Informace ze zahraničních časopisů č. 05/2015

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz


1. Coping strategies at the ages 8, 10 and 12 [Vyrovnávací strategie u dětí ve věku 8, 10 a 12 let] / Aniko Zsolnai, Laszlo Kasik, Gabor Braunitzer -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational psychology : an international journal of experimental educational psychology -- ISSN 0144-3410 -- Roč. 35, č. 1 (2015), s. [73]-92.

Studie zjišťující strategie používané k vyrovnání se s frustrující situací ve škole v případě žáka samotného či v případě jeho vrstevníků. Autoři použili svůj vlastní dotazník koncipovaný pro děti ve věku osmi, deseti a dvanácti let. Strategie se týkaly fyzické agrese, verbální agrese, odporu, křiku, vyhýbání se, hledání pomoci u učitele, hledání pomoci u vrstevníka, dodržování norem a dodržování instrukcí učitele. Nejdůležitějším výsledkem studie bylo zjištění, že výskyt otevřené agrese stoupá s postupujícím věkem, a to podle přiznání žáků i zjištění učitelů. Informace ze strany žáků a ze strany učitelů se významně shodovaly u všech tří zkoumaných skupin. Průzkum proběhl v Maďarsku.

chování žáka ; vztah učitel-žák ; vztahy mezi vrstevníky ; šikanování ; agrese ; nesprávné chování ; učitel ; pomoc ; frustrace ; řešení konfliktů ; výzkum ; Maďarsko ; strategie

ABA012


2. Cyberbullying involvement among students with ADHD : relation to loneliness, self-efficacy and social support [Účast žáků s ADHD v kyberšikaně : vztah k pocitu osamělosti, vnímané zdatnosti a podpoře v sociální oblasti] / Tali Heiman, Dorit Olenik-Shemesh, Sigal Eden -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of special needs education -- ISSN 0885-6257 -- Roč. 30, č. 1 (february 2015) (2015), s. [15]-29.

Žáci s ADHD jsou vystaveni většímu riziku kyberšikany než jejich nepostižení spolužáci - ať už jako pachatelé nebo jako oběti. Prezentovaná studie zkoumala výskyt kyberšikany u žáků s ADHD navázané na pocity osamělosti, na vnímanou osobní zdatnost a na podporu v oblasti sociálních vztahů. Ukázalo se, že prakticky neexistuje rozdíl v četnosti používání internetu u žáků s ADHD a jejich vrstevníků bez postižení, avšak adolescenti s ADHD zdůrazňovali v daleko větší míře pocity osamělosti a nízký stupeň důvěry ve vlastní osobní zdatnost v sociálních vztazích. Děvčata byla častějšímí oběťmi kyberšikany než chlapci, ale chlapci byli častěji jejími pachateli. Detailní údaje v tabulkách.

postižený ; handicap ; šikanování ; počítač ; nové technologie ; interpersonální distance ; sebedůvěra ; sociální chování ; gender ; výzkum ; kyberšikana ; pachatel ; oběť ; ADHD

ABA012


3. Desať kľúčových problémov verejných škôl [Ten key problems of public schools] / Ľubomír Podlužiansky – slo

In: Rodina a škola : mesačník pre rodičov a učiteľov -- ISSN 0231-6463 -- Roč. 63, č. 3 (marec) (2015), s. 14-15.

Přehled největších problémů, se kterými se potýká slovenské školství: špatné školní výsledky žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, malý důraz na vzdělání v rodinách, nedostatečné technologické vybavení škol, atmosféra ve školách, oblast testování a měření, nedostatky v zapojování rodičů do života škol, nedobrá fyzická kondice a zdravotní stav žáků, oblast odborné připravenosti učitelů, nedostatečná veřejná podpora vzdělanosti a kulturnosti.

školství ; hodnocení vzdělávacího systému ; nedostatek ; vzdělání ; hodnota ; veřejné mínění ; krize výchovy a vzdělání ; Slovensko

ABA012


4. Die Grenzen eines Rechts auf schulische Inklusion und die Bedeutung für den Gemeinsamen Unterricht [Hranice práva na školní inkluzi a její význam pro společné vyučování] / Franziska Felder -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht -- ISSN 0342-183X -- Roč. 62, č. 1. Quartal (2015), s. 18-29.

Příspěvek vycházející z požadavku Organizace spojených národů na právo postižených na začlenění do vzdělávacího systému objasňuje koncept společenské a kolektivní inkluze; osvětluje různé aspekty sociálního začlenění do školního prostředí včetně problému diskriminace a šikanování postižených žáků.

společnost ; právo na vzdělání ; integrace žáka ; postižený ; diskriminace ; šikanování ; Organizace spojených národů ; inkluze

ABA012


5. Discipline social identification, study norms and learning approach in university students [Oborová sociální identifikace, studijní normy a přístup k učení u vysokoškolských studentů] / Lillian Smyth, Kenneth I. Mavor, Michael J. Platow, Diana M. Grace, Katherine J. Reynolds -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational psychology : an international journal of experimental educational psychology -- ISSN 0144-3410 -- Roč. 35, č. 1 (2015), s. [53]-72.

Hloubkový přístup k učení je spojován s pozitivními školními výsledky. Autoři rozšířili tento výzkum na vysokoškolské prostředí a snaží se dokázat, že učící se studenti nejsou jen jednotliví jedinci, ale každý má společnou identifikaci s ostatními závislou na studovaném oboru. Zkoumali vliv oborové sociální identifikace a vzdělávacích norem na osvojení si určitého přístupu k učení. Prokázal se významný vliv oborové identifikace na predikci postojů k učení i přes rozdílnost osobních rysů a kvality výuky, a byla zjištěna důležitost sebepojetí studenta, které závisí na studovaném oboru.

studijní obor ; učení ; výkon ; školní úspěšnost ; identifikace ; sociální chování ; postoj studenta ; Austrálie ; přístup

ABA012


6. Do teachers' perceptions of children's math and reading related ability and effort predict children's self-concept of ability in math and reading? [Ovlivňuje vnímání schopností dětí v matematice a ve čtení ze strany učitelů sebepojetí dětí týkající se dovedností v matematice a ve čtení?] / Katja Upadyaya, Jacquelynne Eccles -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational psychology : an international journal of experimental educational psychology -- ISSN 0144-3410 -- Roč. 35, č. 1 (2015), s. [110]-127.

Představení studie, která zkoumala, do jaké míry učitelovo vnímání schopností a úsilí jeho žáků předpovídá vývojové změny v sebepojetí dětí týkající se jejich možností prospívat dobře v matematice a ve čtení. Zkoumán byl i prospěch dětí ve škole obecně a jejich inteligence. Byly sledovány tři skupiny dětí a jejich učitelů v průběhu čtyř let. Pozitivní vnímání schopností žáků ze strany učitele žáky podpořilo v jejich matematických a čtecích dovednostech, ať šlo o chlapce nebo o dívky či o děti jinak rozdílné v rámci jednotlivých skupin. Studie probíhala v USA.

vztah učitel-žák ; schopnost ; sebepercepce ; matematika ; čtení ; rozvíjení schopností ; dítě ; psychologie chování ; pedopsychologie ; výzkum ; sebepojetí ; USA

ABA012


7. Einschluss oder Ausschluss von Gleichaltrigen mit Hörschädigung? : Urteile and Handlungsentscheidungen von hörenden Kindern und Jugendlichen aus integrativen Klassen [Začlenění sluchově postižených mezi vrstevníky, či jejich vyčlenění? : názory a postoje slyšících dětí a mládeže z integrovaných tříd] / Jeniffer Chilver-Stainer, Pasqualina Perrig-Chiello, Luciano Gasser -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Psychologie in Erziehung und Unterricht -- ISSN 0342-183X -- Roč. 62, č. 1. Quartal (2015), s. 40-50.

Studie vychází z dotazníkového výzkumu prováděného ve 3., 5., a 7. třídách základních škol, kde jsou žáci konfrontováni s přítomností neslyšícího žáka v jejich třídě. Výsledky výzkumu (jen polovina dotázaných souhlasí s inkluzí sluchově postiženého spolužáka v běžné třídě) ukazují, že připravenost žáků přijmout sluchově postiženého vrstevníka závisí na jejich věku i konkrétní společenské situaci každého z nich.

základní škola ; sluchově postižený ; integrace žáka ; sociální chování ; postoj žáka ; výzkum

ABA012


8. Hodnoty a hodnotová orientácia v živote človeka [Values and value system in man’s life] / Lujza Koldeová -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 10

In: Vychovávatel' -- ISSN 0139-6919 -- Roč. 63, č. 1-2 (2014/2015), s. 6-10.

Hodnoty jsou podstatnou součástí našeho každodenního života, určují ústřední pozici osobnosti, ovlivňují celkový přístup člověka k světu i sobě samému, dávají smysl a směr jeho postojům, chování a konání. V pedagogice chápeme hodnotu jako subjektivní ocenění nebo míru důležitosti, které člověk přisuzuje určitým věcem, jevům, symbolům nebo jiným lidem. Hodnotová orientace v chování člověka a její charakteristiky. Klasifikace hodnotové orientace a rozdělení do šesti životních forem (teoretický člověk, ekonomický člověk, estetický člověk. sociální člověk, mocenský člověk a náboženský člověk). V současné době dochází k posunu od hodnot povinnosti k seberealizačním a kreativním změnám.

hodnota ; hodnotový systém ; společnost ; chování ; odpovědnost ; pedagogika ; Slovensko

ABA012


9. Parental perception of the importance of friendship and other outcome priorities in children with autism spectrum disorder [Jak vnímají rodiče důležitost přátelství a ostatních projevů u autistických dětí] / Neysa Petrina, Mark Carter, Jennifer Stephenson -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of special needs education -- ISSN 0885-6257 -- Roč. 30, č. 1 (february 2015) (2015), s. [61]-74.

Výzkum na téma, jak vnímají rodiče dětí s poruchou autistického spektra přátelství ve srovnání s ostatními prioritami. Rodiče dětí s vysokým stupněm autismu ve věku 5 - 10 let byli požádáni, aby sestavili žebříček šesti priorit pro své dítě: přátelství, sociální dovednosti, fyzický a motorický vývoj, intelektuální a školní dovednosti, kreativitu a emoční dovednosti. Přátelství se ve vnímání rodičů zařadilo na třetí příčku, po sociálních a emočních dovednostech. Úroveň autistického symptomu se neukázala jako významná v zařazení přátelství do systému hodnot autistických dětí. Diskuze o dopadu výsledků průzkumu pro poskytování dalších vzdělávacích služeb těmto dětem.

autismus ; autistický jedinec ; vztahy mezi vrstevníky ; přátelství ; hodnotový systém ; sociální dovednost ; emoce ; výzkum ; rodiče ; Austrálie

ABA012


10. Podnety pre prípravu mladých ľudí na usporiadaný manželský a rodinný život [Stimuli for the preparation of young people for satisfactory matrimonial and familial life] / Mária Tomová -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Vychovávatel' -- ISSN 0139-6919 -- Roč. 63, č. 1-2 (2014/2015), s. 35-41.

Zdravé manželství a rodina jsou výsledným efektem snahy a připravenosti obou partnerů, ovlivněné dispozicemi, prostředím i vzory z rodiny. Význam komunikace, tolerance a odpouštění v manželství. Narození dítěte a míra zodpovědnosti rodičů. Diference v myšlení, chování a reakcích mužů a žen. Řešení domácího násilí a nevěry v manželství.

manželství ; rodičovská odpovědnost ; rodičovská role ; příprava na život v dospělosti ; výchova dítěte

ABA012


11. Príčiny porúch správania u detí predškolského veku [Causes of behavioural disorders in pre-school children] / Tatiana Faglicová – slo

In: Rodina a škola : mesačník pre rodičov a učiteľov -- ISSN 0231-6463 -- Roč. 63, č. 2 (február) (2015), s. 24-25.

Shrnutí poznatků z odborné literatury k tématu. Vnitřní a vnější příčiny vzniku poruch chování. Multifaktoriální přístup ke vzniku těchto poruch. Vlivy poruch chování v rodině a mateřské škole. Projevy poruch chování u předškolních dětí. Náprava a léčba.

porucha chování ; předškolní věk ; předškolní dítě ; rodina ; mateřská škola ; zákrok ; terapie

ABA012


12. Vplyv hudby na zapamätovanie v závislosti od vybraných osobnostných vlastností = Impact of music on remembering in dependence on chosen personality traits / Ivan Belica -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa -- ISSN 0555-5574 -- Roč. 48, č. 1 (2014), s. 23-40.

Přehled dosavadních poznatků o působení hudby na kognitivní výkon a paměť. Popis a výsledky slovenského výzkumu, který se zabýval účinky hudby na zapamatování za současného zohlednění osobnostních faktorů a citlivosti na hluk. Účastníci výzkumu ve věku 17 - 42 let (většinou studenti) měli za úkol zapamatovat si lidské tváře při poslechu rockové nebo klidné instrumentální hudby. Vyplnili rovněž osobnostní dotazník a dotazník zaměřený na citlivost na hluk. Lepší skóre dosahovali při poslechu klidné instrumentální hudby.

hudba ; působení ; paměť ; osobnost ; psychické vlastnosti ; senzibilita ; zvuk ; student ; dospělý ; výsledek výzkumu ; Slovensko

ABA012


13. Vzdelávací systém vo Veľkej Británii [Educational system in Great Britain] / Mária Hobrok – slo

In: Rodina a škola : mesačník pre rodičov a učiteľov -- ISSN 0231-6463 -- Roč. 63, č. 3 (marec) (2015), s. 16-17.

Stručný popis školského systému ve Velké Británii s důrazem na primární vzdělávání a jeho tři stupně. Organizace školního roku a školního dne, školní uniformy, testování a vysvědčení.

školství ; základní školství ; systém výchovy a vzdělávání ; organizace výuky ; školní rok ; školní den ; vysvědčení ; test ; Velká Británie

ABA012


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019