Novinky - PEDAGOGIKA - duben 2015

1. Aktivizační metody ve výuce : příručka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina -- 3. vyd.

Brno : Barrister & Principal, 2015 -- 185 s. -- cze

ISBN 978-80-7485-043-1

Sign.: II 112700V1

aktivní metoda ; výuka ; cíl výuky ; příprava na vyučování ; skupinová práce ; motivace ; problémová výuka ; didaktická hra ; diskuse ; aktivizující metoda ; situační metoda ; inscenace

Anotace:

Přínos aktivizačních metod ve výuce spočívá v tom, že přeměňuje pasivní studenty (posluchače) v rovnocenné partnery, kteří se přímou zkušeností (svojí aktivizací) naučí mnohem více než při jednostranném použití tradičních výukových postupů. Publikace nabízí ucelený přehled aktivizačních metod, které autoři popisují nejen teoreticky, ale především z praktického pohledu, na základě vlastních dlouholetých pedagogických zkušeností.


2. Bezvýhradná akceptace ve výchově dítěte / Eva Šmelová -- 1. vyd.

Olomouc : Univerzita Palackého, 2014 -- 165 s. -- cze

ISBN 978-80-244-4217-4

Sign.: II 112646V1

výchova dítěte ; pedopsychologie ; poznání ; předškolní věk ; socializace ; mateřská škola ; kurikulum ; konstruktivistická pedagogika ; vztah rodiče-dítě ; hra

Anotace:

Monografie se zabývá osobností dítěte jako samostatné svébytné existence s akcentem na předškolní věk. Autorka předkládá teoretická východiska, zpracovaná na základě soudobých teorií. Pojetí osobnosti dítěte předškolního věku dává do kontextu se základními činiteli ovlivňujícími vývoj dítěte. Text doplňuje o jednoduché příklady a současně o dílčí výstupy vybraných výzkumů, které autorka v posledních letech realizovala.


3. Cvičíme s dětmi : dítě a jeho tělo / Zdeňka Engelthalerová

Praha : Raabe, c2015 -- 164 s. -- cze

ISBN 978-80-7496-172-4

Sign.: II 112745V1

tělesná výchova ; pohyb ; předškolní dítě ; předškolní výchova

Anotace:

Publikace Cvičíme s dětmi poslouží jako užitečná příručka k výuce vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo nejen v mateřských školách. Vedle potřebného metodického zázemí nabízí spoustu originálních námětů a zábavných aktivit, které jsou ověřeny praxí a garantovány editorským kolektivem z řad odborníků na předškolní výchovu a vzdělávání.


4. Česká vzdělanost : multidisciplinární pohled na fenomén národní kultury / Jan Průcha -- Vyd. 1.

Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2015 -- 205 s. -- cze

ISBN 978-80-7478-675-4

Sign.: II 112666V1

historiografie ; pedagogika ; demografie ; sociologie ; ekonomie ; vzdělávání ; případová studie ; pedagogika dospělých ; Česko ; Finsko ; Spojené státy americké ; vzdělanost

Anotace:

Monografie se zabývá fenoménem česká vzdělanost, který je sice často pojednáván v mediálních i odborných textech, ale zůstává nedefinován a neobjasněn.

Autor vysvětluje, že fenomén vzdělanost má velmi komplikovanou povahu, jejímiž dílčími aspekty se zabývají některé vědecké disciplíny: historiografie, pedagogika, andragogika, demografie, sociologie, ekonomie, interkulturní psychologie. Každá z těchto disciplín poskytuje určitý pohled na problematiku vzdělanosti, ale dosud nedochází k syntéze poznatků. Text pracuje jak s teoretickými koncepcemi, tak využívá četné výzkumné poznatky. Výklad je podepřen ilustrativními rámci, v nichž jsou prezentovány podrobnosti doplňující výklad, a také dvěma případovými studiemi (o charakteru vzdělanosti v USA a ve Finsku).


5. Mateřskou školou ke školní připravenosti / Alexandra Tomášová -- Vyd. 1.

Ostrava : Ostravská univerzita, 2012 -- 145 s. -- cze

ISBN 978-80-7464-231-9

Sign.: II 112655V1

předškolní dítě ; předškolní výchova ; mateřská škola ; školní zralost ; přechod z mateřské na základní školu ; pedagogický výzkum ; školní připravenost

Anotace:

Hlavním záměrem řešení společného projektu studentů a akademických pracovníků byl výzkum školní připravenosti u dětí nastupujících do 1. třídy základního vzdělávání. Inspirací se stala teoretická studie odborníků zabývajících se obdobím nástupu dítěte do povinného školního vzdělávání, která je uvedena v úvodní části textu. Předmětem výzkumu bylo zjištění současných požadavků učitelů 1. tříd na školní připravenost u dětí vstupujících do povinného vzdělávání při zápisu a na počátku školního roku. Cílem projektu bylo doplnění dosud chybějících a nespecifikovaných požadavků při posuzování dosažené úrovně školní připravenosti předškolních dětí ve věku 5-6 let při zápisu do 1. tříd základního vzdělávání.


6. Objevujeme s dětmi kulturu a společnost : dítě a společnost / Helena Hazuková ... [et al.]

Praha : Raabe, c2014 -- 116 s. -- cze

ISBN 978-80-7496-165-6

Sign.: II 112681V1

předškolní výchova ; kultura ; umění ; dramatická výchova ; hudební výchova ; společenská pravidla

Anotace:

Publikace Objevujeme s dětmi kulturu a společnost poslouží jako užitečná příručka k výuce vzdělávací oblasti Dítě a společnost nejen v mateřských školách. Vedle potřebného metodického zázemí nabízí spoustu originálních námětů a zábavných aktivit, které jsou ověřeny praxí a garantovány editorským kolektivem z řad odborníků na předškolní výchovu a vzdělávání. I přes větší zaměření k jedné vzdělávací oblasti neztrácejí činnosti svůj integrovaný charakter a přispívají k celostnímu rozvoji dítěte.


7. Profesionální rodičovství : etnografická studie / Katarína Šmajdová Búšová, Miloš Kučera -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2015 -- 223 s. -- cze

ISBN 978-80-246-2779-3

Sign.: II 112726V1

péče o dítě ; náhradní rodina ; vztah rodiče-dítě ; pedopsychologie ; případová studie ; rodičovství ; náhradní rodinná péče

Anotace:

Monografie se věnuje „profesionálnímu rodičovství“, reformě ústavní péče na Slovensku, jež probíhá v analogické podobě i v Česku.

Její těžiště spočívá v kazuistikách devíti malých dětí ze tří profesionálních rodin. Je přitom sledován stadiální vývoj dítěte (podle koncepce D. Winnicotta), jeho závislost na interakci s matkou, posun ve vztahu k ní a její řešení dilematu mezi „profesionálkou“ a matkou navždy.


8. Supervize v podmínkách speciálního vzdělávání / Petra Potměšilová -- 1. vyd.

Olomouc : Univerzita Palackého, 2014 -- 213 s. -- cze

ISBN 978-80-244-4127-6

Sign.: II 112649V1

speciální pedagogika ; pedagog ; profese ; syndrom vyhoření ; koučování ; pedagogický výzkum ; supervize ; mentoring ; profesní příprava ; profesní rozvoj

Anotace:

Profesní zátěž pedagogických pracovníků řadí tuto profesi do nejrizikovější skupiny pomáhajících profesí. Podmínky speciálního vzdělávání tuto zátěž podstatnou měrou zvyšují nejen specifikou cílové skupiny žáků, ale též náročností přípravy vzdělávacího procesu. Autorka předkládá výsledky dlouhodobého výzkumu, jeho výstupem je charakteristika pedagogických pracovníků ve speciálním vzdělávání, ale především navrhuje možné způsoby prevence a intervence v souvislosti s výše popsanými jevy.


9. Škola v globální době : proměny pěti českých základních škol / Dominik Dvořák, Karel Starý, Petr Urbánek -- 1. vyd.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2015 -- 142 s. -- cze

ISBN 978-80-246-2977-3

Sign.: II 112727V1

školství ; základní školství ; základní škola ; reforma ; případová studie ; pedagogický výzkum ; Česko ; vzdělávací reformy

Anotace:

Tato studie přináší původní poznatky o tom, jak probíhají v současnosti proměny českého základního vzdělávání.

Autorům však nešlo o hodnocení jedné konkrétní reformy, snažili se pochopit, jak vnitřní dynamika života jednotlivých škol interaguje s vnějšími impulzy, které přicházejí z lokální, národní i globální úrovně.


10. Učebnice přírodovědy pohledem pedagogického výzkumu / Ondřej Šimik -- Vyd. 1.

Ostrava : Ostravská univerzita, 2014 -- 138, [15] s. -- cze

ISBN 978-80-7464-687-4

Sign.: II 112741V1

přírodopis ; učebnice ; základní škola ; rámcový vzdělávací program ; pedagogický výzkum ; obsahová analýza ; žák ; učitel

Anotace:

Publikace pojednává o současných učebnicích přírodovědy. Výzkumně se zabývá především hodnocením obtížnosti a didaktické vybavenosti. Rovněž reflektuje složení otázek a učebních úloh nebo srovnává témata v učebnicích ve vztahu k Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. V neposlední řadě se zaměřuje výzkumnou sondou i na názory žáků a učitelů na vybrané učebnice přírodovědy.


11. Vychovávám, vychováváš, vychováváme (dobře)? / Miriam Prokešová -- Vyd. 1.

Ostrava : Ostravská univerzita, 2013 -- 136 s. -- cze

ISBN 978-80-7464-392-7

Sign.: TT 1976V1

výchova dítěte ; rodinná výchova ; pedagogika ; filozofie výchovy ; pedopsychologie ; vztah rodiče-dítě ; prarodiče ; morálka ; temperament ; charakter

Anotace:

Publikace přináší základní pohled na otázky výchovy dítěte z teoretického hlediska, které by měl každý pedagog a vychovatel znát. Autorka zde nejen provází čtenáře známými i méně známými teoriemi z oblasti pedagogiky, ale přináší také svůj pohled a vlastní výsledky výzkumu vzpomínek, které text obohacují o některé nové poznatky a otázky. Závěrem práce je naznačeno, co bychom mohli ve výchově dětí brát v úvahu v souvislostech s podmínkami současného světa.


12. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole / Ludmila Fialová ... [et al.] -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2014 -- 234 s. -- cze

ISBN 978-80-246-2885-1

Sign.: II 112640V1

zdravotní výchova ; tělesná výchova ; didaktika ; vzdělávací program ; oborová didaktika ; vzdělávací oblast ; člověk a zdraví

Anotace:

Tato monografie si klade za cíl poskytnout orientaci v teoretických východiscích pro tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví a současně i v aktuálním stavu vzdělávací oblasti Člověk a zdraví v českých školách. Jednotlivé kapitoly přinášejí informace o úskalích a výzvách, které bude třeba v následující etapě reformy českého školství řešit. Předložené návrhy a doporučení se opírají o výzkumné výsledky a kritickou analýzu současné situace.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019