Informace ze zahraničních časopisů č. 4/2013

Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského.

Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-PK) v záhlaví webové stránky PK (http://npmk.cz/) nebo e-mailem na adrese studovna@npmk.cz nebo kubelkova@npmk.cz


1. Higher Education reform in Portugal : [Reforma vysokého školství v Portugalsku :: historická a srovnávací perspektiva nového právního rámce pro veřejné vysoké školy] / a Historical and Comparative Perspective of the New Legal Framework for Public Universities / Alberto Amaral, Orlanda Tavares, Cristina Santos -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Higher education policy [Tištěný text] -- ISSN 0952-8733 -- Roč. 26, č. 1 (2013), s. [5]-24.

V roce 1988 byl univerzitám v Portugalsku propůjčen významný stupeň autonomie (University Autonomy Act). V nedávné době nová reforma změnila právní rámec. Tato reforma byla veřejně prezentována jako realizace nové veřejné správy systému vysokého školství (New Public Management - NPM). Studie analyzuje tento nový právní rámec a porovnává portugalskou reformu s reformou veřejného vysokého školství v severských zemích ( Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Nizozemsko).

vysoké školství; veřejné vzdělávání; systém výchovy a vzdělávání; školská reforma; řízení školství; legislativa; srovnávací analýza; modernizace; Portugalsko; Dánsko; Finsko; Norsko; Švédsko; Nizozemsko; implementace


2. Beliefs and Willingness to Act About Global Warming : [Přesvědčení a ochota jednat v otázce globálního oteplování :: na co zaměřit výuku přírodovědných předmětů?] / Where to Focus Science Pedagogy? / Keith Skamp, Eddie Boyes, Martin Stanisstreet -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Science Education -- ISSN 0036-8326 -- Roč. 97, č. 2 (2013), s. [191]-217.

Učitelé přírodovědných předmětů hrají klíčovou roli v přesvědčení žáků a studentů, aby se angažovali v boji proti globálnímu oteplování. Měli by žákům pomáhat porozumět příčinám a důsledkům tohoto jevu a motivovat je k jednání, které ho pomáhá zastavit. Britsko-australský výzkum mezi studenty středních škol zjišťoval formou dotazníků, zda jsou přesvědčeni o efektivitě různých opatření, která by měla přispívat k řešení problému globálního oteplování (šetření energiemi, používání hromadné dopravy místo aut apod.), a zda jsou ochotni se v nich aktivně angažovat. U obou skupin byl zjištěn rozdíl mezi přesvědčením a ochotou aktivně jednat. Vyvození závěrů, které by mohly přispět ke zlepšení pedagogického působení v tomto směru.

učitel; přírodovědný předmět; výchovné působení; žák; střední škola; chování žáka; ochrana životního prostředí; ekologická výchova; výsledek výzkumu; Velká Británie; Austrálie; globální oteplování


3. Reasonable adjustments for disabled pupils : [Rozumná míra přizpůsobení u postižených žáků :: jakou podporu pro své dítě očekávají rodiče] / what support do parents want for their child? / J. Porter, J. Georgeson, H. Daniels, S. Martin, A. Feiler -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of special needs education -- ISSN 0885-6257 -- Roč. 28, č. 1 (2013), s. [1]-18.

Britská legislativa nařizuje školám, aby předkládaly plány zahrnující integraci postižených žáků do běžných tříd. Od r. 2010 platí, že školy mohou používat pomocné síly a služby, aby žákům s handicapem vytvořily podmínky pro lepší přizpůsobení se ve škole. Článek předkládá průzkum, jaká opatření a jaké podmínky ve škole očekávají rodiče postižených dětí. Ukázal, že rodiče nejvíce bojují o to, aby získali přesnou diagnózu svého dítěte, protože některé poruchy (např. duševní nemoci či psychické problémy) nejsou na první pohled patrné. Tam, kde byli rodiče se školními podmínkami pro své dítě spokojeni, probíhaly i častější kontakty mezi nimi a školou.

škola; legislativa; postižený; handicap; integrace žáka; rodiče; postoj ke škole; rodičovská účast; pomoc; pedagogická diagnóza; očekávání; Velká Británie; inkluze


4. Teachers' Nature of Science Implementation Practices 2-5 Years After Having Completed an Intensive Science Education Program / [Implementační praktiky učitelů zaměřené na výuku o povaze přírodních věd 2-5 let po absolvování intenzivního programu pro učitele přírodovědného vzdělávání] / Benjamin C. Herman, Michael P. Clough, Joanne K. Olson -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Science Education -- ISSN 0036-8326 -- Roč. 97, č. 2 (2013), s. [271]-309.

Téma přiblížení povahy přírodních věd a vědeckého bádání žákům je důležitou součástí přípravy budoucích středoškolských učitelů přírodovědných předmětů v USA. Žádná studie se však doposud nevěnovala tomu, zda se příprava na toto téma odráží v přístupu učitelů k přírodovědné výuce i po několika letech od absolvování studia. Americký výzkum proto zjišťoval, jak učitelé přírodovědných předmětů ve výuce uplatňují poznatky, které o tomto tématu získali během vysokoškolské přípravy, kterou absolvovali minimálně před dvěma, maximálně před 5 lety. Devět ze 13 učitelů sledovaných výzkumem stále praktikovalo přístupy, se kterými se během studia seznámili, byť někdy v modifikované podobě,

vzdělávání učitelů; přírodovědný předmět; střední škola; obsah výuky; přírodní vědy; vědecká činnost; vyučovací metoda; výchovně vzdělávací praxe; výzkum; USA


5. Preservice Elementary Teachers and Explanation Construction : [Budoucí učitelé základní školy a konstrukce vysvětlení :: znalosti pro praxi a znalosti v praxi] / Knowledge-for-Practice and Knowledge-in-Practice / Laura Zangori, Cory T. Forbes -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Science Education -- ISSN 0036-8326 -- Roč. 97, č. 2 (2013), s. [310]-330.

Americká vícenásobná případová studie zkoumala, jak během teoretické přípravy a následné pedagogické praxe studenti učitelství primárního stupně porozumí a dokážou podpořit žáky při formování vysvětlení přírodovědného jevu či problému, které je založeno získaných důkazech. Potvrdilo se, že pokud student učitelství nepochopí dobře, jak tento proces formování vysvětlení probíhá, nemůže žákům ani účinně pomoci.

student učitelství; vzdělávání učitelů; přírodovědný předmět; základní škola; pedagogická praxe; porozumění; vytváření pojmu; důkaz; případová studie; USA


6. Local school ideologies and inclusion : [Ideologie místních škol a inkluze :: případ švédských nezávislých škol] / the case of Swedish independent schools / Kerstin Göransson, Johan Malmqvist, Claes Nilholm -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of special needs education -- ISSN 0885-6257 -- Roč. 28, č. 1 (2013), s. [49]-63.

Ideologie jednotlivých škol ve vztahu k inkluzi, jejich obecný vzdělávací směr a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Různé aspekty politiky nezávislých škol a jejich hodnot vztahujících se k sociální úrovni, úrovni školy a role jednotlivce ve vzdělávacím systému. Výzkum na toto téma ve formě kvantitativní analýzy na osmi nezávislých školách ve Švédsku. Zkoumán byl školní personál, žáci i rodiče. Potřeba nalézt priority pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v současném marketingově orientovaném systému řízení škol.

speciální vzdělávací potřeby; žák; role; školská politika; integrace žáka; výzkum; analýza; nezávislost školy; Švédsko; inkluze


7. Exploration of teaching strategies that stimulate the growth of academic skills of children with ASD in special education school / [Výzkum vyučovacích strategií, které stimulují rozvoj akademických dovedností dětí s autismem ve speciálních školách] / Eirini Manti, Evert M. Scholte, Ina A. Berckelaer-Onnes -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: European journal of special needs education -- ISSN 0885-6257 -- Roč. 28, č. 1 (2013), s. [64]-77.

Kognitivní růst u dětí s vývojovými vadami, např. s autismem, může být díky této poruše vážně ohrožen. V Nizozemsku jsou děti s poruchami autistického spektra vyučovány ve speciálních školách, kde jsou vedeny tak, aby byly schopné potlačit nejzávažnější symptomy své poruchy. Studie, která zkoumala vyučovací strategie stimulující rozvoj akademických dovedností. Dlouhodobé dovednosti byly předvídatelné, pokud se dětem dostávalo emocionální podpory ze strany učitelů. Další výsledky v tabulkách.

autistický jedinec; autismus; speciální škola; dovednost; rozvoj; vyučovací metoda; Nizozemsko; strategie


8. Fostering self-regulated learning with portfolios in schools and higher education / [Podpora sebeřízeného učení s portfolii ve školách a vysokoškolském vzdělávání] / Michaela Gläser-Zikuda, Jan Fendler, Julia Noack, Sasha Ziegelbauer -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Orbis scholae -- ISSN 1802-4637 -- Roč. 5, č. 2 (2011), s. 67-78.

Portfolio jako efektivní přístup pro sebeřízené učení na různých úrovních vzdělávání. Proces plánování, dokumentace, reflexe individuálních učebních aktivit jsou hlavní problematikou využití portfolia. V příspěvku se autoři zabývají dvěma tématy: 1) zlepšení sebeřízeného učení a učebních kompetencí, 2) aspekty hodnocení s využitím portfolia. Článek obsahuje tři studie - jak je využíváno portfolio ve výuce fyziky, ve vzdělávání učitelů a výuková portfolia ve vysokoškolském vzdělávání.

učení; učební pomůcka; portfolio; sebehodnocení; fyzika; vzdělávání; vzdělávání učitelů; vysokoškolské vzdělání; způsobilost; efektivnost vzdělávání; Jena (Germany); sebeřízené učení


9. Research-based and hands-on practical teacher education : [Praktické vzdělávání učitelů ve výzkumech a v praxi :: pokus, jak je zkombinovat] / an attempt to combine the two / Kjersti Waege, Ove K. Haugalokken -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Journal of Education for Teaching [Tištěný text] : international research and pedagogy -- ISSN 0260-7476 -- Roč. 39, č. 2 (2013), s. [235]-249.

Článek je založen na analýze odpovědí 27 studentů učitelství o tom, jak vnímají vzdělávací teorii a jak ji uplatňují při pedagogické praxi. Výzkumy ukazují, že teorie a praxe jsou většinou dva různé světy, což může mít negativní vliv na budoucí profesionální rozvoj začínajících učitelů. Pokud studenti vycházejí z vlastní zkušenosti, je pro ně teorie dobrým tématem pro diskuzi a pro pochopení vzdělávací praxe. Ukázky z rozhovorů se studenty.

vzdělávání; analýza; vzdělávání učitelů; pedagogická praxe; školská politika; výchovně vzdělávací praxe; teorie; zkušenost; diskuse; výzkum; Norsko


10. Qualifizierung für Lehrer und Lehrerinnen / [Kvalifikace pro učitele a učitelky] / Christian Fischer -- němčina

In: Pädagogische Führung : Zeitschrift für Schulleitung und Schulberatung -- ISSN 0939-0413 -- Roč. 24, č. 1 (2013), s. 13-16.

Individuální podpora dětí a mládeže s (zvláštním) nadáním vyžaduje systematické vzdělávání a další vzdělávání pedagogů ve všech formách škol. To platí nejprve pro vzdělávání učitelů na univerzitách a studijních seminářích, ale především také pro další vzdělávání učitelů - nejen na vysokých školách. V německy mluvících zemích získávají pedagogové diplom ECHA (specialista ve vzdělávání nadaných). Podpora nadání a nadaných v mezinárodním kontextu.

nadaný; žák; vzdělávání učitelů; další vzdělávání učitelů; SRN


11. Schüleraktivierendes Üben, Wiederholen und Vertiefen : [Cvičení pro aktivizaci žáků, opakování a prohlubování znalostí :: využívat smysluplně metody kooperativního učení] / Methoden des Kooperativen Lernens sinnvoll nutzen / Ludger Brüning -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 64, č. 12 (2012), s. 12-16.

Možnosti mentální aktivace žáků při procvičování a opakování vyučovací látky. Procvičování pomocí kooperativního učení - žáci vytvoří soutěžní skupiny, ve kterých jsou rotující role zkoušejícího, zkoušeného a zapisovatele, který zaznamenává body zkoušeného při zodpovězení otázky zkoušejícího. Argumentace a diskuse žáků.

výuka; cvičení; opakování; proces učení; učení ve skupině; soutěžení; role učitele


12. O vzaimodejstviji pedagoga-psichologa i učitelja-logopeda / [O vzájemném působení pedagoga-psychologa a učitele-logopeda] / A. Kvašnina, A. Kinjašov -- ruština

In: Doškol'noje vospitanije -- ISSN 0012-561X -- Roč. 85, č. 2 (2013), s. 65-68.

Ve světle nových potřeb v předškolním vzdělávání v Rusku dochází i zde k integračnímu přístupu jako nejefektivnějšímu způsobu, jak vychovávat dítě a rozvíjet celou jeho osobnost. Porucha řeči s sebou často přináší i psychické problémy, proto je vzájemná součinnost pedagoga-psychologa a učitele-logopeda tím nejlepším řešením, jak k problému přistupovat. Popis jejich práce - nácvik komunikačních návyků, lexikologicky a gramaticky správné řeči, výslovnosti - při použití pohádek (ukázka pohádky s lesními zvířátky). Doplněno fotografiemi z logopedické hodiny.

předškolní dítě; porucha řeči; logoped; psycholog; spolupráce; integrace žáka; pohádka; terapie; cvičení; Rusko


13. Guten Unterricht entwickeln und praktizieren : [Rozvíjet a praktikovat dobrou výuku :: také učitelé potřebují čas k procvičování] / auch Lehrer brauchen Zeit zum Üben / Karin Heymann -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 64, č. 12 (2012), s. 36-[39].

Rozvoj nových vyučovacích metod učitelů vyžaduje časté procvičování a opakování. Jestliže učitel chce praktikovat dobrou výuku, musí získané znalosti z dalšího vzdělávání co nejdříve opakovat a procvičovat. Další vzdělávání učitelů je zaměřeno na praxi a bývá povinné pro pedagogy.

další vzdělávání učitelů; vyučovací metoda; cvičení; opakování; výchovně vzdělávací praxe


14. What Kind of Learning Environment Do Newly Qualified Teachers Create? / [Jaký typ učebního prostředí vytvářejí nově kvalifikovaní učitelé?] / Tarja Nyman, Pauli Kaikkonen -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Scandinavian journal of educational research -- ISSN 0031-3831 -- Roč. 57, č. 2 (2013), s. [167]-181.

Základem dosavadních studií zaměřených na výuku jazyků byl výchovný, kulturní a sociální aspekt. Cílem této finské studie bylo zjistit, zda nový způsob učení a výuky cizích jazyků (CJ) je efektivní a jaké prostředí pro výuku dokáže učitel vytvořit. Data pro výzkum byla získána z rozpravy 11 budoucích učitelů CJ, ze kterých byly identifikovány tři základní směry: 1) výuka CJ jako systém, 2) využití jazyka v sociálním kontextu 3) směřování jazyka jako prostředku pro růst a rozvoj dětí. Tyto rozpravy poskytují základ pro charakteristiku učebního prostředí výuky jazyků.

efektivnost vzdělávání; inovace ve vzdělávání; učitel; začínající učitel; žák; schopnost učení; učební prostředí; cizí jazyk; výuka; způsobilost; rozvoj osobnosti; růst; Finsko


Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 7. 5. 2013

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019