Novinky - PSYCHOLOGIE - březen 2012

1. Cesty přesažení ega : transpersonální vize / editoři Roger Wal sh a Frances Vaughanová ; [přeložil Václav Petr]

Praha : Triton, 2011 -- 450 s.  -- čeština.

ISBN 978-80-7387-408-7 (váz.)

Sign.: II 109305V1

poznání ; transpersonalismus ; transpersonální psychologie ; transcendence

Publikace je klasickým sborníkem, základní příručkou transpersonální psychologie a transpersonalismu vůbec. Transpersonalismus se zabývá syntézou a integrací nejrůznějších oborů lidského poznání, protože jako jediný je zasvěcený zkoumání, respektování a oceňování všech dimenzí lidské zkušenosti - smyslové, citové, duševní, společenské i duchovní.


2. Co byste měli vědět, aneb, Koncept efektivního života / Jiří Zábranský

Praha : Motto, 2012 -- 180 s.  -- čeština.

ISBN 978-80-7246-602-3 (brož.)

Sign.: I 34015V1

rozvoj osobnosti ; motivace ; tvořivost ; koncentrace ; úspěch ; životní styl

Toužíte se stát soběstačným jedincem, který dokáže adekvátně reagovat na nastalé situace, vytěžit z nich maximum, či naopak se z nich v případě neúspěchu poučit? Kniha přináší mnoho užitečných rad, poznatků a praktických kroků, které ve spojení s nejnovějšími poznatky moderní vědy tvoří návod, jak dosáhnout každého cíle, který jste si vytyčili.


3. Co sny vypovídají o dětské duši / Markus Salhab, Bianca Jägerová ; [z německého originálu ... přeložila Natálie Hendrychová]

Praha : Knižní klub, 2012 -- 206 s. -- čeština.

ISBN 978-80-242-3256-0 (váz.)

Sign.: II 109293V1

sen ; dítě ; pedopsychologie ; psychologie osobnosti ; psychika ; vztah rodiče-dítě ; výklad snů

V každém dětském snu se odrážejí jejich pocity, potřeby a konflikty, které velmi emotivně prožívají. Autoři na mnoha příkladech ze své dlouholeté praxe ukazují, co jednotlivé sny znamenají, co vypovídají o pocitech dítěte, poskytují rodičům rady, jak si mají s dětmi o jejich snech povídat a využít příležitosti dozvědět se o svém dítěti to, o čem by jinak neměli tušení. Mají tak možnost nahlédnout do dětské duše a navázat s dítětem těsnější kontakt.


4. Hrátky s myslí : jak za 31 dní znovu nalézt cestu k vlastnímu mozku / Martin Cohen ; [překlad Zuzana Gabajová]

Praha : Academia, 2012 -- 182 s. -- čeština.

ISBN 978-80-200-2059-8 (váz.)

Sign.: II 109340V1

myšlení ; vědomí ; mozek ; rozvoj osobnosti ; cvičení

Tato nápaditá a netradiční kniha se prostřednictvím praktických a zábavných myšlenkových experimentů, které si čtenáři mohou vyzkoušet sami na sobě, snaží najít klíč k jednomu z největších tajemství mysli, otázce vědomí. Je to měsíční kurs tvůrčích a podnětných cvičení, která vám poskytnou rámec ke zkoumání, jak doopravdy funguje lidská mysl.


5. Jak překonat vyhoření : naučte se rozpoznávat, chápat a zvládat stres / Frank Minirth ... [et al. ; překlad Alena Švecová]

Praha : Návrat domů, 2011 -- 138 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7255-252-8 (brož.)

Sign.: II 109302V1

syndrom vyhoření ; stres ; zátěž ; terapie ; relaxace ; mentální hygiena ; křesťanství

Co je to syndrom vyhoření? Je to stav duševního, tělesného a duchovního vyčerpání, kdy člověk vypotřeboval veškerou energii a postrádá naději, že by tento stav mohl skončit. Kniha tento problém definuje a podrobně popisuje jeho příznaky i léčbu. Ukazuje, že lze najít jeho trvalé řešení.


6. Jak se snadno učit a více si pamatovat / Hans Christian Kossak ; [překlad Natalie Vrajová]

Praha : Grada, 2012 -- 216 s.  -- čeština.

ISBN 978-80-247-4009-6 (brož.)

Sign.: II 109319V1

učení ; paměť ; cvičení ; technika ; rozvoj osobnosti

Tato kniha vám poradí, jak získat kontrolu nad svými pracovními a učebními návyky a jak se dále motivovat na cestě za novými vědomostmi. Je kurzem sebeorganizace, jenž vám pomůže učit se snadněji, efektivněji a bez zbytečných stresů.


7. Komunikační dovednosti v praxi / Milan Mikuláštík

Praha : Grada, 2010 -- 325 s.  -- čeština.

ISBN 978-80-247-2339-6 (brož.)

Sign.: II 109307V1

sociální komunikace ; komunikační schopnost ; rozvoj osobnosti ; psychologie osobnosti ; vnímání ; prezentace ; vystupování ; týmová práce

Publikace vedle popisu základních funkcí a charakteristiky komunikace a komunikačních forem zachycuje problematiku osobnosti člověka, jeho Já v komunikačním kontextu, sociální vnímání a naslouchání. Nezapomíná však ani na praxi a věnuje kapitoly jak sebeprezentaci, vystupování před publikem, skupinové komunikaci a týmové práci, tak přijímacím a hodnoticím pohovorům a komunikačnímu výcviku.


8. Nemoc jako řeč dětské duše : výklad a interpretace dětských chorobopisů a jejich celostní ošetřování / Ruediger Dahlke, Vera Kaesemann ; [z němčiny přeložil Miroslav Hubáček]

Olomouc : Fontána, c2011 -- 519 s.  -- čeština.

ISBN 978-80-7336-630-8 (váz.)

Sign.: II 109301V1

nemoc ; dítě ; péče o dítě ; pedopsychologie ; psychosomatika ; celostní psychologie

Kniha je průvodcem pro všechny, kdo chtějí stát po boku svých dětí a podporovat je celostním způbem. Každé onemocnění, respektive každý symptom, jsou diskutovány z psychosomatických hledisek a přitom jsou popsány homeopatické obrazy a poskytnuta praktická doporučení, jaká doplňková léčba může být ještě přijata a jak mohou rodiče pomoci svým dětem na cestě k uzdravení.


9. Odloučení : kritické období raného vztahu mezi matkou a dítětem / John Bowlby ; [z anglického originálu ... přeložil Ivo Müller]

Praha : Portál, 2012 -- 399 s.  -- čeština.

ISBN 978-80-262-0076-5 (váz.)

Sign.: II 109414V1

deprivace ; úzkost ; vztah matka-dítě ; psychopatologie ; pedopsychologie ; vývoj dítěte ; rané dětství ; attachment ; odloučení

Kniha je druhým svazkem díla Johna Bowlbyho, které vyšlo jako trilogie pod názvem Attachment and Loss (Vazba a ztráta). Tento druhý svazek se zabývá především problémem separační úzkosti – obavami z bezprostředního či anticipovaného odloučení, z obav vycházejících z hrozeb rodičů odloučením, či ohrožením vazby s rodiči. Bowlby zkoumá situace, ve kterých pociťujeme úzkost, a porovnává ji s výsledky podobných výzkumů u zvířat.


10. Prosociální chování v kontextu dispozičních aspektů osobnosti / Zdeněk Mlčák

Ostrava : Ostravská univerzita, 2010 -- 236 s.  -- čeština.

ISBN 978-80-7368-857-8 (váz.)

Sign.: II 109401V1

chování ; osobnost ; vcítění ; sociální dovednost ; adolescence ; psychologický výzkum ; prosociální chování

Teoretické pasáže monografie se vztahují k aktuální psychologické problematice prosociálního chování a empatie. Jsou v nich uvedena základní teoretická východiska pro realizaci následného výzkumu, která jsou integrována do konceptuálního systému, jenž zahrnuje relevantní, zejména zahraniční poznatky, týkající se prosociálního chování a empatie, ale i další výzkumná východiska, k nimž patří zejména tematika genderu a pětifaktorového modelu osobnosti.


11. Psychické problémy v dospívání / Michael Carr-Gregg ; [z anglického originálu ... přeložila Denisa Šmejkalová]

Praha : Portál, 2012 -- 142 s.  -- čeština.

ISBN 978-80-262-0062-8 (brož.)

Sign.: II 109290V1

puberta ; psychologie osobnosti ; pedopsychologie ; výchova dítěte ; rodinná výchova ; vztah rodiče-dítě ; porucha chování ; mentální handicap

Autor v knize vysvětluje, jak vypadají běžné projevy dospívajících, a velmi přístupnou formou objasňuje psychické obtíže, s nimiž se dospívající mohou potýkat. Kniha je určena pro rodiče, učitele a vychovatele dospívajících, psychology, kteří pracují s dospívajícími dětmi a mládeží.


12. Psychologem svým dětem / Tamara Cenková ; [ilustrace Jiří Ondrůšek]

Praha : Grada, 2011 -- 205 s.  -- čeština.

ISBN 978-80-247-3587-0 (brož.)

Sign.: II 109397V1

výchova dítěte ; rodinná výchova ; pedopsychologie ; vztah rodiče-dítě ; interpersonální vztahy

Kniha zkušené psycholožky vás naučí, jak pomoci dětem ve věku od pěti do deseti let s řešením jejich problémů. Klíčové téma příručky je navázání důvěrného vztahu mezi rodičem a dítětem a práce s dětskou představivostí. Autorka vychází z prakticky ověřeného předpokladu, že k duši dítěte vede spolehlivě cesta příběhů.


13. Psychologie pro manažery : jak ovládnout umění vést. 1 / Thomas Steiger, Eric Lippmann ; [překlad Renata Rykrová, Iva Grünbaumová]

Brno : BizBooks, 2012 -- 371 s.  -- čeština.

ISBN 978-80-265-0006-3 (váz.)

Sign.: II 109351/1V1

psychologie ; manažerský personál ; řízení ; personální řízení ; organizace ; skupinová práce ; spolupráce ; komunikace ; koučování ; poradenství

Kniha nabízí okamžitě použitelné modely a postupy, které by manažer měl znát, chce-li se naučit zacházet s vlastními zdroji i se zdroji ostatních a dosáhnout tak úspěchu v řízení spolupracovníků.


14. Rukověť proti manipulátorům : uchopte život opět do vlastních rukou / France-Marie Chauvelotová ; [z francouzského originálu ... přeložil Vladimír Čadský]

Praha : Beta, 2011 -- 140 s.  -- čeština.

ISBN 978-80-7306-465-5 (váz.)

Sign.: II 109296V1

interpersonální vztahy ; komunikace ; rozvoj osobnosti ; manipulace ; sociální interakce

Autorka knihy analyzuje proces, jímž se z člověka stává oběť manipulace a vysvětluje její mechanismy.


15. Sebepojetí a identita v adolescenci - sociální a kulturní kontext / Mojmír Tyrlík, Petr Macek, Jan Širůček (eds.)

Brno : Masarykova univerzita, 2010 -- 144 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5107-2 (brož.)

Sign.: II 109404V1

adolescence ; sebepojetí ; socializace ; kulturní identita ; psychologie osobnosti ; gender ; sebepoznání ; sociální interakce

V úvodní kapitole autoři definují základní pojmy představující sebepojetí a zkušenosti s vlastním já. Studie představuje mechanismy, kterými se naše chování k druhým lidem a jejich prožívání stává součástí našeho sebesystému a jak se zpětně tyto obsahové i procesuální stránky sebesystému podílejí na jednání, které souvisí s jinými lidmi. V další studii se autoři snaží poukázat na některé cesty, kterými se může úsilí o hledání určité harmonie a integrity u současných dospívajících ubírat.


16. Šikana dětí s poruchami autistického spektra / Nick Dubin ; [z anglického originálu ... přeložila Miroslava Jelínková]

Praha : Portál (vydavatelství), 2009 -- 178 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7367-553-0 (brož.)

Sign.: II 106954V1

autismus ; autistický jedinec ; šikanování ; násilí ; speciální pedagogika ; vztah rodiče-dítě ; vztah učitel-žák ; Aspergerův syndrom

Děti s poruchou autistického spektra mívají potíže s porozuměním, nechápou význam, který se skrývá za slovem, nerozumějí slovním hříčkám, téměř vše chápou doslovně. Proto se často stávají obětí nejrůznějších vtipálků a nezřídka i násilníků. Autor vysvětluje, proč se děti s poruchou autistického spektra stávají obětí šikany a nabízí různé strategie, jak jim pomoci čelit násilnému chování.


17. Tajemství dokonalého sebevědomí / Robert Anthony ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Žlábková]

Praha : Beta, 2011 -- 251 s.  -- čeština.

ISBN 978-80-7306-451-8 (váz.)

Sign.: I 34007V1

rozvoj osobnosti ; pozitivní psychologie ; psychologie osobnosti ; sebevědomí

Autor odhaluje v knize tajemství, která vám pomohou postupně zvyšovat sebedůvěru ve všech oblastech vašeho života.

Opírá se o bohaté zkušenosti tisíců lidí, kteří měli osobní i pracovní problémy, protože podceňovali sami sebe, a nakonec dokázali změnit své životy.


18. Změňte mozek, změňte život : fascinující pohled do lidské mysli / Daniel G. Amen ; [z anglického originálu ... přeložila Lenka Šverčičová]

Praha : Ikar, 2011 -- 399 s.  -- čeština.

ISBN 978-80-249-1611-8 (váz.)

Sign.: II 109299V1

mozek ; neurologie ; neuropsychiatrie ; případová studie ; mysl ; neurogenní poruchy

Autor díky specifické metodě trojrozměrného zobrazování získal velké množství informací nejen o tom, jak mozek funguje, ale také o možnostech, jak jeho výkon zefektivnit, a dokonce zabránit budoucím onemocněním.


19. Ztráta zraku : úvod do psychologické problematiky / Tereza Kimplová

Ostrava : Ostravská univerzita, 2010 -- 120 s.  -- čeština.

ISBN 978-80-7368-917-9 (brož.)

Sign.: II 109407V1

nevidomost ; smyslově postižený ; zrakově postižený ; sociální služba ; rehabilitace ; komunikace ; psychologie ; kompenzační pomůcky

Publikace je určena studentům všech oborů pomáhajících profesí. Zahrnuje stručný přehled zrakových vad, dopady ztráty zraku u dětí a dospělých a především působení psychologických činitelů jak na člověka, jehož tato tíživá životní situace postihla, tak i lidí kolem něj. V textu jsou rozebírány nejčastější problémy postižených s adaptací a akceptací zrakové ztráty a různými možnými přístupy k jejich rehabilitaci.
 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018