Ekonomika školství v ČR - za rok 2011

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze

Plné texty článků lze objednat v elektronické a papírové podobě prostřednictvím e-PK - elektronické pedagogické knihovny na www.epk.cz nebo v papírové podobě e-mailem na adrese kubelkova@npmk.cz.


1. VVO - velkokapacitní vzdělávací odchovny, aneb, nový způsob financování regionálního školství / [New way in financing the regional school system] / oš -- čeština

In: Týdeník školství [Tištěný text] -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 19, č. 40 (2011), s. 3.

Rizika nového způsobu financování regionálního školství plánovaného od roku 2013 zejména pro školy v menších obcích (požadavek na minimální naplněnost třídy 24 žáky). Doloženo na příkladu konkrétní venkovské školy, která bude muset při novém systému financování zrušit druhý stupeň.

financování ; přidělení finančních prostředků ; regionální školství ; malá škola ; počet žáků ; venkovská škola

ABA012


2. Nařízení vlády č. 381/2010 o platech : [Government regulation n. 381/2010 on salaries :: salary tables for teachers] / mzdové tabulky pro učitele -- čeština

In: Řízení ve školství : [publikace pro řídící pracovníky ve školství] -- Roč. 19, č. 1 (2011), s. 54-58.

Nařízení vlády č. 381/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech. V příloze plat. tabulky.

plat ; financování ; rozpočet na vzdělání ; legislativa ; školská legislativa ; rozpočet ; odměna ; státní správa ; učitel ; platový předpis

ABA012


3. Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na stipendia podle § 40 odst. 2, § 91 odst. 2 písm. e) a § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů : [Rules for the provision of subsidies to private higher education institutions by the Ministry of Education, for scholarships under § 40, parg. 2, § 9, letter e) of the law No. 111/1998 on higher education institutions and amendments to some other laws] / č. j. 2435/2011 - 33 ze dne 28. 1. 2011 / Jan Koucký ; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 67, č. 3 (2011), s. 10-16.

Obecné podmínky poskytování dotací. Podmínky poskytnutí dotace na stipendia a stanovení její výše. Podmínky použití dotací a jejich finanční vypořádání. Zveřejnění informací o dotacích a kontrola hospodaření. V příloze - vzor žádosti soukromé školy o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu. Ustanovení pro výpočet výše a poskytnutí dotace na sociální a na ubytovací stipendia.

ekonomika školství ; vysoká škola ; soukromá škola ; financování ; přidělení finančních prostředků ; podpora ; stipendium ; pravidlo ; směrnice ; školská legislativa

ABA012


4. Vzdělávání v malých a středních podnicích očima vzdělavatelů dospělých / [Education in small and medium-sized companies through the eyes of educators of adults] / Tomáš Langer -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Andragogika : čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých -- ISSN 1211-6378 -- Roč. 15, č. 1 (2011), s. 14-15.

Výsledky loňského průzkumu, který byl zaměřen na oblast vnímání vzdělávání v malých a středních podnicích (MSP) ze strany poskytovatelů dalšího vzdělávání. Jedním z důvodů výběru tohoto tématu je chybějící koncepce státu v oblasti financování dalšího vzdělávání, jejíž nedílnou součástí je stimulace podpory MSP ve vzdělávání jejich zaměstnanců. Šetření mělo zjistit současnou situaci ve vzdělávání zaměstnanců v těchto subjektech.

vzdělávání dospělých ; další vzdělávání ; podnikové vzdělávání ; odborné vzdělání ; odborný rozvoj zaměstnanců ; malý a střední podnik ; financování ; koncepce ; nedostatek ; názor ; průzkum ; výsledek výzkumu ; 2010

ABA012


5. Platy učitelů : [Hidden drop in teachers' salaries] / aneb Když pravá ruka neví, co dělá levá / Marie Těthalová -- čeština

In: Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 18, č. 4 (2011), s. 18-19.

Kritika skrytého snižování platů učitelů - snížení prostředků na provoz a tím vyvolaná nutnost snižování či odebírání osobního ohodnocení učitelů mateřských a základních škol. Nedostatek prostředků na motivační složku mzdy - nemožnost ocenit kvalitní práci pedagogů. Negativní vliv možného zvýšení DPH na provoz škol. Vyjádření jednotlivých krajských úřadů k nastalé situaci - důvody snižování objemu finančních prostředků na provoz škol.

náklady na vzdělání ; financování ; rozpočet na vzdělání ; učitel ; plat ; pracovní podmínky učitelů

ABA012


6. AUDIT dotací poskytnutým soukromým školám / [AUDIT of subsidies provided to private schools] / Jan Glatt -- čeština

In: Řízení ve školství : [publikace pro řídící pracovníky ve školství] -- Roč. 19, č. 3 (2011), s. 29-36.

S účinností od 1. ledna 2005 byla zákonem č. 562/2004 Sb. provedena novelizace zákona č. 306/1999 sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Informace o podmínkách poskytování dotace ze státního rozpočtu, o povinnosti provedení auditu soukromých škol za splnění určitých podmínek a dále auditu poskytnutých dotací školám a školským zařízením ze státního rozpočtu nebo zdrojů Evropské Unie. V příloze metodický pokyn MŠMT k provedení auditu (§ 6 odst. 5 zákona č. 306/199 Sb. za kalendářní rok 2010).

financování ; školství ; soukromá škola ; rozpočet na vzdělání ; zákon ; legislativa ; státní podpora ; investice ; Česko. ; audit ; metodické pokyny ; 2010

ABA012


7. Nový rozpočet EU : [New EU budget :: investment to talent, creativity and innovation] / investice do talentu, tvořivosti a inovací / Androulla Vassiliou -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 114, č. 30 (2011), s. 17-18.

Článek seznamuje s novým rozpočtem Evropské unie určeným pro oblast vzdělávání, odborné přípravy a mládeže na období sedmi let, 2014 - 2020. Díky vyšším zdrojům bude moci EU pomáhat mnohem většímu počtu mladých lidí a podporovat jejich osobní rozvoj a dovednosti, což přispěje nejen k jejich plnohodnotnému životu, ale rovněž zlepší i jejich vyhlídky na zaměstnání.

školství ; vzdělávání ; mládež ; rozpočet na vzdělání ; přidělení finančních prostředků ; financování ; investice ; ekonomika školství ; mezinárodní spolupráce ; politika ve vztahu k mládeži ; školská politika ; Evropská unie ; Evropa ; 2014-2020

ABA012


8. Mají se školy těšit na nový systém financování? : [Can schools look forward to a new system of financing? :: some will be better off, some will have to close down] / některé si polepší, některé skončí / Ladislav Němec ; [Autor interview] Radmil Švancar -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 114, č. 34 (2011), s. 13-18.

Rozhovor o návrhu nového systému financování regionálního školství. Názorná ilustrace negativ stávajícího systému a koncept nového systému. Rozbor předpokládaného dopadu navrhovaného systému rozdělování peněz na základní školy a gymnázia.

školství ; vzdělávání ; regionální školství ; financování ; přidělení finančních prostředků ; ekonomika školství ; koncepce ; základní škola ; gymnázium ; návrh zákona ; školská politika ; nedostatek

ABA012


9. Konceptuální rámec pro analýzu vztahu vzdělávací politiky a vzdělávacích výsledků / [Conceptual framework for analyzing the relationship of educational policy and results] / Arnošt Veselý -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Orbis scholae -- ISSN 1802-4637 -- Roč. 5, č. 1 (2011), s. 23-52.

www.orbisscholae.cz

Konceptuální rámec pro analýzu vlivu vzdělávací politiky na vzdělávací výsledky. Specifikace nároků a dosavadní konceptuální rámce. Stručné navržení vlastního rámce a místo vzdělávací politiky v tomto rámci. Tři základní prvky vzdělávací politiky: stanovení cílů a problémů, nastavení nástrojů, institucionální nastavení a rozdělení aktérů v tvorbě a realizaci politiky. Zvláštní pozornost je věnována vymezení a klasifikaci nástrojů vzdělávací politiky (regulační, finanční a hmotné, informační, přesvědčovací a edukační).

vzdělávání ; vzdělávací možnosti ; školská politika ; organizace ; rozvoj vzdělání ; koncepce ; řízení školství ; legislativa ; financování ; analýza

ABA012


10. Optimalizace sítě středních škol by měla proběhnout do dubna 2011, říká náměstek ministra školství Ladislav Němec / [Optimizing of the network of upper secondary schools should be finished by April 2011, says deputy education minister Ladislav Němec] / Ladislav Němec ; [Autor interview] Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství [Tištěný text] -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 19, č. 1 (2011), s. 3.

Výsledky analýzy sítě středních škol, kterou na základě údajů Českého statistického úřadu vypracovali na Vysoké škole ekonomické. Plán ministerstva školství redukovat počty středních škol v souladu s klesající demografickou křivkou, aby bylo reálné tuto síť ufinancovat. O rušení konkrétních škol budou rozhodovat jednotlivé kraje.

síť škol ; střední škola ; střední školství ; slučování škol ; financování ; rozhodování ; regionální správa ; analýza ; zrušení

ABA012


11. Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2010 : [Methodological instruction for the implementation of § 6 of the Law No. 306/1999 on the provision of subsidies to private schools and pre-school and school facilities for the calendar year 2010] / č. j. 28981/2010 - 26 ze dne 20. 1. 2011 / Ladislav Němec ; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 67, č. 2 (2011), s. 2-5.

Text metodického pokynu. Předložení zprávy auditora. Smlouva soukromé školy s auditorem. Struktura a rozsah zprávy auditora. Závazky smluvních stran. Klasifikace výsledku ověření auditorem pro potřeby MŠMT. Úhrada nákladů za zprávu auditora. Závěrečná ustanovení a účinnost.

ekonomika školství ; soukromá škola ; financování ; přidělení finančních prostředků ; podpora ; směrnice ; školská legislativa ; Česká republika ; 2010

ABA012


12. Soustava republikových normativů pro rok 2011 : [System of Czech Republic's normatives for the year 2011 :: No. 1150/2010 - 26] / č. j. 1150/2010 - 26 / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 67, č. 2 (2011), s. 6.

Republikové normativy pro rok 2011 (věková kategorie, NIV celkem Kč/žák, MP vč. odvodů pedagogických a nepedagogických pracovníků, ONIV celkem Kč/žák, náhrady aj.).

regionální školství ; ekonomika školství ; financování ; přidělení finančních prostředků ; školská legislativa ; Česká republika ; 2011

ABA012


13. Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2011 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2011 : [Setting normatives for non-investment expenditures for 2011 aimed at the provision of subsidies to schools and school facilities which were not established by the state, region, municipality, bound of municipalities or registered church with the right to establish denominational schools] / č. j. 20/2011 - 26 / MŠMT -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 67, č. 2 (2011), s. 7-44.

Poskytování dotací soukromým školám. V příloze uveden přehled normativů neinvestičních výdajů stanovených MŠMT na rok 2011. Příplatky na zdravotní postižení. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, pro které byly vydány RVP. Obory vzdělání nástavbového studia. Gymnázia. Konzervatoře. Vyšší odborné vzdělání.

ekonomika školství ; soukromá škola ; nestátní škola ; financování ; přidělení finančních prostředků ; podpora ; učební obor ; studijní obor ; středoškolské vzdělání ; střední škola ; vyšší odborná škola ; soupis ; školská legislativa ; Česká republika ; 2011

ABA012


14. Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy : [Rules for the provision of contribution and subsidies to public institutions of higher education by the Ministry of Education :: No. 2434/2011 - 33] / č. j. 2434/2011 - 33 ze dne 28. 1. 2011 / Jan Koucký ; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 67, č. 3 (2011), s. 2-9.

Obecné podmínky poskytování příspěvku a dotací. Podmínky jejich použití a jejich finanční vypořádání. Kontrola hospodaření, zveřejnění informací o příspěvku a dotacích. Pravidla stanovení výše příspěvku a dotací.

ekonomika školství ; vysoká škola ; veřejná škola ; financování ; přidělení finančních prostředků ; podpora ; pravidlo ; směrnice ; školská legislativa

ABA012


15. Nemůžeme nereagovat na vývoj školských reforem : [We must react to the development of school reforms :: from the address of chairman František Dobšík at the 6th congress of school trade unions] / z projevu předsedy Františka Dobšíka na VI. sjezdu ČMOS pracovníků školství / František Dobšík -- čeština

In: Týdeník školství [Tištěný text] -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 19, č. 19 (2011), s. 3.

Kritika špatného nasměrování a rozporuplných výsledků nedávných nebo probíhajících reforem českého školství. Z nich vyplývající úkoly pro odborový svaz: hájit nejen zájmy učitelů a ostatních pracovníků škol z hlediska udržení a zvýšení úrovně jejich odměňování, ale zejména přes pedagogické sekce se vyjadřovat k navrhovaným změnám v oblasti vzdělávání. Vyhodnocení práce ČMOS a jeho hospodaření za uplynulé období.

odbory ; odborová organizace ; školství ; učitel ; plat ; školská reforma ; financování ; nepedagogický personál ; náklady na vzdělání ; Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

ABA012


16. Z vystoupení Josefa Dobeše, ministra školství, mládeže a tělovýchovy / [From the speech of the Minister of Education, Youth and Sport Josef Dobeš] / Josef Dobeš -- čeština

In: Týdeník školství [Tištěný text] -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 19, č. 19 (2011), s. 4.

Shrnutí největších problémů, které podle Josefa Dobeše trápí české školství: rozbití dobrého základu našeho školství během 90. let, neexistence dlouhodobé koncepce, únik peněz, které by měly plynout do regionálního školství, na jiné účely. Hlavní priority ministra: zajištění platů pro začínající učitele, spravedlivější rozdělování financí na vzdělávání mezi bohatší a chudší kraje.

ministr školství ; školství ; nedostatek ; koncepce ; financování ; začínající učitel ; plat ; přidělení finančních prostředků ; regionální školství

ABA012


17. Vyřeší nový způsob financování regionálního školství rozdílnost normativů? / [Will new way of the financing of regional school system solve the differences in normatives?] / Ladislav Němec ; [Autor interview] Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství [Tištěný text] -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 19, č. 23 (2011), s. 3.

Rozhovor s náměstkem ministra školství o plánovaném zavedení nového systému financování regionálního školství, který má vstoupit v platnost od 1. ledna 2013 a měl by odstranit rozdíly v normativech stejných typů škol mezi regiony i uvnitř krajů. Otázky zajištění optimálního počtu žáků ve třídách, zjednodušení systémů normativů a umožnění volnějšího disponování ředitelů škol s přidělenými finančními prostředky.

financování ; regionální školství ; regionální rozdíly ; přidělení finančních prostředků ; škola ; ředitel školy ; hospodaření školy ; počet žáků ; třída ; 2013

ABA012


18. Platy učitelů : [Teacher salaries] / aneb Ten dělá to a ten zas tohle / Marie Těthalová -- čeština

In: Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 18, č. 5 (2011), s. 18-19.

Pokračování materiálu týkajícího se problematiky odměňovaní pedagogických pracovníků. Odpovědi dalších krajských úřadů týkající se objemu finančních prostředků přidělovaných na platy učitelů - snížení mzdových normativů a s tím spojené obtíže při odměňování pracovníků školství podle mzdových tarifů. Vliv stanoveného počtu dětí ve třídě mateřské školy na výpočet normativu - dodržování vyhlášky č. 43/2006 Sb.o předškolním vzdělávání. Republikové normativy na rok 2011 pro věkové skupiny 3 - 5 let a 6 -14 let - vychází z materiálu č. j. 32 332/10-26 Principy rozpisu rozpočtu a rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2011 v úrovni MŠMT - KÚ.

náklady na vzdělání ; rozpočet na vzdělání ; financování ; učitel ; plat ; pracovní podmínky učitelů ; přidělení finančních prostředků ; regionální školství ; Česká republika ; 2011

ABA012


19. Školy už neučí, píšou projekty : [A newly elected rector criticises the financing of higher education institutions] / Mikuláš Bek, nově zvolený rektor Masarykovy univerzity, by změnil způsob rozdělování peněz vysokým školám / Eva Hníková -- čeština

In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 24, č. 128 (17.V.) (2011), s. 26.

Zhruba šedesát procent peněz přichází na vysoké školy přes různé projekty. Vědci a učitelé tak stráví spoustu času zbytečným papírováním. Chystají totiž projekty často na věci, které by se měly dělat automaticky. Rozhovor s rektorem MU v Brně o nedostatcích ve financování českých vysokých škol.

vysoká škola ; vysoké školství ; vysokoškolské studium ; financování ; ekonomika školství ; přidělení finančních prostředků ; nedostatek ; názor ; Česká republika

ABA012


20. Boloňský proces - prospěl nebo uškodil českým vysokým školám? : [Bologna process - did it benefit or harm Czech higher education institutions? :: structured studies ten years after] / strukturované studium po deseti letech / Věra Šťastná -- čeština

In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku -- ISSN 1210-6658 -- Roč. 19, č. 1 (2011), s. 20-24.

Hodnocení základních cílů Boloňského procesu do r. 2010. Spolupráce evropských vysokých škol v rámci vzdělávacích programů Erasmus a Sokrates, podporujících mobilitu studentů a učitelů. Evropský kreditový transferový systém (ECTS). Lisabonská Úmluva o uznání kvalifikací ve vysokém školství v evropském regionu. Diverzifikace bakalářského studia v ČR v souvislosti s metodikou financování. Pojem bakalářské kvalifikace.

hodnocení vzdělávacího systému ; vysoké školství ; mezinárodní spolupráce ; vzdělávací projekt ; mobilita studentů ; mobilita učitelů ; kreditní systém ; uznání kvalifikace ; bakalářské studium ; financování ; Erasmus Socrates ; Evropa ; Česká republika ; Boloňský proces

ABA012


21. Novou koncepci financování regionálního školství představuje náměstek ministra školství Ladislav Němec / [Deputy Minister of Education Ladislav Němec introduces a new conception of the financing of regional school system] / Ladislav Němec ; [Autor interview] Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství [Tištěný text] -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 19, č. 27 (2011), s. 1, 3.

Přiblížení návrhu nové koncepce financování regionálního školství, kterou předkládá ministerstvo školství k veřejné diskusi. Nový způsob financování by měl odstranit současnou roztříštěnost a neopodstatněné rozdíly ve financování škol stejného typu. Doplnění normativu na jednoho žáka o dva další parametry: průměrná naplněnost třídy a minimální naplněnost třídy. Financování ostatních potřeb škol.

návrh ; koncepce ; ministerstvo školství ; financování ; regionální školství ; přidělení finančních prostředků ; velikost třídy

ABA012


22. Školy tvoří jeden celek a jako jeden celek by měly být i financovány, říká Ladislav Němec, náměstek ministra školství / [Schools form one unit and they should be financed this way, says Ladislav Němec, Deputy Minister of Education] / Ladislav Němec ; [Autor interview] Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství [Tištěný text] -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 19, č. 26 (2011), s. 3.

Informace ze 13. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR zaměřeného na problémy regionálního školství, zejména jeho financování. Vysvětlení záměrů ministerstva školství týkající se změny systému financování regionálního školství, která je plánována od roku 2013.

schůze ; výbor ; parlament ; regionální školství ; financování ; koncepce ; 2013

ABA012


23. Soutěže financované Ministerstvem školství v ČR a v Německu : [Competitions financed by the Ministry of Education in the Czech Republic and Germany :: system of language competitions] / systém jazykových soutěží / Markéta Rausová -- čeština

In: Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi : časopis pro učitele všech stupňů a druhů škol a pro organizátory cizojazyčné výuky -- ISSN 1210-0811 -- Roč. 54, č. 2 (2010/2011), s. 70-73.

Představení a porovnání systémů jazykových soutěží v obou zemích, financovaných ministerstvy školství. Organizace soutěží, soutěžní kategorie, obsah soutěží, celostátní kola. Odkazy na důležité webové stránky.

soutěžení ; cizí jazyk ; jazykové vzdělávání ; komparace ; financování ; ministerstvo školství ; webová stránka ; Česká republika ; SRN

ABA012


24. Financování regionálního školství od roku 2013 - to je, oč tu běží / [Financing regional school system as of 2013 - will it be viable?] / Olga Šedivá -- čeština

In: Týdeník školství [Tištěný text] -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 19, č. 33 (2011), s. 3.

Názory ředitelů škol na změnu financování regionálního školství plánované od roku 2013, kdy k normativu na žáka přibude normativ na třídu. Informace ministerstva školství o tom, jak bude probíhat financování málotřídních škol a malých základních škol tvořených pouze ročníky prvního stupně.

financování ; regionální školství ; přidělení finančních prostředků ; málotřídní škola ; základní škola ; první stupeň ; malá škola ; počet žáků ; názor ; ředitel školy ; 2013

ABA012


25. Nový rozpočet EU : [New EU budget :: investment to talent, creativity and innovation] / investice do talentu, tvořivosti a inovací / Androulla Vassiliou -- čeština

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- Roč. 114, č. 30 (2011), s. 17-18.

Článek seznamuje s novým rozpočtem Evropské unie určeným pro oblast vzdělávání, odborné přípravy a mládeže na období sedmi let, 2014 - 2020. Díky vyšším zdrojům bude moci EU pomáhat mnohem většímu počtu mladých lidí a podporovat jejich osobní rozvoj a dovednosti, což přispěje nejen k jejich plnohodnotnému životu, ale rovněž zlepší i jejich vyhlídky na zaměstnání.

školství ; vzdělávání ; mládež ; rozpočet na vzdělání ; přidělení finančních prostředků ; financování ; investice ; ekonomika školství ; mezinárodní spolupráce ; politika ve vztahu k mládeži ; školská politika ; Evropská unie ; Evropa ; 2014-2020

ABA012


26. OECD: Financování školství ve světě a v České republice / [OECD: Financing of school systems in the world and in the Czech Republic] / Michaela Kleňhová ; ÚIV -- čeština

In: Týdeník školství [Tištěný text] -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 19, č. 35 (2011), s. 10.

Výběr z údajů publikovaných v ročence Education at a Glance. Porovnání výše výdajů na vzdělávání a jeho jednotlivé stupně jako podílu na hrubém domácím produktu v ČR a vybraných zemích OECD. Srovnání ročních průměrných výdajů na studenta.

statistická data ; financování ; školství ; rozpočet na vzdělání ; hrubý národní produkt ; náklady na vzdělání ; komparace ; Česká republika ; země OECD

ABA012


27. Konceptuální rámec pro analýzu vztahu vzdělávací politiky a vzdělávacích výsledků / [Conceptual framework for analyzing the relationship of educational policy and results] / Arnošt Veselý -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Orbis scholae -- ISSN 1802-4637 -- Roč. 5, č. 1 (2011), s. 23-52.

www.orbisscholae.cz

Konceptuální rámec pro analýzu vlivu vzdělávací politiky na vzdělávací výsledky. Specifikace nároků a dosavadní konceptuální rámce. Stručné navržení vlastního rámce a místo vzdělávací politiky v tomto rámci. Tři základní prvky vzdělávací politiky: stanovení cílů a problémů, nastavení nástrojů, institucionální nastavení a rozdělení aktérů v tvorbě a realizaci politiky. Zvláštní pozornost je věnována vymezení a klasifikaci nástrojů vzdělávací politiky (regulační, finanční a hmotné, informační, přesvědčovací a edukační).

vzdělávání ; vzdělávací možnosti ; školská politika ; organizace ; rozvoj vzdělání ; koncepce ; řízení školství ; legislativa ; financování ; analýza

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 6. 3. 2012

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019