„Národní“ školství za první Československé republiky - tisková zpráva

Praha, 18. 12. 2018 – V nakladatelství Academia (edice První republika) díky spolupráci Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a Technické univerzity v Liberci vychází výjimečná kniha „Národní“ školství za první Československé republiky. Zaměřuje se na vývoj vzdělávacích cílů a obsahů obecných a měšťanských škol. Kniha zkoumá „národní“ školství jako prostředek řešení národní i sociální otázky v mnohonárodnostním Československu za první republiky.

V měšťanských školách plnila povinnou školní docházku většina meziválečné populace Československa. Publikace otevírá diskusi na téma výchovy v demokratickém státě a také téma vztahů školy a církve.

Chod „národních“ škol byl výsledkem odborné pedagogické diskuse učitelské veřejnosti, která se sdružovala v mnoha organizacích, odborných fórech a institucích. Monografie „Národní“ školství za první Československé republiky zaměřuje pozornost na reformu vzdělávacího systému a vnitřního chodu škol a na otázku postavení žáka ve škole. Autoři prozkoumali vzdělávací a výchovné cíle, vyučovací metody a také pomůcky v tehdejších školách. Stranou výzkumu nezůstalo vzdělávání tělesně a mentálně postižených, školy pro krajany v zahraničí, ani školy zřizované pro emigranty a další cizince v ČSR.

Monografie vznikla zásluhou autorského týmu odborníků z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze a Technické univerzity v Liberci, a to pod vedením doc. Tomáše Kaspera, Ph.D., doc. PhDr. Dany Kasperové, Ph.D. z TU v Liberci a PhDr. Markéty Pánkové, ředitelky NPMK, kteří se soustavně věnují problematice dějin školství, výchovy a vzdělávání v českých zemích.

Ke stažení:

Tisková zpráva ve formátu PDF


Odznak vydaný u příležitosti slavnostního otevření nové školní budovy české obecné školy v Chrastavě dne 18. listopadu 1923, NPMK


Ladislav Horák Základy občanské nauky pro I. - III. ročník měšťanské školy. Praha, Státní nakladatelství 1926


Josef Kožíšek Poupata. Čítanka malých. Ilustrace Marie Fischerová-Kvěchová. Praha, Státní nakladatelství 1929


Štít označující budovu Obecné školy, 20. – 30. léta 20. století, NPMK

Kategorie: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019