Novinky - PEDAGOGIKA - květen 2015

1. Andragogika / Milan Beneš -- 2., aktualiz. a rozš. vyd.

Praha : Grada, 2014 -- 176 s. -- cze

ISBN 978-80-247-4824-5

Sign.: II 112791V1

Edice:Pedagogika (Grada)

pedagogika dospělých ; vzdělávání dospělých ; školská politika ; kurikulum ; didaktika ; profesionalizace ; profesní vzdělávání

Anotace:

Publikace vychází v druhém, aktualizovaném a podstatně rozšířeném vydání. Doplněny byly zejména části týkající se vývoje vzdělávání dospělých v ČR, andragogiky jako vědní disciplíny i didaktických otázek. Pozornost je věnována též rostoucímu významu dokumentů vzdělávací politiky – do knihy byly zařazeny kapitoly, které analyzují výchozí stanoviska těchto dokumentů, především teorii humánního kapitálu a koncept znalostní společnosti. Publikace zohledňuje zejména poznatky spojené se sociologickým pohledem na učení se dospělých.


2. Dítě s postižením zraku : rozvíjení základních dovedností od raného po školní věk / Klára Kochová, Markéta Schaeferová -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2015 -- 174 s.

ISBN 978-80-262-0782-5

Sign.: II 112751V1

výchova dítěte ; rodinná výchova ; péče o dítě ; vztah rodiče-dítě ; zrakově postižený ; vývoj dítěte ; speciální pedagogika ; dovednost ; věk 0-6 ; každodenní život

Anotace:

Jak nejlépe dítě naučit vše potřebné pro život? Co neopomenout, na co si dát pozor? Jak rozumět projevům svého dítěte? Co je normální a co už ne? Takové a podobné otázky si jistě kladou všichni rodiče. Když se ale do rodiny narodí dítě se zrakovým postižením, v naprosté většině je to situace pro rodiče zcela nová a přináší ještě další otázky. Publikace si klade za cíl stručně shrnout nejrůznější poznatky, postřehy, ale i tipy, které by se rodičům malých dětí se zrakovým postižením mohly hodit. Spojuje v sobě praktické příklady, „jak na to“, s teoretickým základem nezbytným pro pochopení problému. Kniha nabízí vhled do situace rodiny s dítětem s postižením zraku, základní informace o službách rané péče, možnostech mateřské školy, ale zejména náměty pro rozvíjení základních dovedností od raného po školní věk dítěte. Autorky doporučují i různé pomůcky a zaměřují se na ty, které lze jednoduše sehnat nebo je možné si je vyrobit z běžného materiálu a předmětů. Přínosné informace zde najdou jak rodiče, tak prarodiče, pedagogové, asistenti či studenti, kteří se o raný vývoj dítěte se zrakovým postižením zajímají.


3. Hodnocení slovní zásoby dětí před zahájením školní docházky = The lexicon evaluation of children before their enrolling in school / Lucie Durdilová, Jiřina Klenková -- 1. vyd.

Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2014 -- 158 s. -- cze

ISBN 978-80-7290-770-0

Sign.: II 112777V1

předškolní dítě ; předškolní věk ; vývoj dítěte ; slovní zásoba ; řečová dovednost ; porucha řeči ; pedagogický výzkum

Anotace:

Předkládaná práce se zaměřuje na hodnocení lexikálně – sémantické jazykové roviny u dětí v pozdním předškolním věku, konkrétně sleduje jejich výkony v oblasti receptivního a expresivního slovníku. Vlastní měření je realizováno prostřednictvím metody diagnostického testu, jenž byl sestaven na podkladě inspirace čerpané v zahraničí, především v anglofonním jazykovém prostředí.


4. Hry pro rozvoj psychomotoriky : pro děti s ADHD, autismem, smyslovým postižením a dalšími handicapy / Lisa A. Kurtz ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Antonínová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2015 -- 149 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0800-6

Sign.: II 112752V1

speciální pedagogika ; hra ; psychomotorika ; autismus ; smyslově postižený ; ADHD

Anotace:

Psychomotorika zahrnuje pohybové aktivity za účelem zlepšení obratnosti, posílení fyzické zdatnosti a jejím cílem je bezděčné prožívání radosti z pohybu, ze hry a z tělesných cvičení. Psychomotorická hra spočívá v různých prostorově orientovaných pohybech a v manipulování s předměty. Součástí těchto her je rozvoj vnímání, děti pomocí nich získávají představu o světě kolem nich, o jeho vlastnostech a také o vlastnostech různých předmětů. Na teoretické části jednotlivých kapitol knihy navazují přehledy her, které jsou zábavné, nenáročné na materiál a pomůcky, a přitom splňují potřeby dětí s postižením.


5. Jak na to? O rodičovství, dětech a výchově / Markéta Skládalová ; ilustrace: Petra Balnarová -- 1. vydání

-- 129 stran

ISBN 978-80-264-0727-0

Sign.: II 112810V1

výchova dítěte ; rodinná výchova ; péče o dítě ; vztah rodiče-dítě ; pedopsychologie ; věk 0-4 ; rodičovství

Anotace:

Kniha je určena především rodičům malých dětí do 4 let, ale principy a příběhy v ní popsané jsou platné pro každý věk. Autorka pracuje jako programová koordinátorka a lektorka kurzů pro rodiče a děti v Mateřském centru Cipísek v Prostějově, kde mimo jiné vede kurzy, semináře a besedy pro rodiče, které podporují rodiče v pozitivním a aktivním rodičovství. Tato kniha vznikla na základě praktických zkušeností z práce s rodiči a dětmi, a také díky zkušenostem s výchovou 16leté dcery a 12letého syna.


6. Pohodoví rodiče - pohodové děti : podporujeme vývoj dítěte / Iva Jungwirthová -- Vyd. 2.

Praha : Portál, 2015 -- 173 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0856-3

Sign.: II 112755V1

výchova dítěte ; rodinná výchova ; péče o dítě ; vývoj dítěte ; vztah rodiče-dítě ; pedopsychologie ; rodičovství ; věk 0-6

Anotace:

Zkušená dětská psycholožka poskytuje rodičům rady jak podporovat a podněcovat vývoj dětí a upozorňuje rodiče, čeho je třeba se vyvarovat. Ve čtivě napsaném, humorně laděném textu se věnuje všem složkám vývoje dítěte (motorickému a kognitivnímu, vývoji komunikace a paměti, sociálních dovedností, samostatnosti). Rady se týkají výchovy dětí v jednotlivých věkových obdobích od kojeneckého věku přibližně do šesti let.


7. Respektovat a být respektován / Pavel Kopřiva ... [et al.] -- 3. vyd.

Bystřice pod Hostýnem : Spirála, 2015 -- 286 s. -- cze

ISBN 978-80-904030-0-0

Sign.: II 112768V1

výchova dítěte ; komunikace ; vztah rodiče-dítě ; vztah dospělý-dítě ; interpersonální vztahy ; autorita ; styl výchovy ; respekt

Anotace:

Kniha je určena všem, kteří se snaží o partnerský, respektující přístup ve výchově, vzdělávání a vztazích. Je shrnutím těch nejlepších zkušeností z oblasti dobře fungující komunikace mezi lidmi, učebnicí dobré komunikace. Nabízí jednak postupy a dovednosti okamžitě využitelné v praxi, jednak pohled na širší souvislosti mocenského a respektujícího pojetí výchovy a mezilidských vztahů. Je využitelná pro rodiče, učitele a všechny, kteří chtějí investovat úsilí do rozšíření repertoáru svých komunikačních dovedností pro zvládání běžných i náročných životních situací.


8. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole / Iva Tomášková -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2015 -- 140 s. -- cze

ISBN 978-80-262-0790-0

Sign.: II 112757V1

předškolní výchova ; předškolní dítě ; mateřská škola ; porozumění textu ; čtení ; pedopsychologie ; vnímání ; představivost ; paměť ; myšlení ; řeč ; motorika ; čtenářská gramotnost ; předčtenářská gramotnost

Anotace:

Autorka předkládá řadu činností, které vedou k osvojování schopností důležitých pro budoucí čtení, a všechny aktivity provazuje s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.


9. Speciální pedagogika : edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální : učebnice pro studenty učitelství / Slavomil Fischer ... [et al.] -- 1. vyd.

Praha : Triton, 2014 -- 299 s. -- cze

ISBN 978-80-7387-792-7

Sign.: II 112758V1

speciální pedagog ; handicap ; integrace ; pedagogická diagnostika ; vzdělávání ; tělesně postižený ; mentální retardace ; porucha učení ; autismus ; porucha chování ; závislost ; delikvence ; syndrom CAN ; psychická deprivace

Anotace:

Předložená publikace je koncipována jako odborný text, jehož cílem je seznámit zájemce s vybranými důležitými aktuálními problémy tohoto vědního oboru. Přináší aktuální poznatky speciálně pedagogické teorie a praxe, přičemž se opírá o poznatky a zkušenosti jak domácí, tak zejména zahraniční. Řada z nich vychází také z vlastních výzkumných šetření a zkušeností autorů, kteří připravili jednotlivé kapitoly.


10. Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě : profesionalizace učitelského vzdělávání : historické a systematické aspekty / Tomáš Kasper, Markéta Pánková a kol. -- Vydání první

-- 319 stran, 8 stran obrazových příloh -- cze

ISBN 978-80-86935-26-3

Sign.: II 112816V1

vzdělávání učitelů ; učitel ; pedagogické povolání ; dějiny školství ; dějiny pedagogiky ; Evropa ; profesionalizace ; století 18-19

Anotace:

Publikace analyzuje počátky vzdělávání učitelů nižších škol v zemích habsburské monarchie na konci 18. století a v první polovině 19. století a v oblastech jihovýchodní Evropy v 19. století. Kolektivní monografie je členěna do šesti kapitol, které se věnují systematicky a historicko-analyticky problematice profesionalizace učitelského vzdělávání ve střední a jihovýchodní Evropě.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018