Novinky - PEDAGOGIKA - květen 2012

1. Aktuální otázky teorie výchovy : teoretická východiska, výzkum né nálezy a závěry pro praxi / Jana Krátká -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2011 -- 144 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5727-2 (brož.)

Sign.: II 109560V1

teorie výchovy ; výchova ; rodinné prostředí ; sociální prostředí ; škola ; učitel ; vztah učitel-žák ; autorita ; kázeň ; zdravá škola

Publikace se zabývá aktuálními problémy úžeji pojaté výchovy. Struktura kapitol je tvořena tematickými skupinami, které bezprostředně souvisejí s výchovou v užším pojetí.


2. Alternativní školy a inovace ve vz dělávání / Jan Průcha -- 3., aktualiz. vyd.

Praha : Portál, 2012 -- 191 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7178-999-4 (brož.)

Sign.: II 109522V1

alternativní škola ; inovace ve vzdělávání ; školství ; vzdělávání ; koncepce ; pedagogický výzkum

Třetí, upravené a rozšířené vydání úspěšné knihy přináší kromě základních informací o známějších typech alternativních škol zejména poznatky o jejich kladech a záporech, jak je zjišťuje nezávislý výzkum. V tomto vydání je důraz dále kladen na nové alternativní a inovativní koncepce vzdělávání a školství, které ve světě vznikly v nedávných letech.


3. Charakteristika a organizace sportu osob se zrakovým postižením  v České republice / Václav Trnka -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum, 2012 -- 78 s. -- čeština.

ISBN 978-80-246-1958-3 (brož.)

Sign.: V 22924V1

sport ; zrakově postižený ; vada zraku ; Česko ; paralympijské sporty

Publikace představuje čtenářům sport osob se zrakovým postižením. Úvodní část je věnována problematice zrakových postižení a specifikům z nich vyplývajícím. Následující kapitoly obsahují základní informace o jednotlivých paralympijských a vybraných sportech, pravidlech, způsobech provozování sportovních aktivit, ale také možných rizicích. Závěrečná část pak popisuje organizaci sportu osob se zrakovým postižením v České republice.


4. Kontaktní rodičovství : rozumná cesta k pochopení a výchově dětí / William Sears a Martha Searsová ; [přeložila Magda Pěnčíková] -- Vyd. 1.

Praha : Argo, 2012 -- 288 s. -- čeština.

ISBN 978-80-257-0597-1 (váz.)

Sign.: II 109571V1

výchova dítěte ; rodinná výchova ; péče o dítě ; vztah rodiče-dítě ; kontaktní rodičovství ; rané dětství

Kontaktní rodičovství je výchovná metoda, která navrací děti do náručí rodičů, pomáhá maminkám najít cestu k vlastnímu mateřství a zvládnout s otevřenou myslí dnešní přetechnizovaný svět. Rodiče v této knize naleznou podporu pro svůj intuitivní přístup k výchově.


5. Maturita 2012 - ČJ : základní úroveň / [autorsky zpracovali Milan Hošek, Martina Kulhavá, Vlasta Tobolíková] -- Vyd. 1.

Brno : Didaktis, c2012 -- 95 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7358-191-6 (brož.)

Sign.: VI 10469V1

čeština ; učivo ; cvičení ; test ; maturita

Publikace přináší vyčerpávající informace o maturitě z češtiny (obecné informace o zkoušce z českého jazyka a literatury, průvodce jednotlivými částmi zkoušky – didaktickým testem, písemnou prací, ústní zkouškou).


6. Maturita 2012 - M : základní úroveň / [autorsky zpracovali Renata Kučerová, Štěpán Ledvinka] -- Vyd. 1.

Brno : Didaktis, c2012 -- 71 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7358-192-3 (brož.)

Sign.: VI 10470V1

matematika ; učivo ; cvičení ; test ; maturita

Kniha reaguje na aktuální podobu státní maturitní zkoušky z matematiky v základní úrovni obtížnosti.


7. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků / Věra Janíková, Michaela Píšová, Světlana Hanušová a kol. -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2011 -- 169 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5718-0 (brož.)

Sign.: II 109569V1

jazyková výuka ; cizí jazyk ; didaktika ; strategie učení ; metodologie ; pedagogický výzkum ; předmětová didaktika

Odborná kniha je příspěvkem ke snahám o emancipaci didaktiky cizích jazyků jako samostatného vědního oboru. V první části publikace jsou obsaženy statě zabývající se konceptualizační rovinou výzkumu didaktiky cizích jazyků, stručným nástinem vývoje tohoto výzkumu a jeho metodologií. Druhá část je zaměřena na operacionalizační rovinu výzkumu didaktiky cizích jazyků a je zde představeno několik projektů zkoumajících výuku cizích jazyků společně s výsledky jednotlivých empirických šetření.


8. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika / autorský kolektiv pod vedením V. Mertina a L. Krejčové -- Vyd. 1.

Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012 -- 343 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7357-679-0 (váz.)

Sign.: II 109534V1

pedagogická diagnostika ; pozorování ; žák ; strategie učení ; školní zralost ; klima třídy ; učitel ; hodnocení učitele ; vztah učitel-žák ; porucha chování ; legislativa

Publikace shrnuje a popisuje tradiční postupy pedagogické diagnostiky a současně nabízí přehled aktuálních testových metod. Pozornost je věnována individuální diagnostice schopností, dovedností a činností žáků, ale také poznávání vztahů, vzájemných vazeb a atmosféry ve školní třídě a v neposlední řadě zmapování dovedností učitele a forem působení učitele na žáky. Diagnostické postupy se zaměřují na žáky obou stupňů základních škol i žáky středních škol.


9. Moderní trendy ve výuce matematiky a fyziky / editorka Jiřina Novotná -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2011 -- 110 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5652-7 (brož.)

Sign.: II 109568V1

matematika ; fyzika ; didaktika ; motivace ; výuka ; základní škola ; předmětová didaktika

Otázce motivace v matematice a fyzice je věnován předložený sborník prací učitelů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a gymnázia v Českých Budějovicích. Práce s matematickou tematikou jsou věnovány perspektivním metodám ve výuce algebry, geometrie a informatiky. Jako inspirující zajímavost jsou uvedeny poznatky o výuce matematiky v Německu. Fyzikálně zaměřené práce se zabývají zajímavými fyzikálními jevy a otázkami didaktickými.


10. O mezigeneračním učení / Milada Rabušicová, Lenka Kamanová, Kateřina Pevná -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2011 -- 208 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5750-0 (brož.)

Sign.: II 109559V1

výchova dítěte ; rodinná výchova ; generační vztahy ; učení ; interpersonální vztahy ; pedagogický výzkum ; sociální interakce

Publikace se věnuje mezigeneračnímu učení v kontextu rodinného života, za což jsou považovány jevy a procesy, které napomáhají obousměrnému přenosu poznatků, zkušeností a postojů v rodině. Jde o součást sociálního učení uskutečňovaného v situacích rodinného života, v interakcích a společných činnostech zúčastněných generací.


11. Pohádky pro malé neposluchy / text Ivana Novotná, Kristina Sedláková ; ilustrace Tomáš Profant -- 1. vyd.

Brno : Edika, 2012 -- 63 s. -- čeština.

ISBN 978-80-266-0045-9 (brož.)

Sign.: V 22904V1

předškolní věk ; předškolní výchova ; výchova dítěte ; příběhy pro děti

Pohádková vyprávění určená nejen pro malé předškoláky, ale i jejich rodiče, líčí příběhy dětí, kteréjsou hodné i trošku zlobivé, veselé i trošku smutné, statečné i trošku bázlivé. Každé se snaží vypořádat s obtížnou situací, zvládnout nějaký zlozvyk či jiný pro ně obtížný problém. Příběhy jsou doplněny radami a doporučeními psychologa.


12. Příroda plná her : hry plné přírody / Naděžda Kalábová -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 159 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0057-4 (brož.)

Sign.: II 109597V1

hra ; příroda ; tvořivost ; myšlení ; rozvoj osobnosti ; mladší školní věk

Publikace představuje soubor her, činností a úkolů odehrávajících se v přírodě nebo týkajících se přírody. Aktivity nenásilně a zábavnou formou informují, poučí o zákonitostech a dějích v přírodě, podporují kladný vztah a postoje k životnímu prostředí, uvolňují v dětech napětí, přinášejí jedinečné zážitky, zkušenosti, inspiraci. Aktivity lze využít pro práci v hodinách přírodopisu, ale také českého jazyka, matematiky, pracovního vyučování, výtvarné či tělesné výchovy, úkoly totiž často pracují s poznatky a tématy různých oborů.


13. Rozvíjení gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ / Jiří Havel, Veronika Najvarová a kol. -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2011 -- 110 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5714-2 (brož.)

Sign.: TT 1904V1

gramotnost ; základní škola ; první stupeň ; kurikulum ; výuka ; kritické myšlení

Studijní texty přinášejí budoucím učitelům na 1. stupni základní školy širší náhled na problematiku gramotnosti. Objasňují význam dovedností čtení a psaní v životě žáka a obsahují vybrané metody a formy rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti.


14. Skici ze současné estetické výchovy / Karla Brücknerová -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2011 -- 189 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5616-9 (brož.)

Sign.: II 109498V1

estetická výchova ; umění ; výuka ; výtvarná výchova ; didaktika ; předmětová didaktika

Kniha je koncipována jako imaginární náčrtník, který se snaží postihnout současnou estetickou výchovu z pěti různých úhlů. První skica je věnována pojmu estetická výchova, druhá načrtává čtyři významné teoretické přístupy k estetické výchově a třetí se věnuje metodologii výzkumného šetření. Čtvrtá skica detailně popisuje jednotlivé prvky, které formují podobu výtvarné složky estetické výchovy. Pátá tento materiál zpracovává s cílem představit zakotvenou teorii výtvarné složky estetické výchovy. Závěr knihy shrnuje předložené skici a nabízí možnosti, jak poznatky z nich vytěžit na poli pedagogické teorie, empirie i praxe.


15. Systém vzdělávání osob se sluchovým postižením v ČR a specifika vzdělávacích metod při výuce / Marie Komorná -- 2., opr. vyd.

Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008 -- 87 s. -- čeština.

ISBN 978-80-87218-18-1 (brož.)

Sign.: V 22921V1

sluchově postižený ; vada sluchu ; surdopedie ; speciální pedagogika ; vyučovací metoda ; Česko ; speciálně pedagogické centrum ; středisko rané péče

V publikaci je popsán systém speciálních škol pro sluchově postižené a charakterizovány speciální školy, které na území ČR působí. Situace v ČR je srovnána se situací v zahraničí. Pozornost je věnována i roli neslyšícího pedagoga a pedagogického tlumočníka v procesu vzdělávání osob se sluchovým postižením. V závěrečné části jsou nastíněny možnosti řešení současného stavu výchovy a vzdělávání sluchově postižených.


16. Učitel a učebnice - užívání učebnic na 2. stupni základních škol. [2. díl] / Zuzana Sikorová -- Vyd. 1.

Ostrava : Ostravská univerzita, 2010 -- 127 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7368-923-0 (brož.)

Sign.: II 109446/2V1

učebnice ; práce s textem ; učitel ; druhý stupeň ; základní škola ; pedagogický výzkum ; Česko

Monografie se zabývá otázkami užívání učebnic na základní škole ve vztahu k učiteli a navazuje na publikaci Červenkové Žák a učebnice. V knize jsou popsány výsledky výzkumného projektu, jehož cílem bylo identifikovat roli, jakou hrají učebnice ve výuce na 2. stupni základní školy. Role učebnice je teoreticky analyzována z různých hledisek a je popsána její proměna v různých koncepcích výuky. Role učebnice byla empiricky ověřována ve výzkumném šetření na 10 ostravských základních školách ve 4 vyučovacích předmětech.


17. Vizualizace vybraných problémů hraničních pedagogických disciplín / Vladimír Spousta -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2010 -- 193 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5296-3 (brož.)

Sign.: II 109562V1

vizuální vnímání ; vizuální učení ; pedagogická psychologie ; didaktika ; filozofie výchovy ; sociální pedagogika ; vizualizace ; předmětová didaktika

Verbální a nonverbální symboly jsou jako prostředky vizuálního myšlení a interiorizačních procesů součástí abstraktních kategorií. Při didaktické transformaci poznatkových systémů se jako významného prostředku vizualizace využívá schémat, obrázků, grafů a tabulovaných přehledů. Každá schematizace či tabulace obohacuje vzdělávací proces svou přehledností, utříděností a názorností. Aplikace těchto vizuálií je ceněna především pro jejich didaktické a psychologické funkce, díky nimž dochází k rozvoji vizualizační gramotnosti studenta.


18. Výchova k psychické odolnosti dítěte : silní pro život / Simona Horáková Hoskovcová, Lucie Suchochlebová Ryntová -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2009 -- 218 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-2206-1 (brož.)

Sign.: II 109530V1

pedopsychologie ; výchova dítěte ; rodinná výchova ; vztah rodiče-dítě ; psychická zátěž ; psychická odolnost

Autorky této publikace se pokoušejí předat základní principy vývoje psychicky odolné osobnosti a svůj výklad doplňují řadou příkladů z jejich profesní praxe i každodenních zkušeností. Součástí jsou i doporučení, jak dítě nejen psychicky otužovat v době pohody, ale také jak je provést běžnými zátěžovými situacemi, jako je nástup do školky, stěhování, návštěva lékaře a další.


19. Vývoj a výchova děťátka do dvou let : psychomotorický vývoj / Daniela Sobotková, Jaroslava Dittrichová -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2012 -- 165 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3304-3 (brož.)

Sign.: II 109649V1

vývoj dítěte ; psychomotorický vývoj ; psychický vývoj ; výchova dítěte ; rodinná výchova ; vztah rodiče-dítě ; vývojová psychologie ; pedopsychologie ; věk 0-2

Autorky radí, jak podpořit zdravý vývoj děťátka a vyvarovat se pochybení. Rodiče krok za krokem poznají, co se s jejich dítětem v průběhu psychomotorického vývoje děje, jakými změnami prochází. Text doprovázejí fotografie, které dokumentují jednotlivé vývojové etapy.


20. Výzkum výuky cizích jazyků / Věra Janíková, Michaela Píšová, Světlana Hanušová (eds.) ; [autorský kolektiv Ivana Hrozková ... et al.] -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2011 -- 95 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5719-7 (brož.)

Sign.: V 22911V1

jazyková výuka ; cizí jazyk ; didaktika ; pedagogický výzkum ; vyučovací metoda ; motivace učení ; strategie učení ; kurikulum ; předmětová didaktika

Hlavní pozornost je věnována metodologickým a především obsahovým otázkám výzkumu v oblasti didaktiky cizích jazyků, neboť tento výzkum představuje poměrně obtížnou a svým předmětem zkoumání interdisciplinární záležitost.


21. Žák a učebnice - užívání učebnic na 2. stupni základních škol. [1. díl] / Iva Červenková -- Vyd. 1.

Ostrava : Ostravská univerzita, 2010 -- 107 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7368-924-7 (brož.)

Sign.: II 109446/1V1

učebnice ; práce s textem ; strategie učení ; druhý stupeň ; základní škola ; pedagogický výzkum ; Česko

Tradiční tištěná učebnice je stále nedílnou součástí vyučování a učení. Monografie se zabývá užíváním učebnic v činnostech žáků 8. tříd základních škol v Ostravě. Výzkum si klade za cíl identifikovat užívání učebnice a popsat způsoby, jakými žáci pracují s učebními texty ve čtyřech předmětech: matematice, anglickém jazyce, dějepise a v občanské výchově. Na práci navazuje monografie Učitel a učebnice (Sikorová 2011).


22. PĚTIMINUTOVKY - ČESKÝ JAZYK 

Publikace je vhodná nejen pro domácí přípravu žáčků na hodiny českého jazyka, ale i pro učitele základních škol jako doplňkový materiál. Pomocí cvičení si děti rychle a efektivně procvičí probíranou látku. Úlohy jsou řazeny podle osnov a jejich řešení naleznete na konci knížky v klíči.

Pětiminutovky : český jazyk 2. třída / [Petr Šulc ; ilustrace Jitka Petrová]

Praha : Pierot, [2012?] -- 49 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7353-237-6 (brož.)

Sign.: V 22925V1

čeština ; učivo ; cvičení ; pravopis ; rámcový vzdělávací program ; ročník 2

 

Pětiminutovky : český jazyk 3. třída / [Petr Šulc ; ilustrovala Jitka Petrová]

Praha : Pierot, [2012?] -- 48 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7353-238-3 (brož.)

Sign.: V 22926V1

čeština ; učivo ; cvičení ; rámcový vzdělávací program ; vyjmenovaná slova ; ročník 3

 

Pětiminutovky : český jazyk 4. třída / [Petr Šulc ; ilustrovala Jitka Petrová]

Praha : Pierot, [2012?] -- 48 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7353-239-0 (brož.)

Sign.: V 22927V1

čeština ; učivo ; cvičení ; rámcový vzdělávací program ; pravopis ; ročník 4

 

Pětiminutovky : český jazyk 5. třída / [Petr Šulc ; ilustrovala Jitka Petrová]

Praha : Pierot, [2012?] -- 48 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7353-240-6 (brož.)

Sign.: V 22928V1

čeština ; učivo ; cvičení ; rámcový vzdělávací program ; pravopis ; ročník 5


23. PĚTIMINUTOVKY - MATEMATIKA

Publikace je vhodná nejen pro domácí přípravu žáčků na hodiny matematiky , ale i pro učitele základních škol jako doplňkový materiál. Pomocí stovky příkladů si děti rychle a efektivně procvičí probíranou látku. Úlohy jsou řazeny podle osnov a jejich řešení naleznete na konci knížky v klíči.

Pětiminutovky : matematika 2. třída / [Petr Šulc ; ilustrovala Jitka Petrová]

Praha : Pierot, [2012?] -- 48 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7353-241-3 (brož.)

Sign.: V 22929V1

matematika ; učivo ; cvičení ; rámcový vzdělávací program ; ročník 2 ; násobení ; dělení ; sčítání ; odčítání

 

Pětiminutovky : matematika 3. třída / [Petr Šulc ; ilustrovala Jitka Petrová]

Praha : Pierot, [2012?] -- 48 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7353-242-0 (brož.)

Sign.: V 22930V1

matematika ; učivo ; cvičení ; rámcový vzdělávací program ; ročník 3 ; sčítání ; odčítání ; násobení ; dělení

 

Pětiminutovky : matematika 4. třída / [Petr Šulc ; ilustrovala Jitka Petrová]

Praha : Pierot, [2012?] -- 48 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7353-243-7 (brož.)

Sign.: V 22931V1

matematika ; učivo ; cvičení ; rámcový vzdělávací program ; ročník 4 ; sčítání ; odčítání ; násobení ; dělení ; geometrie ; zlomek

 

Pětiminutovky : matematika 5. třída / [Petr Šulc ; ilustrace Jitka Petrová]

Praha : Pierot, [2012?] -- 48 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7353-244-4 (brož.)

Sign.: V 22932V1

matematika ; učivo ; cvičení ; rámcový vzdělávací program ; ročník 5 ; násobení ; dělení ; desetinná čísla ; zlomek ; geometrie

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019