Ekonomika školství v zahraničí – za rok 2014

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze obsahuje záznamy článků zaměřených na ekonomiku školství v zahraničí, excerpovaných z českých a zahraničních pedagogických časopisů vydaných v roce 2014. Plné texty článků lze objednat prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ (elektronická nebo papírová forma) nebo e-mailem na adrese petrovicova@npmk.cz (pouze papírová forma).


1. Democratizing Higher Education and Access to Science : the Portuguese Reform 2006-2010 [Demokratizace vysokoškolského vzdělávání a přístupu ke vědě : portugalská reforma 2006-2010] / Manuel Heitor, Hugo Horta -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Higher education policy -- ISSN 0952-8733 -- Roč. 27, č. 2 (2014), s. [239]-257.

V příspěvku je zdokumentována reforma a demokratizace vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím strategicky řízené vědecké politiky v Portugalsku. Analyzuje aktivity zaměřené na posílení sociální, kulturní a ekonomické stránky rozvoje vysokoškolských institucí. Hlavním cílem portugalské vysokoškolské reformy v letech 2006-2010 bylo zpřístupnění vysokoškolského vzdělání všem jako prostředku k rozvoji znalostní společnosti. Podpora talentované mládeže, zlepšení kvality výuky, zvýšení kvalifikovanosti učitelských sborů, posílení výzkumu, mezinárodní spolupráce, hledání finančních zdrojů.

vysoké školství ; vysokoškolské studium ; výzkum ; výzkumná politika ; znalostní společnost ; reforma ; školská reforma ; školská politika ; ekonomika školství ; sociální politika ; finanční zdroje ; Portugalsko ; 2006-2009

ABA012


2. Educational Vouchers and Social Cohesion : a Statistical Analysis of Student Civic Attitudes in Sweden, 1999-2009 [Vzdělávací vouchery a sociální soudržnost : statistická analýza občanských názorů studentů ve Švédsku, 1999 – 2009] / M. Najeeb Shafiq, John P. Myers -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: American journal of education -- ISSN 0195-6744 -- Roč. 121, č. 1 (november 2014) (2014/2015), s. 111-136.

Článek zkoumá švédské národní schéma vzdělávacích voucherů v kontextu změn v sociální soudržnosti. Toto schéma umožňuje, aby rodiče dostávali vouchery v určité peněžní hodnotě, které umožní studium jejich dětí v soukromých školách. Občanské postoje studentů vzhledem k právům etnických skupin a imigrantů. Vouchery pro tyto sociální vrstvy. Analýza ukázala, že díky této politice je segregace jiných etnik minimalizována a kurikulum výchovy k občanství je zachováno ve všech švédských školách.

školství ; soukromá škola ; etnická skupina ; etnické vztahy ; sociální integrace ; podpora ; občanská práva ; žák ; statistická analýza ; přistěhovalec ; poukázka na vzdělání ; Švédsko

ABA012


3. Examining the potential impact of full tuition fees on mature part-time students in English higher education [Examining the potential impact of full tuition fees on mature part-time students in English higher education ] / Jaký dopad bude mít v anglickém vysokoškolském vzdělávání plné školné na dospělé, kteří studují při zaměstnání / Angela Shaw -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of further and higher education -- ISSN 0309-877X -- Roč. 38, č. 6 (2014), s. [838]-850.

V roce 2012 byl v Anglii stanoven poplatek za vysokoškolské studium pro studující při zaměstnání v plné výši (9 000 liber). Tím se stalo anglické vysoké školství jedním z nejdražších na světě. Prostřednictvím on-line fóra vyjadřovalo svůj názor 212 externích studentů, většina žen. Autorka předkládá názory studentů na tento krok vlády a jejich obavy, které pro ně ze zavedení poplatku vyplývají. Teprve za deset let bude jasné, jestli toto rozhodnutí ovlivní nábor externích studentů pro další vzdělávání a celoživotní vzdělávání.

vysoká škola ; vysokoškolské studium ; celoživotní vzdělávání ; vzdělávání dospělých ; externí student ; další vzdělávání ; kvalifikace ; studijní poplatky ; školská politika ; postoj studenta ; studium při zaměstnání ; výzkum veřejného mínění ; Anglie ; 2012

ABA012


4. Forty years of teacher education in Australia : 1974 - 2014 [Čtyřicet let vzdělávání učitelů v Austrálii : 1974 - 2014] / Diane Mayer -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of education for teaching : international research and pedagogy -- ISSN 0260-7476 -- Roč. 40, č. 5 (2014), s. [461]-473.

Historie vzdělávání učitelů v Austrálii od r. 1974 do dneška, kdy se podrobuje bližšímu zkoumání kvalita výuky i příprava budoucích učitelů. Autorka se zaměřuje na tři důležité fáze v rozvoji vzdělávání učitelů během posledních 40 let a všímá si i politiky financování a regulace školství. Vzdělávání učitelů jako problém, který vyžaduje celonárodní řešení. Význam výzkumu v oblasti vzdělávání učitelů a jeho důležitá role pro budoucnost.

školství ; školská politika ; vzdělávání učitelů ; financování ; historické hledisko ; výzkum ; Austrálie ; 1974-2014

ABA012


5. In the Shadow of Celebrity? : World-Class University Policies and Public Value in Higher Education [Ve stínu celebrity? : politika špičkových světových univerzit a veřejná hodnota vysokoškolského vzdělávání] / Leon Cremonini, Don F. Westerheijden, Paul Benneworth, Hugh Dauncey -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Higher education policy -- ISSN 0952-8733 -- Roč. 27, č. 3 (september) (2014), s. [341]-361.

S rostoucí popularitou špičkových světových univerzit vzrůstá i otázka, jestli investice a koncentrace veřejných zdrojů do nejprestižnějších univerzit zvyšuje celkovou kvalitu celého systému vysokoškolského vzdělávání, zvlášť když měřítko úrovně univerzit určují externí, často neodborné organizace. Autoři studie se zaměřili na tři státy (Finsko, Francii a Německo) a porovnávají politiku prestižních univerzit z praktického hlediska (prezentace a analýza v textu a tabulkách).

univerzita ; vysokoškolské studium ; systém výchovy a vzdělávání ; prestiž ; kvalita vzdělání ; financování ; finanční zdroje ; vztahy mezi školami ; hodnotící kritérium ; komparace ; Finsko ; Francie ; SRN


6. Komparácia systémov financovania verejných vysokých škôl v Českej republike a Slovenskej republike [Comparison of systems of financing public universities in Czech Republic and Slovak Republic] / Zuzana Neupauerová -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 12

In: Academia : súčasnosť a perspektíva vysokých škôl -- ISSN 1335-5864 -- Roč. 25, č. 1 (2014), s. 24-41.

Změny ve společnosti po roce 1989 ovlivnily i celý systém terciárního vzdělávání v České republice a ve Slovenské republice, byly nutné reformy a legislativní změny. Autorka předkládá popis základních znaků systému nižšího i vyššího terciárního vzdělávání v obou republikách. Zároveň se zabývá způsobem financování veřejných vysokých škol a možnostmi získávání dotací. Oba státy mají systémy financování převážně závislé na veřejných zdrojích, výrazné pomoci se jim dostává v současné době z prostředků evropských fondů.

vysoké školství ; univerzita ; systém výchovy a vzdělávání ; financování ; finanční zdroje ; školská reforma ; školská legislativa ; podpora ; komparace ; Evropské sociální fondy ; Česká republika ; Slovensko ; Evropská unie

ABA012


7. Měli bychom si vzít příklad z Polska : rozhovor s ekonomem Danielem Münichem o tom, proč byly polské děti v mezinárodním šetření PISA úspěšnější než české [We should follow Poland's example : why were Polish children more successful than Czech children in PISA survey 2012] / Daniel Münich ; [Autor interview] Barbora Říhová -- cze

In: Lidové noviny : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 27, č. 53 (4.III.) (2014), s.18.

Český školský ekonom vysvětluje, proč je u nás nutné provést změny ve vzdělávání. Na základě nových výsledků PISA 2012 dává České republice za příklad Polsko. Polští žáci v mezinárodním šetření PISA za posledních deset let výrazně poskočili dopředu. V Polsku se totiž bedlivě sledují výsledky vzdělávání, a to jak na celonárodní úrovni, tak na úrovni škol a žáků. Polské ministerstvo školství nebylo tak zbrkle (jako u nás) zbaveno tolika pravomocí a odpovědností. I platy učitelů se v Polsku drží na slušné úrovni atd.

školství ; vzdělávání ; systém výchovy a vzdělávání ; učitel ; plat ; žák ; úroveň vědomostí ; školská politika ; ministerstvo školství ; odpovědnost ; komparace ; názor ; PISA ; Polsko ; Česká republika ; pravomoc ; 2012

ABA012


8. New Challenges for Strategy Development in Irish Higher Education Institutions [Nové úkoly pro strategický rozvoj v irských vysokoškolských institucích] / Deirdre Lillis, Marion Lynch -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Higher education policy -- ISSN 0952-8733 -- Roč. 27, č. 2 (2014), s. [279]-300.

Strategické plánování se stává nedílnou součástí managementu vysokoškolských institucí po celém světě. V textu jsou prezentovány zkušenosti z 21 univerzit v Irské republice za období 2000-2010. Kvalitativní výzkumná analýza obsahuje 42 strategických plánů, 12 kontrolních zpráv, 26 rozhovorů s manažery odpovědnými za strategické plánování. Významný deficit ve strategickém plánu se projevil v různosti institucí, ve finančních možnostech a v externím zapojení investorů.

vysoké školství ; vysokoškolská instituce ; systémová analýza ; plánování ve školství ; analýza instituce ; ekonomika školství ; ekonomické podmínky ; Irsko ; strategické plánování ; strategické řízení ; 2000-2010

ABA012


9. On the Shoulders of Giants? : Global Science, Resource Asymmetries, and Repositioning of Research Universities in China and Russia [Na ramenou obrů? : globální věda, asymetrie zdrojů a přesunování univerzit v Číně a Rusku] / Anatoly Oleksiyenko -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Comparative education review -- ISSN 0010-4086 -- Roč. 58, č. 3 (august 2014) (2014), s. 482-508.

Výsledky komparativní studie sektoru výzkumných univerzit v Číně a Rusku, zaměřené na jejich zdroje, výstupy (v podobě publikační produkce) a strategie používané v soupeření o udržení v centru zájmu. Srovnání s dalšími zeměmi (členy G7, Brazílií, Jižní Afrikou a Indií).

univerzita ; výzkum ; financování ; publikační činnost ; vědecká činnost ; vysoké školství ; komparace ; srovnávací výzkum ; Rusko ; Čína

ABA012


10. The impact of foreign policy on educational exchange : the Swedish state scholarship programme 1938 - 1990 [Vliv zahraniční politiky na výměnu v oblasti vzdělávání : švédské stipendijní programy v letech 1938 - 1990] / the Swedish state scholarship programme 1938 - 1990 / Andreas Akerlund -- eng

In: Paedagogica historica -- ISSN 0030-9230 -- Roč. 50, č. 3 (2014), s. [390]-409.

Programy mezinárodní výměny v oblasti vzdělávání neslouží jen vzdělávání samotnému, ale jsou součástí moderní veřejné diplomacie. Díky mezinárodním programům výměn jsou vzdělávání i výzkum současně svázány se zahraničními politickými zájmy. Článek se zabývá dlouhodobou perspektivou výměnných programů ve Švédsku, aby ukázal změny ve švédské zahraniční politice v letech 1938 - 1990. Počet a složení studentů přicházejích studovat do Švédska v tomto období.

mezinárodní vztahy ; zahraniční politika ; zahraniční studium ; zahraniční student ; stipendista ; stipendium ; historické hledisko ; mezinárodní výměna ; Švédsko ; 1938-1990

ABA012


11. The World Bank and private Provision of Schooling : a Look through the Lens of Sociological Theories of Organizational Hypocrisy [Světová banka a soukromé poskytování školního vzdělávání : pohled na organizační pokrytectví přes čočku sociologických teorií] / Karen Mundy, Francine Menashy -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Comparative education review -- ISSN 0010-4086 -- Roč. 58, č. 3 (august 2014) (2014), s. 401-427.

Kritická analýza politiky Světové banky zaměřené na zmírnění chudoby v rámci jedné z nejkontroverznějších oblastí vzdělávání, expanze školního vzdělávání poskytovaného soukromými subjekty. Poukázání na rozpor mezi proklamovanou a reálnou politikou této intituce.

bankovnictví ; pomoc ; financování ; soukromá škola ; školská politika ; zákrok ; chudoba ; analýza ; Světová banka

ABA012


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019