Informace z českých časopisů - č. 05/2015

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz


1. Analytická zpráva z šetření TALIS 2013 [Analytical report from the TALIS 2013 survey] / Vendula Kašparová – cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 118, č. 4 (2015), s. 28-29.

Mezinárodní šetření o vyučování a učení TALIS je realizováno Českou školní inspekcí (jako součást projektu Kompetence III), zaměřuje se na učitele na úrovni 2. stupně základní školy a sleduje podmínky, ve kterých pracují. Srovnání českých učitelů se zahraničními. Zveřejnění národní a mezinárodní zprávy a vytvoření analytické publikace. V článku uvedena některá zajímavá zjištění z šetření - např. výhody/nevýhody učitelského povolání, využívání alternativních/tradičních metod výuky, důvody nízké motivovanosti učitelů, zájem o vysokoškolské studium pedagogických oborů aj.

učitel ; druhý stupeň ; základní škola ; pracovní podmínky učitelů ; školní prostředí ; pedagogické povolání ; pedagogická dovednost ; hodnocení ; sebepercepce ; postoj ; zpráva ; analýza ; pedagogický výzkum ; srovnávací výzkum ; Česká školní inspekce ; TALIS ; 2013

ABA012


2. Český učitel na zkušené [Czech teacher gaining experience abroad] / Lucie Zormanová – cze

In: Rodina a škola -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 62, č. 3 (2015), s. 10-11.

V rámci projektu Učitelé na zkušené navštívila autorka, vysokoškolská pedagožka, několik škol a školek v Anglii a Nizozemsku. Ze stáží ve městech Lancaster a Leuwardeen si odnesla zajímavé postřehy. Hovoří o systému vzdělávání mateřských škol v Anglii, které navštěvují děti od 2 do 5 let. Každé dítě má své portfolio, kam jsou zaznamenány vzdělávací výsledky. Nizozemsko nemá stanovené žádné evaluační požadavky pro děti v předškolním vzdělávání. Povinná docházka začíná v pěti letech. Systém výchovy a vzdělávání v Nizozemsku.

školství ; systém výchovy a vzdělávání ; mateřská škola ; předškolní výchova ; přechod z mateřské na základní školu ; první stupeň ; organizace výuky ; forma výuky ; kurikulum ; Nizozemsko ; Anglie ; stáž

ABA012


3. Dětský aqua-aerobik [Aqua-aerobic for children] / Hana Janošková, Iva Kouřilová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4

In: Pohyb je život : časopis pro cvičitele a činovníky sportu pro všechny -- ISSN 1212-0669 -- Roč. 19, č. 1 (březen 2015) (2015), s. 12-15.

Aqua-aerobik je forma kondičního cvičení ve vodě při hudbě s příznivými účinky na oběhovou a dýchací soustavu i pohybové ústrojí. Jeho vhodnost při cvičení s dětmi, metodické poznámky a několik ukázek ze zásobníku cviků.

cvičení ; hudba ; voda ; dítě ; metodika ; aerobik

ABA012


4. Hodnocení vzdělávání i doporučení k dalšímu rozvoji - to je výroční zpráva ČŠI [Evaluation of education and recommendation for further development is the content of Annual Report of the Czech School Inspection] / Olga Šedivá – cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 23, č. 10 (2015), s. 3.

Výběr informací ze zprávy České školní inspekce za školní rok 2013/2014. Nejzávažnější problémy a trendy v předškolním, základním a středoškolském vzdělávání a doporučení vyplývající ze zjištěných faktů. Důraz je kladen na spolupráci s rodiči v předškolním vzdělávání, podporu ředitelů základních škol nebo optimalizaci vysokého počtu vzdělávacích programů pro odborné vzdělávání do odvětvové struktury a navázání na Národní soustavu kvalifikací.

výroční zpráva ; inspekce ; hodnocení výuky ; hodnocení vzdělávacího systému ; směr ; předškolní výchova ; základní školství ; střední školství ; odborné školství ; zlepšení ; vzdělávací program ; Česká školní inspekce ; 2013/2014

ABA012


5. Integrace chlapce s Aspergerovým syndromem [Integration of a boy with the Asperger syndrome] / Veronika Válková, Václav Mertin – cze

In: Školní poradenství v praxi -- ISSN 2336-3436 -- Roč. 2, č. 1 (2015), s. 17-19.

Kazuistika - průběh integrace chlapce s diagnostikovaným Aspergerovým syndromem v šestiletém gymnáziu. Podrobný popis chování a jednání autistického chlapce na adaptačním kurzu i ve škole, jeho vztah ke spolužákům, učitelům, studijní výsledky. Spolupráce školy s otcem žáka. Psycholog V. Mertin k uvedenému doplňuje, že kazuistika poukazuje na několik úskalí výkonu učitelské profese - nedostatek informací, které měli učitelé k dispozici, a zcela nepoužitelné informace z odborného vyšetření.

autismus ; autistický jedinec ; integrace žáka ; víceleté gymnázium ; výuka ; chování žáka ; chování učitele ; vztah učitel-žák ; spolupráce ve výchově ; vztah rodiče-učitel ; poradenství ; psychologie osobnosti ; kazuistika ; Aspergerův syndrom ; práce učitele

ABA012


6. Kdy chyba není chyba [When a mistake is not a mistake] / Ladislav Janovec, Natalia Ivašina, Martina Šmejkalová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6

In: Didaktické studie -- ISSN 1804-1221 -- Roč. 1, č. 2 (2009), s. 21-29.

Autoři se věnují problematice výkladů významů slov ve výkladových slovnících. Upozorňují na zastarávání slovníků a na proměny významů slov i slovní zásoby. Jde zejména o práci se slovníkem ve výuce češtiny pro rodilé mluvčí i pro cizince. Práce se slovníkem jako základní činnost v jazykové výuce. Zmíněny jsou slovníky spisovné češtiny od 30. let 20. století dodnes. Číslo zaměřeno monotematicky na chyby v jazyce.

slovník ; výklad ; čeština ; cizinec ; slovní zásoba ; význam ; vývoj jazyka ; výkladový slovník

ABA012


7. Klub nadaných dětí [Club for gifted children] / Marie Těthalová – cze

In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 22, č. 2 (2015), s. 5-6.

Informace o MŠ čs. exilu v Ostravě Porubě, která má Klub nadaných dětí. Pro děti talentované v oblasti hudební, výtvarné či pohybové organizuje spolu s neziskovou organizací Místo pro děti různé mimoškolní aktivity. Jde o deskové hry, pokusy a experimenty, řešení labyrintů a kvízů u interkativní tabule apod. Děti sem přicházejí po psychologickém vyšetření vývojových schopností, jsou zde děti s IQ nad 130 a děti s výrazným intelektovým nadprůměrem, tj. IQ nad 121. Jejich učitelé byli pro svou práci příslušně proškoleni.

nadaný ; předškolní dítě ; mateřská škola ; speciální vzdělávací potřeby ; mimoškolní výchova ; talent ; hra ; inteligence ; inteligenční kvocient ; inteligenční úroveň

ABA012


8. Linka bezpečí, aneb, Víte, jak to funguje? [Help line, or, Do you know, how it works?] / Peter Porubský, Kateřina Lišková – cze

In: Školní poradenství v praxi -- ISSN 2336-3436 -- Roč. 2, č. 1 (2015), s. 27-30.

Co je Linka bezpečí, co nabízí a pro koho je primárně určena, s čím se mohou děti na Linku bezpečí obrátit, co děti čeká, když na Linku bezpečí zavolají a kdo pracuje na Lince bezpečí. Informace podává vedoucí Linky bezpečí Peter Porubský. Linka bezpečí poskytuje své služby i přes internet. Jak Linka bezpečí přes e-mail a chat funguje odpovídá vedoucí on-line služeb Kateřina Lišková.

linka bezpečí ; ochrana dítěte ; poradenská služba ; sociální služba ; psychologická služba ; terapie ; pomoc ; Internet ; Linka bezpečí ; on-line ; chatování

ABA012


9. Na technice pomáhá ELSA : i studenti se specifickými potřebami mohou zvládnout vysokoškolské studium [ELSA helps at Czech Technical University : students with specific learning disorders, too, can manage studying at university] / Radmil Švancar – cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 45 (2014), s. 10-11.

Středisko na podporu studentů se specifickými potřebami ELSA při ČVUT v Praze slouží studentům s tělesným a smyslovým postižením, včetně studentů se specifickými poruchami učení. V roce 2014 bylo na ČVUT zaznamenáno celkem 116 studentů s postižením. Rozhovor s vedoucí střediska ELSA o službách, které toto středisko postiženým studentům poskytuje.

student ; vysokoškolské studium ; technická vysoká škola ; postižený ; handicap ; porucha učení ; speciální vzdělávací potřeby ; služby ; pomoc ; České vysoké učení technické v Praze ; ELSA - Středisko na podporu studentů se specifickými potřebami ; specifické poruchy učení

ABA012


10. Pokusy s tuhou [Experiments with pencil lead] / Zdeňka Hájková, Antonín Fejfar, Jaroslava Řáhová, Otakar Frank -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Biologie, chemie, zeměpis : Časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách -- ISSN 1210-3349 -- Roč. 24, č. 1 (2015), s. 19-25.

Několik jednoduchých pokusů vycházejících z použití tuhy. Seznamují žáky střední případně základní školy s vlastnostmi a způsobem přípravy dvou uhlíkových materiálů, grafitu a grafenu. Vedení elektrického proudu v grafitu, tvorba grafenu, grafit a grafen pod mikroskopem.

chemie ; laboratorní práce ; laboratorní pokus ; mikroskop ; základní škola ; střední škola

ABA012


11. Polibky kružnic: René Descartes a Alžběta Falcká [Kissing Circles: René Descartes and Elizabeth of Pfalz] / Pavel Leischner -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6

In: Matematika, fyzika, informatika : časopis pro výuku na základních a středních školách -- ISSN 1210-1761 -- Roč. 24, č. 1 (2015), s. 17-23.

Článek se zabývá analýzou korespondence Reného Descartesa a české princezny Alžběty Falcké. Předmětem korespondence bylo řešení Descartesovy věty (vztah mezi poloměry čtyř navzájem se dotýkajících kružnic) samotným objevitelem a Alžbětou, která řešila zmíněnou úlohu jinak, než si Descartes představoval. Doporučené učivo pro střední školu.

geometrie ; vyučovací předmět ; učivo ; analýza ; řešení úloh ; výklad ; střední škola ; dějiny vědy ; Descartes, René, ; Alžběta, ; Descartes, René, ; korespondence ; Descartesova věta ; kružnice ; doplněk k učivu

ABA012


12. Porozumění matematice [Understanding mathematics] / Stanislav Trávníček -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5

In: Matematika, fyzika, informatika : časopis pro výuku na základních a středních školách -- ISSN 1210-1761 -- Roč. 24, č. 1 (2015), s. 6-17.

Příspěvek pojednává o významu porozumění matematice, které je pro žáky základní a střední školy velmi důležité. Na příkladu některých základních geometrických pojmů se ukazují místa, kde mohou mít žáci s porozuměním v matematice problémy.

matematika ; porozumění ; řešení úloh ; žák ; základní škola ; střední škola ; geometrie ; rozvoj ; výuka ; vyučovací předmět ; pojem ; geometrické pojmy

ABA012


13. Psychické a somatické komplikace závislosti na kanabinoidech [Psychic and somatic complications of cannabinoid addiction] / Jana Vyskočilová, Ján Praško -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 90

In: Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti ČLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS -- ISSN 1212-0383 -- Roč. 111, č. 1 (2015), s. 14-22.

Konopí (canabis indica) jako nejrošířenější nelegální droga ve světě se stále se snižujícím věkem uživatelů. Hlavním důvodem pro zneužívání konopí je zažít high pocit mírné euforie a uvolnění při různých činnostech (poslech hudby, sex apod.). Studium klinických a neklinických vzorků dlouhodobých uživatelů ukazuje existenci příznaků z vysazení - úzkost, nespavost, deprese, poruchy chuti k jídlu. Byly objeveny i změny ve fungování mozku a motorického chování. Užívání konopí může být i spouštěčem schizofrenie nebo zhoršovat její příznaky. Někteří uživatelé uvádějí nepříjemné zážitky po použití konopí (deprese, strach ze zešílení aj.).

drogy ; toxikomanie ; psychika ; působení ; emoce ; deprese ; schizofrenie ; strach ; marihuana ; abstinence

ABA012


14. Systém řízení pohybových aktivit jako součást celoživotního vzdělávání = Physical activities management system as a part of lifelong learning / Petra Matošková, Karel Kovář, Vladimír Süss -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Lifelong learning = Celoživotní vzdělávání -- ISSN 1804-526X -- Roč. 4, č. 3 (2014), s. 58-75.

Teoretická studie se zabývá narůstajícím problémem nadváhy v české populaci a jejími příčinami, zejména nezdravým životním stylem s nedostatkem pohybu. Definuje pojem pohybová gramotnost, která úzce souvisí se zdravým životním stylem. Analyzuje systém pohybových aktivit v ČR pro různé věkové kategorie. Zaměřuje se přitom na vzdělávací instituce, jejich cíle v této oblasti a kurikulární dokumenty. Porovnává situaci u nás se systémem řízení pohybových aktivit v průběhu ontogeneze člověka v Kanadě.

otylost ; prevence ; výchovné působení ; pohyb ; pohybová výchova ; tělesná výchova ; životní styl ; celoživotní vzdělávání ; systém výchovy a vzdělávání ; věk ; komparace ; Česká republika ; Kanada

ABA012


15. Waldorfské vzdělávání jako téma pedagogické vědy [Waldorf education as a topic of educational science] / Harm Paschen ; [Překladatel] Daniela Petrová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Člověk a výchova : časopis pro pedagogiku Rudolfa Steinera -- Roč. 17, č. 4 (2014), s. 56-66.

Autor příspěvku poukazuje na nejzajímavější vývojové trendy chápání waldorfské pedagogiky z perspektivy pedagogické vědy a uvádí některé zajímavé a konkrétní paradigmatické příklady.

waldorfská pedagogika ; vzdělávání ; pedagogické vědy ; směr ; historické hledisko ; pragmatická pedagogika ; pragmatismus ; téma ; vývoj ; chápání

ABA012


16. Zacvičte si netradičně při cvičení s dětmi [Do excercises with children in a different way] / Hana Janošková, Hana Šeráková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6

In: Pohyb je život : časopis pro cvičitele a činovníky sportu pro všechny -- ISSN 1212-0669 -- Roč. 18, č. 4 (prosinec 2014) (2014), s. 16-18.

Náměty pro cvičení prarodičů s vnoučaty v domácím i venkovním prostředí: protahovací cvičení s básničkou, kondiční cvičení s písničkou, hrátky s klacky v přírodě, cvičení s měkkým míčem aj.

cvičení ; hra ; pohybové hry ; prarodiče ; starší člověk ; dítě ; metodika ; overball

ABA012


17. Značky českých výrobků jako materiál pro analýzu kulturních specifik ve výuce češtiny pro cizince [Names of Czech products as a material for the analysis of cultural aspects in the instruction of Czech for foreigners] / Veronika Vážanová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 9

In: Nová čeština doma a ve světě -- ISSN 1805-367X -- Roč. 2014, č. 1 (2014), s. [34]-42.

Rozvíjení sociokulturní kompetence ve výuce češtiny jako cizího jazyka jako podmínka efektivní komunikace a snadnější integrace cizinců do české společnosti. Možnost využití bohatého kulturního potenciálu názvů značek českých výrobků a s nimi související reklamy ve výuce a učebnicích. Konkrétní příklady a náměty pro diskuse ve třídě.

čeština ; kultura ; kulturní integrace ; cizinec ; vzdělávání cizinců ; komunikační výchova ; diskuse ; značka ; název ; výrobky

ABA012


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019