Informace z českých časopisů - č. 06/2015

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese studovna@npmk.cz


1. Adaptační programy vás zbaví strachu z neznámého [Adaptation programmes will free you of fear from unknown] / Kateřina Lánská – cze

In: Zvoní! : časopis o inkluzivním vzdělávání -- Roč. 3, č. 1 (2015), s. 4-7.

Zkušenosti s prací s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí i s jejich rodiči v sokolovském předškolním klubu provozovaném organizací Člověk v tísni. Potřeba překonávat obavy, předsudky a stereotypy jak na straně rodin, které nemají s institucemi různého druhu vždy ty nejlepší zkušenosti, tak na straně pedagogů a vedení mateřských škol. Předškolní klub někdy supluje běžnou mateřskou školu, když dítě nezaměstnaného rodiče školka nepřijme s odůvodněním, že je rodič doma a může se o dítě starat sám.

sociálně znevýhodněný ; předškolní dítě ; rodiče ; školní klub ; předškolní výchova ; vztah rodiče-škola ; postoj ke škole ; předsudek ; stereotyp ; přijetí ; mateřská škola

ABA012


2. České děti a e-knihy [Czech children and e-books] / Vít Richter – cze

In: Bulletin SKIP -- ISSN 1210-0927 -- Roč. 24, č. 1 (2015), s. 31-32.

Výběr z výsledků dvou průzkumů četby dětí ve věku 9 - 14 let (z roku 2013) a 6 - 8 let (z roku 2014), které mimo jiné zjišťovaly, zda mají děti nějakou zkušenost s četbou elektronických knih a jaká zařízení k jejich četbě používají. Výzkumy se také zajímaly o mediální aktivity, kterým se děti různých věkových kategorií zabývají ve svém volném čase (např. hraní her, internet, facebook, poslech hudby, sledování filmů, čtení knih, časopisů apod.), a o objem času, který těmto aktivitám děti věnují.

dítě ; děti školního věku ; volný čas ; čtení ; elektronická kniha ; informační technologie ; Internet ; průzkum ; výsledek výzkumu ; média ; 2013 ; 2014

ABA012


3. Další vzdělávání učitelů a působení krajských pedagogických ústavů = Further Education of Teachers and Activity of Regional Teaching Institutes / Karel Dvořák – cze

In: Český jazyk a literatura -- ISSN 0009-0786 -- Roč. 65, č. 4 (2014/2015), s. 195-197.

Text navazuje na článek Marie Čechové Profesní příprava učitelů češtiny, uveřejněný v ČJL č. 3, a to na část o práci krajských pedagogických ústavů (KPÚ). Autor prezentuje své zkušenosti z let 1960-1990, kdy působil jako vedoucí kabinetu českého jazyka a literatury KPÚ v Českých Budějovicích. Uvádí strukturu vzdělávacích institucí, úkoly KPÚ, podporuje názor o nutném dalším vzdělávání učitelů, protože úroveň školství může pozvednout pouze vzdělaný učitel.

učitel ; vzdělávání učitelů ; další vzdělávání ; další vzdělávání učitelů ; odborný rozvoj zaměstnanců ; čeština ; vzdělávací možnosti ; pedagogická dovednost

ABA012


4. Děti imigrantů v českých školách [The Children of Immigrants in Czech Schools] / Yvona Kostelecká, Tomáš Kostelecký, Antonín Jančařík, Jana Kohnová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN 1211-2720 -- Roč. 25, č. 1 (2015), s. 29-51.

Autoři článku se zabývají problematikou integrace imigrantů do českých škol. Integrační politiku je třeba vnímat v širším mezinárodním kontextu a sledovat, jak je koncipována ve světě. Jak si v současné době republika vede v integračních politikách? Analyzovaná data dokumentují, že se v České republice podařilo vytvořit příznivé prostředí pro integraci dětí imigrantů do vzdělávacího systému. Problémem je pouze nerovnoměrné rozdělení. Ve čtvrtině českých škol je zapsáno 80% žáků-cizinců, zatímco ve zbylých třech čtvrtinách škol je zapsáno jen 20% z nich. Text je doplněn o historické hledisko této problematiky a grafy s přehlednými údaji analýzy.

školství ; školská politika ; cizinecká politika ; přistěhovalectví ; přistěhovalec ; cizinec ; etnické vztahy ; integrace ; integrace žáka ; vzdělávací možnosti ; Česká republika

ABA012


5. InspIS PORTÁL pomáhá rodičům a žákům při výběru školy [InspIS PORTAL helps parents and pupils with the choice of school] / Ondřej Andrys – cze

In: Informační bulletin ČŠI -- Roč. [1], č. 1 (2015), s. 20-21.

Představení webového portálu spuštěného v říjnu 2014, jehož cílem je poskytovat všem zájemcům co nejkomplexnější informace o školách a školských zařízeních zapsaných ve školském rejstříku. Školám systém umožňuje vlastní prezentaci, která není zpoplatněná a má vypovídací hodnotu vyšší než běžné webové stránky školy. K tomu slouží elektronické formuláře, které škola vyplní. Návštěvnost portálu, možnosti jeho využití.

portál ; webová stránka ; inspekce ; škola ; výchovně vzdělávací zařízení ; prezentace ; informace

ABA012


6. Ječná nesází na znakový jazyk : i dětem se sluchovým postižením pomáhá nadání pro řeč [Here they don't rely on sign language alone : talent for speech helps aurally handicapped children, too] / Olga Maierová ; [Redaktor] Radmil Švancar – cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 118, č. 5 (2015), s. 10-11.

Rozhovor s ředitelkou školy v Ječné ulici o metodách vzdělávání žáků se sluchovým postižením podle RVP ZV. Výhody užívání orální metody (znakování jen jako doplněk), pomoc ICT - práce s interaktivními tabulemi, tablety. Výuka informatiky. Integrace dětí se sluchovým postižením do běžných základních škol. Speciálněpedagogická odbornost učitelů. Podmínky pro práci speciálních škol dané školským zákonem, připravované změny.

žák ; postižený ; sluchově postižený ; speciální škola ; speciální výuka ; vzdělávání ; vyučovací metoda ; odezírání ; učební pomůcka ; informační technologie ; informatická výchova ; didaktické využití počítače ; přenosný počítač ; integrace žáka ; základní škola ; orální metoda ; tablet ; interaktivní tabule

ABA012


7. Kde se bere agresivita u dětí? [Where does aggressiveness of children come from?] / Marika Kropíková – cze

In: Školní poradenství v praxi -- ISSN 2336-3436 -- Roč. 2, č. 3 (2015), s. 7-9.

Agresivní chování je u dětí běžné a normální, tvrdí autorka textu. Co je pravděpodobnou příčinou zvýšené agresivity u jedince? Výraznou roli hrají genetické faktory, faktor rodinného prostředí, organické poškození mozku, mediální násilí a rostoucí vulgarita společnosti. Nejčastějším důvodem zvýšené agresivity a agrese u dětí je však výchova. Jaké styly výchovy vedou k agresi. Nutnost spolupráce rodiny a školy ve výchově, nebezpečí part (subkultury). Pojmy související se styly výchovy: skrytě agresivní matka, instrumentální nutná agrese, výchovná slepota. Nezbytnost pátrat po příčinách vzniku agresivního chování ve škole.

dítě ; chování ; chování skupiny ; agrese ; agresivita ; výchova dítěte ; rodinná výchova ; rodičovská odpovědnost ; spolupráce ve výchově ; školní prostředí ; psychologie chování

ABA012


8. Muslimská menšina ve Švédsku [Muslim minority in Sweden] / Adam Kupský -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 10

In: Geografické rozhledy : výuka a popularizace geografie, ekologická výchova -- ISSN 1210-3004 -- Roč. 24, č. 4 (2014/2015), s. 26-27.

Téma integrace muslimské menšiny do společnosti. Historie migrace muslimů (z Iráku, Íránu, Bosny a Hercegoviny, Turecka aj.) do Švédska (Stockholm, Göteborg, Malmö), raná fáze (60. a 70. léta) a čtyři etapy pozdní fáze. Migrační politika, proces začleňování muslimů do švédské společnosti, multikulturní model - společnost přistupuje k přistěhovalcům jako ke kulturně odlišným komunitám. Význam vzdělávacího systému pro integraci, který je zaměřen na výuku švédštiny pro dospělé a pro děti. Děti se učí přímo ve škole ve speciálních mezinárodních třídách, pro dospělé jsou organizovány bezplatné jazykové kurzy. Postoj švédské společnosti vůči muslimům.

přistěhovalec ; etnická menšina ; islám ; dítě cizí národnosti ; vzdělávání ; výuka ; švédština ; jazykové vzdělávání ; jazyková výuka ; vzdělávací kursy pro dospělé ; integrace žáka ; základní škola ; střední škola ; sociální integrace ; multikulturní výchova ; školská politika ; Švédsko ; muslimové

ABA012


9. Některé školy se již snaží, aby se každý žák učil s radostí [Some schools try hard to ensure learning with pleasure for every pupil] / Zlata Šťástková -- cze

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 23, č. 17 (2015), s. 5.

Cíle iniciativy Úspěch pro každého žáka: posunout výchovně vzdělávací proces žádoucím směrem, tj. ke kultuře vzdělávání zaměřené na úspěch každého žáka v každé škole, a zajistit, aby všichni žáci mohli ve škole zažívat pocit úspěchu a rozvíjet své schopnosti. Zajímavé myšlenky, které zazněly na konferenci věnované této iniciativě. Podmínky nezbytné pro to, aby škola tyto cíle mohla zajistit. Isnpirativní příklady podobných přístupů ke vzdělávání z Kanady, Norska a Finska.

úspěch ; školní úspěšnost ; žák ; výchovně vzdělávací cíle ; rozvíjení schopností ; podmínky učení ; konference

ABA012


10. Ochrana dítěte na prvním místě [Protection of the child in the first place] / Marie Těthalová – cze

In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 22, č. 3 (2015), s. 16-17.

Jak má postupovat pedagog, který pojme podezření, že dítě je týráno či zneužíváno. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Oznamovací povinnost není volbou, ale povinností. Jistota není nutná, postačuje skutečnost svědčící pro ohrožení. Definice ohrožení je však nejasná. Článek uvádí také mýty a fakta o zneužívání a zanedbávání dětí a varovné signály možného ohrožení dítěte.

dítě ; týrané dítě ; učitel ; ochrana dítěte ; zákon ; zneužívané dítě ; zneužívání

ABA012


11. Programování bychom se měli učit všichni [All of us should be taught programming] / Ivana Durdilová ; [Redaktor] Štěpán Beneš – cze

In: Můžeš : noviny o svépomoci zdravotně postižených -- ISSN 1213-8908 -- Roč. 23, č. 5 (2015), s. 30-31.

Zapojení pražské Střední průmyslové školy elektrotechnické V Úžlabině do projektu Akademie programování, hlavní cíl projektu. Role a výuka programování, programovací jazyky. Uplatnění programátorů na trhu práce, šance i pro handicapované.

informatika ; informatická výchova ; informační technologie ; programování ; výuka ; software ; postižený ; trh práce ; uplatnění

ABA012


12. Roman se vrhl do vzdělání [Former top manager in the field of energy industry starts engaging himself in education] / Eva Hníková – cze

In: Ekonom : týdeník vydavatelství Economia -- ISSN 1210-0714 -- Roč. 59, č. 11 (2015), s. 8-10.

Dosavadní manažerská dráha Martina Romana v oblasti energetického průmyslu. Změna oboru působení, studium na Institutu vzdělávání při University College v Londýně. Podpora kvality vzdělávání a mezinárodních maturit. Spolupráce s gymnáziem PORG, které připravuje své studenty na studium na zahraničních vysokých školách. Aktivity dalšího podnikatele Tomáše Janečka v oblasti vzdělávání (gymnázium Duhovka). Na s. 10 - 11 informace o dalších aktivitách M. Romana v oblasti vzdělávání, zejména o jeho spolupráci s O. Štefflem na projektu tzv. Scio škol, které by měl financovat.

manažerský personál ; profesní dráha ; vzdělávání ; mezinárodní bakalariát ; spolupráce ; gymnázium ; kvalita vzdělání ; financování ; Roman, Martin

ABA012


13. Rozvojová spolupráce - téma ve výuce geografie [Cooperation in development - a theme for geography teaching] / Lenka Pánková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6

In: Geografické rozhledy : výuka a popularizace geografie, ekologická výchova -- ISSN 1210-3004 -- Roč. 24, č. 4 (2014/2015), s. 19-21.

Základní vhled do problematiky rozvojové spolupráce, odpovědi na otázky, proč o rozvojové spolupráci učit, ve kterých předmětech a kde hledat inspiraci pro výuku tohoto komplexního tématu. Ukázka zpracování tématu - Válka a život po ní, zařazení do kurikula ZŠ, vzdělávací cíle, postup, metodické poznámky.

zeměpis ; společenskovědní předmět ; výuka ; mezipředmětové téma ; spolupráce ; pomoc ; mezinárodní spolupráce ; mezinárodní vztahy ; základní škola ; rozvojová pomoc

ABA012


14. Triumf a tragédie konce války v Evropě roku 1945 [Triumph and tragedy of the end of WWII in Europe in 1945] / Vilém Prečan – cze

In: Dějiny a současnost : kulturně historická revue -- ISSN 0418-5129 -- Roč. 37, č. 5 (2015), s. 42-45.

2. světová válka ovlivnila další vývoj celé Evropy. Tři mocnosti, USA, SSSR a Velká Británie chtěly především vyhrát válku nad Německem a Japonskem, ale každá z nich měla pro poválečný vývoj jiné priority. Český a slovenský protinacistický odboj zahraniční i domácí. Poválečný návrat československé státnosti na mezinárodní scénu. Osvobození versus podmanění - přechod od horké do studené války.

dějepis ; válka ; politika ; dějiny dvacátého století ; Evropa ; Československo ; vývoj ; druhá světová válka, 1939-1945 ; studená válka, 1945-1989

ABA012


15. Třetina absolventů míří úplně mimo svou profesi : nejvíc textiláci, odvětví přitom zažívá boom [One third of graduates work outside their profession : mostly textile engineers whose branch is enjoying boom] / Gabriela Doležalová ; [Redaktor] Petr Husník – cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 118, č. 7 (2015), s. 4-6.

Studie o shodě dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání, vývoj hodnocení shody absolventů v čase (2005, 2009, 2013), rozdíl mezi maturanty a vyučenými. Vysoký podíl absolventů škol se neuplatní v oboru, jde o určitý rozpor mezi odbornou přípravou a skutečnými potřebami trhu práce. Hlavní důvody, proč ne každý z absolventů školy najde uplatnění ve svém oboru. Perspektivy textilního odvětví, informace o Střední průmyslové škole textilní v Liberci.

střední škola ; střední odborná škola ; střední školství ; odborné školství ; absolvent ; uplatnění ; trh práce ; textilní průmysl ; Střední průmyslová škola textilní ; Liberec (Česko)

ABA012


16. Vliv pohybového programu na vybrané motorické dovednosti u dětí s poruchou autistického spektra [The Effect of an Exercise Programme on Selected Motoric Skills in Children with Autistic Spectrum Disorder] / Lucie Liscová, Jitka Vařeková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN 1211-2720 -- Roč. 25, č. 1 (2015), s. 3-13.

Výzkumy poukazují na nárůst počtu dětí s diagnostikovanými poruchami autistického spektra (PAS). Hlavní pozornost u těchto dětí bývá zaměřena na komunikaci, sociální chování a představivost, ale také na odchylky v oblasti hrubé i jemné motoriky. Předložené kvalitativní šetření se zabývá hodnocením motoriky u tří chlapců s různým typem poruch autistického spektra a možností intervence pohybovým programem. U všech tří dětí byly zaznamenány odchylky v oblasti motoriky a po půlroční intervenci pohybovým programem bylo možné dosáhnout zlepšení.

dítě ; autistický jedinec ; autismus ; motorika ; motoricky postižený ; grafomotorika ; pohybový rozvoj ; náprava ; zákrok ; Aspergerův syndrom ; kazuistika

ABA012


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019