích mocností (britsko-tibetská konvence, anglicko-čínská dohoda, britsko-ruská smlouva). R. 1913 nezávislost Tibetu. Zájem USA o území Tibetu v době 2. světové války. Poválečné uspořádání a Tibet pod silným tlakem Číny. Tibetská otázka na půdě OSN. Problémy integrace Tibetu jako zdroj napětí v indicko-čínských vztazích.

dějepis ; historické hledisko ; nezávislost ; politika ; politické chování ; demografie ; Tibet

ABA012


2. Das Schulprogramm als Garant für verlässlichen Unterricht [Školní program jako záruka pro spolehlivé vyučování] / Erika Risse -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pädagogische Führung : Zeitschrift für Schulleitung und Schulberatung -- ISSN 0939-0413 -- Roč. 25, č. 6 (2014), s. 212-214.

Školní programy objasňují pedagogickou orientaci školy a tvoří základ školní práce. Kvalita školy se posuzuje podle toho, zda plní, co slíbila. Struktura školního programu, popis komunikačních struktur školy. Pracovní program školy se stále vyvíjí a přepracovává, školní program je utvářen na pět až deset let.

výchova ; cíl výchovy ; školní vzdělávací program ; výchovně vzdělávací cíle ; kvalita vyučování

ABA012


3. Foundation degree to honours degree : the transition experiences of students on an early years programme [Od odborného vzdělání k titulu bakaláře : přechodné zkušenosti studentů v prvních letech programu] / Julia Morgan -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of further and higher education -- ISSN 0309-877X -- Roč. 39, č. 1 (2015), s. [108]-126.

Výzkumná studie zkoumala další vzdělávání prostřednictvím přechodu z pozice odborného vzdělání k titulu bakaláře. 156 účastníků (pouze ženy) vyplňovalo on-line dotazník, který obsahoval tři základní témata: rozdíl ve studiu vyšší úrovně, pocity studentů, způsob, jak by se mohl přechod k náročnějšímu studiu usnadnit (včetně vztahových problémů s učitelským sborem). Následovaly semistrukturované rozhovory (ukázky výpovědí studentek). Většina žen pociťovala nedostatek podpory při studiu ze strany rodiny i přátel, proto pro ně bylo studium obtížné a stresující. Z dotazníku byly vyhodnoceny podněty pro zlepšení podmínek této formy studia, které budou sloužit pro další výzkum.

další vzdělávání ; vzdělávání dospělých ; vzdělávání žen ; systém výchovy a vzdělávání ; odborné vzdělání ; vysokoškolské studium ; bakalářské studium ; bakalářská hodnost ; podmínky učení ; vztah učitel-student ; stupeň vzdělání ; přechod ze střední na vysokou školu ; žena ; výzkum ; Velká Británie

ABA012


4. Interaktivnoje didaktičeskoje posobije kak odno iz sredstv formirovanja u doškol'nikov konstruktivnych umenij [Interaktivní didaktické zaměstnání jako jeden z prostředků formování konstruktérských dovedností u předškoláků] / O. Ivanova -- rus -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4

In: Doškol'noje vospitanije -- ISSN 0012-561X -- Roč. 86, č. 12 (2014), s. 76-81.

Soubor geometrických úkolů na sestavování obrazců a jejich variant pomocí krátkých hůlek jako jedno z důležitých interaktivních zaměstnání pro děti předškolního věku. Lze ho najít v programu SMART Notebook a na interaktivní tabuli SMART. Děti si sestavováním geometrických obrazců procvičují své konstruktérské dovednosti. Zásadním úkolem je seznámit děti s trojúhelníkem a čtvercem a ukázat jim možnost sestavovat různé varianty tvarů kombinací těchto dvou. Ukázky a pokyny k práci na nákresech.

mateřská škola ; předškolní výchova ; geometrie ; rozvíjení schopností ; didaktické využití počítače ; Rusko ; obrazce ; interaktivní tabule

ABA012


5. Máme doma záškoláka [We have a truant at home] / -- slo

In: Rodina a škola : mesačník pre rodičov a učiteľov -- ISSN 0231-6463 -- Roč. 62, č. 8 (október) (2014), s. 12-13.

Rady rodičům, co dělat, když zjistí, že jejich dítě chodí za školu. Nejčastější příčiny záškoláctví z okruhu školy, rodiny nebo samotného žáka. Doporučení spolupracovat se školním psychologem.

záškoláctví ; absentérství ; pomoc ; rodiče ; spolupráce ve výchově ; školní psycholog

ABA012


6. Papa, mama, ja - sportivnaja sem'ja! [Táta, máma, já - jsme sportovní rodina!] / Ž. Davydova – rus

In: Doškol'noje vospitanije -- ISSN 0012-561X -- Roč. 86, č. 12 (2014), s. 56-59.

Zimní spartakiáda ve školce za účasti dětí a rodičů. Hlavním cílem je formovat a podpořit zdravý životní styl, naučit děti i dospělé sportovat a vytvářet pocit sounáležitosti v rodině každého dítěte. Účastníci: osm rodinných družstev, každé má tři členy. Úkoly pro rodiče, pomůcky a organizace spartakiády. Koná se v sále školky a venku na hřišti. Jednotlivé etapy. Doplněno fotografiemi z průběhu spartakiády ve školce ve městě Novoaltajsk.

předškolní výchova ; pohybové hry ; zimní sporty ; rodičovská účast ; mateřská škola ; soutěžení ; rodina ; Rusko ; spartakiáda

ABA012


7. Pedagogičeskaja model' obučenija detej staršego doškol'nogo vozrasta elementam projektnoj dejatel'nosti [Pedagogický model výuky dětí staršího předškolního věku s obsahem prvků projektové metody] / V. Lobanova, A. Timošenko -- rus -- Obsahuje bibliografické odkazy: 9

In: Doškol'noje vospitanije -- ISSN 0012-561X -- Roč. 86, č. 12 (2014), s. 99-[104].

Teorie projektové výuky v předškolní výchově a vzdělávání. Metoda modelování, kdy si děti osvojují praktické či teoretické znalosti, se může týkat téměř jakéhokoliv tématu. Podle něj je možno modely rozdělit na fyzické (přirozenost shodná s originálem), věcně-matematické (jejich fyzická přirozenost se odlišuje od prototypu) a logicko-semiotické (pracující se speciálními znaky a symboly). Funkce modelování. Cíl projektu, jeho efekt, charakteristika jednotlivých kroků, obsah jednotlivých komponentů.

předškolní výchova ; předškolní dítě ; projektová metoda ; teorie ; model ; didaktické modelování

ABA012


8. Quality after the cuts? : higher education practitioners' accounts of systemic challenges to teaching quality in times of austerity [Kvalita po snížení? : jak vnímají školští praktici vliv systémových problémů na kvalitu výuky v době úsporných opatření] / Anna Feigenbaum, Mehita Iqani – eng

In: Journal of further and higher education -- ISSN 0309-877X -- Roč. 39, č. 1 (2015), s. [46]-66.

Jaké jsou důsledky současných změn v oblasti vysokoškolského vzdělávání ve Velké Británii a jak je vnímají učitelé. Jaký vliv mají finanční škrty, zvyšování studentských poplatků a s tím spojené průvodní zvýšení zátěže na morálku fakulty. Předložená studie vychází z diskuse více než 40 pracovníků vysokých škol a poskytuje jejich názory na omezování kvality výuky s ohledem na úvazky učitelů, tvorbu obchodně úspěšných studijních programů, řešení globálních problémů. Studie přispívá k tvorbě alternativ k existující byrokratizaci kontroly kvality výuky.

vysoká škola ; vysokoškolské studium ; výuka ; vyučující personál ; spokojenost v povolání ; student ; kvalita vyučování ; studijní program ; studijní poplatky ; školská politika ; financování ; morálka ; Velká Británie

ABA012


9. Towards a typology of debt attitudes among contemporary young UK undergraduates [K typologii přístupů současných mladých britských vysokoškoláků k dluhům] / Neil Harrison, Farooq Chudry, Richard Waller, Sue Hatt -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of further and higher education -- ISSN 0309-877X -- Roč. 39, č. 1 (2015), s. [85]-107.

Kvalitativní studie je založena na semistrukturovaných rozhovorech se 62 studenty prvního ročníku britské univerzity, kteří si sjednali půjčku na studium. Analyzuje jejich názory a přístup k zadluženosti. K výzkumu se přihlásili studenti-dobrovolníci různé národnosti, pohlaví i sociálního původu. Bylo vytypováno šest kategorií zadlužených studentů na základě jejich postojů k půjčce: pozitivní, zkušení, rezignovaní, neteční, úzkostliví a naštvaní. Text obsahuje také přístup rodičů k této problematice a v příloze seznam názorů a k nim počet vyjádření jednotlivých studentů ze sledovaného vzorku.

student ; vysokoškolské studium ; studentská půjčka ; studijní poplatky ; postoj studenta ; postoj rodičů ; názor ; typologie ; kvalitativní výzkum ; dluh

ABA012


10. Verantwortung als Qualitätsmerkmal von Schule und Unterricht [Zodpovědnost jako znak kvality školy a výuky] / Hermann Veith – ger

In: Pädagogische Führung : Zeitschrift für Schulleitung und Schulberatung -- ISSN 0939-0413 -- Roč. 25, č. 6 (2014), s. 215-218.

Převzetí zodpovědnosti za děti jako základní organizační pedagogický princip školy. Dobré školy se vyznačují tím, že se jim daří, aby žáci měli svůj díl zodpovědnosti a podporovali tak vlastní osobní a sociální kompetence. Demokratické praktiky v životě školy, určování komunikace s rodiči, třídní rady s účastí žáků. Školní vzdělávací cíle - odborné kompetence, sebeurčování, vlastní zodpovědnost a sebereflexe žáků.

kvalita vyučování ; škola ; odpovědnost ; žák ; cíl výchovy ; demokratická výchova

ABA012


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018