Novinky - OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY - listopad 2012

1. Architektura : lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla / Ondřej Šefců -- 1. vyd.

Praha : Grada Publishing, [2012] -- 256 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3120-9 (brož.)

Sign.: II 110264V1

architektura; stavebnictví; architektonický vývoj

Anotace:

Terminologie architektury v obrazech. I tak by se dala nazvat názorná a přehledná publikace, zaměřená na historii architektury v našich zemích. Více než 1000 ilustrací a tematické slovníčky umožňují snadnou orientaci v knize a četné popisky obrázků přispívají ke snadnému osvojení pojmů. Autor v chronologické posloupnosti přibližuje jednotlivé stavební slohy, a to jak v celku, tak i v detailech. Popisuje jednotlivé části staveb, ale také křesťanskou ikonografii a proporce staveb a lidského těla.


2. Dějiny první republiky / Věra Olivová -- 2. vyd. - Společnost EB /

Praha : Společnost Edvarda Beneše, 2012 -- 359 s. -- čeština.

ISBN 978-80-86107-47-9 (váz.)

Sign.: II 110091V1

dějiny dvacátého století; politika; společnost; ekonomika; Československo

Anotace:

Ve své přehledné práci věnované dějinám tzv. první republiky se Věra Olivová věnuje zejména českým politickým dějinám. V deseti kapitolách sleduje vnitřní vývoj i mezinárodněpolitické vazby československého státu od jeho vzniku v říjnu 1918, přes 20.léta a bouřlivou hospodářskou krizi, až k velké politické krizi v druhé polovině 30. let. Velkou pozornost věnuje rozboru kritického roku 1938. Svoji práci zakončuje popisem epizodické tzv. druhé republiky na přelomu let 1938 a 1939.


3. Divadlo jako komunikační médium / Irena Žantovská -- 1. vyd.

Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2012 -- 233 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7331-243-5 (brož.)

Sign.: II 110207V1

divadlo; komunikace; sociální interakce; média

Anotace:

Autorka zasvěceným pohledem zkoumá divadelní představení jako způsob komunikace mezi divadelními tvůrci a diváky, společenský kontext vzniku divadelního představení, roli publika v dialogu s herci i možnosti této zvláštní formy mezilidské komunikace. Čtivým způsobem popisuje také chování současných diváků a odpovídá mimo jiné na takové otázky, jako např. jak často, s kým a na co chodíme do divadla, jakou máme schopnost oblíbit si konkrétní divadlo, co od návštěvy divadelního představení očekáváme především atd.


4. Etika pro pomáhající profese / Jiří Jankovský -- Vyd. 1.

Praha : Triton, 2003 -- 223 s. -- čeština.

Sign.: II 110188V1

etika; morálka; komunikace; pomáhající profese

Anotace:

Pomáhající profese představují poměrně široký soubor nejrůznějších povolání majících vztah k bezprostřední práci s lidmi, jsou však mnohem více službou a posláním, než rutinní prací. Jen velmi obtížně si proto tuto činnost dokážeme představit při absenci etických souvislostí. Předkládaná kniha si ovšem nečiní nárok na úspěšné nalézání odpovědí na složité otázky lidské existence, ale podobá se spíše hledání nejrůznějších souvislostí a vztahů. Cílem je tak především snaha upozornit čtenáře na mnohé etické problémy související s vlastním výkonem pomáhajících profesí.


5. Etika v ošetřovatelské praxi / Jana Heřmanová ... [et al.] -- 1. vyd.

Praha : Grada, 2012 -- 200 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3469-9 (brož.)

Sign.: II 110196V1

etika; ošetřovatelská péče; kazuistika

Anotace:

Publikace vychází z reálné situace v českém prostředí a odráží problémy sester v našich nemocnicích a zařízeních. Kapitoly ve speciální části knihy osahují kazuistiky, které autorky získaly od českých sester.


6. Evoluce : příběh člověka / [Alice Robertsová; z anglického originálu ... přeložili Jolana Malátková a Daniel Malátek] -- Vyd. 1.

Praha : Knižní klub, 2012 -- 256 s. -- čeština.

ISBN 978-80-242-3597-4 (váz.)

Sign.: III 37269V1

biologie člověka; antropogeneze; evoluce

Anotace:

Encyklopedie je unikátním obrazovým průvodcem lidskou evolucí, v němž se tváří v tvář setkáme s našimi dávnými předky. Vychází z nejnovějších výzkumů a teorií, zkoumá naše vztahy k ostatním primátům a mapuje cestu člověka z Afriky za kolonizací a osídlením světa. Je bohatě ilustrována pozoruhodně realistickými trojrozměrnými rekonstrukcemi našich předchůdců od světoznámých paleovýtvarníků bratří Kennisů.


7. Evropská architektura : encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost / Wilfried Koch; [z německého originálu ... přeložili Petr Kaška, Zdeněk Vyplel; ilustrovaný slovník upravil a do slovníkové podoby přepracoval Petr Kaška] -- Vyd. 3.

Praha : Euromedia Group, 2012 -- 552 s. -- čeština.

ISBN 978-80-242-3657-5 (váz.)

Sign.: II 110265V1

architektura; stavebnictví; architektonický vývoj

Anotace:

Stěžejní dílo se zabývá vývojem evropské architektury od antických dob přes románský a gotický sloh, španělský islám, renesanci a manýrismus, baroko, klasicismus a secesi po současnost. Pojednává o proměnách a stavebních stylech sakrální architektury, hradů a paláců, měšťanských a veřejných budov a nepomíjí ani urbanistický vývoj evropských měst. Kniha je uspořádána tak, aby mohla posloužit jako užitečná a praktická příručka nejen zájemcům z řad laické veřejnosti, ale i odborníkům.


8. Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci / Jana Svobodová ... [et al.] -- Vyd. 1.

Ostrava : Ostravská univerzita, 2011 -- 233 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7464-019-3 (váz.)

Sign.: II 110182V1

čeština; pedagogický výzkum; sociolingvistika; spisovná čeština

Anotace:

Publikace vychází z výsledků řešeného projektu GAČR a podrobně komentuje závěry rozsáhlého celostátního sociolingvistického výzkumu spisovnosti.

Teoretická část postihuje vývoj fenoménu spisovnosti u nás i v zahraničí, porovnává stav v minulosti a nyní. Praktická část představuje jednotlivé otázky a sledované položky, které se opírají o dotazníkový průzkum z roku 2010. Jsou srovnávány odpovědi dospělých, mládeže a odborníků, kteří se češtinou zabývají v rámci své profese. Práce je doplněna řadou přehledných tabulek a grafů.


9. Funkcionalismus, design, škola, trh : čtrnáct textů o problémech teorie a praxe moderního designu / Jan Michl

V Praze : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2012 -- 327 s., [16] s. obr. příl. -- čeština.

ISBN 978-80-87474-48-8 (Barrister & Principal

Sign.: II 110147V1

užité umění; modernismus; funkcionalismus

Anotace:

Publikace má za cíl povzbudit přemýšlení o problémech teorie i praxe navrhování užitkových předmětů a budov, na které zároveň klademe výtvarné nároky.

Jednotlivé kapitoly se kriticky vyrovnávají s myšlenkami zděděnými po modernistické funkcionalistické filozofii, která uvažování o designu a architektuře i jejich praxi po řadu generací určovala.


10. Jak funguje hudba : průvodce posluchače vědou a psychologií krásných zvuků / John Powell; přeložil Robert Tschorn -- 1. vyd. v českém jaz.

Praha : Dokořán, 2012 -- 235 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7363-400-1 (váz.)

Sign.: II 110224V1

hudba; věda; akustika; fyzika; popularizace

Anotace:

John Powell dovede vyložit hudební akustiku všem. Vtipně zapojuje příklady z fotbalu, silničního provozu a závodního stravování, aby vysvětlil, jak vzniká v rozličných nástrojích tón a co nám dělá v uších a v hlavě, které noty a které vlny souznějí a proč, k čemu jsou stupnice a tóniny, co dělá skladatel a kterak jsme se v hudbě dostali tam, kde jsme, když muzikanti neposlouchají fyziky a fyzici muzikanty, natož aby se ti nebo oni radili s experimentálními psychology.


11. Kapitoly o finanční gramotnosti / Ivan Bertl -- 1. vyd.

Praha : Triton, 2012 -- 77 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7387-622-7 (brož.)

Sign.: V 23004V1

bankovnictví; ekonomika; finanční gramotnost

Anotace:

Publikace vznikla jako výstup interního grantu řešeného na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně, kdy byly zkoumány důvody a příčiny psychických poruch lidí, kteří se dostali do péče psychologa.

Závěry dotazníkového šetření vyústily ve formulaci přehledu ekonomických termínů a témat, které respondenti nedokázali přesně obsahově vysvětlit a tuto neznalost označili za důvod svých finančních problémů, které je následně přivedly do péče psychologické poradny.


12. Kontexty propagandy / Miroslav Kouba, Dagmar Magincová, Ivo Říha (edd.)

Pardubice : Univerzita Pardubice, 2012 -- 350 s. -- slovenština.

ISBN 978-80-7395-515-1 (brož.)

Sign.: II 110209V1

propaganda; nacionalismus; individualismus; kolektivismus; média

Anotace:

Fenomén propagandy průběžně reflektuje historie, sociologie, filozofie, lingvistika, psychologie, ekonomie, politologie nebo nověji tzv. postdisciplinární kulturální či mediální studia.

Kolektivní monografie by k těmto reflexím chtěla přispět zejména svou mezioborovou perspektivou, jež má hned několik předností - především jde o časovou a metodologickou pestrost uchopení a analýzy konkrétních podob a důsledků propagandistických aktivit. Díky tomu je pak možná i konfrontace přímých propagandistických forem a poměrně různorodých forem zastřených (nepřímých), a v neposlední řadě tento přístup umožňuje též poukaz na podmíněnost dobovým kontextem či dalšími rysy persvazivního nátlaku.


13. Literatura v průsečíku otázek / Jiří Pechar

Praha : Cherm, 2012 -- 212 s. -- čeština.

ISBN 978-80-86370-49-1 (brož.)

Sign.: II 110235V1

literatura; literární kritika; literární teorie; literární věda

Anotace:

Autor patří k osobnostem narozeným na konci 20. let, které jsou dnes nositeli kontinuity se vzdělaností druhé poloviny 40. let, s 60. léty a s působením v následném dvacetiletí.

Kniha je syntézou autorova celoživotního badatelského úsilí. Spojuje znalosti z oblasti literární teorie, historie i kritiky s esejistickou srozumitelností, komparatistickým zaměřením a znalostmi světové filosofie.


14. Mnichov – Praha : výtvarné umění mezi tradicí a modernou = München – Prag : Kunst zwischen Tradition und Moderne / Taťána Petrasová, Roman Prahl (edd.)

Praha : Academia, 2012 -- 390 s. -- němčina.

ISBN 978-80-200-1889-2 (váz.)

Sign.: III 37260V1

výtvarné umění; kultura; intelektuál; Praha (Česko); Mnichov (Německo); umělecká škola; sociální vztah; století 19

Anotace:

Práce se zabývá jednou z evropských metropolí, které v 19. století formovaly české umění. Po silném vlivu Vídně, vedle Říma a před zásadním příklonem k Paříži oslnil Prahu příklad rychle se rozvíjejícího Mnichova, hlavního města Napoleonem I. založeného bavorského království. Kulturní politika rozsáhlé podpory umění získala Mnichovu označení město umění.

Tuto koncepci všestranné podpory současného umění se snažila přenést Společnost vlasteneckých přátel umění, zakladatelka naší první veřejné obrazárny, na Prahu jako staré rezidenční město českého království.


15. Na hradech, v klášterech, v podhradí : středověk, jak ho neznáte / Dieter Breuers; [přeložili Milada a Milan Kouřimských] -- 3. vyd.

Praha : Brána, 2012 -- 436 s., [32] s. obr. příl. -- čeština.

ISBN 978-80-7243-598-2 (váz.)

Sign.: II 110190V1

dějiny středověku; vzdělávání; umění; náboženství; rodina; právo; každodenní život; cestování

Anotace:

Netradičně pojaté dějiny evropského středověku od doby vlády Karla Velikého do konce 13. století, v nichž autor zábavným způsobem líčí politické, ekonomické a společenské dění, jehož hrdiny jsou panovníci, rytíři, mniši a rolníci.

Zabývá se všemi aspekty jejich života a kromě velkých dějinných událostí přibližuje i bydlení, stravování, sex, hygienu, turnaje, zkrátka všechny stránky středověkého světa, který Breuers zobrazil originálně, s jemným vtipem a ironizujícím nadhledem.


16. Pražská zima : osobní příběh o paměti, Československu a válce : (1937-1948) / Madeleine Albrightová; spolupracovali Bill Woodward; přeložil Tomáš Vrba -- 1. vyd.

Praha : Argo, 2012 -- 439 s. -- čeština.

ISBN 978-80-257-0714-2 (váz.)

Sign.: II 110115V1

dějiny dvacátého století; biografie; politika; společnost; Albright, Madeleine Korbel,; Československo; autobiografie; perzekuce; Židé; 1937-1948

Anotace:

V Pražské zimě Madeleine Albrightová líčí bouřlivých dvanáct let. Vychází přitom z někdejších dětských zážitků i ze své politické a akademické erudice, mísí rodinné vzpomínky a písemné dokumenty se záznamy aktérů tehdejšího dění a předkládá čtenářům působivou dějinnou fresku i niterné svědectví.

Tyto dva póly jejího vyprávění se neustále doplňují i svářejí: autorka zkoumá minulost z hlediska nadčasových dilemat a zároveň vypráví velice osobní příběh s univerzálním dopadem.


17. Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj / Josef Bernard ... [et al.] -- Vyd. 1.

Praha : Sociologický ústav (Akademie věd ČR), 2011 -- 236 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7419-069-8 (Sociologické nakladatelství - SLON

Sign.: II 110151V1

samospráva; státní správa; venkov; rozvoj venkova; Česko

Anotace:

Kniha je věnována problematice fungování samospráv ve venkovských obcích v České republice a jejich možnostem ovlivňovat lokální rozvoj.

Propojuje tedy dvě témata, která jsou jen zřídka zkoumána ve vzájemné souvislosti: fungování místní samosprávy (jako typickou doménu politických studií) a rozvoj obcí (jako téma regionalistiky, geografie či sociologie).


18. Signály z neznáma : český komiks 1922-2012 / editoři Pavel Kořínek a Tomáš Prokůpek; [autoři textů Lucie Česálková ... et al.] -- Vyd. 1.

Řevnice : Arbor vitae (nakladatelství), 2012 -- 350 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7467-012-1 (brož.)

Sign.: III 37271V1

kreslený seriál; dějiny; Česko; komiksy; 1922-2012

Anotace:

Bohatým ilustračním doprovodem vybavená rozsáhlá kolektivní monografie, se oprošťuje od čistě chronologického, dějinného popisu, což autorům jednotlivých statí umožnilo zaměřit se na motivické, personální i mediální souvislosti českého komiksu. Ve 12 kapitolách se tak postupně dostává pozornosti lokálně i globálně příznakovým žánrům, mediálním přesahům i výrazným nebo pozapomenutým autorským či kolektivním exkurzům.


19. Sociologie stáří a seniorů / Petr Sak, Karolína Kolesárová -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2012 -- 225 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-3850-5 (brož.)

Sign.: II 110168V1

stáří; starší člověk; dějiny; sociologie; demografie; životní styl; společnost; Česko

Anotace:

Čtenář v knize najde teoretické analýzy klíčových kategorií i zcela konkrétní empirické poznatky o životě současných seniorů.

Autoři se věnují obecně sociální skupině seniorů, životní fázi stáří, ale osou analýz je konkrétní generace dnešních seniorů, která se na základě analýz ukázala jako historicky zcela ojedinělá. Generace narozená před druhou světovou válkou je nejvýraznějším objektem společenských změn probíhajících už od poloviny 19. století.


20. Třetí město / Barbora Vacková, Lucie Galčanová, Slavomíra Ferenčuhová (eds.) -- Vyd. 1.

Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2011 -- 228 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5834-7 (Masarykova univerzita

Sign.: II 110272V1

město; městské prostředí; sociologie; sociální prostředí

Anotace:

Třetí město nabízí pohled na město obyčejné, každodenně prožívané, a tím utvářené a reinterpretované, naplněné lidským jednáním a vztahy.

Autory všech statí zajímá město soudobé, jeho podoby a možnosti jeho prožívání. Jako jeden z významných momentů studia urbánního prostředí se ukázal důraz na prožívání času a možnosti jeho teoretického i metodologického uchopení při zkoumání městské sociální reality.


21. Tvorba rozhodování a analýza v politice / Vladimír Prorok -- Vyd. 1.

Praha : Grada, 2012 -- 189 s. -- čeština.

ISBN 978-80-247-4179-6 (brož.)

Sign.: II 110162V1

politika; politologie; rozhodování; analýza

Anotace:

Pohlédněte spolu s autorem na problém rozhodování prizmatem systémového přístupu a teorie chaosu. Poznejte metody politické analýzy, politický proces a faktory, jež rozhodování v politice ovlivňují. Knihu ocení nejen studenti politologie, žurnalistiky, mezinárodních vztahů a dalších společenskovědních oborů, ale i odborníci z řad daných profesí a široká veřejnost, které se politické rozhodnutí dotýkají.


22. Volby - svátek demokracie, nebo pletich? / Vojtěch Šimíček (ed.) -- 1. vyd.

Brno : Masarykova univerzita, 2012 -- 205 s. -- čeština.

ISBN 978-80-210-5823-1 (brož.)

Sign.: II 110270V1

volby; politika; demokracie; Česko; volební systém

Anotace:

Tento sborník obsahuje příspěvky z odborné konference. Čtenář v něm nalezne celkem 15 textů obsahujících politologickou analýzu současných politických stran, kritické komentáře k judikatuře volebních soudů, rozbor fenoménů účelového sestěhovávání voličů a kupování hlasů, zasvěcené zamyšlení nad volební geometrií, volební kampaní ve veřejnoprávních médiích apod.


23. Živ jsem byl! : zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní : čítanka z jiné české literatury (1745-1947) / vybral a uspořádal Ivan Wernisch -- Vyd. 1.

Brno : Druhé město, 2012 -- 507 s. -- čeština.

ISBN 978-80-7227-327-0 (váz.)

Sign.: III 37248V1

literatura; česká literatura; 1745-1947

Anotace:

Kniha Živ jsem byl! volně navazuje na antologie Zapadlo slunce za dnem, který nebyl (Petrov 2000), Píseň o nosu (Petrov 2005) a Quodlibet(Druhé město 2008).

Opět jde o čítanku literárních kuriozit, tentokrát tvořenou texty převážně prozaickými, které ve své době zapadly, byly zapomenuty nebo opomíjeny.

Časová posloupnost dokresluje nejen vývoj jazyka a literárního stylu, ale samozřejmě odráží i historické okolnosti, v nichž tito lidé žili a psali.


 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019