Odborná činnost

Pronásledování Romů během druhé světové války – odborná a vědecká činnost

Pronásledování Romů během druhé světové války je nutné interpretovat zejména jako důsledek vyhlazovací politiky německého nacismu; jestliže se vyzvedá především podíl institucí okupovaného (tedy nesvéprávného) státu, vytváří se klamný obraz této tragédie, k níž by nedošlo, kdyby nebylo předchozí německé agrese; navíc je chybné toto téma pojímat jako problém jedné země, neboť pochopit je lze jen v evropských souvislostech.

Je zapotřebí kvalitních a vyvážených prací o dějinách Romů v Evropě a v českých zemích; moderní práce o dějinách českých zemí už řadu let pojímají historii tohoto prostoru pluralitně. Také nově vybudovaný Památník v Hodoníně u Kunštátu, který bude otevřen v srpnu 2017, by měl sloužit zejména k připomínání památky obětí romského holocaustu v tomto táboře, k informování o historii holocaustu Romů, včetně jeho souvislostí s  holocaustem Židů a likvidací českého národa ve sledovaném období, a také k neformálnímu vzdělávání dětí a mládeže, popř. dalších zájemců z řad odborné i laické veřejnosti.

V České republice se tímto tématem vědecky zabývají příslušná akademická pracoviště, vysoké školy, kde se tématům věnují v rámci příslušných oborů, zejména obecných dějin, včetně dějin týkajících se holocaustu v českých (resp. československých) a mezinárodních souvislostech, a také muzea.

Muzea a paměťové instituce:

Vysoké školy:

  • FF UK Praha – Bc. a Mgr. - obor romistika (jazyk, historie, kultura, antropologie): nabízí detailní studium 3 nebo 5-ti leté;
  • FF UK, Ústav jižní a centrální Asie, kde probíhají pro studenty semináře romistiky, jehož předmětem jsou studia, a to již od r. 1991 na téma kultura a historie.
  • Další níže uvedené univerzity nabízejí jiný vhled do tématu, v rámci jiné specializace (nejčastěji speciální pedagogika a antropologie):
  • PedF UK Praha - předmět romistika (úvod do historie a kultury) a volitelný předmět romština pro posluchače speciální pedagogiky;
  • FF Univerzita Pardubice: předmět romistika (úvod do historie a kultury) a romština jako součást kurikula pro studenty antropologie;
  • Ostravská univerzita v Ostravě - nabízejí průřezový "romský modul" pro všechny posluchače OU, součástí jazyk a úvod do romistiky;
  • PedF MU Brno - katedra speciální pedagogiky – nabízí úvod do historie a kultury Romů a učí jazyk;
  • UJEP Ústí n/Labem - "multikulturní kabinet" - v rámci jejich programu jsou přednášky o Romech.

Z nevládních organizací jmenujme zejména:


Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, které buduje Památník Hodonín u Kunštátu v souladu s usnesením vlády z roku 2011, využívá výsledky vědeckého bádání výše uvedených institucí pro vzdělávání dětí, mládeže a široké veřejnosti zejména prostřednictvím expozice s názvem „Tábor Hodonín u Kunštátu. Průsečík tragických osudů 1940-1950. Střední Evropa.“ v Památníku Hodonín u Kunštátu. Památník splňuje nároky na vzdělávací funkci této instituce, a to především ve smyslu expozičním a obecně informačním.


Vybudování Památníku je v souladu s mezinárodní politikou České republiky, ba naopak jeho vytvořením v budoucnosti skýtá možnost výborné mezinárodní spolupráce v oblasti historie a dalších vědních oblastech. Minulost Romů na území České republiky je součástí historie této země a budování Památníku je výrazem vztahu české společnosti k této tragédii. Proto nedoporučujeme vyčleňovat tuto významnou problematiku jako téma výlučně etnické, ale prosazujeme přístup obecně lidský na principu humanismu a obrany lidských práv.


Památník bude pokračovat ve spolupráci s  Radou Evropy, která se problematice holocaustu, připomínání jeho trvalého odkazu pro současnost, včetně vzdělávání o holocaustu systematicky věnuje. Dále se předpokládá spolupráce s dalšími mezinárodními organizacemi či platformami, jako např. International Holocaust Remembrance Association (dříve International Task-Force for Holocaust https://www.holocaustremembrance.com/) nebo Evropským institutem odkazu Šoa (http://shoahlegacy.org/). Na národní úrovni se předpokládá rovněž spolupráce vedle celostátních organizací také se subjekty, které působí na lokální nebo regionální úrovni.

Čí stránka: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019