Tisková zpráva dne 6. 11. 2017

Dosavadní vykonané práce zachycuje dokumentární film Vznik areálu a expozice Památníku Hodonín u Kunštátu, který byl vytvořen jako součást expozice Památníku.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) bylo pověřeno usnesením vlády č. 158 z roku 2011 vybudováním Památníku Hodonín u Kunštátu. Dne 30. 6. 2016 byly stavební práce na areálu budoucího Památníku Hodonín dokončeny a 19. 7. 2016 byly dostavěné objekty zkolaudovány. Následně započala realizace stálé expozice. Do roku 2016 bylo profinancováno 85 669,083 tis. Kč, z toho bylo 20 000 tis. Kč použito na výkup areálu. Na základě politického rozhodnutí byla v březnu t.r. zahájena jednání o převodu státního majetku v souladu s platnými zákony pod správu Ministerstva kultury, a to mezi Úřadem vlády, Ministerstvem kultury, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem financí. Z podnětu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny bylo přijato Usnesení Vlády České republiky ze dne 18. září 2017 č. 665, které ukládá převést Památník Hodonín u Kunštátu z gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do působnosti Ministerstva kultury, které Památník předá do správy Muzea romské kultury.

Dle výše uvedeného Usnesení vlády České republiky se převod uskuteční do 31. 12. 2017. Na základě vládního usnesení, které jasně stanoví termíny pro předávání, a z důvodu nutnosti postupovat v souladu s ustanoveními vyplývajícími ze Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb., vedení NPMK muselo v říjnu 2017 ukončit práce na dokončování realizace expozice (tisk panelů, nákup IT techniky, nákup osvětlení). Grafická úprava scénáře je ukončena ve spolupráci s architektem Jaroslavem Obstem.

V současné době probíhají jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a připravuje se převod nemovitého a movitého majetku Památníku na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Kontakt:
Jakub Seiner – seiner@npmk.cz
Markéta Pánková – pankova@npmk.cz

Ke stažení: text tiskové zprávy

Kliknutím na obrázek se otevře video dokument v novém okně

Kategorie: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018