Informace ze zahraničních časopisů č. 4/2012

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského.

Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) na www.epk.cz nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz


1. Bilingual teaching for multilingual students? : [Bilingvální výuka pro multilingvální studenty? :: inovativní duálně-mediální model ve slovinsko-německých školách v Rakousku] / innovative dual-medium models in Slovene-German schools in Austria / Judith Purkarthofer, Jan Mossakowski -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: International review of education = Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft -- ISSN 0020-8566 -- Roč. 57, č. 5-6 (2011), s. [551]-565.

Větší lingvistická diverzita v Evropě díky migraci. Dvojjazyčné oblasti. Autoři se zaměřují na jazykový dualismus ve slovinsko-německých školách v Korutanech v Rakousku. Jak tyto školy poskytují vyváženou jazykovou výuku a učební prostředí, jak podporují bi- a multiligvismus. Vzdělávací cíle zde sestavují učitelé ve spolupráci s žáky i rodiči. Jak zajistit optimální praxi pro heterogenní lingvistické prostředí.

jazyková výuka ; dvojjazyčné vzdělávání ; bilingvismus ; škola ; slovinština ; němčina ; vztah rodiče-škola ; vztah učitel-žák ; výchovně vzdělávací cíle ; Korutany ; Rakousko

ABA012


2. Migrants' educational success through innovation : [Vzdělávací úspěchy migrantů díky inovaci :: případ bilingválních škol v Hamburku] / the case of the Hamburg bilingual schools / Joana Duarte -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy:

In: International review of education = Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft -- ISSN 0020-8566 -- Roč. 57, č. 5-6 (2011), s. [631]-649.

V německých velkých městských aglomeracích má 35% populace cizí původ a každé druhé dítě z této populace chodí do základní školy. Dochází tu k rozporu mezi monolingvální politikou státu a multilingvální společností. Vzniká propast mezi vzděláním migrantů a jejich monolingválních vrstevníků. Překlenout tuto propast pomáhá projekt, který vznikl v r. 2000 v Hamburku. Jeho cílem bylo vytvořit bilingvální školy pro významné jazyky, kterými hovoří velká část migrantů (školy německo-portugalské, německo-italské, německo-španělské, německo-turecké). Jak tento model funguje a jaké výsledky mají žáci, kteří tyto školy navštěvují.

migrant ; dítě cizí národnosti ; mateřský jazyk ; cizí jazyk ; základní škola ; dvojjazyčné vzdělávání ; školní úspěšnost ; žák ; Hamburk ; SRN

ABA012


3. Welche Kommunikation pflegen gute Schulen? / [Jakou komunikací se zabývají dobré školy?] / Armin Lohmann -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pädagogische Führung : Zeitschrift für Schulleitung und Schulberatung -- ISSN 0939-0413 -- Roč. 22, č. 6 (2011), s. 213-218.

Podle výzkumů dobré školní klima předpokládá dobrou komunikační a kooperační kulturu. Uvedení výsledků hodnocení školního klimatu a jeho složek žáky a rodiči. Mezi nejvýznamnější složky patří dobrá komunikace a informace, přátelská atmosféra, snaha o pozitivní vztahy, podpora žáků a angažovanost učitelů v rozvoji školy. Shoda ve výchovných otázkách a pravidelné bilancování a sebereflexe učitelů.

komunikace ; klima školy ; klima třídy ; pedagogický výzkum ; vztah učitel-žák ; vztah rodiče-škola ; interpersonální vztahy ; SRN

ABA012


4. Was das neue Programm für die Mitarbeiter der Hochschulen bieten soll : [Co má nabídnout nový program pro spolupracovníky vysokých škol :: Erasmus pro všechny] / Erasmus für alle / Roland Koch -- němčina

In: DUZ Europa -- ISSN 1869-7402 -- Roč. 68, č. 1 (2012), s. 4-5.

Pobyt v zahraničí patří k většině vědeckých bariér. Snahy vysokých škol o mobilitu vědeckých pracovníků (musí být mnohem více integrována do personálního rozvoje). Jedním z nejdůležitějších programů mobility je Erasmus, který již 25 let podporuje zahraniční stáže v oblasti vzdělávání. Výčet dílčích podprogramů a možností spolupráce vysokých škol.

vzdělávací projekt ; univerzita ; vysoká škola ; mezinárodní spolupráce ; vědecký personál ; pobyt v cizině ; společný evropský studijní program ; spolupráce mezi univerzitami ; Erasmus

ABA012


5. Wie Fachhochschulen aus mehreren Ländern voneinander lernen wollen / [Jak se chtějí učit odborné vysoké školy z mnoha zemí od druhých] / Alexandra Straush -- němčina

In: DUZ Europa -- ISSN 1869-7402 -- Roč. 68, č. 1 (2012), s. 10-11.

Asociace evropských univerzit je svazek vysokých škol, který prosazuje také zajišťování kvality ve výuce. Zahrnuje Irsko, Dánsko, Finsko, Estonsko, Litvu, Portugalsko, Francii, Belgii, Švýcarsko a Nizozemsko. Cílem Asociace je rovněž spolupráce na projektech. Silná orientace německých vysokých škol odborných na výzkum.

vysoká škola ; odborná vysoká škola ; sdružení ; spolupráce mezi univerzitami ; vztahy mezi školami ; výzkum ; společný evropský studijní program

ABA012


6. Zdravstvuj, muzej! : [Ahoj, muzeum! :: práce s rodiči na programu muzejní pedagogiky] / rabota s roditeljami na muzejno-pedagogičeskoj programme / S. Gar'kuša -- ruština

In: Doškol'noje vospitanije -- ISSN 0012-561X -- Roč. 84, č. 2 (2012), s. 75-76.

Článek o muzejní pedagogice. Její přínos pro rozvoj dítěte. Nutnost práce s rodiči, aby uměli s muzeopedagogikou též zacházet. Tři kroky, jak naučit rodiče využívat muzeum pro zábavu a vzdělávání dětí. Spolupráce školky a rodiny.

muzeopedagogika ; muzeum ; předškolní dítě ; rodina ; spolupráce ; Rusko

ABA012


7. Teachers Learning From Professional Development in Elementary Science : [Jak se učitelé přírodovědných předmětů na základní škole učí během dalšího vzdělávání :: reciproční vztahy mezi formativním hodnocením a pedagogickou znalostí obsahu] / Reciprocal Relations Between Formative Assessment and Pedagogical Content Knowledge / Andrew Falk -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Science Education -- ISSN 0036-8326 -- Roč. 96, č. 2 (2012), s. [265]-290.

Výsledky výzkumu mezi učiteli přírodovědných předmětů na základní škole, který se zaměřil na vztah mezi jejich pedagogickou znalostí obsahu (tj. znalostí kurikula, znalostí vyučovacích strategií a znalostí porozumění žáků učivu) a formativním hodnocením. Učitelé byli sledováni během dalšího vzdělávání zaměřeného na výuku problematiky elektrických obvodů. Ukázalo se, že vztah mezi pedagogickou znalostí obsahu (PZO) a formativním hodnocením je obousměrný: ke správnému uplatnění formativního hodnocení učitelé potřebují PZO a používání formativního hodnocení má vliv na rozvoj PZO.

učitel ; přírodovědný předmět ; základní škola ; další vzdělávání učitelů ; znalost ; kurikulum ; vyučovací metoda ; porozumění ; formativní hodnocení ; pedagogický výzkum ; USA

ABA012


8. Authoritarian Science Curriculum Standards as Barriers to Teaching and Learning : [Autoritativní standardy přírodovědného kurikula jako bariéry výuky a učení :: interpretace osobní zkušenosti] / an Interpretation of Personal Experience / Carolyn S. Wallace -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Science Education -- ISSN 0036-8326 -- Roč. 96, č. 2 (2012), s. [291]-310.

Na základě výsledků výzkumů vzdělávací politiky a vyučovací praxe v oblasti přírodovědného vzdělávání, teoretických východisek a vlastních zkušeností z výuky autorka poukazuje na negativní dopady standardů přírodovědného vzdělávání v USA na smysluplnost výuky a učení. Uvádí příklad novozélandských standardů, které jsou na rozdíl od amerických více zaměřeny na proces než na obsah a výsledky.

vzdělávací standard ; přírodovědný předmět ; školská politika ; působení ; výuka ; učení ; výsledek výzkumu ; pedagogická zkušenost ; USA ; Nový Zéland

ABA012


9. Determinants of Learning Outcome for Students at High School in Norway : [Determinanty studijních výsledků žáků střední školy v Norsku :: konstruktivistický přístup] / a constructivist Approach / Gunnar Magne Okland -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Scandinavian journal of educational research -- ISSN 0031-3831, -- Roč. 56, č. 2 (2012), s. [119]-138.

Zásadní součástí učebního procesu žáků je konstrukce myšlenkových struktur zahrnujících kategorie, které ovlivňují studijní výsledky. Autor studie zkoumal tento jev prostřednictvím konstruktivistického přístupu. Studijní výsledky zahrnují vyrovnané změny v poznávacích schopnostech, emocích a chování. Data byla analyzována ověřenou metodikou. Závěry výzkumu identifikovaly šest rozměrů skrytých determinantů ovlivňujících studijní výsledky - aktivita žáků, pracovní proces, motivace k učení, správnost, informace od učitele, dávání věcí do souvislostí.

žák ; střední škola ; učení ; konstruktivistická pedagogika ; motivace učení ; studijní metoda ; dovednost studovat ; psychologie učení ; výzkum ; analýza ; Norsko ; konstruktivismus

ABA012


10. The Use of ICT Tools in Mathematics : [Využití nástrojů ICT v matematice :: kontrolní případová studie nejlepší praxe v 9. ročníku] / a Case-control Study of Best Practice in 9th Grade Classrooms / Steinar Thorvaldsen, Lars Vavik, Gavriel Salomon -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Scandinavian journal of educational research -- ISSN 0031-3831, -- Roč. 56, č. 2 (2012), s. [213]-228.

Studie zkoumá roli nástrojů ICT při výuce matematiky ve dvou odlišných třídách nižší střední školy, kdy jedna je velmi úspěšná v projektech aplikované matematiky (KappAbel class) a druhá dosahuje průměrné výsledky. Rozdíl mezi třídami nebyl ve využívání nástrojů ICT, ale ve vzdělání, přístupu, pedagogickém profilu a způsobu výuky učitelů. Analýza a výsledky v tabulkách, podrobné informace o národní matematické soutěži KappAbel.

nižší střední škola ; matematika ; počítač ; informační technologie ; výuka ; komparace ; učitel ; didaktické využití počítače ; vyučovací metoda ; Norsko

ABA012


11. Störungsarmer Unterricht : [Výuka bez vyrušování :: jak lze vytvořit předpoklady pro disciplinovanou práci] / wie lassen sich Voraussetzungen für diszipliniertes Arbeiten schaffen? / Peer Ball - Engelkes, Sigrid Esmaeili -- němčina

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 64, č. 1 (2012), s. 14-19.

Pracovní disciplína ve škole často chybí, jen zřídka se daří nerušená výuka. Autoři jako třídní učitelé ukazují cesty ke zlepšení situace cílenou podporou sociálního učení a spoluprací s rodiči. Průběh vyučovací hodiny, vzájemné respektování žáků a učitele, udržování pozornosti při výuce. Neverbální komunikace učitele má také velký význam pro udržení klidné atmosféry v průběhu vyučování.

kázeň ; žák ; nesprávné chování ; výchovné působení ; vztah učitel-žák ; klima třídy

ABA012


12. Unterschiedliche Rahmenbedingungen bei der Realisierung von Maturaarbeiten / [Variabilní podmínky psaní maturitních písemných prací] / Christina Huber, Lukas Lehmann, Vera Husfeldt -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften [Tištěný text] -- ISSN 1424-3946, -- Roč. 33, č. 3 (2011), s. 443-460.

Reforma pravidel pro dosažení maturitního diplomu ve Švýcarsku v roce 2007. Porovnání rozdílů ve zpracování a hodnocení esejí mezi jednotlivými švýcarskými kantony.
pravidlo ; maturita ; reforma ; regionální rozdíly ; hodnocení ; písemná práce ; Švýcarsko ; 2007

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 7. 5. 2012

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019