Novinky - PEDAGOGIKA - září 2012

1. Angličtina : maturitní minimum : gramatika, témata, konverzace / [text Donata Olejnik] ; [illustrations Hubert Grajczak] -- 2. vyd.

Dubicko : INFOA, 2012 -- 383 s. -- angličtina.

ISBN 978-80-7240-798-9 (brož.)

Sign.: II 109884V1

angličtina ; cizí jazyk ; maturita ; gramatika ; konverzace

V učebnici najdete: základy anglické gramatiky, důležitá pravidla, problematické výjimky a zajímavosti, příklady a cvičení, která umožňují ovládnout mluvnickou látku, 59 vzorů vypracovaných témat včetně reálií, obsáhlou slovní zásobu ke každému tématu a 160 rozhovorů ve 3 úrovních obtížnosti.


2. Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole / Pavel Zikl -- Dotisk [1. vyd.]

Praha : Grada, 2012 -- 112 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3856-7 (brož.)

Sign.: II 109844V1

postižený ; kombinovaná vada ; dítě ; speciální pedagogika ; speciální vzdělávací potřeby ; nápravná výchova ; péče ; rehabilitace ; kompenzační pomůcky

Publikace předkládá popis diagnóz, s nimiž se mohou pedagogové běžných mateřských a základních škol v rámci edukačního procesu setkat, a detailně se zabývá realizací ucelené rehabilitace a podporou rozvoje hybnosti u dětí s tělesným a kombinovaným postižením v podmínkách školy. Uvedena je i kategorizace edukačních pomůcek.


3. Didaktika pro vysokoškolské učitele : [vybrané kapitoly] / Libuše Podlahová a kolektiv -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2012 -- 154 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4217-5 (brož.)

Sign.: II 109895V1

vysoká škola ; didaktika ; výuka ; vysokoškolský pedagog ; pedagogická dovednost ; e-learning

Publikace je určena především mladým učitelům, kteří začínají svůj obor vyučovat na vysoké škole a nemají pedagogické vzdělání. Autoři aplikují didaktické zásady, metody a formy na podmínky výukového procesu v prostředí vysoké školy, vysvětlují efektivní metody a prostředky výuky. Důraz je kladen především na praktickou vyučovací činnost v každodenní praxi a možnosti racionalizace a zefektivnění výuky odborných předmětů na vysoké škole.


4. Dítě s mentálním postižením ve škole / Petra Bendová, Pavel Zikl -- Dotisk [1. vyd.]

Praha : Grada, 2012 -- 140 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3854-3 (brož.)

Sign.: II 109845V1

postižený ; mentálně postižený ; dítě ; speciální pedagogika ; vzdělávání ; integrace žáka ; komunikace ; diagnostika ; výchovné poradenství ; sociální služba

Monografie se komplexně zabývá edukací dětí s mentálním postižením, individuálními zvláštnostmi těchto dětí a věnuje se rovněž diagnostice, poradenství a možnostem sociální integrace, zahrnuta jsou i témata komunikace dětí s mentálním postižením, sociální služby a využití terapeuticko-formativních metod.


5. Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole / Petra Bendová -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2011 -- 150 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3853-6 (brož.)

Sign.: II 109892V1

dítě ; komunikační schopnost ; logopedie ; porucha řeči ; speciální pedagogika ; základní škola ; integrace žáka ; porucha komunikace ; dyslalie ; dysfázie ; balbutik

Komunikace představuje klíčový moment edukačního procesu. Publikaci jistě ocení všichni pedagogové bez logopedického vzdělání působící na běžných základních školách, ale i rodiče dětí s narušenou komunikační schopností. Text koncipovaný jako praktická pomůcka pro každodenní kontakt s dětmi s narušenou komunikační schopností pomůže všem zainteresovaným překonat komunikační problémy či bariéry.


6. Jak přežít s poruchami učení : rádce pro děti / Gary Fisher, Rhoda Cummings ; [z anglického originálu ... přeložila Petra Diestlerová] -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 95 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0156-4 (brož.)

Sign.: V 22970V1

porucha učení ; interpersonální vztahy ; učení ; specifické poruchy učení

Dělá ti potíže, když se učíš? Možná máš poruchu učení. Může to být dyslexie neboli porucha čtení, dysortografie čili potíže s pravopisem, ale také to mohou být problémy s udržením pořádku v učebních pomůckách, s domácími úkoly a školní prací. Tahle kniha ti ukáže, že existují různé podoby problémů s učením a také že je spousta cest, které ti mohou pomoci, aby se ti lépe učilo a hlavně aby ti ve škole bylo dobře. Také zjistíš, že z dětí s poruchou učení mohou vyrůst úspěšní dospělí a že člověk, který má třeba dyslexii, rozhodně není hloupý.


7. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování / Chris Kyriacou ; [z anglického originálu ... přeložili Dominik Dvořák a Milan Koldinský] -- Vyd. 4.

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 164 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0052-9 (brož.)

Sign.: II 109879V1

učitel ; pedagogická dovednost ; vyučovací metoda ; pedagogická diagnostika ; pedagogická komunikace ; vztah učitel-žák ; školní didaktika

Stručné a přehledné shrnutí současných poznatků o dovednostech a technikách, bez kterých se úspěšný učitel neobejde, umožňuje čtenáři zhodnotit, nakolik je on sám zvládá. Kniha obsahuje i praktické náměty pro zlepšení práce učitelů v základních oblastech pedagogické činnosti. Ústřední myšlenkou je, že efektivní vyučování spočívá především ve schopnosti navodit takové procesy učení samotných žáků, které vedou k dosažení vyučovacích cílů stanovených učitelem.


8. Neobyčejný rok předškoláka : hry pro předškolní děti s kalendáriem významných událostí / Markéta Mlčochová ; ilustrace Edita Plicková -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 158 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0184-7 (brož.)

Sign.: II 109956V1

předškolní dítě ; předškolní výchova ; rozvoj osobnosti ; hra ; tvořivost ; učení

Knížku tvoří soubor her a aktivit inspirovaných dny, které připomínají významná výročí spjatá především s dětským světem. Toto dětské kalendárium dětem přirozeně prohloubí znalosti o světě, navrhované činnosti potom kladou důraz na podporu vztahu ke knihám, na rozvoj výtvarného a hudebního cítění, jemné motoriky, grafomotoriky, fonematického sluchu, na učení prožitkem.


9. Otcem i po rozvodu / Peter Ballnik ; [z německého originálu ... přeložil Petr Babka] -- Vyd. 1.

Praha : Portál, 2012 -- 255 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0150-2 (brož.)

Sign.: II 109880V1

rodinná výchova ; výchova dítěte ; vztah rodiče-dítě ; interpersonální vztahy ; komunikace ; rozvod ; otec ; otcovské chování

Po rozpadu manželství se stávají většinou ženy hlavními vychovateli společných dětí. Konflikt s partnerkou a psychická zátěž rozvodové situace často otcům ztěžují uchovat si láskyplný vztah k dětem. Autor ukazuje na základě četných příkladů a zkušeností z praxe, jak se otcům může navzdory rozvodu podařit zůstat pro děti v otcovské roli a rozvinout s nimi rozvodem nezatížený vztah.


10. Pedagogické dimenze volného času / Dana Knotová

Brno : Paido, 2011 -- 101 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7315-223-9 (brož.)

Sign.: II 109899V1

volný čas ; výchova pro volný čas ; výchovné působení ; mimoškolní výchova ; pedagogika ; pedagogická komunikace

Publikace se věnuje volnému času v pedagogické perspektivě, zabývá se volným časem v širším pohledu jako prostorem umožňujícím rozvoj člověka prostřednictvím výchovy a vzdělávání. Práce se inspiruje také poznatky a názory na volný čas z pohledu dalších věd, zejména filozofie, sociologie, antropologie a částečně také psychologie, neboť právě tyto vědy významně obohacují přístupy k volnému času a zkoumání volného času v pedagogice.


11. Pojetí vzdělávacích cílů v ČR a Německu, aneb, Umělecko-pedagogická interpretace kurikulárních dokumentů českých a bavorských gymnázií / Věra Uhl Skřivanová

Brno : Paido, 2011 -- 246 s. -- němčina.

ISBN 978-80-7315-228-4 (brož.)

Sign.: II 109900V1

cíl výuky ; kurikulum ; gymnázium ; systém výchovy a vzdělávání ; výtvarná výchova ; umělecké vzdělávání ; srovnávací pedagogika ; Česko ; Německo

Publikace přináší velké množství nových komparativně pedagogických poznatků o stavu české a bavorské výtvarné výchovy.


12. Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce / Martin Chvál, Hana Kasíková, Josef Valenta -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2012 -- 112 s. -- čeština.

ISBN 978-80-246-2057-2 (brož.)

Sign.: II 109918V1

učení ; výuka ; hodnocení ; způsobilostní minimum ; pedagogický výzkum ; metodologie ; kompetence

Publikace se ve svých východiscích opírá jak o empirické výzkumy, tak sdílená odborná přesvědčení. Autoři nabízejí strukturované nahlížení na školní výuku skrze situace, které napomáhají rozvoji kompetence k učení. Na jejich základě byl navržen pozorovací arch. Ten byl výzkumně prověřen a je doložena jeho vysoká spolehlivost v rukou zaškolených a zacvičených pozorovatelů. Představená metoda pedagogického empirického výzkumu může sloužit těm, kteří do strategie výzkumného bádání zařazují pozorování výuky a tematicky se orientují na kompetenci k učení.


13. Profesní rozvoj učitelů : podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků / Karel Starý ... [ et al.] -- Vyd. 1.

Praha : Karolinum (nakladatelství), 2012 -- 188 s. -- čeština.

ISBN 978-80-246-2087-9 (brož.)

Sign.: II 109818V1

pedagogické povolání ; odborný rozvoj zaměstnanců ; vzdělávání učitelů ; další vzdělávání učitelů ; školská politika

Cílem knihy je přispět k odborné diskusi o kvalitě práce učitelů aktuálními informacemi o různých cestách jejich profesního rozvoje. Panuje shoda, že kvalitní přípravné vzdělávání může zajistit dobrý základ pro výkon učitelské profese, ale skutečného mistrovství lze dosáhnout až v průběhu profesní dráhy. Absence systematické podpory v profesním vzdělávání a jasných profesních perspektiv v podobě kariérního řádu nevytváří motivující prostředí pro profesní růst. Ukazuje se také, že tradiční pojetí profesního vzdělávání formou absolvování různých školení a kurzů je v současnosti doplňováno o nové formy, jako jsou sdílený odborný diskurs na pracovišti, mentoring či řízené samostudium, které čerpají z reflexe profesních zkušeností.


14. Předškolák s problémovým chováním : projevy, prevence a možnosti ovlivnění / Zdeňka Michalová -- Vyd. 1.

Praha : Portál (vydavatelství), 2012 -- 162 s. -- čeština.

ISBN 978-80-262-0182-3 (brož.)

Sign.: II 109881V1

předškolní dítě ; předškolní výchova ; mateřská škola ; porucha chování ; problémové dítě ; prevence ; vývojová psychologie ; psychický vývoj

Problémové chování má mnoho příčin, učitele ale často zajímá především to, jak s dítětem pracovat a jak mu pomoci začlenit se mezi vrstevníky. Kniha zkušené odbornice nabízí zejména předškolním pedagogům vysvětlení příčin poruch chování, možnosti jejich prevence a také ovlivnění projevů problémového chování.


15. Příručka pro babičku a dědečka : hry, aktivity, říkanky a tipy na zábavné trávení času s vnoučaty / Elizabeth LaBan s babičkou Barbarou Trostler a dědečkem Myronem LaBanem ; [překlad Miluše Pokorná] -- 1. vyd.

Brno : CPress, 2012 -- 192 s. -- čeština.

ISBN 978-80-264-0090-5 (brož.)

Sign.: I 34070V1

rodinná výchova ; prarodiče ; volný čas ; hra ; vnoučata

Hlídání vnoučat může být činnost hravá, poučná a zábavná pro všechny. V této knize naleznete inspiraci pro desítky aktivit prováděných společně s vnoučaty.


16. Videostudie v pedagogickém výzkumu / Petr Najvar ... [et al.] -- 1. vyd.

Brno : Paido, 2011 -- 203 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7315-222-2 (brož.)

Sign.: II 109898V1

pedagogický výzkum ; empirický výzkum ; metodologie ; hodnocení ; videostudie

Publikace shrnuje zkušenosti autorů s realizací výzkumu výuky, při němž se využívá videozáznamu. Publikace se zabývá možnostmi využití videa v různých vědních oborech, přináší přehled videostudií provedených ve světě, a to z hlediska metodologie a nejvýznamnějších výsledků, a shrnuje nejvýznamnější výsledky CPV videostudií provedených v letech 2006 - 2011 (CPV videostudie fyziky, zeměpisu, anglického jazyka, tělesné výchovy a 1. stupně).


17. Vysokoškolská pedagogika / Milan Slavík a kolektiv -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2012 -- 253 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4054-6 (brož.)

Sign.: II 109897V1

vysoká škola ; pedagogika ; didaktika ; výuka ; pedagogické povolání ; vysokoškolský pedagog ; pedagogická psychologie ; pedagogická komunikace

Monografie chce přispět k vytvoření solidní báze vysokoškolské pedagogiky, zabývá se využitím didaktické techniky a technologie, psychickými zvláštnostmi vysokoškolských studentů, profesním standardem vysokoškolského učitele, rozvojem dovedností v pedagogické komunikaci, hodnocením výsledků výuky a neopomíná ani problematiku výuky studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.


18. Využití ICT u dětí se speciálními potřebami / Pavel Zikl a kol. -- Dotisk [1. vyd.]

Praha : Grada, 2012 -- 127 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3852-9 (brož.)

Sign.: II 109846V1

speciální pedagogika ; speciální vzdělávací potřeby ; postižený ; informační technologie ; hardware ; software ; didaktické využití počítače ; práce s počítačem

Cílem monografie je podat přehled o současném stavu a potenciálu, který ICT mají u žáků se speciálními potřebami. Autoři uvádějí přehled speciálního hardwaru a softwaru a příklady využití. Podstatnou část publikace tvoří praktické projekty zaměřené na rozvoj konkrétních znalostí a dovedností z oblasti ICT. Projekty jsou zaměřeny na tvorbu prezentací, pracovních listů, vyhledávání a publikování na internetu.


19. Vzdělanostní nerovnosti v české společnosti : vývoj od počátku 20. století do současnosti / Natalie Simonová -- Vyd. 1.

Praha : Sociologický ústav (Akademie věd ČR), 2011 -- 179 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7419-070-4 (Sociologické nakladatelství

Sign.: II 109913V1

vzdělávání ; školská politika ; funkční gramotnost ; Česko ; sociální stratifikace ; vzdělanost ; mobilita ; nerovnost vzdělání ; století 20-21

Kniha zachycuje vývoj vzdělanostních nerovností a vzdělanostní mobility v české společnosti v průběhu 20. a na počátku 21. století. Autorka se pokouší vysvětlit, proč se u nás navzdory proměňujícímu se historickému kontextu nerovnosti v přístupu ke vzdělání nemění a jsou z dlouhodobé perspektivy stabilní, a to i po roce 1989. Vychází z dosud publikovaných zjištění o přístupu ke vzdělání v České republice a propojuje tak existující poznatky s vlastní mobilitní analýzou mezigeneračního přenosu dosaženého vzdělání v rodině.


20. Zpíváme a tvoříme s malými / Milena Raková, Ljuba Štíplová, Alena Tichá -- 1. vyd.

Brno : Edika, 2012 -- 144 s. -- čeština.

ISBN 978-80-266-0067-1 (brož.)

Sign.: II 109938V1

hudební výchova ; předškolní věk ; mladší školní věk ; tvořivost ; hra ; zpěv ; věk 5-9

Tento zpěvník provázený hrami je určen pro děti od 5 do 9 let, tedy pro předškoláky a žáčky na 1. stupni základní školy. Je citlivě sestaven tak, aby děti vedl ke spontánnímu zpěvu skrze vtipný text a podmanivé melodie písní. Děti jsou srozumitelným jazykem podněcovány jak k obrazným představám a vlastním slovním vyjádřením, tak ke kresbě i k tanci.

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018