Badatelsky orientovaná výuka

Tematická rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ (elektronická nebo papírová forma) nebo e-mailem na adrese petrovicova@npmk.cz (pouze papírová forma).


1. A Comparison of Exemplary Biology, Chemistry, Earth Science, and Physics Teachers' Conceptions and Enactment of Inquiry [ Srovnání ukázkových koncepcí učitelů biologie, chemie, věd o Zemi a fyziky a jejich prosazování metody bádání ] / Wayne Breslyn, J. Randy McGinnis -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Science education -- ISSN 0036-8326 -- Roč. 96, č. 1 (2012), s. [48]-77.

Dosavadní výzkumy zaměřené na uplatňování metody bádání v přírodovědné výuce nerozlišovaly, v jakém konkrétním předmětu jsou metody používány. Americký výzkum mezi 60 středoškolskými učiteli přírodovědných předmětů proto sledoval, zda a jak předmět nebo kombinace předmětů, kterým učitel vyučuje, ovlivňuje používání zmíněné metody.

učení bádáním ; učitel ; chemie ; fyzika ; biologie ; vědy o Zemi ; střední škola ; pedagogický výzkum ; USA

ABA012


2. Badatelské dovednosti jsou povinnou součástí kurikula : sdružení TEREZA školám radí, jak na to / Lukáš Doubrava -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 117, č. 26 (2014), s. 4-6.

Odborníci tvrdí, že s pěstováním zájmu o přírodní a technické vědy se u žáků musí začít co nejdříve. Jednou ze snah je i tzv. badatelsky orientované vyučování (BOV), které je využitelné pro všechny přírodovědné předměty. Této metodě výuky se nás už pět let věnuje Sdružení Tereza, které pro základní a střední školy vytvořilo podrobnou metodiku a zásobník třiceti lekcí určených přímo pro výuku.

přírodovědný předmět ; přírodní vědy ; učení bádáním ; výuka ; vyučovací metoda ; základní škola ; střední škola ; vyučovací hodina ; metodika ; ukázka ; poradenství ; Sdružení TEREZA ; příklad

ABA012


3. Badatelsky orientovaná výuka geografie / Dana Řezníčková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Geografické rozhledy : výuka a popularizace geografie, ekologická výchova -- ISSN 1210-3004 -- Roč. 23, č. 1 (2013/2014), s. 12-15.

Možnosti využití badatelsky orientované výuky v hodinách zeměpisu. Rozvíjení badatelských dovedností jako součást způsobilosti žáků k systematickému řešení problémů. Popis základních kroků k rozvíjení dovednosti řešit problémy (zaměření pozornosti na daný problém, pojmenování problému, stanovení cíle atd.).

zeměpis ; výuka ; vyučovací metoda ; učení řešením problémů ; problémová výuka ; žák ; rozvíjení schopností ; výzkum ; vědecká výchova ; učení bádáním ; bádání

ABA012


4. Badatelsky orientovaná výuka jako trend soudobého vzdělávání = Inquiry-based instruction as a trend of contemporary education / Jiří Dostál -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: E-pedagogium : nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku a didaktiky oborů -- ISSN 1213-7758 -- Roč. 2013, č. 3 (2013), s. 81-93.

Badatelsky orientovaná výuka jako jeden z výrazných trendů současného vzdělávání i jako předmět domácího i zahraničního výzkumu. Filozofie badatelsky orientované výuky, chápání pojmu badatelsky orientovaná výuka, její charakteristiky. Výsledky studie založené na srovnávací analýze českých i zahraničních výzkumů věnovaných problematice badatelsky orientované výuky a faktorům, které ovlivňují její efektivitu (velmi významná je připravenost a vybavenost učitele potřebnými kompetencemi).

učení bádáním ; směr ; pedagogický výzkum ; analýza vědecké literatury ; srovnávací analýza ; konstruktivistická pedagogika ; učitel ; způsobilost

ABA012


5. Badatelsky orientované vyučování matematice = Inquiry-based Mathematics Teaching / Libuše Samková, Alena Hošpesová, Filip Roubíček, Marie Tichá -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Scientia in educatione -- ISSN 1804-7106 -- Roč. 6, č. 1 (2015), s. 91-122.

Shrnutí dosavadních poznatků o uplatňování badatelsky orientovaného přístupu ve výuce matematiky. Posouzení existujících didaktických teorií a podob praxe v matematickém vzdělávání podle míry shody s principy badatelsky orientované výuky a charakteristika matematických úloh, které mohou být využity k badatelským aktivitám žáků. Náměty na několik úloh vhodných pro badatelské aktivity žáků prvního a druhého stupně základní školy a žáků střední školy.

učení bádáním ; matematika ; výuka ; základní škola ; střední škola ; didaktika ; řešení úloh

ABA012


6. Bádateľsky orientované vyučovanie s využitím meracích systémov / Elen Čipková, Štefan Karolčík -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 9

In: Moderní vyučování : časopis pro nové programy v českém základním školství -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 21, č. 5-6 (květen-červen) (2015), s. 39-41.

Charakteristika badatelsky orientovaných přístupů ve vyučování přírodovědných předmětů. Implementace badatelských aktivit do výuky biologie a zeměpisu, metody a postupy, didaktické využití počítače, příklady.

přírodní vědy ; přírodovědný předmět ; biologie ; zeměpis ; výuka ; vyučovací metoda ; forma výuky ; výzkum ; učení bádáním ; měření ; didaktické využití počítače ; ukázka

ABA012


7. Bádateľský prístup k výučbe trojuholníkov / Stanislav Lukáč -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 7

In: Matematika, fyzika, informatika : časopis pro výuku na základních a středních školách -- ISSN 1210-1761 -- Roč. 23, č. 5 (2014), s. 337-351.

Příspěvek představuje náměty na aplikování badatelské metody ve výuce matematiky na střední škole se zaměřením na zkoumání vybraných vlastností trojúhelníků. Představené úlohy mohou být návodem pro práci žáků při výuce matematiky a přispět k rozvoji badatelských zručností žáků středních škol.

inovace ve vzdělávání ; učení bádáním ; geometrie ; výuka ; vyučovací předmět ; matematika ; střední škola ; práce ve třídě ; žák ; dovednost ; náměty ; inspirace ; vlastnosti ; trojúhelník ; postup

ABA012


8. Hodnotenie zručností v bádateľsky orientovanej výučbe biológie = Assessment of Skills in Inquiry Based Biology Education / Ivana Slepáková, Katarína Kimáková -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Scientia in educatione -- ISSN 1804-7106 -- Roč. 6, č. 1 (2015), s. 133-143.

Shrnutí zkušeností se zapojením slovenských učitelů do pilotní části mezinárodního projektu 7RP ESTABLISH zaměřeného na vývoj metodických materiálů pro badatelsky orientovanou přírodovědnou výuku. Nejistotu učitelů v oblasti identifikace a hodnocení rozvoje badatelských dovedností žáků by měl odstranit návazný projekt 7RP SAILS, jehož cílem je tvorba hodnotících nástrojů. Příspěvek uvádí všeobecná kritéria pro hodnocení badatelských dovedností žáků i kontrétní příklad jejich uplatnění.

učení bádáním ; přírodovědný předmět ; rozvoj ; dovednost ; hodnocení ; hodnotící kritérium ; projekt ; mezinárodní spolupráce ; metodika ; 7RP ESTABLISH ; Slovensko

ABA012


9. Inquiry-based science education – fashionable trend or hope for science education regeneration? / Jiří Škoda, Pavel Doulík, Zuzana Procházková -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Technológia vzdelávania : vedecko - pedagogický časopis s informačnou prílohou -- ISSN 1335-003X, -- Roč. 21, č. 6 (2013), s. 6-11.

Základní charakteristiky badatelsky orientovaného přírodovědného vzdělávání - IBSE (Inquiry-Based Science Education) a analýza vhodnosti této badatelské metody pro přírodovědné vzdělávání. Tato metoda znamená odklon od výuky, jenž je založena pouze na osvojování faktů, k výuce, která klade důraz na koncepční porozumění a logický proces osvojování dovedností. Podstatou badatelské metody je zapojení žáků a studentů do objevování přírodovědných zákonitostí, propojování informací do smysluplného kontextu, rozvíjení kritického myšlení a podpora pozitivního postoje žáků a studentů k přírodním vědám. Možnosti a limity zavádění IBSE do stávající školní praxe.

učení bádáním ; vyučovací metoda ; přírodní vědy ; směr ; analýza ; výuka ; učení ; koncepce ; porozumění ; logické myšlení ; proces učení ; dovednost ; žák ; student ; objev ; informace ; myšlení ; postoj žáka ; postoj studenta ; základní vzdělání ; přírodovědný předmět ; charakteristiky ; fakta ; osvojování ; přírodní zákony ; kontext ; kritické myšlení ; školní praxe ; přírodovědná gramotnost

ABA012


10. Jak jsme se třeťáky poznávali kruh a kružnici / Marika Atatreh -- cze

In: Kritické listy : čtvrtletník pro čtenářskou gramotnost a kritické myšlení ve školách -- ISSN 1214-5823 -- Roč. 2013, č. 52 (2013), s. 26-27.

Učení matematiky ve 3. třídě metodou profesora Hejného. Učitelka naučila žáky zábavnou formou pojmy kruh, kružnice, poloměr a průměr. Žáci zjistili, že musí nejprve zvolit střed a poté kolem něho opsat kružnici. Práce ve skupinách. Barevné odlišení poloměru a průměru. Měření obvodu a průměru kruhových předmětů ve třídě. Poznatky, které žáci sami odhalí, si snáze uloží do paměti.

matematika ; geometrie ; výuka ; základní škola ; první stupeň ; učení bádáním ; vyučovací metoda ; skupinová práce ; žák ; řešení úloh ; ročník 3

ABA012


11. Malé děti berou bádání jako hru / Marie Těthalová -- cze

In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 22, č. 5 (2015), s. 12-13.

O své knize Vědci v mateřské škole hovoří její autorky. Vycházejí z myšlenky, že dítě si nejlépe zapamatuje to, co si samo vyzkouší, a že je nutno využít tendenci malého dítěte být přirozeně zvědavé. Dětské prekoncepty. Důležitost pokusů a badatelských aktivit - hotové informace dítěti většinou nepomůžou. Děti pokusy baví a motivují je k dalšímu zkoumání. K bádání by děti měly motivovat jejich učitelky, které samy objeví kouzlo objevování nového.

předškolní výchova ; mateřská škola ; učení bádáním ; experiment ; zkušenost ; informace ; prekoncepce

ABA012


12. Selbständiges Lernen als schulisches Prinzip : Erfahrungen von Lehrern und Schülern mit Forschendem Lernen [ Samostatné učení jako školní princip : zkušenosti učitelů a žáků s učením-bádáním ] / Sabine Schweder -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 67, č. 2 (2015), s. 24-27.

Článek přináší zkušenosti škol z Meklenburska-Předního Pomořanska s nově zavedenou školní metodou učení-bádání. Jejím cílem je podněcovat zvědavost žáků, vést je k zodpovědnosti i samostatnosti a k vytváření vlastního názoru. Jsou uvedeny příklady pracovního plánu (rozdělení podle ročníků, s vyšším ročníkem se postupně bádání a současně samostatný přístup žáků zintenzivňuje), předmětů výzkumu i jeho strategie a závěrečné hodnocení projektu.

vyučovací metoda ; odpovědnost ; samostatná práce ; samostatnost ; názor ; organizace času ; pracovní postup ; ročník ; hodnocení výuky ; učení bádáním ; Meklenbursko-Přední Pomořany

ABA012


13. The Distinction Between Experimental and Historical Sciences as a Framework for Improving Classroom Inquiry [ Rozdíly mezi experimentálními a historickými přírodními vědami jako rámec pro zlepšení badatelsky orientované výuky ] / Ron Gray -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Science education -- ISSN 0036-8326 -- Roč. 98, č. 2 (2014), s. [327]-341.

Analýza rozdílů mezi tzv. historickými (např. vývojová biologie, paleontologie aj.) a experimentálními přírodovědnými disciplínami z hlediska badatelsky orientované přírodovědné výuky. Využití zjištěných poznatků pro zlepšení přírodovědného vzdělávání.

přírodní vědy ; přírodovědný předmět ; učení bádáním ; experiment ; inovace ve vzdělávání ; vývojová biologie

ABA012


14. Využitie bádateľskej metódy vo vyučovaní biológie : medzinárodný projekt / Renáta Sýkorová -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1

In: Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis -- ISSN 1335-0404 -- Roč. 22, č. 1 (2013), s. 5-7.

Představení mezinárodního projektu ESTABLISH zaměřeného na využívání badatelských metod ve výuce fyziky, chemie a biologie. Výsledky ověřování vyučovací jednotky Dárcovství krve v rámci výuky biologie na 18 slovenských základních a středních školách. Zaměření aktivit, ukázka konkrétní aktivity (vzdělávací cíl, materiál, postup, úlohy pro žáky).

učení bádáním ; biologie ; fyzika ; chemie ; základní škola ; střední škola ; vzdělávací projekt ; mezinárodní spolupráce ; ukázka ; vyučovací hodina ; ESTABLISH

ABA012


15. Význam nezávislých expertních center pro šíření badatelsky orientované výuky v České republice = The Importance of Independent Expert Centres for Dissemination of Inquiry-based Learning Approach in the Czech Republic / Jan Činčera -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Scientia in educatione -- ISSN 1804-7106 -- Roč. 5, č. 1 (2014), s. 74-81.

Problematika šíření badatelsky orientované výuky (BOV) v českém prostředí. Přehled odborné literatury zabývající se BOV v českém kontextu. Shrnutí zkušeností, které s touto metodou získala tzv. nezávislá expertní centra (organizace poskytující školám výukové a tréninkové programy). Charakteristika jednotlivých realizovaných programů BOV a jejich evaluace.

učení bádáním ; přírodopis ; ekologická výchova ; vyučovací metoda ; škola ; hodnocení ; vzdělávací středisko ; Česká republika

ABA012


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018