Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - duben 2015

1. Alternativní medicína v České republice / Eva Křížová -- Vyd. 2., V nakl. Karolinum 1.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2015 -- 149 s. -- cze

ISBN 978-80-246-2498-3

Sign.: II 112730V1

alternativní medicína ; medicína ; dějiny ; Česko ; homeopatie ; akupunktura ; léčitelství

Anotace:

Monografie Alternativní medicína v České republice popisuje sociologické souvislosti fenoménu alternativní medicíny a blíže se věnuje homeopatii, čínské medicíně a léčitelství v českém prostředí. Studie si klade otázky po motivaci pacientů, kteří se i v současné době technologických zázraků zajímají o způsoby léčení, které se opírají o starodávnou tradici nebo vycházejí ze zcela odlišných principů, ale také lékařů, kteří se v homeopatii nebo čínské medicíně stále vzdělávají.


2. Bioetika, biotechnologie a biomedicína / Josef Petr Ondok -- Vyd. 1.

Praha : Triton, 2005 -- 214 s. -- cze

ISBN 80-7254-486-1

Sign.: II 112689V1

biologie ; etika ; bioetika ; lékařská etika ; biotechnologie

Anotace:

V předkládané knize se autor zabývá problematikou, která v současné době nabývá stále větší důležitosti. Text je rozdělen do dvou částí: v první se vymezuje bioetika a její východiska a definují se základní pojmy. Druhá část je věnována aplikaci bioetických principů na různé situace (např. klonování, potrat, transsexualita apod.). U mnoha případů však neexistuje obecný konsensus a nabízejí se různé alternativy jednání.


3. Čeština na rozcestí / Jana Svobodová -- Vyd. 1.

Ostrava : Ostravská univerzita, 2014 -- 135 s. -- cze

ISBN 978-80-7464-646-1

Sign.: II 112653V1

čeština ; lingvistika ; sociolingvistika ; bohemistika ; spisovná čeština

Anotace:

Publikace těží z výsledků výzkumu Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci: recepce, realita, perspektiva a vize, navazuje na ně, zobecňuje je a vyvozuje z nich širší závěr, které jsou užitečné jak pro veřejnost a komunikační potřeby praxe, tak pro školu. Rozvíjí teoretické východiska, porovnává sociolingvistické a lingvistické přístupy v českém prostředí i jinde, upozorňuje na dynamické posuny v použití jazykových prostředků v různých komunikačních situacích. Ukazuje, jak se proměnilo i dále proměňuje pojetí spisovnosti a kodifikace, komentuje variabilnost v jazyce, zamýšlí se nad aktuální podobou terminologie i nad výhledy do budoucna.


4. Evoluční tání, aneb, O původu rodů / Jaroslav Flegr -- Vyd. 1

Praha : Academia, 2015 -- 402 s. -- cze

ISBN 978-80-200-2481-7

Sign.: II 112669V1

biologie ; genetika ; evoluce ; vznik druhů ; přirozený výběr

Anotace:

Kniha volně navazuje na předchozí dílo Zamrzlá evoluce aneb Je to jinak, pane Darwin a představuje teorii zamrzlé evoluce poprvé v celé šíři. Zatímco před půl miliardou let v kambriu vznikaly celé nové tělní plány a tedy i nové kmeny živočichů, a o 50 milionů let později alespoň nové třídy, později už k tak významným událostem nikdy nedocházelo. Kniha ukazuje, že teorie zamrzlé evoluce dokáže vysvětlit množství jevů, se kterými se tradiční evoluční teorie nedokázaly vypořádat.


5. Gerontologie : současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd / Hana Štěpánková, Cyril Höschl, Lucie Vidovićová a kolektiv -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2014 -- 288 s. -- cze

ISBN 978-80-246-2628-4

Sign.: II 112643V1

gerontologie ; generační vztahy ; mentální handicap ; péče ; stáří ; neuropsychologie ; moderní technologie ; pohybová aktivita ; Alzheimerova choroba ; Parkinsonova nemoc

Anotace:

Monografie předkládá komplexní obraz současné gerontologie. Obsahem publikace jsou ukázky vybraných gerontologických přístupů a otázek aktuálních v České republice. Mnohé kapitoly jsou podloženy vlastním bádáním autorů, kniha tak přenáší poznatky získané výzkumem do praxe a teorie oboru bez velké prodlevy. Autoři nově reflektují tradiční témata a doplňují je o nové oblasti zájmu, jako je například environmentální gerontologie, kineziologie, výpočetní technika, uzpůsobení moderních technologií potřebám seniorů, neuropsychologická diagnostika.


6. Integrální antropologie / Martina Cichá a kolektiv -- Vyd. 1.

Praha : Triton, 2014 -- 421 s. -- cze

ISBN 978-80-7387-816-0

Sign.: III 37821V1

genetika ; lidské tělo ; zdraví ; nemoc ; náboženství ; lingvistika ; sexualita ; úmrtí ; teologie ; umění ; ekologie ; pedagogika ; kriminalita ; právo ; sport ; integrální antropologie ; antropologie ; evoluce ; mateřství

Anotace:

Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci integrální antropologie, která paradigmaticky čerpá z filozofické antropologie Karla Máchy. Předkládané poznatky vycházejí z výzkumných zjištění jak autorů samotných, tak jiných, tuzemských i zahraničních badatelů. Autoři se opírají o studie teoretické i empirické, výběrově s využitím komparačního přístupu.


7. Jak přežít první (k)rok : praktický průvodce nejrizikovějším obdobím samoživitelství / skutečné, životem psané příběhy zaznamenala a pro knižní vydání upravila Daniela Brůhová -- Vyd. 1.

Praha : Práh ve spolupráci s Women for Women, 2015 -- 175 s. -- cze

ISBN 978-80-7252-555-3

Sign.: II 112701V1

žena ; rodina ; sociální služba ; Women for Women ; sociální pomoc ; sociální poradenství ; právní pomoc ; náročné situace ; samoživitelka

Anotace:

Kniha ukazuje na příkladu sedmi žen a jejich typických (modelových) životních situací možnosti, jak obtížné podmínky řešit a zvládat anebo eliminovat jejich následky. Všech sedm žen, jejichž osud budeme sledovat, se v určité fázi stalo klientkami obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, která jim pomohla v rozhodujících chvílích jejich života. Jejich autentické, mnohdy velice syrové a emocionálně vypjaté výpovědi nás seznamují s celým bolestným obdobím od počátku problému až do jeho konečného vyřešení.


8. Kolektivní paměť : k teoretickým otázkám / Nicolas Maslowski, Jiří Šubrt a kol. -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2014 -- 319 s. -- cze

ISBN 978-80-246-2689-5

Sign.: II 112725V1

sociální paměť ; kolektivní paměť

Anotace:

Během posledních tří desetiletí jsme svědky toho, že se problematika paměti stává jedním z dominantních témat sociálních a humanitních věd. Předložená kniha si klade za cíl seznámit čtenáře se základními přístupy k dané tematice, a tím cestu oním pomyslným labyrintem zpřehlednit. Zároveň se snaží nastínit některé nové přístupy a možnosti, které se mohou stát podnětem a inspirací pro danou badatelskou oblast.


9. Proč potřebujeme rodinu, práci a přátele : štěstí ze sociologické perspektivy / Dana Hamplová -- 1. vyd.

Praha : Fortuna Libri (nakladatelství), c2015 -- 214 s. -- cze

ISBN 978-80-7321-947-5

Sign.: II 112735V1

sociologický výzkum ; rodina ; práce ; Česko ; kvalita života ; životní spokojenost ; štěstí

Anotace:

Publikace čtenářům přibližuje výsledky řady zahraničních výzkumů zaměřených na kvalitu života, zároveň se však snaží pomocí dat z velkých českých kvantitativních výzkumů ukázat, jak šťastní jsou Češi, kdo je mezi námi šťastnější a kdo naopak přílišnou spokojenost nevyjadřuje.


10. Překnížkováno : co čteme a kupujeme (2013) / Jiří Trávníček -- 1. vyd.

Brno : Host, 2014 -- 190 s. -- cze

ISBN 978-80-7491-256-6

Sign.: II 112676V1

čtenářství ; kniha ; knihovna ; výzkum ; Česko ; knižní trh ; čtenářská kultura

Anotace:

Kniha vychází z výsledků třetího statistického výzkumu čtenářů a čtení v České republice, který organizovala v roce 2013 Národní knihovna spolu s Ústavem pro českou literaturu AV ČR. Hlavním tématem výzkumu je knižní trh — kolik knih kupujeme, kolik za ně vydáváme, podle čeho si je vybíráme, proč je nekupujeme, které instituce známe. V knize dochází i na čtení, čtení digitální, veřejné knihovny, naše oblíbené knihy a mnohé další.


11. Příběhy (ne)obyčejných profesí : česká společnost v období tzv. normalizace a transformace / Miroslav Vaněk, Lenka Krátká, editoři -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2014 -- 541 s. -- cze

ISBN 978-80-246-2813-4

Sign.: II 112644V1

dějiny dvacátého století ; socialismus ; profese ; společnost ; politika ; Česko ; normalizace ; transformace ; orální historie ; každodenní život

Anotace:

Příběhy (ne)obyčejných profesí představují osudy a vzpomínky mužů a žen vykonávajících několik zdánlivě „obyčejných“ profesí. V podobě interpretačních studií kniha zachycuje zkušenosti příslušníků tzv. silových složek, zaměstnanců, pracujících ve službách i v tzv. svobodných profesích. Stranou nezůstali ani příslušníci hospodářského a dílem také kulturního managementu a v neposlední řadě ti, jejichž osudy jsou spojeny s agrárním sektorem a světem venkova.


12. Případové konference : praktický průvodce pro práci s ohroženou rodinou / Věra Bechyňová -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2012 -- 158 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0181-6

Sign.: II 112736V1

rodina ; dítě ; sociální služba ; sociální práce ; případová konference ; ohrožené dítě

Anotace:

Cílem knihy je seznámit odborníky pracující s ohroženými rodinami s praktickými zkušenostmi z realizace případových konferencí (PK), které mohou používat ve své práci. Definice PK poslouží jako odrazový můstek pro to, jak definovat a ověřit cíl PK, aby ho bylo reálné v jejím průběhu naplnit a naplánovat takový individuální plán, který rodina s podporou odborníků může mezi jednotlivými PK naplňovat bez zbytečných pocitů frustrace. Popsány jsou praktické situace, ve kterých svolání PK rodinám pomáhá.


13. Supervize v adiktologické praxi / Jiří Broža (ed.) -- Vyd. 1.

Praha : Triton, 2009 -- 156 s. -- cze

ISBN 978-80-7387-209-0

Sign.: II 112738V1

kontrola výkonu ; sociální služba ; výzkum ; Středočeský kraj ; Ústecký kraj (Česko) ; adiktologie

Anotace:

Publikace se skládá ze dvou částí týkajících se poskytování supervize v adiktologické praxi. V první jsou výstupy z šetření zaměřené na poskytování, využívání a spokojenost se supervizí v adiktologických službách ve Středočeském a Ústeckém kraji z pohledu supervidovaných i supervizorů. Druhá část je zaměřená prakticky. Vedle úvodu věnovaného historii zavádění supervize a doslovu, který je zaměřený na její možnosti, obsahuje praktické poznatky jednotlivých supervizorů působících dlouhodobě v této oblasti.


14. Vietnamci v Česku a ve světě - migrační a adaptační tendence / Tereza Freidingerová -- Vyd. 1.

Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy Praha, 2014 -- 232 s. -- cze

ISBN 978-80-7419-174-9

Sign.: II 112678V1

migrace ; adaptace ; sociální integrace ; hodnotový systém ; očekávání ; Česko ; Vietnamci

Anotace:

Kniha se zabývá mezinárodní migrací z Vietnamu do světa a do Česka od poloviny 20. století po současnost v kontextu politických zvratů na mezinárodní scéně a ekonomických reforem ve Vietnamu. Autorka se vedle analýzy strukturálních faktorů podmiňujících migraci zaměřuje i na to, jak aktéři migrace tyto makroúrovňové vlivy interpretují. Věnuje i proměnám motivace k migraci, vnímání Vietnamu a cílové země migrace, a to v závislosti na společensko-ekonomicko-politickém kontextu. Součástí knihy je i přiblížení života vietnamské komunity v České republice.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019