Informace ze zahraničních časopisů č. 5/2012

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského.

Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) na www.epk.cz nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz.


1. Changing the System of Student Support in Norway : [Změna systému podpory žáků v Norsku :: plánovaný a neplánovaný vliv na studenty] / Intended and Unintended Effects on Students / V. Opheim -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 35

In: Scandinavian journal of educational research -- ISSN 0031-3831, -- Roč. 55, č. 1 (2011), s. [39]-59.

Změna systému finanční podpory studentů v Norsku v roce 2009, kladoucí důraz na odvíjení výše podpory od prospěchu studenta. Výsledky analýzy a komparace dat týkajících se sociální situace studentů v roce 1998 a 2005. Změna systému podpor neměla vliv na úbytek případů protahování studia, projevila se ale v prodloužení doby strávené studenty v placeném zaměstnání a v prohloubení sociálních rozdílů v zainteresovanosti studentů v systému studentských půjček.

podpora ; stipendium ; prospěch ; student ; sociální postavení ; délka studia ; zaměstnání ; zaměstnaný student ; komparace ; analýza ; Norsko ; 1998 ; 2005

ABA012


2. A national evaluation of the impact of the secondary social and emotional aspects of learning (SEAL) programme / [Národní hodnocení dopadu programu sociálních a emocionálních aspektů učení na středních školách] / Michael Wigelsworth, Neil Humphrey, Ann Lendrum -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational psychology [Tištěný text] : an international journal of experimental educational psychology -- ISSN 0144-3410 -- Roč. 32, č. 2 (2012), s. [213]-238.

SEAL (social and emotional aspects of learning) je takový přístup k žákům v britských středních školách, který podtrhuje sociální a emocionální chování s pozitivním vlivem na učení, pravidelnou školní docházku, efektivní zaměstnance, psychické zdraví a osobní pohodu všech, kteří se učí a pracují ve škole. Studie autorů zkoumala dopad programu SEAL na žáky, jejich lepší sociální a emocionální dovednosti, zlepšené chování a redukci psychických problémů. Trvala rok a zúčastnilo se jí 26 škol s programem SEAL ve Velké Británii.

střední škola ; sociální chování ; emocionalita ; subjektivní pohoda ; žák ; program ; longitudinální výzkum ; Velká Británie

ABA012


3. The association between working memory and educational attainment as measured in different mathematical subtopics in the Swedish national assessment : [Vztah mezi pracovní pamětí a získanými znalostmi měřenými v několika matematických oblastech národním hodnocením ve Švédsku :: primární vzdělávání] / primary education / Mikaela Nyroos, Carola Wiklund-Hörnqvist -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Educational psychology [Tištěný text] : an international journal of experimental educational psychology -- ISSN 0144-3410 -- Roč. 32, č. 2 (2012), s. [239]-256.

Cílem studie bylo určit vztah mezi kapacitou pracovní paměti a matematickým výkonem měřeným národním kurikulárním hodnocením u dětí ze třetích tříd. Testy obsahovaly šest matematických okruhů. Ukázalo se, že pracovní paměť je dobrým prediktorem pro obecné matematické dovednosti a přispívá k osvojení základních matematických kompetencí. Důležité jsou také vizuálně-prostorové a fonologické schopnosti. Autoři doporučují brát pracovní paměť v úvahu při zkoumání učení žáků. Výzkum proběhl ve Švédsku.

žák ; znalost ; výkon ; matematika ; paměť ; způsobilost ; hodnocení žáka ; dovednost ; výzkum ; Švédsko

ABA012


4. Verhaltensstörungen sind eine ernste Angelegenheit / [Poruchy chování jsou vážnou záležitostí] / Bernd Ahrbeck -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pädagogische Führung : Zeitschrift für Schulleitung und Schulberatung -- ISSN 0939-0413 -- Roč. 23, č. 1 (2012), s. 4-7.

Škola má přispívat k nejlepšímu způsobu dosahování pedagogických cílů. Inkluze je přitom jednou z možných cest. Časté zařazování dětí s poruchami chování do běžných tříd. Traumatizující zážitky z dětství hrají často závažnou roli v chování dětí. Zařazení takových dětí do běžných tříd často vede k porušování pravidel chování, výuka neprobíhá řádným způsobem. Nezbytnost speciální přípravy učitelů v integrovaných třídách.

integrace žáka ; kázeň ; porucha chování ; učitel ; výchovné působení ; vztah učitel-žák

ABA012


5. Jeder Schüler hat ein Recht auf Bildungserfolg / [Každý žák má právo na úspěch ve vzdělávání] / Edith Brugger-Paggi -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pädagogische Führung : Zeitschrift für Schulleitung und Schulberatung -- ISSN 0939-0413 -- Roč. 23, č. 1 (2012), s. 8-11.

Tradice společné výuky v jižním Tyrolsku. V roce 1977 byla zavedena integrace žáků s postižením do základní a střední školy. Inkluzivní škola zahrnuje žáky s postižením, děti migrantů a děti s jiným mateřským jazykem. Učitel musí poznat silné stránky a schopnosti dětí, nejen jejich nedostatky a problémy. Nabídka učení musí být vytvořena tak, aby umožnila všem žákům dosáhnout úspěchu v učení podle jejich individuálních možností.

výuka ; integrace ; integrace žáka ; dítě cizí národnosti ; žák ; postižený ; základní škola ; střední škola ; Horní Adiže ; Itálie

ABA012


6. The Kalamazoo Promise and Perceived Changes in Teacher Beliefs, Expectations, and Behaviors / [Univerzální postsekundární vzdělávací program (The Kalamazoo Promise) a předpokládané změny v přesvědčení, očekávání a chování učitelů] / Jeffrey N. Jones, Gary Miron, Allison J. Kelaher-Young -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of Educational Research [Tištěný text] -- ISSN 0022-0671 -- Roč. 105, č. 1 (2011), s. [36]-51.

Očekávání učitelů jsou základní komponenty kvality vzdělávání a vedou k pozitivním výsledkům studentů. Autoři zkoumali, jak změnil přesvědčení, očekávání a chování učitelů nový postsekundární vzdělávací program (The Kalamazoo Promise). Prostřednictvím rozhovorů s ředitelem, poradci, učiteli a studenty uvažovali o tom, co pro ně z nového programu vyplývá - krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé záměry. Z výsledků studie je patrné, že by se stipendijní program měl stát katalyzátorem pro systémové změny v celé oblasti. Ukázky rozhovorů, názorů, pocitů a v příloze ukázka dotazníku.

vzdělávací program ; odborné školství ; žák ; učitel ; postoj učitele ; postoj ke škole ; reforma ; změna postoje ; hodnocení ; očekávání ; systémový přístup ; postsekundární vzdělávání ; USA

ABA012


7. Educational Equity and Adequacy for Disadvantaged Minority Students : [Rovnost a přiměřenost ve vzdělávání pro znevýhodněné žáky menšin :: zdroj nedostatků školy a učitelů vzhledem k Národnímu standardu dovedností v matematice] / school and Teacher Resource Gaps Toward National Mathematics Proficiency Standard / Jaekyung Lee -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of Educational Research [Tištěný text] -- ISSN 0022-0671 -- Roč. 105, č. 1 (2011), s. [64]-75.

Studie byla zaměřena na zjišťování vzdělávacích možností v matematice znevýhodněných žáků menšin. Zdrojem pro studii byla data z reprezentativního vzorku žáků a škol 39 států v USA. Mezery ve výkonu znevýhodněných žáků vytvářejí důležitý barometr pro vzdělávací a sociální vývoj. Ve vzdělávání menšin hraje důležitou roli nedostatek kvalifikovaných učitelů a možnosti financování. Program NAEP (National Assessment of Educational Progress; Národní hodnocení pokroku ve vzdělávání) má za úkol poskytnout zvýšení dotace na žáka a zajištit kvalifikovanou výuku pro žáky národnostních menšin.

výuka ; vzdělávací standard ; vzdělávací možnosti ; matematika ; financování ; menšina ; menšinová škola ; národní vzdělávací program ; státní podpora ; školská politika ; NAEP ; USA

ABA012


8. The Measurement and Predictive Ability of Metacognition in Middle School Learners / [Měření a prediktivní schopnost metakognice u středoškolských studentů] / Rayne A. Sperling, Aaron S. Richmond, Crystal M. Ramsay, Michael Klapp -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of Educational Research [Tištěný text] -- ISSN 0022-0671 -- Roč. 105, č. 1 (2011), s. [1]-7.

Metakognice jako nepostradatelná složka učení, která hraje důležitou úlohu pro dosažení úspěchu ve studiu. Autoři zkoumají vztahy mezi komponenty metakognice z různých teoretických perspektiv. Na základě měření metakognice zkoumají předpoklady pro přírodovědné a všeobecné studium. Výzkumu se zúčastnilo 107 žáků 7. tříd velké předměstské střední školy se všeobecným a přírodovědným zaměřením.

proces učení ; strategie učení ; měření ; měření výkonu ; střední škola ; sebepercepce ; poznávací proces ; poznávací schopnost ; přírodovědný předmět ; všeobecně vzdělávací předmět ; USA ; metakognice

ABA012


9. Development of the Teacher Feedback Observation Scheme : [Schéma pozorování zpětné vazby učiteli :: posouzení kvality zpětné vazby mezi dvěma skupinami vrstevníků] / evaluating the quality of feedback in peer groups / Marieke Thurlings, Marjan Vermeulen, Karel Kreijns, Theo Bastiaens, Sjef Stijnen -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of Education for Teaching [Tištěný text] : international research and pedagogy -- ISSN 0260-7476 -- Roč. 38, č. 2 (2012), s. [193]-208.

Výzkumy dokazují, že zpětná vazba je základním článkem učení. Tato studie se zaměřila na zpětnou vazbu, kterou učitelé poskytovali dvěma skupinám žáků, aby zlepšili jejich výkon při práci ve třídě. Byly ustanoveny vzorce zpětné vazby, které ji prezentovaly jako vícerozměrový proces. Pokud zpětná vazba selhávala, došlo k intervencím, které ji zpětně podpořily. To se stávalo častěji v těch případech, kdy zpětná vazba probíhala za pomoci ICT. Zpětná vazba se ukázala být silnější a efektivnější při frontální výuce.

učení ; zpětná vazba ; vztah učitel-žák ; informační technologie ; frontální vyučování ; komparace ; práce ve třídě ; výkon ; výzkum

ABA012


10. Applying a 3D situational virtual learning environment to the real world business : [Uplatnění 3D prostředí pro situační učení v reálném obchodu :: rozšířený výzkum v marketingu] / an extended research in marketing / Shwu-huey Wang -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 43, č. 3 (2012), s. [411]-427.

Možnosti uplatnění 3D prostředí ve vysokoškolském obchodním vzdělávání. SD virtuální učební prostředí pro situační učení jako prostředek k aktivnímu zapojení studentů do učení a k překlenutí propasti mezi teorií a praxí. Průběh a výsledky výzkumu mezi studenty obchodního studia, kteří absolvovali 3D tréning a podrobili se pre- a posttestu zjišťujícímu jejich studijní pokroky.

obchodní vzdělávání ; výukový software ; simulace ; virtuální realita ; aktivní metoda ; efektivnost vzdělávání ; pedagogický výzkum ; Tchaj-wan ; 3D ; situační učení

ABA012


11. Sich wechselseitig bewerten / [Vzájemně se hodnotit] / Karin Volkwein -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 64, č. 2 (2012), s. 20-23.

Reforma školního hodnocení výkonu zavádí také pojem vzájemné hodnocení. Při vzájemném hodnocení se žáci hodnotí v rámci spolupráce. Hodnocení je možné využít k evaluaci učebních procesů a produktů, ale i k vytvoření schopnosti reflexe. Vzájemné hodnocení slouží nejen k podpoře metakognitivních schopností učení a úsudku, ale také k sociální kompetenci.

hodnocení žáka ; vzájemné učení mezi vrstevníky ; učení ve skupině ; proces učení ; hodnocení ; sociální dovednost ; interpersonální vztahy

ABA012


12. Lernumgebungen gemeinsam gestalten / [Vytvářet společně učební prostředí] / Sabine Schweder -- němčina

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 64, č. 2 (2012), s. 36-[41].

Utváření učebního prostředí a odpovídající postoj k úkolům je nástrojem pro samostatnou práci. Autorka se zamýšlí nad otázkou, které kroky mohou pomoci při rozvoji učebního prostředí a jak mohou být konstruktivně zpracovány různé didaktické a odborné požadavky. Výhody učení ve skupině - žáci se navzájem podporují a rozvíjejí sociální dovednosti.

výuka ; proces učení ; samostatná práce ; učení ve skupině ; sociální dovednost ; vztahy mezi vrstevníky ; klima třídy ; učební prostředí

ABA012


13. Voice over instant messaging as a tool for enhancing the oral proficiency and motivation of English-as-a-foreign-language learners / [Využití internetového nástroje Voice over instant messaging k posílení dovedností ústního vyjadřování a motivaci osob studujících angličtinu jako cizí jazyk] / Ya-Ting C. Yang, Jeffrey Gamble, Shiun-Yi S. Tang -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 43, č. 3 (2012), s. [448]-464.

Tchajwanský empirický výzkum se zaměřil na hodnocení možnosti využití internetového nástroje Voice over instant messaging při posilování ústních komunikačních dovedností a motivace učení u studentů angličtiny jako cizího jazyka. Byly analyzovány různé typy on-line diskusí mezi začínajícími univerzitními studenty v rámci výuky angličtiny, některé byly realizovány s pomocí asistenta výuky angličtiny, jiné byly bez jeho pomoci, ale byly strukturované, další nebyly ani strukturované, ani řízené asistentem. Výsledky potvrdily, že pomoc asistenta je pro efektivitu diskuse důležitá.

jazyková výuka ; angličtina ; cizí jazyk ; univerzita ; počítačové aplikace ; software ; asistent výuky cizího jazyka ; diskuse ; rozvíjení schopností ; komunikační schopnost ; ústní projev ; motivace učení ; empirický výzkum ; Tchaj-wan

ABA012


14. School-based ICT policy plans in primary education : [Školní plány týkající se politiky využívání ICT v primárním vzdělávání :: prvky, typologie a související procesy] / elements, typologies and underlying processes / Ruben Vanderlinde, Sara Dexter, Johan van Braak -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 43, č. 3 (2012), s. [505]-519.

Belgický výzkum se zaměřil na obsahovou analýzu 31 plánů základních škol zaměřených na využívání ICT. S řídícími pracovníky těchto škol byly vedeny částečně strukturované rozhovory zjišťující praktiky používané při analýze současného stavu a při vypracovávání plánu. Byly vymezeny tři typy ICT plánů: detailní plán zaměřený na vizi, plán jako technický soupis a komplexní typ plánu.

plán ; plánování ; základní škola ; informační technologie ; vzdělávací technologie ; obsahová analýza ; interview ; ředitel školy ; výzkum ; Belgie

ABA012


15. A Space for the European Higher Education Area : [Prostor pro oblast evropského vysokoškolského vzdělávání :: pokyny od soudního dvora EU členským státům] / the Guidance from the EU Court of Justice to Member States / Peter Kwikkers, Anne van Wageningen -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy:

In: Higher education policy [Tištěný text] -- ISSN 0952-8733 -- Roč. 25, č. 1 (2012), s. [39]-63.

Evropský soudní dvůr (ECJ - the Court of Justice of the European Union) rozšířil zákonodárství, které reguluje záležitosti jako je studentská mobilita, dosažitelnost, kapacita a kvalita studia, financování školství a potřeby pracovního trhu, což je pro rozvoj vysokého školství v Evropě (EHEA - European Higher Education Area) důležitější než Boloňský proces. V textu jsou podrobně rozebrány konkrétní kroky ke zlepšení celého systému evropského vysokoškolského vzdělávání, které zajišťují rovné podmínky pro všechny členské státy EU. K tomu je však potřebná vizionářská politika zákonodárců a vlád jednotlivých států.

vysoké školství ; legislativa ; mezinárodní spolupráce ; mezinárodní vzdělávání ; mezinárodní výměna ; mobilita studentů ; financování ; školská politika ; studijní poplatky ; přístupnost vzdělání ; Evropská unie

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 12. 6. 2012

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019