Informace ze zahraničních časopisů č. 3/2013

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského

Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) v záhlaví webové stránky PK (http://npmk.cz/) nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz


1. An investigation of mentorship as perceived by university faculty, teaching associates, and graduate assistants / [Jak vnímá mentoring učitelský sbor na univerzitě, asistenti výuky a jejich spolupracovníci z řad absolventů] / Frank Corbett, Jr., Kelli R. Paquette -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 7

In: Education : (Chula Vista) -- ISSN 0013-1172, -- Roč. 132, č. 2 (2011/2012), s. 285-295.

Výzkum na téma, jak vnímají fakultní mentory asistenti výuky a jejich spolupracovníci z řad absolventů vysokých škol. Výzkumy prokázaly, že mentorování není pouze komplexní, ale také časově velmi náročná aktivita. Je však možné se ji naučit a provádět mentoring v praxi, což poskytuje asistentům výuky i jejich spolupracovníkům více kompetencí při výkonu této služby. Výzkum se prováděl na Univerzitě v Indianě v Pennsylvánii a napomohl mentorům nejen při jejich práci, pochopení role a odpovědnosti, ale také zlepšil vztahy mezi mentory a asistenty výuky, kteří se výzkumu zúčastnili.

vysoká škola; univerzita; asistent; absolvent vysoké školy; poradce; vnímání; způsobilost; USA


2. The effects of on-going consultation for accommodating students with disabilities on teacher self-efficacy and learned helplessness / [Vliv konzultací o žácích s postižením na sebehodnocení učitele a jeho získanou bezmocnost] / Christine Gotshall, Candice Stefanou -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Education : (Chula Vista) -- ISSN 0013-1172, -- Roč. 132, č. 2 (2011/2012), s. 321-331.

Studie, která zjišťovala, jak učitelé hodnotí své vlastní schopnosti vzdělávat integrované rizikové či handicapované žáky a jaký je vztah mezi svým vlastním hodnocením, získaným pocitem bezmocnosti a přítomností či absencí možnosti konzultovat své postupy s odborníky. Takovéto konzultace se ukázaly být nejdůležitějším faktorem, který ovlivňoval důvěru v sebe sama a pocit bezmocnosti ve vztahu k výuce studentů s postižením. Ukázka dotazníku, který vyplňovali učitelé působící od mateřských škol až po 8. třídy škol v USA.

žák; postižený; integrace žáka; učitel; sebedůvěra; sebehodnocení; působení; odborné vzdělání; konzultace; výzkum; USA; inkluze


3. Schulexistenzen bedroht durch demografische Entwicklung / [Existence škol je ohrožena demografickým vývojem] / Heinz-Werner Hetmeier, Andreas Schulz, Christoph Schneider -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pädagogische Führung : Zeitschrift für Schulleitung und Schulberatung -- ISSN 0939-0413 -- Roč. 23, č. 6 (2012), s. 228-233.

Změny věkové struktury v SRN. Zvyšující se průměrný věk, zvyšování počtu starších lidí, snižování počtu narozených dětí, zejména v bývalé východní části Německa, vede k tomu, že se snižuje počet dětí ve školách i učitelů. V některých místech je ohrožena existence škol z ekonomických důvodů. V důsledku demografického vývoje dochází k rušení či uzavírání některých škol. Zvyšování výdajů na žáka ve státních školách.

škola; slučování škol; kvalita vyučování; počet žáků; počet žáků na učitele; velikost školy; demografie; učitel; populační trend; SRN


4. Using self-made drawings to support modelling in science education / [Využití vlastnoručních kreseb k podpoře modelování v přírodovědné výuce] / Frank A. J. Leenaars, Wouter R. van Joolingen, Lars Bollen -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 44, č. 1 (2013), s. [82]-94.

Nizozemská studie se zaměřila na problematiku využití modelů v přírodovědné výuce. V experimentu, kterého se zúčastnili vysokoškolští studenti, využila vlastní kresby studentů k pochopení a zefektivnění procesu přírodovědné výuky využívající modelů a simulací. Bylo např. zjištěno, že realističtější kresby zachycují větší množství důležitých aspektů než schematičtější obrázky, že studenti většinou nezachycují více objektů na jednom obrázku, ale v sekvencích, a že přístup k počítačovým simulacím během vytváření modelů někdy vede k přílišnému zúžení pozornosti na menší počet proměnných majících vliv na zkoumaný jev.

přírodovědné studium; přírodní vědy; vysoká škola; výuka; model; modelová konstrukce; kresba; simulace; pedagogický výzkum; Nizozemsko


5. The relationship between the elementary teacher candidates' teacher efficacy and their attidutes towards the profession of teaching / [Vztah mezi vnímanou zdatností budoucích učitelů základní školy a jejich názory na učitelskou profesi] / Bariş Çayci -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Education : (Chula Vista) -- ISSN 0013-1172, -- Roč. 132, č. 2 (2011/2012), s. 402-418.

Vnímaná zdatnost závisí na konceptu sebe sama, a znamená umět plánovat a tvořit akce, dobře je řídit a realizovat. Autor předkládá výzkum na téma vnímané zdatnosti budoucích učitelů základní školy. Zajímal se o vztah vnímané zdatnosti studenta učitelství a jeho akademickou úspěšností, o vztah mezi výběrem školy a zaměstnání a vlastní zdatností, zvláště u přírodních věd a matematiky, a o vztah mezi vlastní zdatností a praxí vyučovacího procesu. Vnímaná zdatnost závisí na mnoha faktorech, mezi jinými i na fyziologické a psychologické kondici jedince. Výsledky v tabulkách.

student učitelství; základní škola; sebehodnocení; schopnost; působení; školní úspěšnost; pedagogické povolání; názor; výzkum; Turecko; výběr školy; vnímaná zdatnost


6. Peer tutoring with the aid of the Internet / [Vrstevnický tutoring s pomocí Internetu] / Michael J. Evans, Jeffrey S. Moore -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 44, č. 1 (2013), s. [144]-155.

Vrstevnický tutoring jako významný prvek zlepšující učení, motivaci a setrvání ve studiu. Návrh a ověření počítačového tutorského systému OPAL (Online Peer-Assisted Learning), který podporuje vrstevnický tutoring v počítačové problémové výuce využívající webu v rámci vysokoškolského studia.

vzájemné učení mezi vrstevníky; tutorský systém; problémová výuka; učení řešením problémů; didaktické využití počítače; výukový software; Internet; vysoká škola; motivace učení


7. Clashing values : [Konflikt hodnot :: současný pohled na podvádění a plagiátorství ve srovnání s tradičními názory a praxí] / contemporary views about cheating and plagiarism compared to traditional beliefs and practices / Emma R. Gross -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Education : (Chula Vista) -- ISSN 0013-1172, -- Roč. 132, č. 2 (2011/2012), s. 435-440.

Článek pojednává o příčinách podvádění a plagiátorství na vysokých školách. Názor autorky je, že podvádění rozšířené mezi dnešními studenty je produktem orientace na jiné hodnoty týkající se vzdělávání a jak ho získat. Vyučující na vysokých školách by tedy měli chápat podvádění jako změnu hodnot, ne jako špatný úmysl studenta. Výuka ve školách by se měla adaptovat na jiné požadavky než na výkon a chování studenta, jako tomu bylo dosud, ale např. na jeho autonomii, zvídavost a iniciativu.

vysoká škola; student; podvádění; hodnota; změna postoje; vzdělávání; nezávislost; USA; plagiát; iniciativa; zvídavost


8. School Health Promotion to Encrease Empowerment, Gender Equality and Pupil Participation : [Škola podporující zdraví za účelem posílení postavení, genderové rovnosti a zapojení žáků :: studie cílové skupiny ve švédské základní škole] / a Focus Group Study of a Swedish Elementary School Initiative / Katja Gillander Gadin, Gaby Weiner, Christina Ahlgren -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Scandinavian journal of educational research -- ISSN 0031-3831 -- Roč. 57, č. 1 (2013), s. [54]-70.

Základní principy projektu škola podporující zdraví - aktivní život, genderová rovnost a posílení postavení. Předmětem studie bylo porozumět změnám ve společnosti a identifikovat současné sociální procesy. Cílová skupina byla tvořena ze šesti skupin žáků rozdělených podle pohlaví a věku (1.-2., 3.-4., 5.-6. třída), se kterými byl veden rozhovor. Z rozhovorů vyplynulo, že základním problémem je hrubost a obtěžování, což je v rozporu se záměrem celého projektu.

základní škola; žák; vztahy mezi vrstevníky; interpersonální vztahy; gender; rovnost možností; projekt; sociální konflikt; nesprávné chování; Škola podporující zdraví; Švédsko; zdravá škola


9. Zisťovanie profesijnej zdatnosti učiteľa pomocou dotazníka OSTES / [Measuring Teacher Self-Efficacy with OSTES] / Peter Gavora -- slovenština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pedagogika.sk : slovenský časopis pre pedagogické vedy -- ISSN 1338-0982 -- Roč. 2, č. 2 (2011), s. 88-107.

Článek popisuje proces validace dotazníku OSTES na zjišťování profesní zdatnosti učitele a seznamuje s výsledky vyhodnocení dotazníkového šetření na vzorku 158 učitelů základních škol na Slovensku (podle délky praxe, genderu, stupně ZŠ). Výsledky z dotazníkového šetření na Slovensku byly porovnávány s výsledky dotazníkového šetření na vzorku amerických učitelů a studentů učitelství v USA.

profese; pedagogický výzkum; schopnost; učitel; dotazník; dotazování; výsledek výzkumu; hodnocení učitele; základní škola; praxe; gender; druhý stupeň; první stupeň; student učitelství; komparace; pedagogické povolání; pedagogika; pedagogická dovednost; Slovensko; USA


10. Developing Reading Comprehension Among Students With Mild Intellectual Disabilities : [Rozvoj čtení s porozuměním u žáků s lehkým mentálním postižením :: intervenční studie] / an Intervention Study / Ingvar Lundberg, Monica Reichenberg -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Scandinavian journal of educational research -- ISSN 0031-3831 -- Roč. 57, č. 1 (2013), s. [89]-100.

Prezentovaná studie dokazuje, že žáci s lehkým mentálním postižením jsou schopni pomocí řízené sociální interakce číst a pochopit význam psaného textu. Výzkumu se zúčastnilo 40 adolescentů (13-18 let) ze čtyř speciálních škol v západním Švédsku s diagnózou ADHD, Turnerův syndrom nebo autismus, kteří byli rozděleni do dvou skupin podle intervenčních podmínek: reciproční vyučování a inferenční vyučování. Vyučování vedli zkušení speciální pedagogové - 16 setkání během 8 týdnů. Žáci absolvovali před-testy a post-testy, celý proces byl nahráván na video. Lepší výsledky prokázala metoda reciproční.

čtení; text; porozumění textu; speciální výuka; speciální vzdělávací potřeby; vyučovací metoda; postižený; lehká mozková dysfunkce; mentální handicap; autistický jedinec; adolescent; zákrok; interakce; Švédsko


11. Structuring effective practicum experiences for pre-service teachers / [Jak strukturovat efektivní zkušenosti z pedagogické praxe studentů učitelství] / Vanessa L. Wyss, Cathy J. Siebert, Karen A. Dowling -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Education : (Chula Vista) -- ISSN 0013-1172, -- Roč. 132, č. 3 (2011/2012), s. 600-606.

Pedagogická praxe jako důležitá součást studia učitelství. Existuje mnoho způsobů, jak mohou být studenti na praxi ve škole rozřazeni, avšak důležitější než struktura jejich rozřazení je získání zkušeností tak, aby postupně mohli přijmout vedoucí roli v řízení třídy. Článek předkládá studii dvou struktur rozřazení budoucích učitelů do pedagogické praxe, kde sami komentují, čím pro ně praxe byla přínosná.

vzdělávání učitelů; student učitelství; pedagogická praxe; práce ve třídě; zkušenost; USA; struktura


12. Wir können in unserer Schule mitbestimmen, das ist toll! : [Můžeme v naší škole spolurozhodovat, to je skvělé! :: základní škola zavádí princip demokratické účasti žákyň a žáků] / eine Grundschule führt das Prinzip der demokratischen Beteiligung von Schülerinnen und Schülern ein / Bernhard Lanz -- němčina

In: Grundschulunterricht Sachunterricht -- ISSN 1865-4991 -- Roč. 59, č. 4 (2012), s. 12-14.

Demokracie jako princip společenského života je základním pilířem naší moderní společnosti. Autor ukazuje na příkladech možnost zavedení demokratického principu ve formě žákovského parlamentu již od druhého pololetí 1. ročníku. Volba žáků do parlamentu, společná setkávání, projednávání přání a podnětů žáků. Příklady některých návrhů žáků.

demokracie; spolupráce; žák; škola; rozhodování; demokratická výchova; participace; práva žáka; žákovská samospráva; parlament; SRN


13. The role of virtual learning environments in a primary school context : [Role virtuálního učebního prostředí v kontextu primární školy :: analýza výběru způsobu hodnocení] / an analysis of inscription of assessment practices / Monica Johannesen -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: British journal of educational technology -- ISSN 0007-1013 -- Roč. 44, č. 2 (2013), s. [302]-313.

Norský výzkum se soustředil na implementaci různých forem elektronického hodnocení do virtuálního učebního prostředí v rámci primárního vzdělávání. Na základě rozhovorů, analýzy osobních deníků aj. rozebírá praktiky a nástroje hodnocení, jako jsou testy s volbou odpovědi, portfolia nebo kooperativní písemné práce.

virtuální realita; učební prostředí; hodnocení; metoda hodnocení; zkoušení za pomoci počítače; test; výběrový test; portfolio; skupinová práce; základní škola; pedagogický výzkum; Norsko


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 8. 4. 2013

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018