Děti cizinců na základní škole

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze

Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě e-mailem na adrese kubelkova@npmk.cz


1. Multietnická komunikace, zvláště ve škole / [Multiethnic communication, particularly at school] / Marie Čechová, Ludmila Zimová -- čeština

In: Naše řeč -- [CZ] -- Roč. 84, č.2 (2001), s.57-61.

Zkušenosti s řešením problémů se začleňováním dětí cizinců do české školy, do vyučovacího procesu. Zjištění potřeb dalšího vzdělávání učitelů, potřeby speciální přípravy.

základní škola ; žák ; školní adaptace ; výzkum ; dítě cizí národnosti ; multikulturní výchova ; další vzdělávání učitelů

BOA002


2. Malý cizinec ve škole? Ať si poradí / [Little foreigner at school] / Simona Holecová -- čeština

In: Hospodářské noviny -- [CZ] -- Roč. 46, č. 5.XII. (2002), s.5.

Každým rokem vzrůstá počet lidí, kteří žádají v České republice o azyl, o povolení k trvalému pobytu nebo o pracovní povolení. S těmito cizinci přicházejí často i děti. Článek se zabývá problémy, které mají základní školy s výchovou a vzděláváním dětí těchto cizinců.

dítě cizí národnosti ; dítě ; cizinec ; přistěhovalec ; vzdělávání ; výchova ; základní škola ; Česká republika

ABA012


3. Metodický list k vyučování českému jazyku pro učitele žáků-imigrantů / [Methodical guide for teaching Czech language to immigrant pupils] / Marie Čechová, Ludmila Zimová -- čeština

In: Český jazyk a literatura -- [CZ] -- Roč. 53, č.4 (2002/03), s.179-184.

Návrh Metodického listu k vyučování českému jazyku pro učitele žáků cizinců v základní a střední škole. Hlavní zásady školní práce.

čeština ; výuka ; cizí jazyk ; zahraniční žák ; přistěhovalec ; didaktika ; základní škola ; střední škola ; učitel ; dítě cizí národnosti

ABA012


4. Práce s dětmi národnostních menšin / [Work with children from national minorities] / Panajota Domínová -- čeština

In: Výchovné poradenství -- [CZ] -- , č.36/37/1 (2003), s.13-14.

Zkušenosti s integrací dětí cizinců do českého školského systému. Důvody návštěvy pedagogicko-psychologické poradny. Specifika práce s dětmi národnostních menšin z Ruska, Ukrajiny, Arménie, Gruzie, Číny a Vietnamu. Důležité oblasti pro dobrou integraci těchto dětí.

základní škola ; žák ; integrace žáka ; dítě cizí národnosti ; národnostní menšina ; přistěhovalec ; multikulturní výchova ; role učitele ; individuální přístup ; vzdělávání ; výchovné poradenství ; pedagogicko-psychologická poradna

ABA012


5. Jak jsme integrovali albánské děti / [How we integrated Albanian children] / Hana Žampová -- čeština

In: Výchovné poradenství -- [CZ] -- , č.36/37/1 (2003), s.14-15.

Seznámení s modelem výuky pro tři děti z Albánie, žáky 4., 6. a 8.ročníku základní školy.

základní škola ; žák ; integrace žáka ; dítě cizí národnosti ; národnostní menšina ; přistěhovalec ; multikulturní výchova ; role učitele ; výuka ; vzdělávání ; individuální přístup

ABA012


6. Integrace rusky mluvící komunity ve školách Náchodska / [Integration of Russian-speaking community in Náchod region schools] / Naděžda Macounová -- čeština

In: Výchovné poradenství -- [CZ] -- , č.36/37/1 (2003), s.15-17.

Zkušenosti s prací s rusky a ukrajinsky mluvícími žáky. Odlišnosti v rodinném životě. Vztah dítě-rodič-škola. Cíl článku: přiblížit jinakost této nesourodé skupiny lidí, každá rodina a tedy i dítě mají svoji individuální historii, která od učitelů a vychovatelů vyžaduje individuální přístup.

základní škola ; žák ; integrace žáka ; dítě cizí národnosti ; národnostní menšina ; přistěhovalec ; multikulturní výchova ; mezikulturní komunikace ; role učitele ; vzdělávání ; individuální přístup

ABA012


7. Můj kamarád je cizinec / [My friend is foreigner] / Tereza Krobová -- čeština

In: Vlasta -- [CZ] -- , č.42 (2004), s.16-17.

V českých školách se objevuje stále více cizinců. Zpráva o tom, jak se k nim české děti chovají, jak je tolerují. Nejvíce zastoupené národnosti v českých školách - z Vietnamu, Ukrajiny, Slovenska a Ruska. Přítomnost dětí cizinců ve třídách pomáhá českým dětem rozšiřovat si obzory, být otevřenější a tolerantnější. Začleňování dětí cizinců do výuky a do školního kolektivu.

dítě cizí národnosti ; výuka ; základní škola ; vztahy mezi vrstevníky ; výchova ; čeština ; integrace žáka ; Česká republika

ABA012


8. Pravopisné problémy žáků-cizinců (ve srovnání s českými žáky) / [Spelling problems of foreign pupils] / Marie Čechová, Ludmila Zimová -- čeština

In: Český jazyk a literatura -- ISSN 0009-0786 [CZ] -- Roč. 55, č. 2 (2004/2005), s. 59-67.

Výsledky analýzy diktátů žáků-imigrantů (začátečníci a mírně pokročilí) na základních a středních školách v severních a jižních Čechách a v Praze. Nejčastější chyby, rozlišení chyb podle toho, zda se týkaly grafiky, slova a jeho stavby, pravopisu včetně interpunkce. Postupy vhodné pro osvojování české grafiky a pravopisu u žáků-cizinců. V příloze uvedeny standardizované diktáty a diferenciace chyb.

čeština ; výuka ; pravopis ; diktát ; cizinec ; dítě cizí národnosti ; přistěhovalec ; vyučovací metoda ; písemný projev ; jazyková dovednost ; žák ; základní škola ; střední škola ; výzkum

ABA012


9. Příprava učitelů na práci s žákem s cizím mateřským jazykem v běžné ZŠ / [Teacher training for work with pupils with foreign mother tongue in standard primary school] / Eva Hájková -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 9

In: Pedagogická orientace -- ISSN 1211-4669 [CZ] -- Roč. 2005, č. 2 (2005), s. 79-83.

Se vzrůstajícím počtem žáků - cizinců v běžných třídách českých ZŠ se jako nejdůležitější aspekt integrace imigrantů jeví aspekt komunikační. Kvantitativní a zvláště kvalitativní změny v požadavcích na vyučování češtině předpokládají vývoj v didaktice češtiny samé, ale i určité obsahové změny v dosavadní přípravě učitelů, které by mohly vyústit ve vytvoření samostatného studijního programu učitelství češtiny jako jazyka cizího. Článek přináší základní obsahové teze přípravných programů.

multikulturní výchova ; dítě cizí národnosti ; dítě ; cizinec ; čeština ; cizí jazyk ; mateřský jazyk ; vzdělávání učitelů ; základní škola ; studijní program

ABA012


10. Pohádka a multikulturní výchova / [Fairy tale and multicultural education] / Vratislava Vyskočilová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 20

In: Tvořivá dramatika -- ISSN 1211-8001 [CZ] -- Roč. 16, č. 3 (2005), s. 17-24.

Nárůst počtu cizinců a jejich dětí v ČR. Multikulturní výchova jako součást vzdělávacího kurikula v Rámcovém vzdělávacím programu. Cíl práce - hledání možností, jak multikulturní výchovu a vzdělávání uplatnit v našem systému základního školství speciálně v souvislosti s ohledem na děti vietnamských spoluobčanů. Vietnamské pohádky a jejich rozdělení z hlediska tematiky. Odraz buddhismu, taoismu a konfucianismu ve vietnamských pohádkách. Zpracování školního dramatu na námět vietnamské pohádky Bratři a přátelé.

multikulturní výchova ; základní škola ; dítě cizí národnosti ; dramatická výchova ; pohádka ; Vietnam

ABA012


11. Několik poznámek k začleňování nečeských žáků do českého školního prostředí / [Some remarks on integration of non-Czech pupils into Czech school environment] / Jiří Hasil -- čeština

In: Český jazyk a literatura -- ISSN 0009-0786 [CZ] -- Roč. 55, č. 4 (2004/2005), s. 173-177.

Problematika začleňování nečeských žáků do českých škol. Údaje o národnostním složení žáků českých škol od r. 2002/2003 (zdroj Ústav pro informace ve vzdělávání). Poslání učitelů českého jazyka na ZŠ a SŠ. Studium nečeských studentů na VŠ, jejich připravenost/nepřipravenost ke studiu češtiny. Problematika češtiny jako cizího jazyka.

dítě cizí národnosti ; cizinec ; přistěhovalec ; etnická menšina ; integrace žáka ; výuka ; základní škola ; střední škola ; čeština ; cizí jazyk ; vysoká škola ; vysokoškolské studium ; statistická data ; Česká republika

ABA012


12. Česká škola není jen česká / [Czech school is not only Czech] / Radka Kvačková -- čeština

In: Lidové noviny : nezávislý deník založený 1893 -- ISSN 0862-5921 [CZ] -- Roč. 19, č. 279 (1.XII.) (2006), s. 2 přílohy Akademie.

Rozbor statistických údajů (regionálního školství) týkajících se počtu dětí cizinců, které navštěvují české školy. Z těchto čísel vyplývá, že podíl cizinců se na českých školách stále zvyšuje. Ve školním roce 2005/2006 to byly 1,3 % z celkového počtu žáků základních škol, na středních školách přesáhl počet cizinců pět tisíc. Nejpočetnější zastoupení mají Vietnamci, Ukrajinci, Rusové a Slováci. Rozložení žáků podle národností se liší region od regionu.

dítě ; žák ; cizinec ; dítě cizí národnosti ; základní škola ; střední škola ; statistická data ; regionální školství ; Česká republika

ABA012


13. Dramatická výchova pro žáky se sociálním znevýhodněním / [Drama education for socially disadvantaged pupils] / Miroslav Coufal -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1

In: Komenský : Časopis pro učitele základní školy -- ISSN 0323-0449 [CZ] -- Roč. 131, č. 4 (2006/2007), s. 20-25.

Autor se zabývá využitelností dramatické výchovy (DV) v inkluzivní třídě na běžné základní škole, kde se vzdělává část žáků se sociálním znevýhodněním (tj. děti ze sociálně slabých rodin, děti Romů, azylantů aj.). Výsledný produkt DV (divadelní představení) přináší těmto dětem kolektivní pozitivní zážitky, hravou a radostnou atmosféru, prožitky skupinového a individuálního úspěchu. Úspěch před spolužáky či diváky vytváří u sociálně znevýhodněných dětí pocit sebedůvěry, podporuje jejich sebevědomí a sebeúctu. Tak nepřímo napomáhá budovat jejich pozitivní vztah ke škole a vzdělávání (např. u Romů). Tím, že DV využívá mimo verbální i jiné způsoby komunikace, pomáhá překonávat jazykové bariéry, což je zase důležité např. pro děti azylantů.

sociálně znevýhodněný ; dítě ; žák ; Romové ; dítě cizí národnosti ; cizinec ; migrant ; dramatická výchova ; divadlo ; hraní role ; úspěch ; pedagogika zážitku ; jazyková bariéra ; komunikace ; pomoc ; výchovné působení ; integrace žáka ; základní škola

ABA012


14. Žáky - cizince čeština netrápí / [Foreign pupils are not worried about the Czech language] / Miloš Cihelka -- čeština

In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 21, č. 76 (31.III.) (2008), s. II přílohy Akademie.

Mezi cizozemskými žáky jednoznačně převládají děti ze zemí mimo Evropskou unii (Vietnamci, Ukrajinci, Rusové). Ve školním roce 2005/2006 představovala tato skupina téměř 90 %, o rok později 70 %. Z EU převládají Slováci, kterých je ze všech cizinců reálně nejvíc. V hustotě dětí cizinců vede Karlovarský kraj, kde je silná ruskojazyčná komunita. Podle školských zákonů mají žáci z EU právo na bezplatnou přípravu na začlenění do základního vzdělávání, ostatní cizinci toto právo nemají. Přitom většina jazykově problematických žáků pochází z mimoevropských zemí.

dítě cizí národnosti ; dítě ; žák ; cizinec ; migrant ; vzdělávání ; základní škola ; rovnost možností ; vzdělávání cizinců ; školská politika ; cizinecká politika ; statistická data ; Česká republika


15. Program Rozlety nabízí pomoc se vzděláváním / [The Flights programme offers help in education] / Kateřina Tykalová -- čeština

In: Romano voďi = Romská duše -- ISSN 1214-8660 -- Roč. 6, č. 6 (2008), s. 12.

Autorka představuje program Rozlety, který pomáhá dětem ze znevýhodňujícího prostředí (tj. romským dětem, dětem cizinců aj.) překonat bariéru v jejich cestě za vzděláním. Program se zaměřuje především na podporu žáků 7. až 9. tříd při přechodu ze základní školy na střední. Jde o pomoc se zvládáním probírané látky, s výběrem střední školy, s přípravou na přijímací zkoušky aj.

Romové ; cizinec ; žák ; dítě cizí národnosti ; etnická menšina ; vzdělávání cizinců ; sociálně znevýhodněný ; vzdělávání ; vzdělávací program ; doučování ; přechod ze základní na střední školu ; učivo ; zvládání ; základní škola ; pomoc ; ročník 7-9


16. Přístupy k počátečnímu vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním / [Approaches to initial education of socially disadvantaged children] / Miroslava Bartoňová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8

In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN 1211-2720 -- Roč. 18, č. 2 (2008), s. 101-120.

Prezentace výsledků výzkumného šetření realizovaného v letech 2000 - 2008 v přípravných třídách základních škol v České republice. Cílem šetření byla komplexní analýza teoretických a empirických zdrojů týkajících se problematiky multikulturní výchovy jedinců z odlišného etnického prostředí s důrazem na možnosti edukace v přípravné třídě. Metodologie výzkumu. Základní informace a legislativa. Náplň práce asistenta pedagoga. Vzdělávací programy. Možnosti využití výsledků výzkumu a další opatření pro speciálněpedagogickou teorii a praxi, úkoly.

žák ; dítě cizí národnosti ; národnostní menšina ; Romové ; sociálně znevýhodněný ; multikulturní výchova ; vzdělávání ; vzdělávací program ; přípravný ročník ; počáteční vyučování ; základní škola ; první stupeň ; školská legislativa ; výzkum ; Česká republika ; 2000-2008


17. Žáci z jiných etnik : [Pupils from other ethnicities: problem for pupils, or teachers?] / problém pro žáky, nebo učitele? / Jaroslava Ševčíková -- čeština

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 56, č. 5 (2009), s. 10-12.

Ve školách přibývá žáků jiných etnik. Někteří učitelé to vnímají jako problém, jiní jako výzvu, která může být přínosem pro ně i pro ostatní žáky. Paní učitelka J. Ševčíková popisuje zkušenosti své i svých kolegyň s těmito žáky, zdůrazňuje potřebu výuky multikulturní výchovy a její zařazení do školních vzdělávacích programů. Závěrem několik námětů k zamyšlení.

základní škola ; žák ; integrace žáka ; etnická menšina ; etnické vztahy ; tolerance ; vztah učitel-žák ; vztahy mezi vrstevníky ; klima školy ; multikulturní výchova ; školní vzdělávací program ; dítě cizí národnosti

ABA012


18. Šance zvládnout český jazyk / [Chance to master the Czech language] / Eva Bělinová -- čeština

In: Kritické listy : občasník pro kritické myšlení -- ISSN 1214-5823, -- Roč. 2010, č. 39 (2010), s. 41-43.

Informace o projektu ZŠ Olešská, Praha 10 - Šance zvládnout český jazyk, připraveném pro děti cizinců. Systematizace a zkvalitnění výuky ČJ pro děti - cizince přispějí ke zrovnoprávnění těchto dětí v přístupu k dalšímu vzdělání a při vstupu na trh práce v ČR. Posilování multikulturního prostředí v ZŠ. Vliv dětí na míru integrace rodin cizinců do české společnosti.

čeština ; výuka ; dítě cizí národnosti ; základní škola ; integrace ; jazyková výuka ; multikulturní výchova ; jazyková bariéra ; rovnost možností

ABA012


19. Domino - Český jazyk pro malé cizince I : [Domino - Czech language for little foreigners I :: methodological principles of work with textbooks] / metodické zásady práce s učebnicí / Svatava Škodová -- čeština

In: Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 8, č. 3 (2011), s. 25-28.

Článek představuje učebnicový soubor pro výuku českého jazyka, který je určen dětem cizinců na 1. stupni základní školy. Soubor se skládá z učebnice, metodiky pro učitele, pracovního sešitu a CD se zvukovou nahrávkou textů. Pojmenování Domino je příznačné, protože celá učebnice je prostoupena hrou na principu domina. Tato hra je ideální hlavně pro osvojování si gramatických struktur českého jazyka, ať už lexikálních, morfologických nebo syntaktických.

cizinec ; migrant ; dítě cizí národnosti ; žák ; první stupeň ; základní škola ; čeština ; výuka ; obsah výuky ; učebnice ; metodická příručka ; pracovní sešit ; CD-ROM ; vyučovací metoda ; forma výuky ; hra ; gramatika

ABA012


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019