Lesní školky

Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze

Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-PK) www.epk.cz nebo v papírové podobě e-mailem na adrese kubelkova@npkk


1. Dánské školství podporuje individualitu dětí / [Danish school system supports children's individuality] /  Eva Olsen -- čeština

In: Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 15, č. 3 (2008), s. 20-21.

Autorka, žijící v Dánsku, informuje o svých zkušenostech s předškolním školstvím v Dánsku. Organizace předškolních zařízení, jejich denní režim, stravování (děti si nosí jídlo z domova). Úloha obce jako zřizovatele. Lesní školky. Vzdělání učitelek předškolních zařízení v Dánsku. Výhody a nevýhody dánského školství - důraz na individualitu dítěte, kvalitní jazyková výuka, děti nejsou stresovány známkami, nedostatky v oblasti disciplíny a kázně, neschopnost pedagogů řešit problémy.

systém výchovy a vzdělávání; předškolní výchova; mateřská škola; organizace výuky; Dánsko


2. S pomocí česko-německého projektu vedeme naše děti k ekologickému chování / [Through Czech-German project we direct our children towards ecological behaviour] /  Zlata Šťástková -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 17, č. 12 (2009), s. 7.

Spolupráce mateřské školy v Mohylové ulici v Praze 13 s partnery ze školky v Hamburku v oblasti ekologické výchovy. Aktivity v rámci projektu, výměna zkušeností, zapojení rodičů. Informace o tzv. lesních školkách, kterých jsou v SRN stovky. Příprava projektů Dřevo a Vzduch a energie. Financování z prostředků Evropské unie.

mateřská škola; předškolní výchova; ekologická výchova; mezinárodní spolupráce; projekt; příroda; škola v přírodě; SRN; lesní školka


3. Školka, která nemá dveře ani okna / [Nursery school that has neither doors nor windows] /  Marie Těthalová -- čeština

In: Děti a my : časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN 0323-1879 -- Roč. 40, č. 4 (2010), s. 38-39.

Změna stylu předškolní výchovy - lesní školka Šárynka. Její zakladatelka Linda Kubale hovoří o tom, co ji vedlo k založení tohoto typu školky, o vzdělávacím programu, náplni práce i využití poznatků waldorfské i montessori pedagogiky, o dalším vzdělávání učitelů v oblasti pedagogicko-psychologické. Vzorem jsou lesní školky v zahraničí.

mateřská škola; předškolní dítě; výchovně vzdělávací zařízení; předškolní výchova; příroda; vzdělávací možnosti; vzdělávací program; ekologická výchova; učitelka; lesní školka


4. Názorné výukové programy, aneb, Za kamarády do ZOO Vyškov / [Practical educational programmes, or, to friends in Vyškov ZOO] /  Hana Vymazalová -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 18, č. 15 (2010), s. 7.

Zoologická zahrada Vyškov nabízí mateřským a základním školám výukové programy zaměřené na domestikaci zvířat a domácí nebo lesní zvířata. V programech uplatňuje interaktivní přístup, prvky výchovné dramatiky a zážitkové pedagogiky, formu strategických her apod. Koncipuje programy podle věku, znalostí a zájmu dětí.

vzdělávací program; činnosti mimo vyučování; zoologie; přírodopis; mateřská škola; základní škola; aktivní metoda; pedagogika zážitku; hra; zoologická zahrada


5. Vyhlášení pokusného ověřování provozu integrované lesní mateřské školy Lesníček při Mateřské škole Semínko, o.p.s. / [Announcement of trial verification of the functioning of forest kindergarten Lesníček, under the Semínko Kindergarten] /  Petr Špirhanzl; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -- čeština

In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Roč. 66, č. 8 (2010), s. 9-12.

Obsah a cíl pokusného ověřování. Charakteristika mateřské školy. Popis pokusného ověřování. Materiální, organizační a provozní podmínky školy. Pedagogické podmínky vzdělávání. Podmínky, financování, hodnocení pokusného ověřování.

mateřská škola; příroda; výchovně vzdělávací zařízení; předškolní výchova; ekologická výchova; vzdělávací program; pilotní projekt; lesní školka


6. Celý den pod širým nebem : [A whole day in the open air :: children's club inspired by outdoor kindergartens] / dětský klub Šárynka inspirovaný lesními mateřskými školami / Kateřina Hodková, Johana Passerin -- čeština

In: Člověk a výchova : časopis pro pedagogiku Rudolfa Steinera -- Roč. 2010, č. 3 (2010), s. 18-23 přílohy Studánka.

Dětský klub Šárynka v Praze 6 je jednou z prvních lesních mateřských škol v ČR. Jak se zrodil nápad založit lesní školku. Inspirace z Velké Británie - popis jedné tamní školky. Jak lesní školka funguje, popis aktivit dne a týdne. Nasbírané zkušenosti ze Šárynky za první rok jejího působení.

waldorfská pedagogika; mateřská škola; malé dítě; předškolní výchova; předškolní věk; výchova dítěte; předškolní dítě; příroda; školní den; školní týden; Praha 6; lesní školka


7. Chceme žít s dětmi po svém : [We and our children want to live our own way :: does it matter?] / vadí to? / Kristýna Bušková -- čeština

In: Děti a my : časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN 0323-1879 -- Roč. 41, č. 4 (2011), s. 10-15.

Problémy alternativního rodičovství a alternativní cesty ke vzdělání. Koncepce jiného rodičovství na příkladu rodiny, která chtěla svým dětem zajistit jiný způsob života, než je běžné - přirozený porod, lesní školka, zdravá strava, ekologické postoje, většině věcí z mainstreamu se vyhýbají. Stávají se tak vnitřními emigranty. Další krátké příspěvky na stejné téma Výchova: Jak nezabloudit? od Václava Mertina, Jiný názor může obohatit autorky Xenie Uholyevy a Baví mě, jak moje děti žijí - Helena Chválová.

dítě; výchova dítěte; psychohygienická výchova; alternativa; vztah rodiče-dítě; vzdělávání; rodinné prostředí; rodičovská odpovědnost


8. Permanentní školka v přírodě : [Permanent kindergarten in the nature :: children learn in the open air, stays inside are rare] / děti z lesní školky Lesníček v Praze se učí pod širým nebem : za poslední čtyři měsíce byly uvnitř jen jednou / Lenka Martinková -- čeština

In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 24, č. 2 (4.I.) (2011), s. 28.

Nejdelší tradici tzv. lesních školek, školek v přírodě mají ve Skandinávii. U nás byla první lesní školka vybudována spisovatelem Eduardem Štorchem v roce 1926 na Libeňském ostrově v Praze. Hlavním posláním lesních školek je stálý pobyt dětí na čerstvém vzduchu, podpora dětí v pozitivním vztahu k přírodě a jejich všestranný a harmonický rozvoj. V článku je uveden příklad lesní školky Lesníček, která funguje ve středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr v Praze 10.

mateřská škola; škola v přírodě; předškolní výchova; předškolní dítě; předškolní věk; činnosti v přírodě; příroda; ekologická výchova; výchovně vzdělávací cíle; cíl výchovy; Praha; lesní školka; příklad


9. Mateřská školka v lese / [Kindergarten in a wood] /  Marie Těthalová -- čeština

In: Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 18, č. 3 (2011), s. 12-14.

První lesní mateřská škola v ČR, její ověřovací provoz. Historie lesních mateřských školek (Dánsko, SRN). Podmínky fungování lesní mateřské školy - počet žáků a personálu, hygiena, útočiště v případě velké nepřízně počasí, stravování. Průběh dne v lesní mateřské škole, zaměstnání dětí apod. Přínos dlouhodobého pobytu v přírodě pro předškolní děti - rozvoj dovedností i osobnosti (tvořivost, samostatnost), utváření a rozvíjení vztahu k přírodě a životnímu prostředí.

předškolní dítě; předškolní věk; předškolní výchova; mateřská škola; činnosti v přírodě; alternativní škola; příroda; škola v přírodě; lesní školka


10. I v lese lze rozvíjet předškolní kurikulum / [In wood kindergarten, pre-school curriculum can also be fulfilled] /  Tereza Vošahlíková; [Autor interview] MarieTěthalová -- čeština

In: Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 19, č. 2 (2012), s. 8-10.

Budování pozitivního vztahu malých dětí k přírodě. Spolupráce s lidmi z oboru, ekopsychology. U předškolních dětí může být posilována potřeba kontaktu s přírodou, to znamená, že děti mohou poznat, že jim příroda chybí nebo že je baví. Rozvíjí se i jejich citlivost k přírodě - ve 2D světě děti často nevidí, co vše je v přírodě krásné. Lesních školek přibývá. V ČR mají většinou formu klubu. Sdružují se v Asociaci lesních mateřských škol (www.lesnims.cz). Autorka říká, že v lesní mateřské škole je vždy možné plnit a rozvíjet i běžné předškolní kurikulum.

mateřská škola; ekologická výchova; příroda; kurikulum; předškolní výchova; forma výuky; výchovné působení; postoj; škola v přírodě; lesní školka


11. Děti z lesních klubů jsou venku za každého počasí / [Children from forest clubs are out in any weather] /  Marie Těthalová -- čeština

In: Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 19, č. 2 (2012), s. 22-24.

Lesní mateřské školky u nás zatím nejsou součástí sítě škol, proto je nazýváme dětskými kluby. Informace o činnostech dětí z několika takovýchto klubů v Čechách. Pozitivní stránkou je také skutečnost, že v lesních školkách nepracují pouze ženy - učitelky, ale i učitelé.

mateřská škola; předškolní výchova; příroda; učitel; škola v přírodě; lesní školka


12. V Národním parku Šumava se děti učí pod širým nebem / [In the National Park of Šumava children are taught in the open air] /  Jana Zvettlerová, Martina Kučerová -- čeština

In: Komenský : časopis pro učitele základní školy -- ISSN 0323-0449 -- Roč. 136, č. 2 (2011/2012), s. 30.

Informace o letošních programech environmentální výchovy, kterou pro školy už několik let organizují v rámci motta Národní park Šumava je tou nejlepší učebnou pod širým nebem střediska environmentální výchovy ve Vimperku, Kašperských Horách a Stožci. Střediska nabízejí velké množství témat o šumavské přírodě a její ochraně pro mateřské, základní a střední školy. Podrobné inforamace o programech jsou na www.npsumava.cz.

ekologická výchova; ochrana životního prostředí; příroda; výuka; obsah výchovy; činnosti v přírodě; škola v přírodě; výchovný program; mateřská škola; základní škola; střední škola; Šumava; Vimperk; Kašperské Hory; Stožec; lesní pedagogika


13. Život v komunitě jako naděje pro přežití? / [Life in the community as a hope for survival?] /  Daniela Kořínková; [Autor interview] Andrea Sladká -- čeština

In: Psychologie dnes -- ISSN 1212-9607 -- Roč. 18, č. 6 (2012), s. 40-41.

Psycholožka a speciální pedagožka Daniela Kořínková považuje život v komunitě za jedinou šanci pro budoucnost. V rozhovoru popisuje, jaký byl počáteční impulz pro alternativní způsob života, jak vznikla Lesní školka Země a Kruh Země. Hovoří o pravidlech komunitního způsobu života, o respektu okolí, o systému pracovních skupin - kruhů a zodpovědnosti za ně. Vize budoucnosti a postupné přeměny současného způsobu života.

společenství; životní styl; sociální integrace; sociologie rodiny; ekologická výchova; spolupráce ve výchově; alternativa; lesní školka


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 6. 11. 2012

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019